Ny hovedlov om Ledningsejerregistret

Lovforslaget er en ny hovedlov på området for Ledningsejerregistret. Med den bliver det lettere for aktører, som er berørt af loven, at læse og anvende den. Ændringerne omfatter bl.a. nye bestemmelser om ledningsejere, der frivilligt registrerer sig i Ledningsejerregistret, samt udvidelse af det geografiske hovedområde.

Ny hovedlov om Ledningsejerregistret

BL – Danmarks Almene Boliger har den 11. oktober 2021 modtaget Høring af forslag til Lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret.

BL takker herfor og har følgende bemærkninger til høringen:

BL vil gerne benytte anledningen til at gøre opmærksom på usikkerhed omkring lovens anvendelsesområde vedrørende digital infrastruktur, som leverer en bredbåndstilslutning med en hastighed på 30 Mbit/s, samt vedrørende levering af overskudsvarme eller elektricitet til et forsyningsselskab i relation til almene boligorganisationer og deres boligafdelinger.

Der har hersket tvivl om, hvorvidt almene boligafdelinger, som ejer deres eget antenneanlæg, eksempelvis et coaxalæg eller et fiberanlæg, var fritaget for registrering i LER efter den nuværende lovs § 3, stk. 3, idet anlægget kunne anses som en stikledning.

BL opfatter den foreslåede § 1 således, at disse antenneanlæg vil være omfattet af lovforslagets § 1, stk. 1, nr. 5 og ikke kan betegnes som stikledninger.

BL noterer sig ligeledes, at boligafdelinger, som ejer jordvarme- eller solcelleanlæg er omfattet af LER, jf. den forslåede lovs § 1, stk. 1, nr. 1, hvis jordvarme- eller solcelleanlægget leverer overskudsvarme eller overskudsel til forsyningsselskabet.

BL kan være bekymret for, at det vil medføre øgede administrative omkostninger og dermed huslejestigninger til beboerne, hvis de almene boligafdelinger er omfattet. Mange boligafdelinger vil, ligesom visse ledningsejere som registrerer sig frivilligt, hverken have økonomi eller ressourcer til at digitalisere ledningsoplysningerne og udlevere automatisk inden for to timer. Ofte vil de kun eje et begrænset ledningsnet og derfor sjældent blive berørt af en graveforespørgsel, og det er ofte ikke økonomisk rentabelt at lade en tjenesteyder varetage arbejdet med udlevering af ledningsoplysninger.

Såfremt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vurderer, at almene boligafdelinger i ovenstående tilfælde er omfattet af loven, foreslår BL, at der indføres en udvidet mulighed for dispensation i § 12, således at boligafdelingerne får mulighed for at søge om tilladelse til at udlevere oplysninger efter § 12, stk. 3 fremfor efter § 9, stk. 1.

BL har herudover ikke yderligere bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen

Bent Madsen
Adm. direktør

Oprettelse: 15.12.2021 | Sidst opdateret: 04.01.2022

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

PDF Fil

Download høringssvaret som PDF

Download

Søger du bolig? - Klik her