Information til medlemmerne om coronarestriktioner

Der er iværksat nye tiltag som følge af coronavirussens smitteudvikling.

Billede af Corona 5401250 1920

Fra og med torsdag den 11. november er Covid-19 igen en samfundskritisk sygdom. På baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen har Epidemiudvalget vedtaget, at Covid-19 fra torsdag kategoriseres som en samfundskritisk sygdom i en periode på én måned.

Fra fredag den 12. november 2021 gælder der krav om coronapas for visse områder. Fra mandag den 29. november 2021 gælder også krav om mundbind visse steder.

BL’s jurister følger nøje udviklingen og er i tæt kontakt med myndighederne – og vi opdaterer løbende her på siden med nye spørgsmål & svar til vores medlemmer.

Coronarelaterede spørgsmål og svar i relation til arbejdsgiver/medarbejder kan findes på Dansk Erhvervs coronasite.

Spørgsmål & svar

Restriktioner – hvad gælder?

Restriktioner – hvad gælder?

Der gælder ikke et forsamlingsforbud. Regeringen har meldt ud, at det er afgørende at holde samfundet åbent.

Der er i stedet indført regler om coronapas – for at begrænse smittespredning og bryde smittekæder. Reglerne gælder indtil videre til den 10. december 2021.

Der er også indført regler om mundbind.

Der gælder ikke særlige midlertidige regler på boligområdet.

Myndighederne opfordrer til, at Sundhedsstyrelsen 6 generelle råd om smitteforebyggelse følges og tænkes ind i alt, hvad man foretager sig både hjemme og i det offentlige rum.


Lovgrundlaget for reglerne om coronapas og mundbind findes i disse bekendtgørelser:

 

Coronapas – hvornår er det nødvendigt

Coronapas – hvornår er det nødvendigt

coronasmitte.dk findes en oversigt over alle de områder, hvor der er krav om coronapas.

Generelt er følgende undtaget fra coronapas – uanset hvad der gælder på forskellige områder:

  • Børn under 15 år
  • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra krav om covid-19-test.
  • Domstole, Folketinget og ved politiske meningstilkendegivelser


Coronapas er indført på forskellige områder – og her skal der opsættes informationsmateriale om coronapas og om bortvisning for manglende fremvisning.

Der gælder krav om coronapas for serveringssteder, liberale serviceerhverv med personkontakt (fx frisører), rejser, statslige arbejdspladser, kultur og forlystelser, Folkekirken og trossamfund, uddannelse og folkeoplysning, dyrskuer, konferencer og foredrag mv., fængsler og arresthuse.

For almene boligorganisationer er det relevant at have fokus på følgende områder:

Indendørs serveringssteder

Kravet om coronapas omfatter restauranter og caféer mv., natklubber og diskoteker mv. samt partybusser med alkoholservering – og gælder uanset, hvor mange gæster der samles på serveringsstedet.

 

Kravet gælder dog ikke for indendørs servering på sociale tilbud som varmestuer, herberger, plejehjem mv. Kravet gælder heller ikke for takeaway-steder.

Det betyder bl.a., at indendørs serverings på f.eks. beboercafeer eller andre lokaler, der kan opfattes som egentlige serveringssteder, i en boligafdeling også er omfattet af kravet om coronapas.

Konferencer, messer, foredrag og dyrskuer
Kravet om coronapas omfatter konferencer, messer, foredrag og dyrskuer – og omfatter også generalforsamlinger.

Ved vurderingen af om der er tale om en konference skal der bl.a. lægges vægt på, at der er tale om arrangementer med erhvervsmæssige eller faglige formål, herunder videnskabelige kongresser, forbundskongresser og private virksomheders konferencer, herunder generalforsamlinger (jf. § 2, stk. 2, nr. 6 i bekendtgørelse om krav om coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19).

Kravet gælder dog kun, hvis der deltager mere end 100 personer indendørs eller mere end 1000 personer udendørs.


Det betyder bl.a., at repræsentantskabsmøder, generalforsamlinger og afdelingsmøder i det almene beboerdemokrati er omfattet af kravet om coronapas - hvis der deltager mere end 100 personer.

Kultur, fritid og forlystelser

Kravet om coronapas omfatter koncerter, scenekunst mv. (fx teater og musical), biografer og storskærmsarrangementer, betalende tilskuere til idrætsarrangementer, samt besøgende på museer, kunsthaller og lignende, videnpædagogiske aktivitetscentre, zoologiske anlæg og akvarier, badelande, legelande og svømmehaller, forlystelsesparker, spillehaller og kasinoer.

 

Kravet gælder dog kun, hvis der deltager mere end 100 personer indendørs eller mere end 1000 personer udendørs.

Almene boligorganisationer, der afholder arrangementer omfattet heraf - fx udstilling i et beboerlokale - skal således være opmærksomme på antallet af deltagere.

Sårbare og udsatte personer

Krav om coronapas gælder for besøgende på sociale tilbud og plejehjem og på sygehuse samt besøgende i fængsler og arresthuse.

Kravet gælder ikke for beboere, brugere, patienter, indsatte og ansatte.

Kravet gælder for nære pårørende, men ikke for værger, personlige repræsentanter og advokater for beboere, brugere mv.

Kravet om coronapas kun omfatter lokaler og lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang. Det vil sige, at borgerens egen lejlighed eller eget værelse ikke vil være omfattet. Hvis besøgende skal passere gennem fællesarealer, vil kravet gælde.

Kravet gælder heller ikke for frivillige eller for personer, der leverer varer eller tjenesteydelser til det pågældende sted, da de i udgangspunktet ikke kan anses som besøgende.

Epidemikommissionen og Social- og Ældreministeren opfordrer dog til, at ansatte, frivillige m.v. på steder, der er omfattet af krav om coronapas, selv lever op til kravet om coronapas – selvom de ikke er forpligtet til det.

Det betyder bl.a., at almene boligorganisationer skal være opmærksomme på, at kravet gælder for besøgende og nære pårørende til beboere i plejeboliger og plejecentre – og at der opfordres til at ansatte, frivillige mv. kan fremvise et coronapas.

Social- og Ældreministeriet har udsendt orienteringsskrivelse om skærpede krav for coronapas til målgruppepartnerskaberne på socialområdet og partnerskaberne på ældreområdet.

 

Mundbind

Mundbind

coronasmitte.dk findes en oversigt over alle de områder, hvor der er krav om mundbind.

Generelt er følgende undtaget fra kravet om mundbind – uanset hvad der gælder på forskellige områder:

  • Børn under 12 år
  • I visse situationer, hvor der er en anerkendelsesværdig årsag til at undlade mundbind – fx ved kortvarig indtagelse af mad og drikke, indtagelse af medicin og flere andre situationer.
  • Domstole, Folketinget og i forbindelse med politiske meningstilkendegivelser


Mundbind er indført på forskellige områder – og her skal der opsættes informationsmateriale om brug af mundbind og mulighed for bortvisning ved manglende brug. Der gælder krav om mundbind i den kollektive trafik, i sundhedssektoren, ved rejser og i engros- og detailhandlen.

For almene boligorganisationer er der ikke særlige områder, hvor der kræves mundbind. Dog anbefaler myndighederne, at mundbind anvendes i nogle sammenhænge – fx ved deltagelse i store forsamlinger; eksempelvis repræsentantskabsmøder og afdelingsmøder. Det er dog ikke et krav, men alene en anbefaling.

Lokalesmitteudbrud – hvad betyder det?

Lokalesmitteudbrud – hvad betyder det?

Hvis smittetallene stiger lokalt, kan der være behov for lokale tiltag. Derfor er der lavet anbefalinger til, hvordan lokale smitteudbrud håndteres i kommunerne.

Anbefalingerne afløser ordningen med automatisk nedlukning af sogne og kommuner, som udløb 1. september 2021.

I den nye ordning anbefales dagtilbud og grundskoler i sogne og kommuner med høj smitte at følge en række tiltag – fx inddeling af børn i dagtilbud i mindre, faste grupper, mens grundskoler opfordres til at undgå undervisning på tværs af klasser.

25. november 2021 er der desuden opfordringer til tiltag for idræts- og foreningslivet samt nye testopfordringer i grundskoler og på efterskoler.

Der kan læses mere om de lokale ordninger på coronasmitte.dk

Der er således pt. ingen tiltag på andre områder.

Erfaringer viser dog, at de almene boligorganisationer er helt centrale i kommunernes beredskab. Boligorganisationerne kan sammen med andre aktører dele viden om målgrupper og lokale forhold samt være en vigtig platform for formidling af information om smittespredning, anbefalinger om forholdsregler og andet, tilpasset den lokale kontekst.


Det anbefales, at man løbende følger med på coronasmitte.dk, som er myndighedernes samlede indgang til nyheder og anvisninger om coronavirus/covid-19, og at boligorganisationerne fortsat bidrager til det gode samarbejde med kommunerne omkring inddæmning af coronavirus.

Spørgsmål til boligorganisationernes rolle i de kommunale beredskaber kan rettes til den lokale BL-kredskonsulent.

Må man fastsætte egne restriktioner?

Må man fastsætte egne restriktioner?

Myndighederne understreger, at erhvervsdrivende, foreninger og private kulturinstitutioner mv. som udgangspunkt gerne må stille strengere krav til sine gæster og kunder, end hvad der følger af lovgivningen. Det kan fx være et krav om at fremvise en negativ test eller skal bære mundbind.

Der er dog særlige områder med regler, som forhindrer, at man fastsætter krav om f.eks. coronapas som betingelse for at få adgang til stedet. Det gør sig f.eks. gældende for almene boligorganisationer, hvor de almene regler foreskriver, hvem der har ret til at få adgang til møder i beboerdemokratiet – og der kan man ikke fastsætte yderligere krav for adgang end de coronarestriktioner, der fremgår af lovgivningen.

Man skal også være opmærksom på, at man ikke bør afvise personer, der af sundhedsfaglige årsager (fx pga. et fysisk eller psykisk handicap) ikke kan leve op til fx krav om vaccination, test eller mundbind, og at afvisning efter omstændighederne vil kunne være diskrimination.

Endelig skal man være opmærksom på, at databeskyttelsesreglerne skal overholdes. Hvis man f.eks. beder om fremvisning af en negativ coronatest, så bør denne information hverken gemmes eller lagres.

BL Informerer udsendt fra november 2021


5821 - Genindførelse af coronapas fra 12. november 2021

Corona-hotline for BL’s medlemmer

Hvis boligorganisationerne har spørgsmål omkring corona - særligt i forhold til driften og beboerdemokratiet - kan der sendes en mail til corona@bl.dk.

Oprettelse: 09.11.2021 | Sidst opdateret: 30.11.2021

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen


Søger du bolig? - Klik her