Revision af affaldsbekendtgørelsen - fastlæggelse af ensartede mål for affaldshåndteringen i hele landet

Affaldsbekendtgørelsen bliver revideret med en udskydelse af fristen for indsamling af tekstilaffald. Herudover omfatter revisionen bl.a. indførelse af en bestemmelse om, at kommunerne senest 1 år efter, at den nationale affaldshåndteringsplan træder i kraft, skal have indsendt en vedtagen affaldshåndteringsplan til Miljøstyrelsen.

Revision af affaldsbekendtgørelsen - fastlæggelse af ensartede mål for affaldshåndteringen i hele landet

BL – Danmarks Almene Boliger har noteret sig, at udkast til bekendtgørelse om affald er i høring. BL er ikke på høringslisten, men vil gerne bidrage med nogle bemærkninger:

Det er positivt, at der fastlægges ensartede mål for affaldshåndteringen i hele landet. BL efterspørger dog en tilretning og præcisering af affaldsaktørbekendtgørelsen, der med fordel kunne præcisere retningslinjer for fastlæggelsen af affaldsgebyrer og for lokale krav til affaldshåndteringsløsninger.

De almene boligafdelinger har brugt økonomiske ressourcer i form af etableringsomkostninger ved at effektivisere affaldshåndteringen lokalt i boligafdelingerne. Derudover afholder de almene boligorganisationer i flere boligafdelinger udgifter til driftspersonale, der holder orden på boligafdelingens fællesarealer, herunder området for affaldssortering. Driftspersonalet er dels en ressource, som renovationsmedarbejderne har glæde af ved affaldsafhentning, og dels en ressource til forebyggelse af fejlsorteret affald. Der er i den almene sektor stor fokus på driftseffektivitet og miljøvenlig affaldshåndtering, fx ved at etablere fælles affaldssortering, der er både mere økonomisk, tidsmæssig og energibesparende for henteordningen. Dette skyldes, at de fleste almene boligafdelinger har fælles affaldsopsamling.

BL vil gerne påpege, at en henteordning, der er administrativt og praktisk mindre byrdefuld for en kommune at administrere, bør resultere i et lavere affaldsgebyr. BL vurderer, at der p.t. mangler incitament til at etablere mere ressourcebesparende affaldsordninger, når kommunerne har mulighed for at sætte priserne sådan, som de finder mest politisk korrekt – og altså ikke ud fra et princip om kostægte priser og grønne anerkendelser. Fx vil der i de almene boligorganisationer kunne etableres driftsfællesskaber mellem flere afdelinger. Dette ville kunne være driftsbesparende for begge afdelinger, hvis kommunens gebyrfastsættelse sker ud fra et princip om, at den mest rentable – og dvs. mindst byrdefulde – affaldsordning koster mindst.

BL har herudover ikke yderligere bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen

Bent Madsen
Adm. direktør

Oprettelse: 15.12.2021 | Sidst opdateret: 04.01.2022

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

PDF Fil

Download høringssvaret som PDF

Download

Søger du bolig? - Klik her