Politiets overtagelse af tv-overvågning og udvidelse af adgangen til tv-overvågning

Høring over ændring af retsplejeloven og lov om tv-overvågning. Formålet med lovforslagets del om ændring af retsplejeloven er at give politiet adgang til at overtage andre myndigheders og privates tv-overvågning i ekstraordinære situationer for at forebygge særligt alvorlige forbrydelser, eksempelvis terrorangreb, bandeopgør mv. Ændringerne i tv-overvågningsloven er bl.a. at give en øget mulighed for at foretage tv-overvågning.

Høringssvar

BL har modtaget høring om ændring af lovforslag om ændring retsplejeloven og lov om tv-overvågning. BL takker for muligheden for at afgive bemærkninger til det foreslåede.

Overvågning af egne indgange og facader

BL er enig i, at der er et behov for at præcisere, hvornår private lovligt kan foretage tv-overvågning af egne indgange og facader. De foreslåede præciseringer knytter sig dog alene direkte til bestemmelserne i § 2, stk. 1 nr. 3 særlige virksomheders indgang og facader – og ikke direkte til nr. 4, der også regulerer egne indgange og facader. BL forudsætter, at vurderingen er den samme i de to bestemmelser, da der ikke er tale om en ændring af gældende ret, men en præcisering af hensyn til privates, herunder de almene boligorganisationers, forståelse af reglerne.

Opbevaring af optagelser i mere end 30 dage

BL finder det hensigtsmæssigt, at det foreslås at udvide muligheden for at opbevare visse optagelser med personoplysninger i længere tid end de nuværende 30 dage, i tilfælde hvor det er nødvendigt at hensyn til en indgivet anmeldelse om strafbart forhold. Der kan være et tidsmæssigt behov for at opbevare oplysningerne i længere tid i forbindelse med en anmeldelse til politiet, hvor det ikke er lykkedes at overdrage oplysningerne til politiet indenfor fristen på 30 dage.

Udvidet adgang til overvågning ved sikkerhedstrusler

Den foreslåede udvidelse af adgangen til tv-overvågning i særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt for at imødegå en sikkerhedstrussel, forudsætter, at en ansøgning herom behandles meget hurtigt hos politiet, da bestemmelsen er tænkt anvendt i situationer, hvor der opstår en pludselig sikkerhedstrussel. Dette fremgår også af lovforslagets bemærkninger, men det kræver en opmærksomhed hos politiet, som skal sikres i praksis.

Opdatering af informationsmateriale om tv-overvågning

Det fremgår af bemærkninger til lovforslaget, at Justitsministeriet i samarbejde med Datatilsynet vil opdatere den tidligere gældende pjece om tv-overvågning fra marts 2008. Det fremgår imidlertid ikke, hvad der påtænkt i forhold til Datatilsynets vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. fra november 2012, der supplerede pjecen fra 2008. Hverken pjecen eller vejledning er længere tilgængelige på Datatilsynets hjemmeside.

BL vil gerne understrege, at særligt vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. har haft stor betydning for de almene boligorganisationer, da den har været et godt og brugbart værktøj i de boligorganisationer, der har haft brug for at foretage tv-overvågning – og mange boligorganisationer henviser fortsat til vejledningen i dialogen med boligområderne omkring reglerne for tv-overvågning.

BL henstiller til, at vejledningen for de almene boligorganisationer opdateres og offentliggøres, så de almene boligorganisationer fortsat har en overskuelig beskrivelse af reglerne og muligheder for tv-overvågning i de almene boligorganisationers boligafdelinger.


Med venlig hilsen 

Bent Madsen

Oprettelse: 04.02.2020 | Sidst opdateret: 10.11.2020

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

PDF Fil

Download høringssvaret som PDF

Download

Søger du bolig? - Klik her