Fastsættelse af kriterier for elkundes brug af intern elektricitetsforbindelse

Hovedformålet med bekendtgørelsen er at fastsætte de kriterier, som skal være opfyldt, for at en elkunde kan bruge en intern elektricitetsforbindelse.

Høringssvar

BL – Danmarks Almene Boliger har den 1. oktober 2022 modtaget høring over bekendtgørelse om interne elektricitetsforbindelser.

BL takker herfor og har følgende bemærkninger til høringen:

Generelle bemærkninger
Vi henviser til vores tidligere høringssvar til ændringer af elforsyningsloven af henholdsvis 1. juli 2022, 15. august 2022 og 30. september 2022.

Som beskrevet i ovenstående høringssvar så mener BL fortsat, at den her foreslåede lovgivning indeholder betydelige hindringer for, at den million mennesker, der bor i almene boliger, kan opstille lokale solcelleanlæg på de ca. 20 kvadratkilometer almene tage, der ellers kunne øge produktionen af dansk solcelleenergi med næsten 40 pct. En elproduktion, der ville foregå i nærheden af, hvor strømmen skal bruges, uden at det kræver en større udbygning af elnettet eller medfører tab af værdifulde naturområder og belastning af samfundsøkonomien.

Opsætningen af solceller på de almene tage vil fungere som et supplement til den strøm, boligafdelingerne aftager fra det kollektive elnet. Forventningen er, at solcelleenergi vil kunne dække op mod 20-25 pct. af elforbruget i de almene boliger, set ift. spidsbelastninger. Beboerne vil dermed fortsat aftage strøm fra elnettet samt betale tariffer og bidrage solidarisk til det kollektive elnet.

Bekendtgørelsens § 3
BL opfordrer derfor til, at boligorganisationen/boligafdelingen sikres status som ”elkunde”, og den VE-producerede strøm, som produceres og anvendes internt i boligafdelingen, anses som ”eget forbrug”, jf. bekendtgørelsens § 3.

Det er BL’s vurdering, at denne fortolkning er i tråd med VE-direktivets artikel 21, nr. 6, som opfordrer medlemslandene til at indføre en befordrende ramme for at fremme og lette udviklingen af VE-egetforbrug. Denne befordrende ramme skal bl.a.:

»a) behandle tilgængeligheden af VE-egetforbrug for alle slutkunder, herunder personer i lavindkomsthusholdninger eller sårbare husholdninger.c) afhjælpe andre ubegrundede reguleringsmæssige hindringer for VE-egetforbrug, herunder for lejere.

d) omhandle incitamenter til, at ejere af bygninger skaber muligheder for VE-egetforbrug, herunder for lejere.«


Bekendtgørelsens § 4 og § 5
BL foreslår begrebet ”bygning” i bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 2 og § 5 erstattet med ”ejendom”, da det ikke bør have betydning for muligheden for at dele VE-produceret strøm, om husstandene er fordelt på en eller flere bygninger i samme sammenhængende område, så længe ejeren af ejendommen er den samme. Når flere ejendomme ligger side om side og har samme ejer, bør det således være muligt for ejeren at fordele VE-produceret strøm mellem ejendommene.

BL udleder af § 5, stk. 2 og stk. 3, at:

  • Der kan være flere forbrugere, hvorfor ”eget forbrug” i § 3 må skulle fortolkes i overensstemmelse med BL’s bemærkninger ovenfor. Således at ”eget forbrug” også omfatter de enkelte husstandes forbrug.
  • Afregning af husstandens elforbrug kan ske på baggrund af et hoved-/bimåler system.


BL har ikke yderligere bemærkninger til høringen.


Med venlig hilsen

Bent Madsen
Adm. direktør

 

 

Oprettelse: 10.11.2022 | Sidst opdateret: 16.11.2022

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

Download høringssvaret som PDF

PDF Fil
Download

Søger du bolig? - Klik her