BL's opbygning og organisering

BL - Danmarks Almene Boliger er en interesse- og brancheorganisation for landets almene boligorganisationer.

BL's demokratiske struktur hviler på 11 kredse, som hvert andet år vælger en formand og en næstformand samt et antal kredsrepræsentanter.

Formand og næstformand i kredsen indgår i BL's bestyrelse, og kredsrepræsentanterne indgår i BL's øverste myndighed, repræsentantskabet. Kredsenes rolle er at være valgforum for BL's ledende organer samt at udgøre et boligpolitisk debatforum både i forhold til overordnede boligpolitiske spørgsmål og i forhold til den lokale boligpolitik i region og kommuner. Den enkelte kreds kan desuden være den lokale aftalepart ved indgåelse af boligpolitiske aftaler med de enkelte kommuner.

BL's repræsentantskab

Repræsentantskabets er BL's øverste myndighed og afholder årligt to ordinære møder.

På det ordinære møde i april kvartal forelægges og behandles følgende punkter i repræsentantskabet, som beskrevet i vedtægterne § 13:

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og drøftelse af den fremtidige udvikling.
 2. Fremlæggelse af foregående års årsregnskab til godkendelse.
 3. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab, kredse og medlemmer.
 4. Valg af formand (kun i lige år).
 5. Valg af næstformand (kun i ulige år).
 6. Valg af revisor.

På det ordinære møde i december kvartal indgår udover nedenstående fast punkter også en boligpolitisk orientering og aktuelle temadrøftelser:

 1. Fremlæggelse og godkendelse af BL's målsætningsprogram (kun i ulige årstal)
 2. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab, kredse og medlemmer.


Udover de her nævnte punkter er det repræsentantskabet, som skal fastsætte det årlige kontingent for medlemskabet af BL samt godkende vedtægtsændringer, opløsning af BL og den heraf følgende fordeling af en eventuel formue. De øvrige beslutninger har repræsentantskabet delegeret til den valgte bestyrelse for BL. Herudover er BL's repræsentantskab også debatforum for en overordnet boligpolitisk debat. 

Der arbejdes med at videreudvikle debatkultur med temamøder i repræsentantskabet, som kan bidrage formuleringen af de strategiske og politiske målsætninger for sektoren. Repræsentantskabet er personligt valgt og det enkelte medlem repræsenterer sine egne personlige holdninger. 

Det er repræsentantskabet, som vælger formand og næstformand. Formanden er fungerende formand for repræsentantskabet såvel som for bestyrelsen og forretningsudvalget, ligesom næstformanden er fungerende næstformand for repræsentantskabet såvel som for bestyrelsen og forretningsudvalget.

 • Formanden skal på basis af sparring med BL's direktion sikre, at BL's interesser varetages bedst muligt og i henhold til repræsentantskabets og bestyrelsens beslutninger.
 • Formanden godkender direktionens udkast til dagsordener til møder i repræsentantskab, bestyrelse og forretningsudvalg og medvirker ved forberedelsen af disse.
 • Formanden varetager mødeledelsen på møder i bestyrelsen og forretningsudvalget og sikrer, at der bliver samlet op på diskussioner og beslutninger.
 • Formanden fremlægger bestyrelsens beretning for repræsentantskabet på det årlige ordinære møde.
 • I tilfælde af stemmelighed ved afstemning i BL's bestyrelse er formandens stemme afgørende.
 • Næstformanden varetager formandens opgaver i dennes fravær.
 • Næstformanden medvirker ved forberedelse af repræsentantskabsmøder, bestyrelsesmøder og møder i forretningsudvalget.
 • Næstformanden fremlægger bestyrelsens handlingsplan for repræsentantskabet på det årlige ordinære møde.
 • Næstformanden medvirker til at udbrede BL's holdninger ved boligpolitiske oplæg m.v. i forskellige sammenhænge.

Disse punkter beskriver kun på en meget formalistisk måde formandens og næstformandens rolle. I det daglige, praktiske arbejde spares der med formandskabet omkring BL's strategi på forskellige områder, herunder i forhold til presse, ved møde med embedsværk og politikere og andre nøglepersoner m.fl. 

BL's bestyrelse

BL's bestyrelse er sammensat af formand og næstformand, kredsbestyrelsernes formænd og næstformænd samt 5 medlemmer valgt blandt medlemmer/administrationer med mere end 10.000 lejligheder samt en medarbejderrepræsentant. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af BL's anliggender og godkender budgettet for BL, herunder fastsætter bestyrelsens honorar samt afskediger og ansætter medlemmer af BL's direktion.

Bestyrelsen varetager i øvrigt følgende sager:

 • Godkendelse af budget og behandling af budgetopfølgning
 • Godkendelse af regnskab og revisionsprotokollat


BL er medlem af Dansk Erhverv, der varetager overenskomstforhandlinger på medlemmernes vegne. BL’s bestyrelse har nedsat et stående Overenskomstudvalg, der forestår kontakten til Dansk Erhverv. Resultatet af overenskomsterne skal godkendes i BL's bestyrelse medmindre de tidsmæssige forhold er sådan, at kompetencen til godkendelse uddelegeres til FU. Bestyrelsen træffer beslutninger om overordnede politiske og strategiske indsatsområder for Danmarks almene boliger, herunder:

 • Profil og virke for BL som interesse- og brancheorganisation 
 • Boligpolitisk drøftelse og overordnede strategiske overvejelser
 • Strategi for kommunikation og image.
 • Drøftelse af konkrete fokusområder - fx finansiering, styringsdialog, ledige boliger m.v. Til kvalificering af disse drøftelser kan nedsættes udvalg.
 • Udformning af målsætningsprogram.

Endvidere holder bestyrelsen løbende fokus på driftsområderne og strategien for arbejdet:

 • Temadrøftelser om BL's kerneområder: Kredsafdelingen; Kurser & Rådgivning og Kommunikation.


Bestyrelsen udarbejder et årshjul til overordnet planlægning af årets arbejde. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Udvalgene skal have et kommissorium med en tidsplan.


Bestyrelsen udpeger medlemmer til eksterne bestyrelser, herunder Landsbyggefondens og Byggeskadefondens bestyrelse samt udpeger medlemmer til udvalg som beskrevet nedenfor. Bestyrelsen sikrer, at der sker en regelmæssig orientering og drøftelse af arbejdet i de fora, hvortil bestyrelsen har udpeget medlemmer. 

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Medlemmer: 

Allan Werge, formand 
Direktør i Al2Bolig.
Medlem af bestyrelsen i Det Kooperative Fællesråd og repræsentantskabet i AARHUSbolig.


Vinie Hansen, næstformand  
Formand for Vridsløselille Andelsboligfore­ning og BO-VEST.


Camilla Hegnsborg, 1. kreds' formand og medlem af Forretningsudvalget

Næstformand for Hovedstadens Almennyttige Boligselskab, formand for HAB afd. Frydenspark. Medlem af bestyrelsen i DAB, Asminderød Boligselskab, Frederiks Alm. Boligselskab og medlem af Københavns Kommunes Boligkommission.


Steffen Morild, 1. kreds' næstformand
Næstformand i KAB. Eksternt medlem af Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B.


Mette Møllerhøj, 2. kreds' formand
Direktør i Lejerbo. Lægdommer ved boligretten i Lyngby.


Bodil Nielsen, 2. kreds' næstformand
Næstformand for Selskabsbestyrelsen i Boligselskab Sjælland.


Erling Nielsen, 3. kreds' formand og medlem af Forretningsudvalget. 
Formand for Fyns Almennyttige Boligselskab, afdelingsformand FAB, formand for repræsentantskabet i Boligøen, medlem af bestyrelsen i BoligSocialt Hus, KFUM Café Paraplyen, Ekspropriationskommis­­sionen for Fyn og Overtaksationskommissionen efter Vejloven.


Jette Egebjerg, 3. kreds' næstformand 
Direktør i AB Holmegaarden.  Medlem af bestyrelsen i Landsbyggefonden og medlem af Nyborg Kommunes Beboerklagenævn.


Allan Møller Kristensen, 4. kreds' formand

Formand af organisationsbestyrelsen i Løgstør Boligforening af 1943.
Direktør i Elite Green Technologies Aps, Danmark, og Elite Green Technologies Ltd, UK


Steen Møller Andersen, 4. kreds' næstformand
Direktør i Boligforeningen Vesterport. Medlem af bestyrelsen i Håndværkerafdelingen A/S (100% ejet af Boligfor. Vesterport), Frederikshavn Spildevand A/S, Frederikshavn Vand A/S, Frederikshavn Affald A/S og Spar Nord, Bankområde Nord.


Morten Homann, 5. kreds' formand og medlem af Forretningsudvalget.
Direktør i AAB, Aarhus. 


Herdis Larsen, 5. kreds' næstformand

Formand for organisationsbestyrelsen i DOMI Bolig. Næstformand i Odder Varmeværk og medlem af repræsentantskabet i Aura.


Karsten R. Håkonsen, 6. kreds' formand
Formand for Ringkjøbing-Skjern Boligforening, medlem af bestyrelsen Byggeskadefonden, Ringkjøbing Fjernvarmeværk og bådeklubben Sommerlyst.


Ulla K. Holm, 6. kreds' næstformand 
Direktør i Bomiva. Næstformand i Boligdirektørforeningen. Formand for Skive Fjernvarme. Medlem af repræsentantskabet i Realdania og Sparekassen Vendsyssel. Medlem af bestyrelsen i Landsbyggefonden. Medlem af Realkredit Danmark Ejendomsråd (Herning). Valgt til Kuben Managements Lokalråd, Beboerklagenævnet samt Big-Blue udvalget i Skive Kommune.


Karin Mortensen, 7. kreds' formand
Formand for organisationsbestyrelsen (ØsterBo, Vejle). Regionsmedlem i Arbejdernes Landsbank, medlem af Den Boligpolitiske Styregruppe i Vejle Kommune.

Heidi Nielsen, 7. kreds' næstformand og medlem af Forretningsudvalget.
Direktør i Varde Bolig Administration. Medlem af Ejendomsråd Sydjylland i Realkredit Danmark.


Leif Poulsen, 8. kreds' formand
Formand for BoligSyd.
Dirigentteam BL - Danmarks Almene Boliger 


Lisbeth Jakobsen, 8. kreds' næstformand
Adm. direktør i SALUS og forretningsfører i Kolstrup Boligforening.
Kasserer og medlem af bestyrelsen i Røde Kors, Sønderborg
.


Vakant, 9. kreds' formand


Karin Sinkbæk Sørensen, 9. kreds' næstformand
Formand for organisationsbestyrelsen i AKB Rødovre.


Anders Lisvad, 10. kreds' formand
Direktør i B45.
Formand for Byggeskadefonden og Samsignal, medlem af bestyrelsen i Grenå Varmeværk. Medlem af repræsentantskabet i TV2OJ og Kuben Lokalråd. Medlem af Advisory Board i BL DriftsNet og Norlys Digital.


Paw Nicolai Andreassen, 10. kreds' næstformand
Næstformand i Arbejdernes Byggeforening, Silkeborg, medlem af organisationsbestyrelsen i Arbejdernes Byggeforening, Silkeborg, og afdelingsbestyrelsen, afd. 18, Lindeparken, Silkeborg.


Axel Larsen, 11. kreds' formand 
Formand for FOB (Slagelse og Kalundborg). Medlem af bestyrelsen i Landsbyggefonden og medlem af Slagelse Kommunes Beboerklagenævn.


Karsten Krüger, 11. kreds' næstformand og medlem af Forretningsudvalget
Direktør i Vestsjællands Almene Boligselskab.
Medlem af repræsentantskabet i Realdania og Kalundborg kommunes beboerklagenævn. Lægdommer ved boligretten i Holbæk.


§14, stk. 2
medlemmer

Der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer blandt de medlemmer, der har flere end 10.000 lejligheder eller har igangværende aftaler om drifts­admi­ni­stration af mere end 10.000 lejligheder.

Bjarne Larsson
Valgt som §14, stk. 2
Direktør i FSB.
Næstformand i Landsbyggefonden, medlem af Realkredit Danmark/Danske Banks Ejendoms­råd og Københavns Kommunes Beboerklagenævn.

Jens Elmelund
Valgt som §14, stk. 2
Direktør i KAB.
Formand i Landsbyggefonden, medlem af bestyrelsen i Hjem-til-Alle Alliancen, Projekt UDENFOR, medlem af Realdanias ”Almen Boligforums debatkomité” og Nykredits kontaktudvalg for alment byggeri. Formand for Mariehjemmene.

Ole Jacobsen
Valgt som §14, stk. 2
Direktør i DAB.
Medlem af bestyrelsen i DBU, repræsentantskabet i DBU og Økonomiudvalget i DBU. Medlem af Kontaktudvalget for Alment Boligbyggeri i Nykredit,

Thomas Holluf Nielsen
Valgt som §14, stk. 2
Direktør i domea.dk.
Medlem af bestyrelsen i Byggeskadefonden. Formand for Mind Your Own Business. Medlem af klimaudvalget i Forenet Kredit, Kontaktudvalget for Alment Boligbyggeri i Nykredit og Bæredygtighedsudvalget i Nykredit.

Lars Lehmann
Valgt som §14, stk. 2
Direktør i Boligkontoret Danmark.
Medlem af kontaktudvalget i Nykredit og beboerklagenævnet på Frederiksberg.


Medarbejdervalgt repræsentant

Mette Tams
Valgt af medarbejderne. Kredskonsulent i BL. 
Medlem af styregruppen for Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus.

Kommissorium for BL's forretningsudvalg

Kommissorium for BL's forretningsudvalg

Forretningsudvalgets sammensætning 

I henhold til BL's vedtægter består forretningsudvalget af 7 personer, formand og næstformand for BL's bestyrelse samt 5 medlemmer valgt af bestyrelsen, hvoraf mindst 3 skal være kredsvalgte medlemmer.

Forretningsudvalget kan tage endelig beslutning om en sag, som ikke kan afvente behandling i bestyrelsens regi.

 

Forretningsudvalgets kompetence 

Ud over presserende sager er forretningsudvalgets kompetence at sikre, at bestyrelsen får det bedst mulige beslutningsgrundlag til bestyrelsesmøderne.

Forretningsudvalget skal varetage presserende opgaver samt forberede punkter til behandling på bestyrelsesmøderne.

 

Forretningsudvalgets rolle 

Forretningsudvalget varetager således 4 hovedopgaver:

1. Kvalificering af oplæg til bestyrelsen. Forretningsudvalget forbereder punkter til de kommende bestyrelsesmøder, herunder medvirker til at kvalificere indholdet og tilrettelæggelsen af drøftelser på bestyrelsesmødet.

2. Rationalisering i forhold til oplæg til bestyrelsen. Behandlingen på forretningsudvalgets møder sker med henblik på at forberede det pågældende punkt til en kort behandling i bestyrelsen for eksempel som orientering eller efterretning.

3. Behandling af sager, som ikke kan afvente en afgørelse ved det førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen orienteres umiddelbart herefter.

4. Efterbehandling af sager ved delegering fra bestyrelsen.

Forretningsudvalget har pligt til at videregive information om beslutninger truffet i udvalget samt om den forudgående proces.

 

Formidling af forretningsudvalgets beslutninger og oplæg 

Formidling kan ske fra sekretariatet ved hjælp af tre informationskilder:

1. Der udarbejdes referat fra forretningsudvalgsmøderne. Alle referater er tilgængelige for bestyrelsens medlemmer på BL's bestyrelsesplatform Admincontrol. 

2. Forretningsudvalgets oplæg til bestyrelsen og den forudgående procedure noteres for bestyrelsen i de til dagsorden knyttede notater, som et indledende punkt under overskriften.

3. Hvis forretningsudvalget vurderer det nødvendigt i presserende sager, kan disse udsendes til bestyrelsen med henblik på høring eller lignende.

Repræsentantskab

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er BL's øverste myndighed. Det består af BL's bestyrelse og et antal kredsrepræsentanter, der vælges i BL's 11 kredse.

Der er i alt ca. 222 medlemmer af repræsentantskabet. Antallet af medlemmer kan ændres, da antallet af repræsentanter fra kredsene justeres ved ændringer i antallet af almene boliger hos BL's medlemmer i kredsen.

Se den fulde liste over BL's repræsentantskab.

Repræsentantskabet holder normalt to årlige møder.

 

Honorar

Honorar

Pr. 1. juli 2023 gælder følgende honorarsatser:

Formand                  21.855,32 kr./md.
Næstformand           10.927,62 kr./md.
FU-medlem                2.808,21 kr./md.
Bestyrelsesmedlem   1.404,09 kr./md.

 

 

Forretningsudvalg

Bestyrelsen udpeger et forretningsudvalg i henhold til vedtægternes § 15:


Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg til mellem bestyrelsesmøderne at varetage presserende opgaver. Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden samt 5 medlemmer valgt af bestyrelsen, hvoraf mindst 3 skal være kredsvalgte.

Desuden kan bestyrelsen udpege stående eller tidsbegrænsede udvalg til varetagelse af konkrete opgaver, for eksempel i forbindelse med vedtagelse af reformer. Udvalgsarbejde skal defineres i et kommissorium, som beskriver udvalgets opgaver, målsætning og tidsplan.

Status for udvalgsarbejdet præsenteres for bestyrelsen enten som løbende afrapportering i forbindelse med længerevarende udvalgsarbejder eller forud for en konkret beslutning, der skal tages af bestyrelsen.


Udpegning af forretningsudvalget sker i henhold til BL's vedtægter. Forretningsudvalget er således et permanent udvalg, udpeget blandt bestyrelsens medlemmer. 

Forretningsudvalget (vedtægtsbestemt)

Forretningsudvalget (vedtægtsbestemt)

Der er for forretningsudvalget udarbejdet et kommissorium, som beskriver udvalgets rolle og kompetencer. 

Forretningsudvalgets sammensætning 

I henhold til BL's vedtægter består forretningsudvalget af 7 personer, formand og næstformand for BL's bestyrelse samt 5 medlemmer valgt af bestyrelsen, hvoraf mindst 3 skal være kredsvalgte medlemmer.

Forretningsudvalget kan tage endelig beslutning om en sag, som ikke kan afvente behandling i bestyrelsens regi.

Forretningsudvalgets kompetence

Ud over presserende sager er forretningsudvalgets kompetence at sikre, at bestyrelsen får det bedst mulige beslutningsgrundlag til bestyrelsesmøderne.

Forretningsudvalget skal varetage presserende opgaver samt forberede punkter til behandling på bestyrelsesmøderne.

Forretningsudvalgets rolle 

Forretningsudvalget varetager således 4 hovedopgaver:

1. Kvalificering af oplæg til bestyrelsen. Forretningsudvalget forbereder punkter til de kommende bestyrelsesmøder, herunder medvirker til at kvalificere indholdet og tilrettelæggelsen af drøftelser på bestyrelsesmødet.

2. Rationalisering i forhold til oplæg til bestyrelsen. Behandlingen på forretningsudvalgets møder sker med henblik på at forberede det pågældende punkt til en kort behandling i bestyrelsen for eksempel som orientering eller efterretning.

3. Behandling af sager, som ikke kan afvente en afgørelse ved det førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen orienteres umiddelbart herefter.

4. Efterbehandling af sager ved delegering fra bestyrelsen.

Forretningsudvalget har pligt til at videregive information om beslutninger truffet i udvalget samt om den forudgående proces.

Formidling af forretningsudvalgets beslutninger og oplæg 

Formidling kan ske fra sekretariatet ved hjælp af tre informationskilder:

1. Der udarbejdes referat fra forretningsudvalgsmøderne. Alle referater er tilgængelige for bestyrelsens medlemmer på i BL's bestyrelsesplatform Admincontrol. 

2. Forretningsudvalgets oplæg til bestyrelsen og den forudgående procedure noteres for bestyrelsen i de til dagsorden knyttede notater, som et indledende punkt under overskriften.

3. Hvis forretningsudvalget vurderer det nødvendigt i presserende sager, kan disse udsendes til bestyrelsen med henblik på høring eller lignende.

Overenskomstudvalget (stående udvalg)

Overenskomstudvalget (stående udvalg)

Udvalget er udpeget af bestyrelsen og varetager overenskomstforhandlingerne på forskellige områder. Udvalget består af medlemmer af bestyrelsen, BL's direktør og relevante medarbejdere fra Dansk Erhverv. 

Udvalg for God Almen Ledelse

Skriftligt materiale til møderne

Skriftligt materiale til møderne

Alt materiale til møderne i repræsentantskab, bestyrelse og udvalg udarbejdes i BL's sekretariat. Mødematerialet udsendes til mødedeltagerne i henhold til vedtægterne og forretningsorden. Endvidere er mødematerialet tilgængeligt for de valgte medlemmer via MitBL samt BL's bestyrelsesplatform Admincontrol (kun bestyrelse og forretningsudvalg). Her er dagsorden, referater og bilag lagret elektronisk.

Oprettelse: 30.10.2018 | Sidst opdateret: 28.11.2023

Sideansvarlig: Heidi AndersenSøger du bolig? - Klik her