Information til medlemmerne om coronavirus

Almene boligorganisationer har jævnligt mange mennesker samlet på lidt plads. Det kan øge risikoen for smitte af sygdomme - herunder coronavirus. Myndighederne har udsendt øget information til blandt andet arbejdspladser, og ifølge Sundhedsstyrelsen kan almene boligselskaber med fordel følge de samme råd. Nedenfor findes svar på spørgsmål om corona-restriktionerne i de almene boligorganisationer. Billede af Corona 5401250 1920

Spørgsmål & Svar 

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, så skriv til corona@bl.dk

Generelt om forsamlingsforbud

Generelt om forsamlingsforbud

Der gælder både et lille og et stort forsamlingsforbud.

Det store forsamlingsforbud angiver en øvre grænse for, hvor mange der må forsamles – pt. er det store forsamlingsforbud på maks. 500 personer.

Ved siden af det store forsamlingsforbud gælder det lille forsamlingsforbud. Det lille forsamlingsforbud angiver en aktuel grænse for, hvor mange der må forsamles – dog gælder der nogle undtagelser til det lille forsamlingsforbud. Det fremgår som udgangspunkt nærmere af de enkelte undtagelser, hvor mange personer der må forsamles under den konkrete undtagelse, og fremgår der ikke en sådan angivelse, gælder det store forsamlingsforbud for undtagelsen .

Man skal således tage udgangspunkt i det lille forsamlingsforbud, der pt. angiver, at der højst må forsamles 5 personer – dette gælder foreløbigt.


OBS – der kan være lokale restriktioner i forhold til det lille forsamlingsforbud. Se nærmere under ”Lokale tiltag for at undgå smittespredning”.

Få et hurtigt overblik over forsamlingsforbud og gældende restriktioner her

De gældende regler om det lille forsamlingsforbud fremgår af:
Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 - med ændringer.
Bekendtgørelsen gælder indtil videre.

De gældende regler om det store forsamlingsforbud fremgår af:
Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19 

Generelt om de midlertidlige regler på boligområdet

Generelt om de midlertidlige regler på boligområdet

Der blev den 4. april og den 12. juni udstedt midlertidige regler på det almene boligområder. De midlertidige regler handler om beboerdemokrati og forbrugsregnskaber, og de giver muligheder for at fravige gældende regler, hvor forsamlingsforbuddet gør det det umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt at følge reglerne på området.

De midlertidige regler er forlænget flere gange – og er foreløbigt forlænget frem til og med den 21. marts 2021.

De midlertidige regler om beboerdemokrati  fremgår af:

Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19)– med ændringer.


Læs mere i skrivelserne fra Transport- og Boligministeriet, der præciserer, hvordan reglerne skal forstås og anvendes:

”Skrivelse om bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom (COVID-19)”(4. april 2020)

”Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom (COVID-19)" og rettelse dertil i ”Om skrivelse vedr. ændring af coronabekendtgørelsen på boligområdet” (16. juni 2020)

”Skrivelse om ændring af coronabekendtgørelsen på boligområdet” (23. september 2020)

”Forlængelse af midlertidige regler på boligområdet som følge af covid-19” (9. december 2020)


”Ny bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af COVID-19" (28. februar 2021)

 

 

Lokale (pt. nationale) tiltag for undgå smittespredning – hvordan skal man forholde sig?

Lokale (pt. nationale) tiltag for undgå smittespredning – hvordan skal man forholde sig?

Der iværksættes ved behov lokale tiltag fra myndighederne for at begrænse smittespredningen.

Lokale restriktioner og tiltag nu udvidet til hele landet
Der blev pr. 17. september 2020 fastsat yderligere restriktioner for serveringssteder i 17 kommuner i Københavnsområdet og opfordringer omkring afholdelse af private fester.

Myndighederne besluttede den 1. december 2020 besluttet at iværksætte nye skærpede tiltag for at begrænse stigende smitte i 17 kommuner i Hovedstadsområdet. Disse lokale tiltag er udbredt til flere kommuner i flere omgange.

Pr. 16. december 2020 er de skærpede lokale tiltag udbredt til alle kommuner i hele landet, dog er der pr. 1. marts 2021 sket visse lempelser for Bornholms Regionskommune og for Vest- og Nordjylland, hvor der lempes i forhold i afgangsklasser.

De skærpede tiltag omhandler detailhandlen, skole og uddannelse, arbejdspladser i forhold til hjemmearbejde samt børn og unges idræts- og fritidsaktiviteter samt restauranter mv. Der gælder desuden en intensiveret testindsats, opfordring til unge om at blive testet, styrket smitteopsporing og isolationsindsats samt styrket politimæssig kontrolindsats.


Tiltagene  er opretholdt foreløbigt til den 5. april 2021.


Læs mere om disse restriktioner og opfordringerne på Sundheds- og ældreministeriets hjemmeside:

Gradvis og ansvarlig genåbning af Danmark samt forlængelse af øvrige tiltag (24. februar 2021)

Forlængelse af skærpede tiltag (28. januar 2021)

Forlængelse af skærpede tiltag samt rejserestriktioner (13. januar 2021)

Skærpet forsamlingsforbud og øvrige tiltag for at imødegå britisk virusvariant (5. januar 2021)

Forlængelse af tiltag og fortsat COVID-19-nedlukning i Danmark (29. december 2020)

COVID-nedlukning hen over jul og nytår (16. december 2020)


Udvidelse af restriktioner til hele landet (15. december 2020)

Udvidelse af skærpede tiltag til i alt 69 kommuner (10. december 2020)

Nye og forlængede Covid-19-tiltag (7. december 2020)

Nye Covid-19-tiltag i Helsingør (3. december 2020)

Nye Covid-19 tiltag i Hovedstadsområdet (1. december 2020)

Alle særlige tiltag for Nordjylland ophæves (1. december 2020)

Restriktioner i Nordjylland lempes (19. november 2020)

En række lokale restriktioner i Nordjylland lempes (13. november 2020)

Nye tiltag og restriktioner for at reducere smitteudviklingen i Nordjylland (5. november 2020)

Nye tiltag mod COVID-19 på grund af bekymrende stigning i smitte (nyhed af 23. oktober 2020)

Tiltag mod COVID-19 forlænges til og med 31. oktober 2020 (nyhed af 7. oktober 2020)

Tiltag mod COVID-19 forlænges og skærpes til og med 18. oktober 2020 (nyhed af 25. september 2020)

Nye tiltag mod COVID-19 til og med 4. oktober 2020 (nyhed af 18. september 2020)


Sundhedsmæssige tiltag i forhold til afholdelse af møder i beboerdemokratiet

Stigende smitte er ikke i sig selv en forhindring for afholdelse af de enkelte møder i beboerdemokratiet, men boligorganisationen bør være opmærksom på eventuelle (lokale) sundhedsmæssige tiltag og kan beslutte at lægge vægt på disse tiltag.

Der er dog almene boligorganisationer og -afdelinger, som er bekymret for at afholde afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder i denne tid, hvor smitten er stigende – selvom forsamlingsforbuddet ikke forhindrer afholdelse af møderne.

Det fremgår af de midlertidige regler på de almene boligområde, at udskydelse/aflysning af møder alene er muligt, så længe et forsamlingsforbud forhindrer afholdelse af møderne.


Trafik- og Boligministeriet har orienteret om, at bekendtgørelsen kan fortolkes således, at når der er udstedt en række tiltag af sundhedsmyndighederne for at imødegå stigende smitterisiko, kan de midlertidige regler finde anvendelse, uanset det formelle forsamlingsforbud ikke i sig selv forhindrer afholdelse af afdelingsmøder m.v.

Ministeriet anfører følgende:

”Boligorganisationen m.v. må konkret vurdere, om det er forsvarligt at afholde mødet med den forventede deltagelse. Som udgangspunkt må møderne kunne afholdes.

Hvis et møde skal udskydes eller aflyses, skal boligorganisationen konkret vurdere, hvad der forhindrer afholdelse af det konkrete møde.

Hvis det lokale, som mødet sædvanligvis afholdes i, er for lille, må boligorganisationen finde et andet egnet lokale. Det kan involvere udgifter, som skal søges holdt på et rimeligt niveau. Det rimelige udgiftsniveau skal også holdes op i mod de beslutninger, som er på dagsordenen for det pågældende møde. F.eks. kan det være nødvendigt og rimeligt at leje lokale hos en professionel konferencearrangør til et afdelingsmøde, hvor der skal tages stilling til en større helhedsplan for boligafdelingen. Dette vil derimod ikke være rimeligt, hvis afdelingsmødet blot forventes at beslutte fortsat uændret drift.

 I løbet af efteråret 2020 har der været eksempler på lokal opblussen af covid19, som har fået sundhedsmyndighederne til at iværksætte lokale tiltag for at imødegå smittespredning. Disse tiltag har ikke formelt begrænset antallet af personer, der kan deltage i et møde, jf. ovenfor. Uanset dette kan en lokal opblussen af covid-19 begrunde, at boligorganisationen m.v. udskyder eller aflyser et møde.”

Det er boligorganisationens bestyrelse, der må foretage den konkrete vurdering i forhold til det enkelte møde. Fra myndighedernes side anbefales det at begrænse den sociale omgang, men samtidig opfordres der også til at samfundet holdes i gang – og det må således vurderes, om det anses for nødvendigt at afholde det planlagte møde ud fra denne afvejning.


Kommunale beredskaber ved lokale tiltag
Det er kommunernes ansvar at håndtere lokale udbrud af smitte. Erfaringer fra bl.a. Aarhus kommune og Silkeborg kommune har dog vist, at de almene boligorganisationer er helt centrale i kommunernes beredskab. Boligorganisationerne kan sammen med andre aktører dele viden om målgrupper og lokale forhold samt være en vigtig platform for formidling af information om smittespredning, anbefalinger om forholdsregler og andet, tilpasset den lokale kontekst.


Det anbefales, at man løbende følger med på coronasmitte.dk, som er myndighedernes samlede indgang til nyheder og anvisninger om coronavirus/covid-19, og at boligorganisationerne fortsat bidrager til det gode samarbejde med kommunerne omkring inddæmning af coronavirus.


Spørgsmål til boligorganisationernes rolle i de kommunale beredskaber kan rettes til den lokale BL-kredskonsulent.

Mundbind – hvor og hvornår?

Mundbind – hvor og hvornår?

Krav om mundbind og visir udvides fra torsdag den 29. oktober 2020 til – foruden serveringssteder - også at gælde detailhandlen, aktiviteter i uddannelses, kultur- og fritidsinstitutioner samt i folkekirken og andre trossamfund. Reglerne gælder lokaler med offentlig adgang indenfor de nævnte områder – og ikke generelt for alle lokaler med offentlig adgang.

Reglerne er offentliggjort i bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detail- og engroshandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter, i jobcentre, i borgerservicecentre, i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19.

Krav om mundbind gælder indtil videre.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet informationsmaterialet: Sundhedsstyrelsen gode råd – Brug af mundbind.

Hvem skal bære mundbind og hvor
Det præcises bl.a. i bekendtgørelsens § 1, stk. 1, at kunder, brugere, tilskuere skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i følgende lokaler, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang:

1) Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet.

2) Detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader m.v.

3) Lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter, herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler m.v.

4) Lokaler, hvor folkekirken og trossamfund uden for folkekirken gennemfører aktiviteter.

Reglerne omfatter også medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til kunder, brugere, tilskuere og lignende.

Der er dog flere undtagelser til krav om mundbind. Følgende er undtaget:

 • Børn i alderen 0-11 år
 • Medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang., herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader m.v.
 • Kunder, brugere, tilskuere og lignende, der sidder ned.
 • Medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse af den pågældende kulturelle aktivitet, kirkelige aktivitet, idrætsaktivitet eller foreningsaktivitet.
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Mundbind i lokaler og ved aktiviteter i almene boligafdelinger
Det fremgår ikke entydigt af reglerne omkring mundbind, hvordan det skal håndteres ude i de almene boligorganisationer og -afdelinger.

For de almene boligorganisationer og – afdelinger betyder det formentlig, at beboerne ikke skal bære mundbind på fælles arealer som opgange, vaskeri mv. Kontorlokaler som f.eks. ejendoms- og administrationslokaler er heller ikke omfattet af kravet om mundbind.

For aktiviteter i beboerlokalerne vil det være afgørende, hvordan lokalet anvendes:

- Hvis beboerlokalet fungerer som kulturhus, eller der udføres sociale aktiviteter som f.eks. bankospil, skal der bæres mundbind, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 3.

- Hvis der er tale om en beboercafé, skal der bæres mundbind, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 1 om serveringssteder.

- Hvis beboerlokalet anvendes til et privat arrangement af en beboer, så vil der alene være krav om mundbind, hvis det efter en konkret vurdering omfattes som et serveringsted – fx hvis der er ansat personale til at servere.


- Ved afholdelse af beboermøder i boligafdelingen er der formentlig krav om mundbind for mødedeltagerne, idet sådanne møder kan betragtes som foreningsaktiviteter i foreningslokaler, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. nr. 3., selvom der som sådan ikke er offentlig adgang til et møde i beboerdemokratiet.


Selvom der ikke er et myndighedskrav om brug af mundbind, så er det tilladt at anmode om brug af mundbind, men det er dog ikke muligt at sanktionere, hvis anmodningen ikke følges.

 

Afdelingsmøder

Afdelingsmøder

Generelt om reglerne for forsamlingsforbud og møder i beboerdemokratiet

Boligministeriet og BL opfordrede i foråret 2020 til at aflyse og ikke indkalde til møder i forbindelse med beboerdemokratiske aktiviteter såsom afdelingsmøder, generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder, og efterfølgende udstedte sundheds- og ældreministeren forbud mod forsamlinger på flere end 10 personer, og der er kommet særlige midlertidige regler for boligområdet.

Udgangspunktet er, at møderne skal afholdes, hvis det er i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet – men at møderne kan udsættes eller aflyses efter nærmere vurdering.

Den aktuelle status er, at forsamlingsforbuddet er maks. 5 personer – og dette gælder indtil videre.

Der er dog undtagelser til forsamlingsforbuddet – og det har været  muligt at holde arrangementer med flere deltagere, hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned (dog max 500 personer) i den såkaldte teateropstilling, på faste pladser og med retning den samme vej – mod scene eller podium. Kravet om en ”fast plads” gælder for hele arrangementet som sådan og indebærer, at deltagerne ikke kan forlade deres pladser for f.eks. at gå ind i tilstødende lokaler og spise der, uanset de i al væsentlighed sidder på (nye) faste pladser med retning mod en scene eller lignende. Det er dog muligt for deltagerne at rejse sig for at gå på toilettet eller helt kortvarigt henter forplejning fra et bord eller en bar. Denne mulighed gælder dog ikke øjeblikket. 

Læs mere om myndighedernes vurdering af afholdelse af arrangementer og forsamlinger her

OBS – der kan være lokale restriktioner i forhold til forsamlingsforbuddet. Se nærmere under ”Lokale tiltag for at undgå smittespredning”.

Der gælder midlertidige regler på det almene boligområder om beboerdemokrati, der giver muligheder for at fravige gældende regler, hvor forsamlingsforbuddet (eller lokale sundhedsmæssige tiltag) gør det det umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt at følge reglerne på området.


Afholdelse af afdelingsmøde – midlertidige regler

De midlertidige regler  betyder, at der kan afholdes afdelingsmøder i de almene boligafdelinger således:

 • Der kan pt. højst deltage 5 personer i et afdelingsmøde – det er derfor reelt ikke en mulighed at afholde afdelingsmøder lige nu på grund af det gældende forsamlingsforbud. Indtil den 6. januar 2021 kl. 12 var det muligt at deltage 10 personer, hvis mødet ikke blev afviklet med siddende deltagere, og der kunne deltage højst 500 personer, hvis deltagerne sad ned, i teateropstilling, med faste pladser og med retning den samme vej mod scene eller podium - uanset om møderne blev afholdt i boligafdelingen eller i andre lokaler som f.eks. konferencecentre, hoteller, restauranter mv. (Denne mulighed gælder ikke i øjeblikket.)


  Boligorganisation kan  beslutte at udskyde eller aflyse afdelingsmødet, når forbuddet mod større forsamlinger (eller lokale sundhedsmæssige tiltag) forhindrer eller vanskeliggør afholdelse af mødet

 • Boligorganisationen kan forlange forhåndstilmelding, hvis mødet kan afholdes. Fristen for tilmelding kan ikke være længere end 2 uger før afholdelse af mødet.

 • Det er muligt at stemme med fuldmagt på afdelingsmøderne, idet boligorganisationen skal acceptere, at der kan stemmes med fuldmagt, så længe forsamlingsforbuddet er gældende. Se mere om afstemning med fuldmagt under spørgsmålet ”Kan man stemme med fuldmagt på et afdelingsmøde – og hvordan?”


Se nærmere om anvendelse af beboerlokaler ved afholdelse af beboermøder under spørgsmålet ”Fælles faciliteter og fælles aktiviteter – må beboerne benytte vaskeriet, beboerlokalet, beboercafeen og udføre aktiviteter mv.?” 

Udskydelse eller aflysning – midlertidige regler
De midlertidige regler giver mulighed for, at ordinære afdelingsmøder kan aflyses eller udskydes, så længe forbud mod større forsamlinger (eller lokale sundhedsmæssige tiltag) forhindrer afholdelse af møderne. Ordinært afdelingsmøde dækker både de obligatoriske budgetmøde og regnskabsmødet. Det er boligorganisationen, der træffer beslutning om, hvorvidt der skal ske udskydelse eller aflysning.

Hvis et afdelingsmøde udskydes, skal det afholdes på et senere tidspunkt, når forbuddet mod større forsamlinger ikke længere forhindrer afholdelse af møde. Der indkaldes da til ordinært møde efter fristerne i boligorganisationens vedtægter, og på mødet foretages valg til afdelingsbestyrelse, eventuelt valg til repræsentantskab. Eventuelt godkendes regnskabet, og driftsbudgettet for det resterende år godkendes (medmindre det tidligere er godkendt ved en urafstemning – se nedenfor).


Hvis et afdelingsmødes aflyses, indebærer det, at der ikke afholdes ordinært afdelingsmøde for dette år.


Valgperioder forlænges således, indtil der kan afholdes møder om valg til afdelingsbestyrelse og eventuelt valg til repræsentantskab.

Særlige beslutningskompetence for boligorganisation – midlertidige regler

De midlertidige regler giver desuden boligorganisationerne midlertidigt særlige beslutningskompetencer:

Boligorganisationen kan beslutte driftsbudgettet for det kommende budgetår, hvis driftsbudgettet ikke overstiger det foregående års budget med mere end 2%.

Hvis afdelingsmødet er aflyst, gælder beslutningen for hele året, mens hvis afdelingsmøde er udskudt, gælder beslutningen for perioden frem til afdelingsmødets afholdelse, og afdelingsmødet kan godkende for den resterende del af året.

Boligorganisationen kan også beslutte at sende beslutninger til urafstemning i boligafdelingen – det gælder både driftsbudgettet og andre vigtige beslutninger om f.eks. gennemførelse af helhedsplaner.

Ministeriet har ved brev af 14. april 2020 til BL uddybet, at en sådan urafstemning kan ske digitalt under forudsætning, at boligorganisationen anvender en betryggende digital løsning, og at der er mulighed for at afgive en fysisk stemmeseddel i stedet for den digitale, så ingen husstand afskæres fra at stemme.

Se mere om urafstemning under spørgsmålet ”Kan man afholde urafstemning i boligafdelingen i stedet for at mødes?”

Repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger

Repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger

Generelt om reglerne for forsamlingsforbud og møder i beboerdemokratiet
Boligministeriet og BL opfordrede i foråret til at aflyse og ikke indkalde til møder i forbindelse med beboerdemokratiske aktiviteter såsom afdelingsmøder, generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder, og efterfølgende udstedte sundheds- og ældreministeren forbud mod forsamlinger på flere end 10 personer, og der er kommet særlige midlertidige regler for boligområdet.

Udgangspunktet er, at møderne skal afholdes, hvis det er i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet – men at møderne kan udsættes eller aflyses efter nærmere vurdering.

Den aktuelle status er, at forsamlingsforbuddet er maks. 5 personer – og dette gælder indtil videre.

Der er dog undtagelser til forsamlingsforbuddet – og det har været  muligt at holde arrangementer med flere deltagere, hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned (dog max 500 personer) i den såkaldte teateropstilling, på faste pladser og med retning den samme vej – mod scene eller podium. Kravet om en ”fast plads” gælder for hele arrangementet som sådan og indebærer, at deltagerne ikke kan forlade deres pladser for f.eks. at gå ind i tilstødende lokaler og spise der, uanset de i al væsentlighed sidder på (nye) faste pladser med retning mod en scene eller lignende. Det er dog muligt for deltagerne at rejse sig for at gå på toilettet eller helt kortvarigt henter forplejning fra et bord eller en bar. Denne mulighed gælder dog ikke i øjeblikket.

Læs mere om myndighedernes vurdering af afholdelse af arrangementer og forsamlinger her.

Der gælder midlertidige regler på det almene boligområder om beboerdemokrati, der giver muligheder for at fravige gældende regler, hvor forsamlingsforbuddet (eller lokale sundhedsmæssige tiltag) gør det det umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt at følge reglerne på området.


Afholdelse af repræsentantskabsmøde/generalforsamling – midlertidige regler

Reglerne betyder, at der kan afholdes repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger i de almene boligafdelinger således

 • Der kan højst deltage 5 personer – det er derfor reelt ikke en mulighed at afholde repræsentantskabsmøder eller generalforsamlinger lige nu på grund af det gældende forsamlingsforbud. (Indtil den 6. januar 2021 kl. 12 var det muligt at afholde sådanne møder med deltagelse af 10 personer, hvis mødet ikke blev afviklet med siddende deltagere, og der kunne deltage højst 500 personer, hvis deltagerne sad ned, i teateropstilling, med faste pladser og med retning den samme vej mod scene eller podium  – uanset om møderne blev afholdt i boligafdelingen eller i andre lokaler som f.eks. konferencecentre, hoteller, restauranter mv. Denne mulighed gælder ikke i øjeblikket.)

  Boligorganisation kan  beslutte at udskyde repræsentantskabsmødet eller generalforsamlingen, når forbuddet mod større forsamlinger (eller sundhedsmæssige tiltag) forhindrer eller vanskeliggør afholdelse af mødet . Det kan ikke besluttes at aflyse, men alene at udskyde.

 • Boligorganisationen kan forlange forhåndstilmelding. Fristen for tilmelding kan ikke være længere end 2 uger før afholdelse af mødet.

 • Boligorganisation kan beslutte urafstemning i henholdsvis repræsentantskabet eller blandt de stemmeberettigede medlemmer af generalforsamlingen om forhold, som efter vedtægten besluttes af repræsentantskabet henholdsvis generalforsamlingen. Beslutninger om vedtægtsændringer og opløsning af boligorganisationen skal opfylde kravene i boligorganisationens vedtægt med hensyn til flertal og afgivne stemmer.

Udskydelse af repræsentantskabsmøde/generalforsamling – midlertidige regler

De midlertidige regler slår fast, at ordinære repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger kan udskydes, så længe forbuddet mod forsamlinger (eller lokale sundhedsmæssige tiltag) forhindrer afholdelse af møderne.

Det betyder, at valgperioden forlænges, og regnskabsgodkendelsen må udskydes.

Regnskaberne indberettes til kommunalbestyrelser og Landsbyggefond med en bemærkning om, at der efterfølgende forudsættes godkendelse på repræsentantskabsmøde eller generalforsamling. Dermed kan alle ordinære frister overholdes.

Når forbuddet mod større forsamlinger ikke længere forhindrer afholdelse af mødet, indkaldes der til ordinært repræsentantskabsmøde eller generalforsamling efter fristerne i boligorganisationens vedtægter, og på mødet foretages valg til organisationsbestyrelsen, godkendelse af regnskab mv.

Valg til bestyrelser og repræsentantskab

Valg til bestyrelser og repræsentantskab

Der er med de midlertidige regler på boligområdet skabt hjemmel til at valgte bestyrelsesmedlemmer, repræsentanter m.v., som er på valg, kan fortsætte deres hverv indtil, at der igen kan afholdes ordinære repræsentantskabsmøder, generalforsamlinger m.v., hvis afdelingsmøderne er aflyst eller udskudt, eller hvis repræsentantskabsmøderne er udskudt.

Pr. 11. december 2020 er indført en mulighed for, at mindst 25 pct. af de stemmeberettigede kan gøre indsigelse med den virkning, at der skal gennemføres valg.  

Valg til organisationens bestyrelse
Efter bekendtgørelsens § 3, stk. 3, kan medlemmer af bestyrelsen, som er på valg, fortsætte deres hverv indtil ordinært repræsentantskabsmøde eller ordinær generalforsamling er afholdt.


Mindst 25 pct. af medlemmerne af repræsentantskabet eller boligorganisationen kan dog gøre skriftlig indsigelse mod, at et medlem af bestyrelsen fortsætter sit hverv

 • Indsigelsen kan f.eks. ske ved en underskriftsindsamling.
 • Indsigelsen kan ske i forbindelse med, at boligorganisationen meddeler, at repræsentantskabsmødet eller generalforsamlingen er udskudt.
 • Indsigelse kan også ske på et senere tidspunkt, hvis den krævede andel medlemmer finder det uholdbart, at der ikke har været valg til bestyrelsen.


I den situation må boligorganisationen sørge for, at der sker valg til bestyrelsen. Det kan enten ske ved at overkomme de konkrete forhold, som forhindrer afholdelse af repræsentantskabsmødet eller generalforsamlingen og afholde mødet, eller ved en urafstemning blandt repræsentantskabsmedlemmer eller medlemmer af boligorganisationen, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 5.

Valg til afdelingsbestyrelsen og valg af repræsentanter til repræsentantskabet

Efter bekendtgørelsens § 4, stk. 2, kan medlemmer af afdelingsbestyrelsen og repræsentanter til repræsentantskabet, som er på valg, fortsætte deres hverv indtil næste afdelingsmøde er afholdt.


Mindst 25 pct. af lejerne i en boligafdeling kan dog gøre skriftlig indsigelse mod, at et medlem af afdelingsbestyrelsen eller en repræsentant til repræsentantskabet fortsætter sit hverv

 • Indsigelsen kan f.eks. ske ved en underskriftsindsamling.
 • Indsigelsen kan ske i forbindelse med, at boligorganisationen meddeler, at afdelingsmødet er udskudt.
 • Indsigelse kan også ske på et senere tidspunkt, hvis den krævede andel medlemmer finder det uholdbart, at der ikke har været valg til bestyrelsen eller repræsentantskabet.


I den situation må boligorganisationen sørge for, at der sker valg til afdelingsbestyrelsen og/eller valg af repræsentanter til repræsentantskabet. Det kan enten ske ved at overkomme de konkrete forhold, som forhindrer afholdelse af afdelingsmødet og afholde mødet, eller ved en urafstemning blandt lejere i afdelingen, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 6.

 

Bestyrelsesmøder og lignende møder

Bestyrelsesmøder og lignende møder

Møder for afdelingsbestyrelse, organisationsbestyrelse, byggeudvalg, følgegrupper mv. er også omfattet af forbud mod større forsamlinger.

Forsamlingsforbuddet fastslår, at der pt. ikke må samles mere end 5 personer.

Der gælder dog undtagelser til forbuddet – det har indtil den 6. januar 2021 kl. 12 således bl.a. været muligt at forsamles op til 500 personer, hvis deltagerne i det væsentligste sidder ned, i teateropstilling med faste pladser og med retning den samme vej mod scene eller podium. Denne mulighed gælder ikke pt.

Der gælder også en undtagelse om, at det er tilladt at være mere end 5 personer tilstedet på en arbejdsplads. Denne undtagelse vurderes ikke at omfatte bestyrelsesmøder og andre møder med deltagelse af andet end virksomheders ansatte.

Møderne kan dog afvikles på anden vis – f.eks. ved skriftlig behandling pr. mail, via telefon eller over Zoom, Skype, Teams mv.

OBS – der kan være lokale restriktioner i forhold til forsamlingsforbuddet. Se nærmere under ”Lokale tiltag for at undgå smittespredning”.

Fremmøde og møder på arbejdspladsen

Fremmøde og møder på arbejdspladsen

Det lille forsamlingsforbud fastsætter, at der højst må forsamles 5 personer.

Dog gælder der en undtagelse for almindeligt ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v.

Man må altså gerne være mere end 5 personer til stede på arbejdspladsen – også under møder, hvis mødet er relevant for det pågældende arbejde.

Hvis et møde antager karakter af et arrangement eller anden form for aktivitet, er det alene muligt at være 5 personer til stede. Muligheden for at være flere, hvis deltagere i al væsentlighed skal sidde ned på faste pladser med næsen i samme retning gælder ikke i øjeblikket.

Myndighederne opfordrer generelt til hjemmearbejde i muligt omfang i hele landet. Dog opfordrer myndighederne pt. kraftigt til, at både private og offentlige arbejdsgivere sikrer, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette. Det forventes af myndighederne, at ledelsen på alle arbejdspladser gennemgår funktionerne på arbejdspladsen med henblik på at så mange medarbejdere som muligt arbejder hjemme.

Myndighederne opfordrer også til, at de, som er nødt til fysisk at møde ind på arbejde, lader sig teste én gang om uge – også selvom man ikke udviser symptomer på smitte med coronavirus – og at man naturligvis ikke møder på arbejde, hvis man har symptomer.

Det boligsociale område er dog stadig at betragte som en kritisk funktion og bliver således ikke påvirket i forhold til opfordringen til hjemmearbejde.

Fælles faciliteter og fælles aktiviteter – må beboerne benytte beboerlokalet, beboercafeen og udføre aktiviteter mv.?

Fælles faciliteter og fælles aktiviteter – må beboerne benytte beboerlokalet, beboercafeen og udføre aktiviteter mv.?

Generelt om forsamlingsforbud
Aktuelt gælder forsamlingsforbuddet på maks. 5 personer. Undtaget er dog Bornholm, hvor der gælder et forsamlingsforbud på maks. 10 personer.

Indtil den 6. januar 2021 kl. 12 var det muligt at holde arrangementer med flere deltagere, hvis deltagerne i det væsentligste sidder ned (dog max 500 personer) i den såkaldte teateropstilling, på faste pladser og med retning den samme vej mod scene eller podium. Kravet om en ”fast plads” gælder for hele arrangementet som sådan og indebærer, at deltagerne ikke kan forlade deres pladser for f.eks. at gå ind i tilstødende lokaler og spise der, uanset de i al væsentlighed sidder på (nye) faste pladser med retning mod en scene eller lignende. Denne mulighed gælder pt. ikke.


Anvendelse af beboerlokale
Som udgangspunkt gælder forbuddet mod at afholde arrangementer, hvor der er flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig, også i et forsamlingshus, i et lejet fest-/selskabslokale, i et fælleshus og lignende.

Det betyder i praksis, at det ikke vil være lovligt at afholde bryllupper, konfirmationer, fødselsdage mv. med flere end 5 deltagere med stående velkomst, middag om rundborde og dans.

Det er altså lovligt ved en privat fest og deltage i en fejring i beboerlokaler/selskabslokaler, så længe der ikke deltager over 5 personer.


For Bornholm gælder dog, at beboerlokalerne kan anvendes af maks. 10 personer.


Dog opfordrer myndighederne pt. til alle unødvendige sociale aktiviteter aflyses.Hvis udlejerne af selskabslokalet/beboerlokalet står for mad og drikkevarer til festen, f.eks. fra en beboercafé, skal lokalet betragtes som et serveringssted, og så gælder regler om lukketid mv. på samme måde som for restauranter og serveringssteder. Hvis lejeren af lokalet selv har sørget for forplejning, som f.eks.  serveringspersonale, vil det bero på en konkret vurdering, om lokalet betragtes som et serveringssted. 

Det har indtil den 6. januar 2021 kl. 12 været muligt at afholde arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende med op til 500 deltagere i selskabslokaler/beboerlokaler, hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser, med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. Kravet om en ”fast plads” gælder for hele arrangementet som sådan og indebærer, at deltagerne ikke kan forlade deres pladser for f.eks. at gå ind i tilstødende lokaler og spise der, uanset de i al væsentlighed sidder på (nye) faste pladser med retning mod en scene eller podium. Denne mulighed gælder ikke pt.


I bekendtgørelsen om forsamlingsforbud er der regler for det maksimale antal deltagere pr. m2. Disse krav om antal er gældende for arrangementer, hvortil offentligheden har adgang. Det er umiddelbart BL’s vurdering, at der i beboerlokalerne som udgangspunkt ikke er offentlig adgang, når beboerlokalerne anvendes af beboerne til lukkede arrangementer. Det er dog en retningslinje, som bør følges.


Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nærmere anbefalinger, som giver boligorganisationerne mulighed for at sikre, at arrangementer i beboerlokaler mv. afvikles forsvarligt – se nærmere nedenfor.

Aktiviteter i boligafdelingen
Aktiviteter i boligafdelingens fælleslokaler og fælles arealer som f.eks. beboercafé, bankoklub, yoga, kreative værksteder, lektiehjælp og meget mere er også omfattet af ovennævnte forsamlingsforbud. Dette gælder både indendørs og udendørs.

Det er boligorganisationen, der har ansvar for driften og således for at brug af fællesarealer, beboerlokaler, igangsætning af aktiviteter mv. sker forsvarligt i forhold risikoen for smittespredning og i forhold til overholdelse af forsamlingsforbuddet. Det er således vigtigt, at den enkelte boligorganisation sikrer, at smitterisikoen minimeres for alle involverede, uanset om de er ansatte, beboere eller frivillige mv. Dette bl.a. ved at sørge for håndsprit, afstand mellem borde og stole, grundig rengøring af beboerlokalet, herunder fælles kontaktpunkter inden brug samt udluftning før, under og efter brug af lokaler mv.

Særlig om udendørs aktiviteter
Pr. 1. marts 2021 blev forsamlingsforbuddet ændret således, at det nu er muligt at afholde udendørs idræts – og foreningsaktiviteter med op til 25 personer.

Dette kan eksempelvis være fodboldkampe og - stævner, ridestævner, kapsejladser samt overnatning i telte og shelters, der foregår i organiseret regi.

Der stilles krav til, at aktiviteten er arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder eller kulturinstitutioner.

 

Aktiviteterne skal afholdes på forsvarlig vis. En forsvarlig afvikling af aktiviteter indebærer, at ledelse og ansatte eller de i øvrigt ansvarlige tager fælles ansvar for, at aktiviteterne sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt.Myndighedernes retningslinjer
Der er forskellige forhold i de forskellige boligafdelinger, og det kan være svært at give retningslinjer for alle aktiviteter. Der findes en række officielle retningslinjer, som kan danne grundlag for den nærmere vurdering af, hvordan man som boligorganisation forholder sig til de konkrete forhold i de forskellige boligafdelinger.

Vi kan henvise til følgende relevante retningslinjer:

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for socialt samvær i den kommende tid med COVID-19 (7. januar 2021)

Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smitte, hvor man bor tæt sammen – herunder med forslag til forebyggelse af smitte i fælles rum (4. december 2020)

Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer om forebyggelse af smittespredning (2. oktober  2020)

Kulturministeriet Q/A vedrørende restriktioner og anbefalinger på kultur-, forenings- og idrætsområdet (25. november 2020) - obs: gælder i vist omfang ikke pt.

Kulturministeriets retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter (26. februar 2021)

Kulturministeriets retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv (26. februar 2021)

Aktiviteter for børn og unge op til 21 år

Aktiviteter for børn og unge op til 21 år

Der er pt. muligt at arrangere udendørs idræts- og foreningsaktiviteter for op til 25 personer – både for børn og for voksne.

Se mere om sådanne aktiviteter under spørgsmålet ”Fælles faciliteter og fælles aktiviteter…”

Der gælder særlige regler  for socialt udsatte børn og unge op til 21 år. Der må være op 50 personer til stede på samme sted samtidig ved afholdelse aktiviteter for socialt udsatte børn og unge op til 21 år med eller uden deres familier ved aktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Det gælder både for aktiviteter med eller uden overnatning samt ophold og færden, som er et naturligt eller nødvendigt led i afholdelsen af aktiviteterne.

Socialstyrelsen har udarbejdet ”Retningslinjer for håndtering af covid-19 på socialområdet” (30. oktober 2020)

Kan man afholde urafstemning i boligafdelingen i stedet for at mødes?

Kan man afholde urafstemning i boligafdelingen i stedet for at mødes?

Urafstemning skal som udgangspunkt besluttes af beboerne på et afdelingsmøde. Urafstemning kan således efter de almindelige regler ikke besluttes, hvis afdelingsmødet ikke kan afholdes.

Boligministeren har dog den 4. april 2020 udstedt midlertidige regler om, hvordan beboerdemokratiet skal fungere, så længe corona-situationen gør det umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt at følge reglerne på området.

Boligorganisationen kan således midlertidigt beslutte at sende beslutninger til urafstemning i boligafdelingen – det gælder både driftsbudgettet og andre vigtige beslutninger om f.eks. gennemførelse af helhedsplaner.

Der findes ikke i lovgivningen regler for, hvordan urafstemning skal afholdes. Der er dog nogle retningslinjer og gode råd, som kan tages med i planlægningen af urafstemningen i praksis:
 

 • Urafstemningen skal tilrettelægges og præsenteres for beboerne, så alle kan være trygge ved proceduren, og der er åbenhed om processen.
 • Selve afstemningen skal være skriftlig og hemmelig – og boligorganisationen skal derfor sikre sig mod falske stemmesedler.
 • Der må ikke herske tvivl om selve afstemningstemaet – det skal altså fremgå klart, hvad beboerne skal tage stilling til med, således der kan svares ja eller nej til temaet.
 • Supplerende materiale skal være præcist og dækkende, så beboerne ikke bliver i tvivl om, hvad der egentlig skal stemmes om.
 • Angiv hvor og hvordan stemmerne afleveres – og informer klart om, at stemmer, der afgives for sent eller afleveres for sent, ikke tælles med. Stemmesedlerne bør afleveres et neutralt sted - fx på ejendomskontor - og ikke på en privatadresse.
 • Angiv personkredsen i stemmeudvalget. Stemmeudvalget bør bestå af uvildige personer, gerne med repræsentanter for både de ansatte og de valgte.
 • Angiv hvordan og hvornår resultatet vil blive meldt ud.
 • Optælling af stemmesedler bør foregå i et lokale, hvor kun stemmeudvalgets medlemmer er til stede.
 • Alle stemmesedler (også blanke og ugyldige) opbevares aflåst i mindst 4 uger (af hensyn til fristen for indlevering af klage til beboerklagenævnet)

Ministeriet har ved brev af 14. april 2020 til BL uddybet, at urafstemning kan ske digitalt under forudsætning, at boligorganisationen anvender en betryggende digital løsning, og at der er mulighed for at afgive en fysisk stemmeseddel i stedet for den digitale, så ingen husstand afskæres fra at stemme.

Kan man stemme med fuldmagt på et afdelingsmøde – og hvordan?

Kan man stemme med fuldmagt på et afdelingsmøde – og hvordan?

Som udgangspunkt er det muligt at stemme med fuldmagt på afdelingsmøderne, hvis det fremgår af boligorganisationens vedtægter.

Der gælder dog midlertidige regler på det almene område som medfører pligt for boligorganisationerne at acceptere fuldmagter frem til og med 28. februar 2021 - uanset om det fremgår af vedtægten, at man ikke kan stemme ved fuldmagt.

Der vil være beboere, som er sårbare over for smitterisikoen, og som ikke er trygge ved at deltage i større forsamlinger – og med de midlertidige regler tages der hensyn til, at disse beboere kan udøve deres indflydelse som andre beboere.

Det fremgår ikke nærmere af de midlertidige regler, hvordan boligorganisationen skal forholde sig til denne pligt. Det er således op til boligorganisationerne at fastlægge, hvordan beboerne kan anvende fuldmagt. BL anbefaler følgende:

 • Fuldmagten skal være skriftlig
 • Fuldmagten skal underskrives af fuldmagtsgiver
 • Fuldmagten skal være dateret
 • Fuldmagten udstedes alene til det pågældende afdelingsmøde
 • Fuldmagten udstedes til en beboer i samme boligafdeling

 

Der er muligt at fastsætte en grænse for, hvor mange fuldmagter en fuldmagtshaver kan varetage – men det er op til boligorganisationen at afgøre, hvad der er hensigtsmæssigt og giver mening.

Trafik- og Boligministeriet har i den sammenhæng tidligere vurderet, at begrænsninger, hvor det alene tillades, at en husstand kan medbringe én fuldmagt (to stemmer), betragtes som en indskrænkning af beboernes rettigheder, der ikke er proportionel med hensigten bag den midlertidige bestemmelse om brugen af fuldmagter.

Ministeriet har dog den 19. august 2020 meddelt til BL, at ministeriet har genovervejet og nu vurderer, at det er muligt for boligorganisationerne at fastsætte en begrænsning på brugen af fuldmagter til én fuldmagt pr. husstand – altså således, at en beboer eller husstand alene må medbringe én fuldmagt fra en anden husstand. Der er pr. 24. september 2020 indsat bestemmelse herom i bekendtgørelsen om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Bestemmelsen er indtil videre gældende til og med 28. februar 2021.

I private grundejerforeninger mv. er det ikke ualmindeligt, at der er en begrænsning på f.eks. 3 – 5 fuldmagter pr. medlem. Dette er en praksis, som også almene boligorganisationer kan lægge sig op ad.

Ind- og fraflytningssyn – skal de aflyses?

Ind- og fraflytningssyn – skal de aflyses?

BL opfordrer til, at boligorganisationerne sikrer, at den enkelte boligafdeling kan driftes forsvarligt.

Det kan blive forretningskritisk for boligorganisationen, hvis der ikke foretages ind- og fraflytninger, og de dertil knyttede frister ikke overholdes.

BL anbefaler derfor ikke at aflyse afholdelse af de nødvendige syn i forbindelse med ind og fraflytning. Syn bør alene afholdes med de forholdsregler der er - afspritning, ingen håndtryk og en passende afstand. Oftest er der jo tale om, at det alene er den fraflyttende beboer og en ejendomsfunktionær, der er til stede, så det burde være håndterbart at tage de nødvendige forholdsregler.

Trafik- og Boligministeriet har vurderet, at det er muligt at mødes til ud- og indflytningssyn, når de nødvendige forholdsregler tages, og at dette kan ske uden at ændre reglerne for syn.

Også ved syn af almene ældre- og plejeboliger finder ministeriet, at det bør være muligt at foretage disse inden for rammerne af gældende regler – med behørig iagttagelse af relevante forholdsregler til begrænsning af smitterisiko.

Der forudsættes i epidemiloven, at ansatte på plejehjem og sygehuse samt personer, der indfinder sig de pågældende steder for f.eks. at levere varer eller serviceydelser, ikke anses for besøgende. Der er således ikke et forbud mod, at ansatte kan foretage syn af lejemålene mv.

BL henstiller til, at boligorganisationerne tager en drøftelse internt omkring, hvordan arbejdet omkring syn bedst muligt kan organiseres med passende foranstaltninger.

Fremvisning af boliger i tilbud – er det muligt?

Fremvisning af boliger i tilbud – er det muligt?

BL opfordrer til, at boligorganisationen sikrer, at den enkelte boligafdeling kan driftes nødvendigt og forsvarligt. Den konkrete bemanding afgøres af boligorganisationernes ledelse.

Det er BL’s vurdering, at fremvisning af boliger i tilbud kan organiseres hensigtsmæssigt i forhold til omstændighederne og efter de nødvendige forholdsregler – altså efter sundhedsstyrelsen retningslinjer om afspritning, ingen fysisk kontakt og nødvendig afstand og efter nærmere aftale med den fraflyttende beboer om fremvisning på en given dato og i nærmere bestemte tidsrum, som begrænses til højst 15 minutter med få antal besøgende på samme tid.

 

 

Huslejerestance som følge af arbejdsløshed på grund af coronavirus

Huslejerestance som følge af arbejdsløshed på grund af coronavirus

Der er en bekymring for de beboere, som de kommende uger risikerer at miste deres arbejde og får problemer med at betale deres husleje.

Det vil være en både ulykkelig situation for den enkelte familie, og en belastning for de boligafdelinger, hvis lejere ikke kan betale deres husleje.

Boligorganisationer har mulighed for at aftale en afdragsordning med den enkelte beboer omkring den skyldige husleje. Det er boligorganisationen, som beslutter om der skal aftales en afdragsordning og de nærmere vilkår herfor.

BL har været i tæt dialog med boligministeriet omkring en model for henstand med betaling af husleje over en længere periode som følge af, at familier mister deres arbejde på grund af corona.

Boligministeren udtalte således i en pressemeddelelse den 12. maj 2020:

”De almene boligorganisationer i Danmark løfter en vigtig samfundsopgave. Jeg ved, at de i denne ekstraordinære situation tager et særligt hensyn til de lejere, der som følge af coronakrisen eksempelvis har mistet deres job og derfor har forbigående problemer med at finde penge til huslejen. Jeg finder det afgørende, at de almene boligorganisationer inden for rammerne af forsvarlig drift fortsætter med at arbejde for at finde fornuftige og realistiske løsninger og er tilbageholdende med at opsige lejere ramt af coronakrisen.”Erhvervslejemålene i de almene boligafdelinger

Erhvervslejemålene i de almene boligafdelinger

I en periode var det ikke tilladt at drive bestemte erhverv i erhvervslejemålene. Det gjaldt f.eks. frisører og tatovører.

Flere boligorganisationer har spurgt om, om erhvervslejerne har krav på afslag i huslejen i henhold til erhvervslejelovens § 23, stk. 2. Det er en bestemmelse, der anvendes meget sjældent, og der er ikke juridisk klarhed over og enighed om, hvorvidt bestemmelsen dækker denne aktuelle situation.

BL og Dansk Erhverv opfordrede de relevante ministerier til en politisk afklaring af bestemmelsen for at undgå et juridisk tovtrækkeri i de enkelte sager og til en afklaring af, hvorledes de vedtagne økonomiske hjælpepakker dækker, herunder sammenhængen mellem erhvervslejernes mulighed for at få kompensation til faste udgifter som husleje overfor et eventuelt afslag i huslejen hos boligorganisationer, og i så fald hvorledes boligorganisationer har mulighed for at få dækket et eventuelt tab.

Det er i hjælpepakken omkring kompensation for faste udgifter slået fast, at der ikke kan ydes  kompensation for omkostninger, som godtgøres en virksomhed (fx erhvervslejere) på anden vis, herunder ved huslejenedsættelse.

 

Hvordan kan der kommunikeres til alle beboere?

Hvordan kan der kommunikeres til alle beboere?

Borgere der ikke har dansk som deres modersmål eller på anden vis er udfordret i forhold til at forstå myndighedernes informationer og de officielle udmeldinger kan have brug for en særlig indsats. Det er vigtigt, at alle borgere i landet forstår information om myndighedernes anbefalinger for at forhindre smittespredning af coronavirus.

Boligorganisationerne kan være en vigtig platform for formidling af information om smittespredning, anbefalinger om forholdsregler og andet, tilpasset den lokale kontekst. Sundhedsstyrelsens hjemmeside findes opdateret information om coronavirus/covid19, vejledninger og materiale som bl.a. film og plakater på en række sprog, herunder engelsk, tysk, fransk, arabisk, urdu og somali.

På Boligsocialnets hjemmeside er der oprettet et særligt corona-site. Her findes inspiration og gode cases der beskriver, hvordan man har arbejdet på at håndtere og forebygge smittespredning i det boligsociale arbejde.

 

 

Skal der udføres grundigere rengøring på fællesarealer?

Skal der udføres grundigere rengøring på fællesarealer?

Det stilles flere spørgsmål om, hvorvidt boligorganisationen skal sørge for ekstra rengøring i f.eks. fælles vaskeri, opgange, på legepladsredskaber osv.
BL opfordrer til, at boligorganisationerne følger de råd, der findes omkring rengøring, og at boligorganisationerne tydeligt henstiller til, at beboerne følger retningslinjerne for god hygiejne.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at rengøring i hjemmet foretages som sædvanligt med almindelige metoder og rengøringsmidler, men ekstra hyppigt og grundigt. Denne retningslinje kan boligorganisationerne også indføre på fælles indendørsarealer, men det er boligorganisationernes egen vurdering om rengøringsniveauet allerede er tilstrækkeligt. Der er ingen retningslinjer for rengøring af legepladser. Sundhedsstyrelsen påpeger, at den vigtigste faktor er god håndhygiejne.

Sundhedsstyrelsen oplyser om smitte fra overflader og hygiejne, at det ikke præcist vides, hvor længe virus kan overleve på overflader, men det anslås, at det er fra få timer til nogle dage. Det afhænger meget af forholdene, f.eks. overfladen, temperatur, luftfugtighed m.v.

Sundhedsstyrelsen understreger, at det derfor er vigtig at huske på, at man ikke kan smittes alene ved at røre ved genstande med virus på. Smitte kræver nemlig, at virus kommer i kontakt med slimhinder i mund, næse eller øjne. Man skal derfor ikke være bange for at røre ved ting, hvis man sørger for god håndhygiejne og er opmærksom på sine hænder. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man sørger for at vaske hænder hyppigt og grundigt, herunder når man kommer hjem udefra, og at man undlader at røre ved sit ansigt, når man ikke har rene hænder.

Det allervigtigste er derfor, at man som beboer sørger for at vaske hænder ofte. Når man ikke har mulighed for dette, kan man anvende håndsprit eller vådservietter.

For rengøring i forbindelse med beboeraktiviteter – se under ”Fælles faciliteter og aktiviteter – må beboerne benytte vaskeriet, beboerlokalet, beboercafeen mv.

Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med lokale restriktioner og tiltag udarbejdet retningslinjer for, hvordan man kan forebygge smittespredning med ny coronavirus, der hvor flere bor tæt sammen, og hvor flere beboere deler fælles faciliteter.

Retningslinjerne er målrettet kollegier eller større bofællesskaber/kollektiver, men andre kan også læse med – og Sundhedsstyrelsen opfordrer til at hjælpe beboere med at passe godt på hinanden ved at overveje om, der kan gøres endnu mere omkring indretning, rengøring mv., som der gives gode råd om i pjecen:

Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smitte, hvor man bor tæt sammen (4. december 2020)

Gælder GDPR også i forbindelse med coronaudbruddet?

Gælder GDPR også i forbindelse med coronaudbruddet?

Flere har spurgt om persondatareglerne fortsat gælder i denne tid under corona?

Helt overordnet så gælder GDPR-reglerne - også selvom vi er ramt af coronakrisen.

Det er således f.eks. ikke muligt for ejendomsfunktionærerne at få oplyst af hjemmeplejen, hvilke beboere der måtte være smittede med corona – ligesom ejendomsfunktionærer heller ikke kan få oplyst, hvis beboerne lider af anden sygdom. Ejendommens personale må i disse tider tage de anbefalede forholdsregler, uanset om de er bekendt med, at der findes smittede beboere, da alle kan bære smitte uden at have særlige symptomer.

Datatilsynets direktør Cristina Angela Gulisano forstår virksomhedernes akutte udfordringer. Hun har udtalt, at reglerne ikke kan lempes, og alle skal som altid tilstræbe at overholde dem. Men sker der en overtrædelse, vil Datatilsynet se på helheden og ved vurderingen af en eventuel sanktion tage højde for, at der kan være særlige forhold på spil. Den ekstraordinære situation kan være en formildende omstændighed.


Der kan læses meget mere om GDPR og corona på følgende links:

Datatilsynet: Hvordan er det med GDPR og coronavirus?
Kammeradvokaten: Coronavirus i Danmark - hvad så med GDPR?
Dansk Industri: Datatilsyn: 4 råd om GDPR-håndtering i corona-tider
Dansk Industri: Corona giver udfordringer med GDPR

Læs også BL-Informerer: 

1521 - Forlængelse af midlertidige regler på boligområdet som følge af coronavirus
1421 - Gradvis genåbning af Danmark pr. 1. marts 2021 – forsamlingsforbud og midlertidige regler på boligområdet
1021 - Forlængelse af skærpede tiltag og restriktioner på grund af Corona – til og med 28. februar 2021
0821 - Forlængelse af skærpede tiltag og restriktioner for at bevare kontrollen med coronaepidemien
0321 - Forsamlingsforbud og undtagelsen om 500 siddende deltagere
0121 - Forsamlingsforbud og restriktioner skærpes på grund af udbredt coronasmitte​
9820 - Nedlukning af Danmark og skærpede restriktioner på grund af COVID-19 forlænges
9120 - Nedlukning af Danmark hen over jul og nytår på grund af COVID-19
8720 - Udvidelse af skærpede smitteforebyggende tiltag til hele landet
8520 -Skærpede smitteforebyggende tiltag for yderligere 31 kommuner
8420 - Forlængelse af reglerne om midlertidige fravigelse på boligområdet som følge af COVID-19
8220 - Forlængelse af forsamlingsforbud og skærpede smitteforebyggende tiltag for 38 kommuner
8120 - Tiltag for at begrænse coronasmitte i Helsingør Kommune
8020 - Tiltag for at begrænse coronasmitte i Hovedstadsområdet
7920 - Forlængelse af forsamlingsforbud på maks. 10 personer
7720 - Yderligere lempelser af lokale tiltag i kommuner i Nordjylland
7620 - Lempelse af lokale tiltag i kommuner i Nordjylland
7420 - Lokale tiltag for at reducere smitteudvikling i Nordjylland
7210 - Nye regler om brug af mundbind i lokaler med offentlig adgang
7120 - Afholdelse af møder i beboerdemokratiet efter ændring af forsamlingsforbud
7020 - Forlængelse og ændring af forsamlingsforbud – og nye og skærpede restriktioner på grund af coronasmitte
6820 - Forlængelse af det lille forsamlingsforbud og gældende coronarestriktioner
6420 - Præcisering af krav om mundbind
6320 - Justering af corona-retningslinjer
6220 - Forlængelse af bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
6020 - Ændring af det lille forsamlingsforbud og andre nationale tiltag på grund af stigning i coronasmitte

5820 - Boligorganisationer bidrager til kommunale beredskaber

5420 - Lokale tiltag og ændring af det lille forsamlingsforbud i 18 kommuner på grund af stigning i coronasmitten

5320 - Det store forsamlingsforbud forlænges
5220 - Ændring i udmelding om brug af fuldmagter ved afdelingsmøder under corona
5020 - Afholdelse af møder i beboerdemokratiet efter lokale tiltag på grund af stigende coronasmitte
4920 - Præcisering af brugen af fuldmagter ved afdelingsmøder
4720 - Ændringer i det lille forsamlingsforbud – fra 50 til 100 personer

3720 - Gode råd om afholdelse af arrangementer 

3620 - Ændring af bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavisussygdom 2019 (COVID-19)
3520 - Yderligere lempelser af det lille forsamlingsforbud for afholdelse af arrangementer
3420 - Forsamlingsforbuddet lempes for private fester i beboerlokaler mv. 

3320 - Ændring af forsamlingsforbud – hvad betyder det for de almene boligorganisationer
3220 - Ændring af forsamlingsforbud

2920 - Forsamlingsforbud i en coronatid

2120 - Information om coronavirus på forskellige sprog

2020 - Anbefalinger for drift af ventilationsanlæg under coronavirus trækkes tilbage

1920 - Ny bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirus

1820 - Afklaring af anbefalinger for drift af ventilationsanlæg under coronavirus

1720 - Ændringer af reglerne i den almene boliglovgivning om følge af coronavirus

1620 - Frister for forbrugsregnskaber i lyset af coronavirussen

1520 - Viden om coronavirus til alle beboere​

1420 - Oprettelse af Det Rådgivende Byggepanel

1320 - Mange spørgsmål om håndteringen af coronavirus

1220 - Godkendelse og indberetning af regnskaber ved aflysning af møder på grund af coronavirus

1020 - Fællesbrev fra Boligministeriet og BL

0920 - Nyt om coronavirus

0820 - Om coronavirus

 

Rådgivende Byggepanel


Vi har alle et stort medansvar for at holde hånden under dansk økonomi. I den almene sektor renoverer og vedligeholder vi årligt for over 14 milliarder kroner, og det er vigtigt, at denne aktivitet i videst muligt omfang fortsætter, så der ikke mistes arbejdspladser og tillige sker fordyrelser af renoveringerne. BL er gået sammen med Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitektvirksomhederne, Tekniq, Bygherreforeningen, Dansk Erhverv, BAT Kartellet og Landsbyggefonden og har oprettet ”Det Rådgivende Byggepanel.

Det Rådgivende Byggepanel skal være en stærkt koalition af kompetencer, der skal kunne bistå boligorganisationer med råd og vejledning omkring gennemførelse af byggesagerne i denne vanskelige tid. Der åbnes således en hotline, hvor boligorganisationerne kan stille spørgsmål.

Læs om Det Rådgivende Byggepanel
Hotline for BL’s medlemmer

Hvis boligorganisationerne har spørgsmål omkring corona - særligt i forhold til driften og beboerdemokratiet - kan der sendes en mail til corona@bl.dk.

Hos Dansk Erhverv finder du svar på en række praktiske og juridiske spørgsmål i forbindelse med virksomheders håndtering af coronavirus:

Personale
Her finder du råd og vejledning om en række praktiske og ansættelsesretslige spørgsmål i forbindelse med personaleforhold og coronavirus.

Myndigheder
Her finder du en oversigt over relevante myndigheders information i forbindelse med coronavirus.

Force majeure og coronavirus
Hvordan er det nu lige med force majeure? Hvad skal man huske, kan man nægte at modtage levering fra særligt udsatte områder, og er coronavirus force majeure?​


Hotline til virksomheder

Hvis du som virksomhed har spørgsmål til coronavirus kan du ringe til Virksomhedsguidens hotline i Erhvervsstyrelsen. Hotlinen vejleder som udgangspunkt ikke, men er behjælpelig med at henvise til rette myndighed. Tlf. 72 20 00 34.

Hotline for BL's medlemmer
Hvis boligorganisationerne har spørgsmål omkring corona - særligt i forhold til driften og beboerdemokratiet - kan der sendes en mail til corona@bl.dk.Nyttige links:


Sundhedsstyrelsen.dk
Coronasmitte.dk
Erhvervsstyrelsen.dk
Boligsocialnet.dk
Fagbladet Boligen: Coronavirus: Sådan kan boligselskaber gøre
Fagbladet Boligen: Sådan håndterer boligselskaberne coronaSøger du bolig? - Klik her