Høringssvar

Emne
Viser 1-10 af 132 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
26.10.2023 · Nyheder fra BL

26102023 - Ændring af lov om miljøbeskyttelse – selektiv nedrivning af bygninger

Med ændring af lov om miljøbeskyttelse (Selektiv nedrivning af bygninger) etableres lovhjemmel til at udmønte den del af ’Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (2020), som vedrører selektiv nedrivning. Herved forstås hel eller delvis nedtagning af byggerier, så byggeriets materialer sorteres mhp. maksimal udnyttelse og recirkulering.

15.09.2023 · Nyheder fra BL

15092023 - Opdatering af vejledninger som følge af lovændringer

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven, Vejledning om botilbud m.v. til voksne og Vejledning om socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersoner, behandling og pasning af nærtstående efter reglerne i serviceloven er blevet opdateret på baggrund af lovændringer som følge af vedtagelsen af L 64 (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed, udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.).

23.08.2023 · Nyheder fra BL

23082023 - Indefrysningsordningen - understøttelse af Statens afkøb af indefrosne beløb fra energivirksomhederne

Lovforslaget indebærer bl.a., at Staten afkøber de indefrosne beløb fra energivirksomhederne, når indefrysningsperioden udløber den 31. oktober 2023 (el og gas) og den 31. december 2023 (fjernvarme). Herefter forestår Erhvervsstyrelsen opkrævning af de indefrosne beløb.

14.08.2023 · Nyheder fra BL

14082023 - Ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger

Med ændringen sikres hjemmelgrundlag til boligorganisationernes indberetninger til Det Centrale Almene Bygningsregister (DCAB) og kommunernes adgang til de indberettede oplysninger. Det præciseres også, hvilke afledte finansielle instrumenter det er muligt at investere i gennem UCITS. Desuden sker der tilpasninger i form af bl.a. nye regnskabskrav vedr. aflønning af direktører og forretningsførere samt opgørelse af afdelingernes henlæggelser ift. investeringshorisont og værdipapirtype.

30.06.2023 · Nyheder fra BL

30062023 - Ændring af byggeloven

Ændringen indebærer bl.a. undtagelse for kundgørelse af tekniske specifikationer i Lovtidende samt udvidelse af bemyndigelsesbestemmelse om fastsættelse af regler om mindsteafstand for bebyggelse mod vej.

23.06.2023 · Nyheder fra BL

23062023 - Ændring af bekendtgørelse - forlængelse af kommuners tilsagnsramme og ændring af huslejeinterval

Med ændringen af bekendtgørelsen forlænges perioden, hvor kommunerne kan anvende tilsagnsrammen til midlertidig huslejenedsættelse, med to år – fra oprindeligt udløb den 31. december 2023 til nyt udløb den 31. december 2025. Desuden ændres huslejeintervallet for boliger, hvortil der kan ydes midlertidigt huslejetilskud, fra 4.500-5.000 kr. til 4.500-6.500 kr. om måneden ekskl. forbrug.

19.06.2023 · Nyheder fra BL

19062023 - Likviditetslån ifm. med indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder

Fire bekendtgørelser vedr. indefrysningsordningen ændrer bl.a. regler om afstemning af de indefrosne lån for husstande og virksomheder for at gøre det lettere at kontrollere, om der er overensstemmelse mellem likviditetslån udstedt til energivirksomhederne og den henstand, energivirksomhederne har ydet husstande og virksomheder. Desuden fastsættes vilkår for tilskudspuljen, som energivirksomhederne kan søge om tilskud til at dække omkostninger til større udgifter til implementering og administration af indefrysningsordningen.

06.06.2023 · Nyheder fra BL

06062023 - Ajourføring af Danmarks nationale energi- og klimaplan

Alle EU’s medlemslande indsendte i 2019 en national energi- og klimaplan, som nu skal ajourføres. Medlemsstaterne skal senest den 30. juni 2023 sende deres udkast, mens de endelige ajourførte nationale energi- og klimaplaner skal foreligge et år efter. De nationale energi- og klimaplaner giver bl.a. Kommissionen et samlet overblik over, om EU er på rette vej i forhold til sine 2030-målsætninger.

31.05.2023 · Nyheder fra BL

31052023 - Ændring af bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelselsesprocessen

Europa-Kommissionens rådsforordning vedtog i december 2022 midlertidige regler, som skal fremskynde godkendelsesprocessen for visse VE-anlæg. Med bekendtgørelsen bliver danske regler i direkte modstrid med forordningen fjernet. 

23.05.2023 · Nyheder fra BL

23052023 - Ændring af indefrysningsbekendtgørelsen

Ændringernes formål er at give de almene boligforeninger mulighed for at give indefrysningen videre til deres beboere. Det er op til den enkelte boligforening, hvordan ordningen implementeres lokalt. Samtidig etableres klageadgang for husstande.

1 2 3 4 5
14
Søger du bolig? - Klik her