BL's opbygning og organisering

BL - Danmarks Almene Boliger er en interesse- og brancheorganisation for landets almene boligorganisationer.

BL's demokratiske struktur hviler på 11. kredse, som hvert andet år vælger en formand og en næstformand samt et antal kredsrepræsentanter.

Formand og næstformand i kredsen indgår i BL's bestyrelse, og kredsrepræsentanterne indgår i BL's øverste myndighed, repræsentantskabet. Kredsenes rolle er at være valgforum for BL's ledende organer samt at udgøre et boligpolitisk debatforum både i forhold til overordnede boligpolitiske spørgsmål og i forhold til den lokale boligpolitik i region og kommuner. Den enkelte kreds kan desuden være den lokale aftalepart ved indgåelse af boligpolitiske aftaler med de enkelte kommuner.

BL's repræsentantskab

Repræsentantskabets er BL's øverste myndighed og afholder et årligt ordinært møde. På det ordinære møde forelægges og behandles en række punkter i repræsentantskabet, som beskrevet i vedtægterne § 13:

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og drøftelse af den fremtidige udvikling.
 2. Fremlæggelse af foregående års årsregnskab til godkendelse.
 3. Eventuel revision af BL's målsætningsprogram.
 4. Fremlæggelse og behandling af bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år.
 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab, kredse og medlemmer.
 6. Valg af formand (kun i lige år).
 7. Valg af næstformand (kun i ulige år.)
 8. Valg af revisor.


Udover de her nævnte punkter er det repræsentantskabet, som skal fastsætte det årlige kontingent for medlemskabet af BL samt godkende vedtægtsændringer, opløsning af BL, og den heraf følgende fordeling af en eventuel formue. De øvrige beslutninger har repræsentantskabet delegeret til den valgte bestyrelse for BL. Herudover er BL's repræsentantskab også debatforum for en overordnet boligpolitisk debat. 

Der arbejdes med at videreudvikle debatkultur med temamøder i repræsentantskabet, som kan bidrage formuleringen af de strategiske og politiske målsætninger for sektoren. Repræsentantskabet er personligt valgt og det enkelte medlem repræsenterer sine egne personlige holdninger. 

BL's bestyrelse er sammensat af formand og næstformand, kredsbestyrelsernes formænd og næstformænd samt 5 medlemmer valgt blandt medlemmer/administrationer med mere end 10.000 lejligheder samt en medarbejderrepræsentant. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af BL's anliggender og godkender budgettet for BL, herunder fastsætter bestyrelsens honorar samt afskediger og ansætter medlemmer af BL's direktion.

Bestyrelsen varetager i øvrigt følgende sager:

 • Godkendelse af budget og behandling af budgetopfølgning
 • Godkendelse af regnskab og revisionsprotokollat

BL varetager overenskomstforhandlinger på medlemmernes vegne, og denne kompetence er delegeret af bestyrelsen til et overenskomstudvalg. Resultatet af overenskomsterne skal godkendes i BL's bestyrelse medmindre de tidsmæssige forhold er sådan, at kompetencen til godkendelse uddelegeres til FU. Bestyrelsen træffer beslutninger om overordnede politiske og strategiske indsatsområder for Danmarks almene boliger, herunder:

 • Profil og virke for BL som interesse- og brancheorganisation 
 • Boligpolitisk drøftelse og overordnede strategiske overvejelser
 • Strategi for kommunikation og image.
 • Drøftelse af konkrete fokusområder - fx finansiering, styringsdialog, ledige boliger m.v. Til kvalificering af disse drøftelser kan nedsættes udvalg.
 • Udformning af målsætningsprogram og handlingsplaner.

Endvidere holder bestyrelsen løbende fokus på driftsområderne og strategien for arbejdet:

 • Temadrøftelser om BL's kerneområder: Kredsafdelingen; Kursusafdelingen; Udviklingsafdelingen og Presseafdelingen.

Bestyrelsen udarbejder et årshjul til overordnet planlægning af årets arbejde. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Udvalgene skal have et kommissorium med en tidsplan.

Bestyrelsen udpeger medlemmer til eksterne bestyrelser, herunder Landsbyggefondens og Byggeskadefondens bestyrelse samt udpeger medlemmer til udvalg som beskrevet nedenfor. Bestyrelsen sikrer, at der sker en regelmæssig orientering og drøftelse af arbejdet i de fora, hvortil bestyrelsen har udpeget medlemmer. 

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Medlemmer: 
Palle Adamsen, formand 
Vinie Hansen, næstformand 
Camilla Hegnsborg, 1. kreds' formand
Kaare Vestermann, 1. kreds' næstformand 
Anne-Marie Høberg, 2. kreds' formand
Annette Sørensen, 2. kreds' næstformand
Erling Nielsen, 3. kreds' formand 
Jette Egebjerg, 3. kreds' næstformand 
Bjarne Walentin, 4. kreds' formand
Johnny Jensen, 4. kreds' næstformand 
Anders Rønnebro, 5. kreds' formand
Anette Østerhåb, 5. kreds' næstformand
Karsten R. Håkonsen, 6. kreds' formand
Ulla K. Holm, 6. kreds' næstformand 
Per Nielsen, 7. kreds' formand
Karin Mortensen, 7. kreds' næstformand
Leif Poulsen, 8. kreds' formand
Jan Mortensen, 8. kreds' næstformand
Iris Gausbo, 9. kreds' formand
Katja A. Lindblad, 9. kreds' næstformand 
Anders Lisvad, 10. kreds' formand
Mogens Vive, 10. kreds' næstformand
Axel Larsen, 11. kreds' formand 
Karsten Krüger, 11. kreds' næstformand

Særligt valgte og udpegede medlemmer
Jens Elmelund, KAB
Michael Demsitz, Boligkontoret Danmark 
Christian Høgsbro, AAB 
Niels Olsen, DAB 
Bjarne Larsson, fsb
Jens Bærild Hansen, medarbejderrepræsentant

Kommissorium for forretningsudvalg

Kommissorium for forretningsudvalg

Forretningsudvalgets sammensætning 

I henhold til BL's vedtægter 2007 består forretningsudvalget af 7 personer, formand og næstformand for BL's bestyrelse samt 5 medlemmer valgt af bestyrelsen, hvoraf mindst 3 skal være kredsvalgte medlemmer.

Forretningsudvalget kan tage endelig beslutning om en sag, som ikke kan afvente behandling i bestyrelsens regi.

 

Forretningsudvalgets kompetence 

Ud over presserende sager er forretningsudvalgets kompetence at sikre, at bestyrelsen får det bedst mulige beslutningsgrundlag til bestyrelsesmøderne.

Forretningsudvalget skal varetage presserende opgaver samt forberede punkter til behandling på bestyrelsesmøderne.

 

Forretningsudvalgets rolle 

Forretningsudvalget varetager således 4 hovedopgaver:

1. Kvalificering af oplæg til bestyrelsen. Forretningsudvalget forbereder punkter til de kommen-de bestyrelsesmøder, herunder medvirker til at kvalificere indholdet og tilrettelæggelsen af drøftelser på bestyrelsesmødet.

2. Rationalisering i forhold til oplæg til bestyrelsen. Behandlingen på forretningsudvalgets møder sker med henblik på at forberede det pågældende punkt til en kort behandling i bestyrelsen for eksempel som orientering eller efterretning.

3. Behandling af sager, som ikke kan afvente en afgørelse ved det førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen orienteres umiddelbart herefter.

4. Efterbehandling af sager ved delegering fra bestyrelsen.

Forretningsudvalget har pligt til at videregive information om beslutninger truffet i udvalget samt om den forudgående proces.Resume.

 

Formidling af forretningsudvalgets beslutninger og oplæg 

Formidling kan ske fra sekretariatet ved hjælp af tre informationskilder:

1. Der udarbejdes referat fra forretningsudvalgsmøderne. Alle referater er tilgængelige for bestyrelsens medlemmer på blandt andet BL-net. Endvidere medbringes referaterne i protokol-len ved bestyrelsesmøderne.

2. Forretningsudvalgets oplæg til bestyrelsen og den forudgående procedure noteres for bestyrelsen i de til dagsorden knyttede notater, som et indledende punkt under overskriften

3. Hvis forretningsudvalget vurderer det nødvendigt i presserende sager, kan disse udsendes til bestyrelsen med henblik på høring eller lignende.

Repræsentantskab

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er BL's øverste myndighed. Det består af BL's bestyrelse og et antal kredsrepræsentanter, der vælges i BL's 11 kredse.

Der er i alt ca. 220 medlemmer af repræsentantskabet. Antallet af medlemmer kan ændres, da antallet af repræsentanter fra kredsene justeres ved ændringer i antallet af almene boliger hos BL's medlemmer i kredsen.

Se den fulde liste over medlemmer af repræsentantskabet her.

Repræsentantskabet holder normalt to årlige møder.

 

Det er repræsentantskabet, som vælger formand og næstformand. Formanden er fungerende formand for repræsentantskabet såvel som for bestyrelsen og forretningsudvalget, ligesom næstformanden er fungerende næstformand for repræsentantskabet såvel som for bestyrelsen og for-retningsudvalget.

 

 • Formanden skal på basis af sparring med BL's direktion sikre, at BL's interesser varetages bedst muligt og i henhold til repræsentantskabets og bestyrelsens beslutninger.
 • Formanden godkender direktionens udkast til dagsordener til møder i repræsentantskab, bestyrelse og forretningsudvalg og medvirker ved forberedelsen af disse.
 • Formanden varetager mødeledelsen på møder i bestyrelsen og forretningsudvalget og sikrer, at der bliver samlet op på diskussioner og beslutninger.
 • Formanden fremlægger bestyrelsens beretning for repræsentantskabet på det årlige ordinære møde.
 • I tilfælde af stemmelighed ved afstemning i BL's bestyrelse er formandens stemme afgørende.
 • Næstformanden varetager formandens opgaver i dennes fravær.
 • Næstformanden medvirker ved forberedelse af repræsentantskabsmøder, bestyrelsesmøder og møder i forretningsudvalget.
 • Næstformanden fremlægger bestyrelsens handlingsplan for repræsentantskabet på det årlige ordinære møde.
 • Næstformanden medvirker til at udbrede BL's holdninger ved boligpolitiske oplæg m.v. i forskellige sammenhænge.

 

Disse punkter beskriver kun på en meget formalistisk måde formandens og næstformandens rolle. I det daglige, praktiske arbejde spares der med formandskabet omkring BL's strategi på forskellige områder, herunder i forhold til presse, ved møde med embedsværk og politikere og andre nøglepersoner m.fl. 

Bestyrelsen udpeger et forretningsudvalg i henhold til vedtægternes § 15:

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg til mellem bestyrelsesmøderne at varetage presserende opgaver. Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden samt 5 medlemmer valgt at bestyrelsen, hvoraf mindst 3 skal være kredsvalgte.

Desuden kan bestyrelsen udpege stående eller tidsbegrænsede udvalg til varetagelse af konkrete opgaver, for eksempel i forbindelse med vedtagelse af reformer. Udvalgsarbejde skal defineres i et kommissorium, som beskriver udvalgets opgaver, målsætning og tidsplan.

Status for udvalgsarbejdet præsenteres for bestyrelsen enten som løbende afrapportering i forbindelse med længerevarende udvalgsarbejder eller forud for en konkret beslutning, der skal tages af bestyrelsen.

Der eksisterer ved begyndelsen af 2011 fire udvalg, hvor af det ene er udpeget i henhold til vedtægterne.

Udpegning af forretningsudvalget sker i henhold til BL's vedtægter. Forretningsudvalget er således et permanent udvalg, udpeget blandt bestyrelsens medlemmer. Udviklingsfølgegruppen blev nedsat i forbindelse med etableringen af BL's udviklingsafdeling. Følgegruppens opgave er at formidle erfaringer, ideer og inspiration til BL's udviklingsafdeling, så indsatsen kan målrettes og tilpasses medlemmernes behov. 

Overenskomstudvalget (stående udvalg)

Overenskomstudvalget (stående udvalg)

Udvalget er udpeget af bestyrelsen og varetager overenskomstforhandlingerne på forskellige områder. Udvalget består af medlemmer af bestyrelsen, BL's direktør og relevante medarbejdere i BL.

Styrings- og strukturudvalget (midlertidigt)

Styrings- og strukturudvalget (midlertidigt)

Udvalget blev etableret i forbindelse med styringsreformens vedtagelse i 2009. Udvalget har til opgave at styrke samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer og bidrage med inspiration til styringsdialogen. I udvalget deltager tillige repræsentanter for KL.

Forretningsudvalget (vedtægtsbestemt)

Forretningsudvalget (vedtægtsbestemt)

Der er for forretningsudvalget udarbejdet et kommissorium, som beskriver udvalgets rolle og kompetencer. 

Forretningsudvalgets sammensætning 

I henhold til BL's vedtægter 2007 består forretningsudvalget af 7 personer, formand og næstformand for BL's bestyrelse samt 5 medlemmer valgt af bestyrelsen, hvoraf mindst 3 skal være kredsvalgte medlemmer.

Forretningsudvalget kan tage endelig beslutning om en sag, som ikke kan afvente behandling i bestyrelsens regi.

Forretningsudvalgets kompetence Ud over presserende sager er forretningsudvalgets kompetence at sikre, at bestyrelsen får det bedst mulige beslutningsgrundlag til bestyrelsesmøderne.

Forretningsudvalget skal varetage presserende opgaver samt forberede punkter til behandling på bestyrelsesmøderne.

Forretningsudvalgets rolle Forretningsudvalget varetager således 4 hovedopgaver:

1. Kvalificering af oplæg til bestyrelsen. Forretningsudvalget forbereder punkter til de kommen-de bestyrelsesmøder, herunder medvirker til at kvalificere indholdet og tilrettelæggelsen af drøftelser på bestyrelsesmødet.

2. Rationalisering i forhold til oplæg til bestyrelsen. Behandlingen på forretningsudvalgets møder sker med henblik på at forberede det pågældende punkt til en kort behandling i bestyrelsen for eksempel som orientering eller efterretning.

3. Behandling af sager, som ikke kan afvente en afgørelse ved det førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen orienteres umiddelbart herefter.

4. Efterbehandling af sager ved delegering fra bestyrelsen.

Forretningsudvalget har pligt til at videregive information om beslutninger truffet i udvalget samt om den forudgående proces.Resume.

Formidling af forretningsudvalgets beslutninger og oplæg Formidling kan ske fra sekretariatet ved hjælp af tre informationskilder:

1. Der udarbejdes referat fra forretningsudvalgsmøderne. Alle referater er tilgængelige for bestyrelsens medlemmer på blandt andet BL-net. Endvidere medbringes referaterne i protokollen ved bestyrelsesmøderne.

2. Forretningsudvalgets oplæg til bestyrelsen og den forudgående procedure noteres for bestyrelsen i de til dagsorden knyttede notater, som et indledende punkt under overskriften

3. Hvis forretningsudvalget vurderer det nødvendigt i presserende sager, kan disse udsendes til bestyrelsen med henblik på høring eller lignende.

Udviklingsfølgegruppen (stående udvalg) 

Udviklingsfølgegruppen (stående udvalg) 

Udviklingsafdelingens arbejde evalueres en gang årligt på et bestyrelsesmøde, hvor afdelingen holder et temaoplæg. Overenskomstudvalgets arbejde fremlægges for bestyrelsen, og bestyrelsen tager stilling til det opnåede forhandlingsresultat.

God praksis er, at udvalgsarbejder er kommissoriestyrede og relevansen af arbejdet evalueres en gang årligt. Status for udvalgsarbejdet bør indgå i bestyrelsens årshjul. 

Skriftligt materiale til møderne

Skriftligt materiale til møderne

Alt materiale til møderne i repræsentantskab, bestyrelse og udvalg udarbejdes i BL's sekretariat. Mødematerialet udsendes til mødedeltagerne i henhold til vedtægterne og forretningsorden. Endvidere er mødematerialet tilgængeligt for de valgte medlemmer på BL Lokalt. Her er dagsorden, referater og bilag lagret elektronisk.

Oprettelse: 30.10.2018 | Sidst opdateret: 12.02.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her