Evaluering af udbudsloven

Høring over evaluering af udbudsloven. Det overordnede formål med evalueringen er at afdække, om loven har haft den tilsigtede virkning, og om der er erfaringer, der giver anledning til at foretage ændringer af loven.

Høringssvar

Erhvervsministeriet har i høring vedrørende evaluering af udbudsloven anmodet om bemærkninger til, om udbudsloven har haft den ønskede effekt i forhold til at sikre effektiv konkurrence og føre til større klarhed, forenkling og fleksibilitet med lave transaktionsomkostninger for parterne.

Da det er en del af Erhvervsministeriets dagsorden at fremme mere innovative og fleksible udbudsformer, der i sidste ende skal skabe bedre og billigere løsninger og dermed bidrage positivt til vækstdagsordenen, er det også et stort fokusområde for den almene sektor.

I regi af udviklingsforeningen AlmenNet er derfor - med støtte fra Landsbyggefonden og Byggeskadefonden – opstartet et nyt udviklingsprojekt vedrørende ”Fleksibel anvendelse af udbudsreglerne”. Projektet vil bl.a. udfordre i hvilket omfang kulturen og fortolkningen af udbudsreglerne kan sætte eventuelle begrænsninger for den optimale udbudsproces, behov for regelforenklinger samt undersøge muligheden for langsigtede partnerskabsmodeller.

Formålet med projektet er derfor både en evaluering af, om vi arbejder hensigtsmæssigt inden for de gældende rammer, når der ligeledes skal sikres effektivitet og bedst mulige byggeri, og en undersøgelse af nye muligheder for bl.a. langsigtede aftaler.

BL har derfor på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at komme med konkrete bemærkninger til de enkelte dele af loven, men vil, både undervejs i projektet og efter endt evaluering inden årets udgang, kunne bidrage med input fra den almene boligsektor.

BL står til rådighed, såfremt der er behov for en uddybning af ovennævnte og deltager gerne i en videre dialog om evalueringen.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen

Oprettelse: 04.02.2020 | Sidst opdateret: 10.11.2020

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

Word Dokument

Download høringssvaret som PDF

Download

Søger du bolig? - Klik her