Engangsvarmecheck til husstande med lav indkomst

Lovforslaget omhandler en målrettet og midlertidig engangsvarmecheck, der skal afbøde den ekstraordinære situation med prisstigninger på el og gas, som i fyringssæsonen 2021-2022 rammer mange danskere uden store indtægter hårdt.

Høringssvar

BL – Danmarks Almene Boliger har den 24. marts 2022 modtaget høring over lovforslag om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 (”målrettet varmecheck”).

BL takker herfor og har følgende bemærkninger til høringen:

Generelt
BL finder det positivt, at der med forslaget bliver givet en håndsrækning til borgere, som er økonomisk klemte af den akutte og helt ekstraordinære situation.

Der er omkring 40.000 almene boliger, som er opvarmet med gasfyr svarende til ca. 7 pct. af alle almene boliger. Herudover er der et ukendt antal boliger forsynet med fjernvarme fra værker med en gasandel på 65 pct., varmepumper eller elvarme.

Baggrunden for aftalen om den målrettede varmecheck, som faldt på plads den 10. februar 2022 var, at priserne på gas og el var steget markant, bl.a. som følge af øget gasefterspørgsel efter genåbningen efter COVID. Siden er energipriserne steget yderligere som en konsekvens af krigen i Ukraine. BL er derfor tvivlende overfor, om tilskuddet vil være nok til at kompensere for de stigende udgifter til varmeforsyning, mange familier vil opleve.

Krav til varmekilde - § 3
Det fremgår af den foreslåede § 3, hvilke betingelser boligen skal opfylde med hensyn til varmekilde, for at beboerne kan komme i betragtning til varmechecken.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at der vil blive indhentet data fra forskellige registre, blandt andet BBR, CPR og plandata. På baggrund af data herfra afgøres det, om man er berettiget.

Bekendtgørelsens § 3, er meget konkret i forhold til, hvad der skal stå i BBR, for at boligen er omfattet. Fx skal der jf. § 3, stk. 1, nr. 1 stå ”naturgas” i felt 57 opvarmningsmiddel.

BL kan konstatere, at der i BBR anvendes forskellige termer, som dækker over det samme. I feltet ”opvarmningsmiddel”, fx anvendes både betegnelser som ”naturgas” og ”flydende brændsel”. Begge dele dækker over naturgas. BL ønsker derfor at sikre sig, at der bliver taget højde for dette ved den automatiske udsøgning, så også beboere i boliger med mærkningen ”flydende brændsel” og lignende vil blive omfattet af den berettigede personkreds. 

Krav til husstanden - § 4
Husstanden skal for at være berettiget til varmechecken have haft en indkomst i indkomståret 2020 på højst 550.000 kr. BL ønsker i den forbindelse at gøre opmærksom på, at der i fremlejeforhold og bofællesskaber bor personer i den samme husstand, hvis økonomi er særskilte.

BL kan være bekymret for, at nogle beboere bliver afskåret fra at modtage varmechecken, fordi en fremlejetager eller de øvrige beboere i et bofællesskabs indtægter regnes med.

Udbetalingen sker til den ældste person i husstanden. BL bemærker, at dette kan give nogle uhensigtsmæssige situationer, hvor varmechecken kan blive udbetalt til en fremlejetager, som ikke afholder udgiften til varmeregning. Idet der anvendes et øjebliksbillede fra folkeregisteret pr. 1. januar 2022, kan det være en fremlejetager, som ikke længere bor i lejemålet, som får udbetalt varmechecken.

Udbetaling af ydelsen - §§ 6, 7 og 9
BL bakker op om, at varmechecken ikke indgår i tildelingen, beregningen af eller medfører fradrag i hjælp i kontanthjælpssystemet. Samt at der ikke kan foretages modregning i varmechecken, ligesom den ikke kan gøres til genstand for retsforfølgning frem til udbetalingstidspunktet.

Hensigten med lovforslaget er netop at hjælpe de borgere, som er hårdest ramt af prisstigningerne på varme. Det ville derfor være formålsløst, hvis beløbet blev fratrukket i en anden ydelse.

BL har herudover ikke yderligere bemærkninger til høringen.


Med venlig hilsen

Bent Madsen
Adm. direktør

 

Oprettelse: 06.04.2022 | Sidst opdateret: 07.04.2022

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

PDF Fil

Download høringssvaret som PDF

Download

Søger du bolig? - Klik her