Analyse: Boligydelse og boligsikring blandt almene lejere

En stor del af de almene husstande modtager i dag boligstøtte. I ny rapport anbefaler Pensionskommissionen en mindre justering af boligydelsen.

Billede af COLOURBOX42925715

Tre ud af fem almene bolighusstande modtager boligstøtte

BL har lavet en analyse, der beskriver husstande, som modtager boligstøtte – både i form af en boligydelse målrettet pensionister og boligsikring. Almene husstande udgør mere end halvdelen af alle boligstøttemodtagere. Tre ud fem almene bolighusstande modtager i dag boligstøtte, hvilket svarer til i alt 360.500 husstande.  

 

I almene ældreboliger modtager næsten ni ud af ti husstande boligstøtte, og det er overvejende boligydelsesmodtagere, da de fleste er pensionister. Til sammenligning er det tre ud af fem husstande i almene familieboliger, der modtager boligstøtte, og 46 pct. af disse modtager boligydelse, jf. figur 1. 

 

Figur 1. Boligstøtte efter type og boligform

Kilde: BL's egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata, 2020-tal.

 

Boligydelsen supplerer indkomsten 

I 2020 modtog 265.000 husstande boligydelse. Over halvdelen af de husstande, som modtog boligydelse, boede i en almen familiebolig. En tredjedel af boligydelsesmodtagerne boede uden for den almene boligsektor, mens kun omkring 12 pct. boede i en almen ældrebolig. 

 

I almene ældreboliger udgør boligydelsen 23 pct. af indkomsten for pensionister, mens den for pensionister i almene familieboliger og ikke-almene boliger udgør 17 pct. af indkomsten.

 

Pensionskommissionen anbefaler en justering af boligydelsen

Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning har i en ny rapport anbefalet en omlægning af boligydelsen med henblik på at øge det økonomiske incitament til pensionsopsparing. 

 

Forslaget til omlægning er designet til at være omtrent provenu- og fordelingsmæssigt neutral på tidspunktet for ændringen, så ændringerne i ydelsen for de nuværende modtagere af boligydelse er så beskedne som muligt.

 

Inden for gruppen af boligydelsesmodtagere indebærer omlægningen således en lidt reduceret boligydelse for modtagere med disponible indkomster i den høje ende af indkomstfordelingen og en lidt højere boligydelse for modtagere med disponible indkomster i den lavere del af indkomstfordelingen. Boligydelse til pensionister visiteret til ældre- og plejeboliger er ikke omfattet af anbefalingen.

 

Relativt flere almene boligydelsesmodtagere bosat i familieboliger befinder sig i den lavere ende af indkomstfordelingen, og de ventes derfor på kort sigt at få gavn af justeringen til boligydelsen gennem en lidt højere sats, se figur 2.  

 

Figur 2. Ændring i disponibel indkomst samt andel almene lejere blandt ydelsesmodtagere fordelt på indkomstdeciler

Kilde: Kommisionen om tilbagetrækning og nedslidning (2022), faktaark 7 samt BL's egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.

 

En større ligestilling mellem pensionister og ikke-pensionister i boligstøttereglerne

Kommissionen anbefaler desuden, at beløbsgrænserne i boligydelsen fremover reguleres med prisudviklingen, som det i dag er tilfældet for boligsikringen. I dag reguleres beløbsgrænser for beregning af boligydelse efter lønudviklingen.

 

Historisk har stigninger i lønninger været højere end stigningen i inflation, og det har medført en støtte forskel mellem satserne for boligsikring og boligydelse gennem de seneste 19 år, jf. figur 3.

 

Figur 3. Udvikling i reguleringen for boligydelse og boligsikring

Kilde: Bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2004-2022. Statistikbanken\PRIS9.

Oprettelse: 04.05.2022 | Sidst opdateret: 15.11.2022

Sideansvarlig: Solveig Råberg Tingey

PDF Fil

Analyse: Boligydelse og boligsikring i almene husstande

Download

Søger du bolig? - Klik her