Politiets overtagelse af tv-overvågning

Høring over ændring af retsplejeloven, hvor der indføres en hjemmel til, at politiet kan overtage tv-overvågning med henblik på opklaring af alvorlige forbrydelser.

Høringssvar

BL har modtaget høring om lovforslag om ændring af retsplejeloven vedrørende politiets overtagelse af tv-overvågning. BL takker for muligheden for at afgive bemærkninger til de foreslåede lovændringer.    BL finder overordnet formålet med lovændringen positivt. Det er samfundsmæssigt relevant at sikre, at der til brug for opklaring af alvorlige forbrydelser og terrorbekæmpelse er behov for en fleksibel lovgivning, som sikrer politiet muligheden for at handle hurtigt, når det kræves i særlige situationer.
 
BL har enkelte bemærkninger til lovændringerne.
 
Politiets og PET’s overtagelse af boligorganisationers videoovervågning

Med lovændringen gøres det muligt for politiet og PET at overtage styringen og besiddelsen af den tv-overvågning, som boligorganisationen råder over ved boligorganisationens egne opsatte overvågningskameraer. Overtagelsen kan kun ske, hvis det er afgørende for at forebygge alvorlig kriminalitet eller efterforske en lovovertrædelse, som efter loven kan straffes med fængsel i 6 år eller derover. Herudover skal der være tale om en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitel 12 og 13 (forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme og forbrydelser mod den offentlige myndighed), som kan medføre eller har medført fare for menneskers liv eller velfærd eller for betydelige samfundsværdier.
 
BL bemærker, at det i praksis må forventes, at politikredsene i samarbejde med boligorganisationerne og boligafdelinger, hvor der er opsat videoovervågning, indgår nærmere aftale om/en handlingsplan for, hvorledes overtagelsen i praksis kan lade sig gøre, hvis der skulle blive behov for det. 
 
Det nævnes i lovforslagets bemærkninger til § 1, nr. 2, at politiet får fuld råderet over de optagelser, som sker efter politiets overtagelse.
 
BL finder politiets fulde råderet særlig problematisk, da optagelserne kan være nødvendige for boligorganisationens håndtering af de eventuelle lovovertrædelser, som boligafdelingen som udlejer skal forfølge. Boligorganisationerne har i medfør af lov om leje af almene boliger § 80, stk. 1 en forpligtelse til at sørge for, at der hersker god orden i boligorganisationernes ejendomme. 
 
Videooptagelserne kan tjene som dokumentation ved en bevisførelse i en eventuel retssag om en beboer misligholdelse af lejeaftalen. Videooptagelserne kan af denne grund have indflydelse på boligorganisationernes mulighed for at kunne dokumentere, hvorfor en ophævelse af et lejemål er berettiget. 
 
I de tilfælde, hvor politiet vælger at sigte en person/beboer, som er videoovervåget, og hvor sigtelsen senere fører til domfældelse, så kan dommen anvendes som dokumentation i en boligretssag. Dog går der ofte flere måneder, førend en endelig dom foreligger, og dette vil forsinke boligorganisationen som udlejer i sin proces med at sikre god orden i boligafdelingen.
 
Herudover er det i retspraksis et krav for en berettiget ophævelse/opsigelse, at forholdet/problemet er aktuelt. Derfor kan en længere ventetid på en domfældelse have skadevirkende effekt på boligorganisationens ret til ophævelse/opsigelse.
 
Der vil også være tilfælde, hvor politiet frafalder tiltale for en alvorlig lovovertrædelse i henhold til straffeloven og herefter sletter optagelserne. Det er her særligt vigtigt at pointere, at samme adfærd kan udgøre en husordensovertrædelse/hævelsesbegrundende adfærd, der kan sanktioneres efter anden lovgivning, herunder lejelovgivningen, hvorfor det bør være boligorganisationen, som har ret til at vurdere optagelsernes relevans i forhold til at varetage egne retlige interesser.
 
Reglerne bør af denne grund ikke overlade den fulde råderet til politiet, hvorefter politiet har ret til at slette optagelserne. Retten til sletning af optagelserne bør derfor kun tilkomme boligorganisationen som ejer af tv-overvågningen.
 
Persondatalovens og persondataforordningens regler om overgivelse af videooptagelser

I forhold til boligorganisationernes forpligtelse til som dataansvarlig at gøre de observerede personer opmærksomme på, at der gemmes optagelser over dem, er det anført i bemærkningerne, at der kan være situationer, hvor en orientering herom til de overvågede kan skade efterforskningen. Samtidigt bemærkes det også, at politiet som retshåndhævende myndighed ikke er underlagt hverken persondataforordningen og persondatalovens regler. 
 
Boligorganisationen må ud fra formuleringen af lovforslagets bemærkninger anses for ikke at være forpligtet til at orientere de pågældende personer om videoovervågningen, når overvågningen tager sigte på en efterforskning, som politiet håndterer.
 
I den forbindelse er det vigtigt, at boligorganisationernes forpligtelser og berettigede undladelser til at overholde reglerne for persondatabehandling ved videoovervågning gøres helt klar, således boligorganisationerne som persondataansvarlige ikke risikerer at tilsidesætte reglerne for behandling af persondata, når videooptagelserne overgives til politiet samt modtages retur. 
 
Ved afslutning af efterforskningen bør optagelserne tilbagegives til boligorganisationen, som herefter er forpligtet til at følge reglerne efter persondataforordningen og persondataloven. Det er således også fra dette tidspunkt, at boligorganisationen selvstændigt har mulighed for at vurdere, hvorledes optagelserne er anvendelige til håndteringen af boligorganisationens retlige interesser uafhængigt af politiets forudgående efterforskning.
 
BL vil opfordre til, at vejledningen om videoovervågning i almene boligorganisationer fra 2012 bliver ajourført i henhold til de nye regler og gjort tilgængelig på Datatilsynets hjemmeside. Vejledningen har i længere tid ikke været tilgængelig på Datatilsynets hjemmeside, hvorfor der ikke er nogen tilgængelig vejledning på området. Vejledningen har været et yderst brugbart
værktøj for de almene boligorganisationer, hvorfor det også med de foreslåede nye regler vil være gavnligt med en udførlig vejledning til håndteringen af reglerne i praksis.
 
BL har ikke herudover bemærkninger til lovforslaget.
 
BL står naturligvis til rådighed, hvis der ønskes en uddybning af ovennævnte.
 
Med venlig hilsen 
       
Bent Madsen

Oprettelse: 04.02.2020 | Sidst opdateret: 10.11.2020

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

PDF Fil

Download høringssvaret som PDF

Download

Søger du bolig? - Klik her