Nye rammer for kommunal behandling af genanvendeligt affald

Lovforslaget har til formål at bidrage til at realisere regeringens målsætning om at reducere CO2-udledningen i 2030 med 70 pct. Med lovforslaget skal genanvendeligt affald fra husholdninger udbydes på det private marked. Behandlingen af genanvendeligt affald fra husholdninger og erhverv kan derved samles og understøtte skalafordele og nye investeringer i genanvendelsesanlæg. Lovforslaget er en opfølgning på dele af den politiske aftale om klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Nye rammer for kommunal behandling af genanvendeligt affald

BL – Danmarks Almene Boliger har den 25. november 2021 modtaget høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet med nye rammer for kommunal behandling af affald til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og økonomisk tilsyn.

BL har følgende bemærkninger til høringen:

I lovudkastet foreslås det, at der skal være udbudspligt i forhold til behandling af genanvendeligt affald, og at eksisterende kommunale anlæg i en overgangsperiode omdannes til selskaber. Der fastlægges tillige regler for dispensation for forbuddet mod, at kommuner behandler genanvendeligt affald, og om hvordan virksomheder kan benytte en privat aktør til indsamling af forbrændingsegnet affald, og at mindre virksomheder kan benytte kommunal indsamling. Endelig indføres et skærpet økonomisk tilsyn med affaldssektoren.

Generelt er det BL’s forhåbning, at liberaliseringen af genanvendelsesområdet på længere sigt vil give lavere gebyrer. BL ser dog en risiko for, at det i den 5-årige overgangsperiode faktisk bliver dyrere at få behandlet affald, trods skærpet økonomisk tilsyn og dokumentationskrav. Derudover er det BL’s erfaring, at kommunerne – uanset ens regelsæt – i dag har meget forskelligartet gebyrstruktur for husholdningerne. På den baggrund foreslår BL, at gebyr- overvågningen skærpes, således at der sikres ensartet gebyrstruktur overfor husholdninger baseret på et objektivt grundlag.

Det bør være et mål, at det hverken på kort eller lang sigt må blive dyrere for beboere at få håndteret affald. Derfor bør det fremgå som et klart mål for det skærpede økonomiske tilsyn, at ændringerne ikke bør medføre højere affaldsgebyrer for landets borgere, uanset hvor de bor.

BL har herudover ikke yderligere bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen

Bent Madsen Adm. direktør

Oprettelse: 25.03.2022 | Sidst opdateret: 25.03.2022

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

PDF Fil

Download høringssvaret som PDF

Download

Søger du bolig? - Klik her