Accelerering af VE-udbygning

EU-Kommissionen ønsker med forslaget ”Laying down a framework to accelerate the deployment of renewable energy” at strømline de nationale tilladelsesprocedurer for at fremme og fremskynde udbredelsen af ​​VE-anlæg.

Høringssvar

BL – Danmarks Almene Boliger har den 9. november 2022 modtaget høring vedr. EU-Kommissionens forslag ”Laying down a framework to accelerate the deployment of renewable energy”.

BL takker herfor og har følgende bemærkninger til høringen:

De nuværende internationale spændinger efter Ruslands invasion af Ukraine, den overordnede geopolitiske kontekst og de meget høje energipriser har forstærket behovet for at fremskynde energieffektiviteten og udbredelsen af ​​vedvarende energi i EU.

Som det fremhæves i forslaget, er små decentraliserede solenergianlæg et af de mest effektive midler for energiforbrugere til at reducere deres energiregninger og deres sårbarhed overfor for prisudsving.

Kommissionen peger desuden på, at VE-egenforbrugere og VE-fællesskaber derudover bidrager til at reducere den samlede efterspørgsel efter naturgas, øge forsyningsnettets modstandsdygtighed og til at nå Unionens mål for vedvarende energi.

I lyset af de umiddelbare positive virkninger af denne type anlæg for forbrugerne og de begrænsede miljøpåvirkninger, de kan give anledning til, er det ifølge EU-Kommissionen hensigtsmæssigt yderligere at strømline de nationale tilladelsesprocedurer for at fremme og fremskynde udbredelsen af ​​VE-anlæg og høste fordelene heraf på kort sigt.

BL bakker op om Kommissionens forslag og er enig i, at lokale VE-egenforbrugere og VE-fællesskaber er afgørende for, at det kan lykkes at indfri Unionens klimamål og blive uafhængig af russisk gas.

De almene boliger i Danmark har tagarealer på cirka 2.000 hektar. Det svarer til 20 kvadratkilometer. Benyttes bare 25 pct. af dette areal til solceller, vil de almene boligers tage kunne bidrage med en kapacitet på ca. 0,5 gigawatt fra vedvarende solenergi, hvilket svarer til en stigning på ca. 39 procent i forhold til hele Danmarks solenergi pr. maj 2021.

Solenergien fra almene boligers tage vil kunne levere nok grøn strøm til beboerne i de almene boliger til, at det vil spare op mod 80.000 ton CO2-udledninger om året. Det er et substantielt bidrag til klimaomstillingen i Danmark, ligesom det vil være med til at give beboerne en større sikkerhed i forhold til at kunne klare energiregningerne i en tid med store udsving i energipriserne.

Det anføres i Kommissionens forslag, at mindre installationer af VE-anlæg generelt ikke kræver kapacitetsudvidelse i det kollektive net.

Dette er BL enig i og kan supplerende oplyse, at opsætningen af solceller på de almene tage vil fungere som et supplement til den strøm, de aftager fra det kollektive elnet. Forventningen er, at solcelleenergi vil kunne dække op mod 20-25 pct. af elforbruget i de almene boliger, set ift. spidsbelastninger. Beboerne vil dermed fortsat aftage strøm fra elnettet samt betale tariffer og bidrage solidarisk til det kollektive elnet.

BL ønsker afslutningsvis at henlede Folketingets opmærksomhed på de mange barrierer, der er for etablering af VE-anlæg i den danske lovgivning. BL har peget på en række af disse barrierer i bl.a. Høringssvar af 1. juli 2022 til elforsyningsloven, hvor der blandt andet peges på udfordringen med, at netselskaberne har forskellige fortolkninger af deres eneretsbevilling til distributionsnettene. Høringssvar af 4. november 2022 om interne forbindelser, hvor BL opfordrer til, at bygningsejeren bør have mulighed for at fordele VE-produceret strøm på tværs af egen bygningsmasse, og høringssvar af 4. november 2022 om VE-egenforbrugere, hvor der peges på uklarheder omkring gebyrer og afgifter.

BL har ikke yderligere bemærkninger til høringen.


Med venlig hilsen

Bent Madsen
Adm. direktør

 

 

 

 

 

 

Oprettelse: 18.11.2022 | Sidst opdateret: 23.11.2022

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

Download høringssvaret som PDF

PDF Fil
Download

Søger du bolig? - Klik her