BL samler personoplysninger ved rekruttering

Når du søger en ledig stilling hos BL - Danmarks Almene Boliger skal du være opmærksom på, vi som dataansvarlig registrerer og indsamler oplysninger om dig. I det følgende beskrives, hvordan vi behandler din ansøgning, og hvilke oplysninger vi indsamler, herunder hvilken praksis vi almindeligvis følger. 

Fordi vi registrerer dine oplysninger elektronisk, har du nogle rettigheder. Dem informerer vi også om nedenfor. 

Modtagelse af ansøgninger
Når vi modtager din ansøgning, får du en bekræftelse på, at vi har modtaget den. Når vi gennemgår ansøgningerne udvælger vi, hvem vi indkalder til samtale. Dette valg baseres på dine kvalifikationer i forhold til stillingen eller stillingerne. 

Indkaldelsen til samtale sker via e-mail eller telefon.

For at kunne behandle din ansøgning registrerer vi i forbindelse med modtagelsen af ansøgningen dit navn, telefonnummer, e-mail og din adresse i vores it-system. Desuden behandler vi de oplysninger om dig, som du i øvrigt selv har givet os i forbindelse med din ansøgning.

Samtaler
I rekrutteringsprocessen gennemfører vi samtaler, hvor fokus er på både dine faglige og personlige kompetencer, jobbets udfordringer samt BL - Danmarks Almene Boliger som arbejdsplads. 

Vi noterer nogle af de oplysninger, som kommer frem under samtalen/samtalerne. Det er kun de oplysninger, der er relevante, som vi benytter ved vurderingen af, om du skal tilbydes en stilling. 

Indhentelse af oplysninger og referencer
Som led i rekrutteringsprocessen vil vi ofte søge yderligere oplysninger om den ansøger eller de ansøgere, som vi skønner, er bedst kvalificeret. I den forbindelse søger vi ofte i relevant omfang tilgængelige oplysninger fra internettet, herunder fra sociale medier. Det kan også være, at vi beder dig om selv at sende os nogle flere oplysninger.

Hvis vi gerne vil søge oplysninger om dig hos din nuværende eller tidligere arbejdsgiver via referenceindhentning, spørger vi dig om samtykke hertil først. Konkret bliver du bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, som du efterfølgende selv får en kopi af. Hvis ikke du giver samtykke, indhenter vi ikke referenceoplysninger. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ikke samtykker til, at vi kan indhente referenceoplysninger, kan det betyde, at du får afslag på din ansøgning.

Brug af personlighedstest
I forbindelse med rekrutteringsprocessen til nogle stillinger benytter vi personlighedstest. Dette kræver dog, at du giver samtykke til det. Samtykket gives i forbindelse med, at du gennemfører testen. Hvis ikke du giver samtykke, skal du være opmærksom på, at det kan betyde, at du får afslag på din ansøgning.

Testen gennemføres typisk efter vi har gennemført den første samtale med dig. Formål med testen er at belyse dine personlige kompetencer, så vi har et udgangspunkt for en dialog om dine personlige ressourcer. 

Testen leveres af en ekstern samarbejdspartner, som behandler oplysninger om dig på vores vegne. 

Testen vil aldrig stå alene, men indgå i det samlede grundlag for udvælgelsen af den rette kandidat til stillingen. 

Helbredsoplysninger
Vi kan i helt særlige tilfælde anmode dig om oplysninger om dit helbred. Det kan være relevant i de situationer, hvor en sygdom vil have væsentlig betydning for din evne til at varetage stillingen. 

Hvis det konkret vurderes nødvendigt med helbredsoplysninger, vil vi angive, hvilke sygdomme eller symptomer på sygdomme, der ønskes oplysninger om. Naturligvis respekterer vi de rammer og begrænsninger, som helbredsoplysningsloven sætter i den forbindelse. 

Det videre forløb
De ansøgere, der har været til samtale, får svar enten pr. mail eller telefonisk. Når vi har besat stillingen, sender vi et skriftligt afslag til alle de afviste ansøgere.

Hvis du ender med at blive ansat hos os, vil de oplysninger, som vi har modtaget og behandlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen, blive opbevaret på personalesagen i henhold til vores retningslinjer herfor. Du orienteres i så fald om vores persondatapolitik.

Hvis du får afslag på din ansøgning, vil vi hurtigst muligt – og som udgangspunkt senest 6 måneder efter, at du har modtaget afslaget – slette de oplysninger, som vi har modtaget og behandlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen. 

Information om dine rettigheder mv.
Du har efter persondataloven nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af din ansøgning og dine personoplysninger, fordi dette i meget vidt omfang foregår elektronisk. 

Du har i den forbindelse ret til at 

- få at vide, at vi har samlet oplysninger om dig og gemt dem i vores it-system, 

- få at vide, hvilke oplysninger om dig, vi har indsamlet og brugt i vores behandling af din ansøgning, 

- se oplysningerne, og 

- bede om, at vi retter eller sletter oplysninger mv., hvis du mener de fx er forkerte.

Personoplysninger, der indsamles som led i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet med den fornødne sikkerhed og fortrolighed, og oplysningerne vil alene være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere, for hvem adgangen til personoplysningerne er nødvendig og relevant, herunder eventuelle kommende ledere samt HR-medarbejdere. 


Du kan læse mere om persondataloven og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Oprettelse: 05.03.2019 | Sidst opdateret: 09.08.2023

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen


Søger du bolig? - Klik her