Udlevering af oplysninger ved til- og fraflytninger

Høring over ændring af lov om Det Centrale Personregister. Det handler bl.a. om en regulering af udlevering af oplysninger om til- og fraflytning i almene boligorganisationer.

Høringssvar

BL – Danmarks Almene Boliger har den 29. juni 2020 modtaget høring over forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister fra Social- og Indenrigsministeriet.

 

BL kvitterer for, at Social- og Indenrigsministeriet har valgt at benytte den løsningsmodel, som BL i sit høringssvar til Økonomi- og Indenrigsministeriet af den 24. april 2019 opfordrede ministeriet til at benytte fremadrettet og dermed skulle danne grundlag for en ændring af CPR-loven.

 

BL har følgende bemærkninger til udkastet:

 

§ 39, stk. 3 – ”inden for det seneste år”

Det bemærkes, at det foreslåede stk. 3 i § 39 affattes således, at de oplysninger, der kan videregives efter stk. 3, er navne på personer, som bor eller har boet på en given adresse inden for det seneste år.

 

Det er anført i lovens bemærkninger, at det er fundet rigtigst for at kunne sikre det fornødne overblik, at oplysninger om navne på personer på en given adresse kan udleveres, når dette er inden for det seneste år.

 

BL anbefaler derfor, at begrænsningen på ét år kan fraviges ved særskilt forespørgsel efter en vurdering af den konkrete anmodning om udlevering af oplysningerne efter § 39, stk. 2.

 

Digitale kontroller af ejerskabet

Det gælder som udgangspunkt, at der er krav om ejerskab af den pågældende adresse samt at der er tale om udlejning af mindst 10 boliger, førend man er berettiget til at modtaget oplysninger om til- og fraflytninger inden for det seneste år.

 

Det er anført på udkastets side 47, at kravet om ejerskab og udlejning af mindst 10 boliger ikke gælder for almene boligorganisationer.

 

Dog er det anført på udkastets side 48, at ”I visse tilfælde er den daglige drift m.v. af de boliger, som ejes af den private udlejer eller almene boligorganisation, overladt til en administrator, som samtidig må anses for at være databehandler på vegne af den private udlejer eller almene boligorganisation. I disse tilfælde vil administrator kunne modtage oplysninger efter den foreslåede bestemmelse som databehandler for den private udlejer henholdsvis almene boligorganisation.”

 

BL tolker dette som, at der ved administration af en almen boligorganisation ikke ses nogen hindring i, at administrator er modtageren af oplysningerne om til- og fraflytninger.

 

Fastsættelse af vilkår om betaling

I bemærkningerne på side 48 nederst fremgår det, at Social- og Indenrigsministeriet vil fastsætte de nærmere vilkår betalingen af videregivelse af oplysninger efter den foreslåede § 39, stk. 2 og 3.

 

BL er telefonisk blevet oplyst af Social- og Indenrigsministeriet, at det er tiltænkt, at ordningen skal være en abonnementsordning, hvor der månedligt betales et fast gebyr, og at de løbende oplysninger vil være et beløb, der er betydeligt lavere end den pris, som kommunerne kan opkræve for enkeltforespørgsler efter CPR-lovens § 33, stk. 1.

 

BL vil gerne incitere til, at fastsættelsen af prisen på videregivelsen af oplysningerne via den webbaserede klient fastsættes til et niveau, som er overkommeligt i forhold til formålet med at få udleveret de pågældende oplysninger og som samtidigt også tager hensyn til at sikre, at huslejeniveauet ikke stiger som følge af gebyret.

 

Et lavt omkostningsniveau vil også stemme overens med det i udkastet anførte om, at ændringen af loven vil have en positiv økonomisk betydning for erhvervslivet, herunder for de almene boligorganisationer.

 

BL ser overordnet meget positivt på udkastet til loven og kan på vegne af sine medlemmer også meddele, at branchen ser frem til, at loven effektueres efter den ønskede model.

 

Ved behov for uddybning af ovenstående kan juridisk konsulent Christina Iversen, civ@bl.dk eller juridisk konsulent Anni Pedersen, anp@bl.dk kontaktes for yderligere drøftelser.

 

Med venlig hilsen
Bent Madsen
Direktør

Oprettelse: 10.09.2020 | Sidst opdateret: 10.11.2020

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

PDF Fil

Download høringssvaret som PDF

Download


Søger du bolig? - Klik her