Information til medlemmerne om coronavirus

Almene boligorganisationer har jævnligt mange mennesker samlet på lidt plads. Det kan øge risikoen for smitte af sygdomme - herunder coronavirus. Myndighederne har udsendt øget information til blandt andet arbejdspladser, og ifølge Sundhedsstyrelsen kan almene boligselskaber med fordel følge de samme råd.

Billede af Corona (1)

Spørgsmål & Svar

Generelt om forsamlingsforbud

Generelt om forsamlingsforbud

Der gælder både et lille og et stort forsamlingsforbud.

Det store forsamlingsforbud angiver et øvre grænse for, hvor mange der må forsamles – pt. er det stor forsamlingsforbud på maks. 500 personer.

Ved siden af det store forsamlingsforbud gælder det lille forsamlingsforbud. Det lille forsamlingsforbud angiver en aktuel grænse for, hvor mange der må forsamles – dog gælder der nogle undtagelser til det lille forsamlingsforbud, og som udgangspunkt gælder det store forsamlingsforbud for disse undtagelser.

Den 23. oktober 2020 blev det lille forsamlingsforbudt på 50 personer ændret til 10 personer med virkning fra den 26. oktober 2020. Det er forlænget til og med den 13. december 2020.

OBS – der kan være lokale restriktioner i forhold til det lille forsamlingsforbud.. Se nærmere under ”Lokale tiltag for at undgå smittespredning”.

Få et hurtigt overblik over forsamlingsforbud og gældende restriktioner her

De gældende regler om det lille forsamlingsforbud fremgår af:
Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 - med ændringer.

Bekendtgørelsen gælder til og med 1. januar 2021. (Dog har myndighederne meldt ud, at forsamlingsforbuddet  på 10 personer dog kun gælder indtil videre til og med den 13. december 2020)

De gældende regler om det store forsamlingsforbud fremgår af:
Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19

Bekendtgørelsen gælder til og med den 1. januar 2021.

 

Generelt om de midlertidlige regler på boligområdet

Generelt om de midlertidlige regler på boligområdet

Der er den 4. april og den 12. juni udstedt midlertidige regler på det almene boligområder. De midlertidige regler handler om beboerdemokrati og forbrugsregnskaber, og de giver muligheder for at fravige gældende regler, hvor forsamlingsforbuddet gør det det umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt at følge reglerne på området.

I første omgang var de midlertidige regler gældende til 1. juli 2020, men blev efterfølgende forlænget til den 1. oktober. Reglerne blev pr. 24. september forlænget frem til den 15. december 2020. De midlertidige regler vil blive forlænget ind i det nye år, men det er endnu ikke afklaret, hvor længe og i hvilket omfang.

De midlertidige regler om beboerdemokrati og forbrugsregnskaber fremgår af:
Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – med ændringer.

Læs mere i skrivelserne fra Transport- og Boligministeriet, der præciserer, hvordan reglerne skal forstås og anvendes:

”Skrivelse om bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom (COVID-19)”
(4. april 2020)

”Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom (COVID-19)" og rettelse dertil i ”Om skrivelse vedr. ændring af coronabekendtgørelsen på boligområdet” (16. juni 2020)

”Skrivelse om ændring af coronabekendtgørelsen på boligområdet” (23. september 2020)

 

Lokale (pt. nationale) tiltag for undgå smittespredning – hvordan skal man forholde sig?

Lokale (pt. nationale) tiltag for undgå smittespredning – hvordan skal man forholde sig?

Der iværksættes ved behov lokale tiltag fra myndighederne for at begrænse smittespredningen.

Der har tidligere været lokale tiltag i Aarhus og Silkeborg Kommuner. Der har også været iværksat lokale tiltag frem til den 22. september 2020 for Odense Kommune og for kommuner i Københavnsområdet frem til den 1. oktober – i alt 18 kommuner.

Der blev pr. 17. september 2020 og frem til den 1. oktober 2020 fastsat yderligere restriktioner for serveringssteder i de 17 kommuner i Københavnsområdet og opfordringer omkring afholdelse af private fester.

De lokale restriktioner blev udvidet, så de var landsdækkende og gældende i første omgang frem til og med den 4. oktober 2020, men efterfølgende forlænget til den 18. oktober og derefter den 31. oktober 2020 – og senest forlænget til den 2. januar 2021.

Den 5. november 2020 blev der indført særlige restriktioner i 7 kommuner i Nordjylland. Disse restriktioner blev dog lempet igen pr. den 9. november og den 19.-23. november 2020.

Læs mere om disse restriktioner og opfordringerne på Sundheds- og ældreministeriets hjemmeside:

Restriktioner i Nordjylland lempes (19. november 2020)
En række lokale restriktioner i Nordjylland lempes (13. november 2020)
Nye tiltag og restriktioner for at reducere smitteudviklingen i Nordjylland (5. november 2020)
Nye tiltag mod COVID-19 på grund af bekymrende stigning i smitte (nyhed af 23. oktober 2020)
Tiltag mod COVID-19 forlænges til og med 31. oktober 2020 (nyhed af 7. oktober 2020)
Tiltag mod COVID-19 forlænges og skærpes til og med 18. oktober 2020 (nyhed af 25. september 2020)
Nye tiltag mod COVID-19 til og med 4. oktober 2020 (nyhed af 18. september 2020)


Sundhedsmæssige tiltag i forhold til afholdelse af møder i beboerdemokratiet

Stigende smitte er ikke i sig selv en forhindring for afholdelse af de enkelte møder i beboerdemokratiet, men boligorganisationen bør være opmærksom på eventuelle (lokale) sundhedsmæssige tiltag og kan beslutte at lægge vægt på disse tiltag.

Der er dog almene boligorganisationer og -afdelinger, som er bekymret for at afholde afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder i denne tid, hvor smitten er stigende – selvom forsamlingsforbuddet ikke forhindrer afholdelse af møderne.

Det fremgår af de midlertidige regler på de almene boligområde, at udskydelse/aflysning af møder alene er muligt, så længe et forsamlingsforbud forhindrer afholdelse af møderne.

Trafik- og Boligministeriet har orienteret om, at bekendtgørelsen kan fortolkes således, at når der er udstedt en række tiltag af sundhedsmyndighederne for at imødegå stigende smitterisiko, kan de midlertidige regler finde anvendelse, uanset det formelle forsamlingsforbud ikke i sig selv forhindrer afholdelse af afdelingsmøder m.v. Det er dog vigtigt, at der er iværksat ekstraordinære tiltag fra sundhedsmyndighedernes side for at imødegå smitterisiko. Dette gælder for lokale tiltag, men også når lokale tiltag udvides til nationale tiltag på grund af stigende smitte.

Det betyder, at boligorganisationen har mulighed for at beslutte at udskyde eller aflyse afdelingsmøder samt udskyde repræsentantskabsmøder, hvis der er udstedt særlige tiltag af sundhedsmyndighederne for at undgå smittespredning i netop det geografiske område, hvor boligorganisationen/boligafdelingen er beliggende.

Det er boligorganisationens bestyrelse, der må foretage den konkrete vurdering i forhold til det enkelte møde. Fra myndighedernes side anbefales det at begrænse den sociale omgang, men samtidig opfordres der også til at samfundet holdes i gang – og det må således vurderes, om det anses for nødvendigt at afholde det planlagte møde ud fra denne afvejning.


Kommunale beredskaber ved lokale tiltag
Det er kommunernes ansvar at håndtere lokale udbrud af smitte. Erfaringer fra bl.a. Aarhus kommune og Silkeborg kommune har dog vist, at de almene boligorganisationer er helt centrale i kommunernes beredskab. Boligorganisationerne kan sammen med andre aktører dele viden om målgrupper og lokale forhold samt være en vigtig platform for formidling af information om smittespredning, anbefalinger om forholdsregler og andet, tilpasset den lokale kontekst.


Det anbefales, at man løbende følger med på coronasmitte.dk, som er myndighedernes samlede indgang til nyheder og anvisninger om coronavirus/covid-19, og at boligorganisationerne fortsat bidrager til det gode samarbejde med kommunerne omkring inddæmning af coronavirus.


Spørgsmål til boligorganisationernes rolle i de kommunale beredskaber kan rettes til den lokale BL-kredskonsulent.

 

Mundbind – hvor og hvornår?

Mundbind – hvor og hvornår?

Krav om mundbind og visir udvides fra torsdag den 29. oktober 2020 til – foruden serveringssteder - også at gælde detailhandlen, aktiviteter i uddannelses, kultur- og fritidsinstitutioner samt i folkekirken og andre trossamfund. Reglerne gælder lokaler med offentlig adgang indenfor de nævnte områder – og ikke generelt for alle lokaler med offentlig adgang.

Reglerne er offentliggjort i en ny bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med håndtering af covid-19.

Krav om mundbind gælder indtil videre frem til og med 2. januar 2021.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet informationsmaterialet: Sundhedsstyrelsen gode råd – Brug af mundbind.

Hvem skal bære mundbind og hvor
Det præcises bl.a. i bekendtgørelsens § 1, stk. 1, at kunder, brugere, tilskuere skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i følgende lokaler, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang:

1) Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet.
2) Detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader m.v.
3) Lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter, herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler m.v.
4) Lokaler, hvor folkekirken og trossamfund uden for folkekirken gennemfører aktiviteter.

Reglerne omfatter også medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til kunder, brugere, tilskuere og lignende.

Der er dog flere undtagelser til krav om mundbind. Følgende er undtaget:

 • Børn i alderen 0-11 år
 • Medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang., herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader m.v.
 • Kunder, brugere, tilskuere og lignende, der sidder ned.
 • Medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse af den pågældende kulturelle aktivitet, kirkelige aktivitet, idrætsaktivitet eller foreningsaktivitet.
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Mundbind i lokaler og ved aktiviteter i almene boligafdelinger
Det fremgår ikke entydigt af reglerne omkring mundbind, hvordan det skal håndteres ude i de almene boligorganisationer og -afdelinger.

For de almene boligorganisationer og – afdelinger betyder det formentlig, at beboerne ikke skal bære mundbind på fælles arealer som opgange, vaskeri mv. Kontorlokaler som f.eks. ejendoms- og administrationslokaler er heller ikke omfattet af kravet om mundbind.

For aktiviteter i beboerlokalerne vil det være afgørende, hvordan lokalet anvendes:

- Hvis beboerlokalet fungerer som kulturhus, eller der udføres sociale aktiviteter som f.eks. bankospil, skal der bæres mundbind, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 3.

- Hvis der er tale om en beboercafé, skal der bæres mundbind, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 1 om serveringssteder.

- Hvis beboerlokalet anvendes til et privat arrangement af en beboer, så vil der alene være krav om mundbind, hvis det efter en konkret vurdering omfattes som et serveringsted – fx hvis der er ansat personale til at servere.


- Ved afholdelse af beboermøder i boligafdelingen er der formentlig krav om mundbind for mødedeltagerne, idet sådanne møder kan betragtes som foreningsaktiviteter i foreningslokaler, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. nr. 3., selvom der som sådan ikke er offentlig adgang til et møde i beboerdemokratiet.


Selvom der ikke er et myndighedskrav om brug af mundbind, så er det tilladt at anmode om brug af mundbind, men det er dog ikke muligt at sanktionere, hvis anmodningen ikke følges.

Afdelingsmøder

Afdelingsmøder

Generelt om reglerne for forsamlingsforbud og møder i beboerdemokratiet
Boligministeriet og BL opfordrede i foråret 2020 til at aflyse og ikke indkalde til møder i forbindelse med beboerdemokratiske aktiviteter såsom afdelingsmøder, generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder, og efterfølgende udstedte sundheds- og ældreministeren forbud mod forsamlinger på flere end 10 personer.

Den aktuelle status er, at den 26. oktober 2020 er forsamlingsforbuddet på 50 personer ændret til 10 personer – og dette gælder indtil videre til og med 13. december 2020.

Der er dog undtagelser til forsamlingsforbuddet – og det er derfor fortsat muligt at holde arrangementer med flere deltagere, hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned (dog max 500 personer). Dog gælder det , at deltagerne skal sidde i den såkaldte teateropstilling, på faste pladser og med retning den samme vej – mod scene eller podium. Kravet om en ”fast plads” gælder for hele arrangementet som sådan og indebærer, at deltagerne ikke kan forlade deres pladser for f.eks. at gå ind i tilstødende lokaler og spise der, uanset de i al væsentlighed sidder på (nye) faste pladser med retning mod en scene eller lignende. Det er dog muligt for deltagerne at rejse sig for at gå på toilettet eller helt kortvarigt henter forplejning fra et bord eller en bar.

Læs mere om myndighedernes vurdering af afholdelse af møder her.

OBS – der kan være lokale restriktioner i forhold til forsamlingsforbuddet. Se nærmere under ”Lokale tiltag for at undgå smittespredning”.

Der er den 4. april og den 12. juni udstedt midlertidige regler på det almene boligområder om beboerdemokrati og forbrugsregnskaber, der giver muligheder for at fravige gældende regler, hvor forsamlingsforbuddet (eller sundhedsmæssige tiltag) gør det det umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt at følge reglerne på området. I første omgang var de midlertidige regler gældende til 1. juli 2020, men er nu suppleret af yderligere bestemmelser og forlænget til 15. december 2020.


Afholdelse af afdelingsmøde – midlertidige regler

Reglerne betyder, at der kan afholdes afdelingsmøder i de almene boligafdelinger således:

 

 • Der kan højst deltage 10 personer, hvis mødet ikke afvikles med siddende deltagere. Der kan deltage højst 500 personer, hvis deltagerne sidder ned, i teateropstilling, med faste pladser og med retning den samme vej mod scene eller podium - uanset om møderne afholdes i boligafdelingen eller i andre lokaler som f.eks. konferencecentre, hoteller, restauranter mv.
  Boligorganisation kan dog beslutte at udskyde eller aflyse afdelingsmødet, når forbuddet mod større forsamlinger (eller sundhedsmæssige tiltag) forhindrer eller vanskeliggør afholdelse af mødet (se nedenfor).

 • Boligorganisationen kan forlange forhåndstilmelding - højst 2 uger før mødets afholdelse.

 • Det er muligt at stemme med fuldmagt på afdelingsmøderne, idet boligorganisationen skal acceptere, at der kan stemmes med fuldmagt, så længe forsamlingsforbuddet er gældende. Se mere om afstemning med fuldmagt under spørgsmålet ”Kan man stemme med fuldmagt på et afdelingsmøde – og hvordan?”


Se nærmere om anvendelse af beboerlokaler ved afholdelse af beboermøder under spørgsmålet ”Fælles faciliteter og fælles aktiviteter –  må beboerne benytte vaskeriet, beboerlokalet, beboercafeen og udføre aktiviteter mv.? 

Udskydelse eller aflysning – midlertidige regler
Boligministeren udstedte den 4. april 2020 midlertidige regler om, hvordan beboerdemokratiet skal fungere. De midlertidige regler er forlænget ad flere omgange – pt. frem til den 15. december 2020.

De midlertidige regler giver mulighed for, at ordinære afdelingsmøder kan aflyses eller udskydes, så længe forbud mod større forsamlinger forhindrer afholdelse af møderne. Ordinært afdelingsmøde dækker både de obligatoriske budgetmøde og regnskabsmødet. Det er boligorganisationen, der træffer beslutning om, hvorvidt der skal ske udskydelse eller aflysning.

Hvis et afdelingsmøde udskydes, skal det afholdes på et senere tidspunkt, når forbuddet mod større forsamlinger ikke længere forhindrer afholdelse af møde. Der indkaldes da til ordinært møde efter fristerne i boligorganisationens vedtægter, og på mødet foretages valg til afdelingsbestyrelse, eventuelt valg til repræsentantskab. Eventuelt godkendes regnskabet, og driftsbudgettet for det resterende år godkendes (medmindre det tidligere er godkendt ved en urafstemning – se nedenfor).

Hvis et afdelingsmødes aflyses, indebærer det, at der ikke afholdes ordinært afdelingsmøde for dette år.

Valgperioder forlænges således, indtil der kan afholdes møder om valg til afdelingsbestyrelse og eventuelt valg til repræsentantskab.

Særlige beslutningskompetence for boligorganisation – midlertidige regler

De midlertidige regler giver desuden boligorganisationerne midlertidigt særlige beslutningskompetencer:

Boligorganisationen kan beslutte driftsbudgettet for det kommende budgetår, hvis driftsbudgettet ikke overstiger det foregående års budget med mere end 2%.

Hvis afdelingsmødet er aflyst, gælder beslutningen for hele året, mens hvis afdelingsmøde er udskudt, gælder beslutningen for perioden frem til afdelingsmødets afholdelse, og afdelingsmødet kan godkende for den resterende del af året.

Boligorganisationen kan også beslutte at sende beslutninger til urafstemning i boligafdelingen – det gælder både driftsbudgettet og andre vigtige beslutninger om f.eks. gennemførelse af helhedsplaner.

Ministeriet har ved brev af 14. april 2020 til BL uddybet, at en sådan urafstemning kan ske digitalt under forudsætning, at boligorganisationen anvender en betryggende digital løsning, og at der er mulighed for at afgive en fysisk stemmeseddel i stedet for den digitale, så ingen husstand afskæres fra at stemme.

Se mere om urafstemning under spørgsmålet ”Kan man afholde urafstemning i boligafdelingen i stedet for at mødes?”

Repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger

Repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger

 

Generelt om reglerne for forsamlingsforbud og møder i beboerdemokratiet

Boligministeriet og BL opfordrede i foråret til at aflyse og ikke indkalde til møder i forbindelse med beboerdemokratiske aktiviteter såsom afdelingsmøder, generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder, og efterfølgende udstedte sundheds- og ældreministeren forbud mod forsamlinger på flere end 10 personer.

Den aktuelle status er, at pr. 26. oktober 2020 er  forsamlingsforbuddet på 50 personer ændret til 10 personer – og dette gælder indtil videre til og med den 13. december 2020.

Der er dog undtagelser til forsamlingsforbuddet – og det er derfor fortsat muligt at holde arrangementer med flere deltagere, hvis deltagerne i det væsentligste sidder ned (dog max 500 personer). Dog gælder det , at deltagerne skal sidde i den såkaldte teateropstilling, på faste pladser og med retning den samme vej mod scene eller podium. Kravet om en ”fast plads” gælder for hele arrangementet som sådan og indebærer, at deltagerne ikke kan forlade deres pladser for f.eks. at gå ind i tilstødende lokaler og spise der, uanset de i al væsentlighed sidder på (nye) faste pladser med retning mod en scene eller lignende. Det er dog muligt for deltagerne at rejse sig for at gå på toilettet eller helt kortvarigt henter forplejning fra et bord eller en bar.

Læs mere om myndighedernes vurdering af afholdelse af møder her.

Der er den 4. april og den 12. juni udstedt midlertidige regler på det almene boligområder om beboerdemokrati og forbrugsregnskaber, der giver muligheder for at fravige gældende regler, hvor forsamlingsforbuddet gør det det umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt at følge reglerne på området. I første omgang var de midlertidige regler gældende til 1. juli 2020, men er nu suppleret af yderligere bestemmelser og forlænget til 15. december 2020.

 


Afholdelse af repræsentantskabsmøde/generalforsamling – midlertidige regler

Reglerne betyder, at der kan afholdes repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger i de almene boligafdelinger således:

 • Der kan højst deltage 10 personer, hvis mødet ikke afvikles med siddende deltagere Der kan deltage højst 500 personer, hvis deltagerne sidder ned, i teateropstilling, med faste pladser og med retning den samme vej mod scene eller podium  – uanset om møderne afholdes i boligafdelingen eller i andre lokaler som f.eks. konferencecentre, hoteller, restauranter mv.

  Boligorganisation kan dog beslutte at udskyde repræsentantskabsmødet eller generalforsamlingen, når forbuddet mod større forsamlinger (eller sundhedsmæssige tiltag) forhindrer eller vanskeliggør afholdelse af mødet .

 

 • Boligorganisationen kan forlange forhåndstilmelding højst 2 uger før mødets afholdelse.

 

 • Boligorganisation kan beslutte urafstemning i henholdsvis repræsentantskabet eller blandt de stemmeberettigede medlemmer af generalforsamlingen om forhold, som efter vedtægten besluttes af repræsentantskabet henholdsvis generalforsamlingen. Beslutninger om vedtægtsændringer og opløsning af boligorganisationen skal opfylde kravene i boligorganisationens vedtægt med hensyn til flertal og afgivne stemmer.

Udskydelse af repræsentantskabsmøde/generalforsamling – midlertidige regler
Boligministeren udstedte den 4. april 2020 midlertidige regler om, hvordan beboerdemokratiet skal fungere. De midlertidige regler er forlænget ad flere omgange – pt. frem til den 15. december 2020.

De midlertidige regler slår fast, at ordinære repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger kan udskydes, så længe forbuddet mod forsamlinger forhindrer afholdelse af møderne.

Det betyder, at valgperioden forlænges, og regnskabsgodkendelsen må udskydes.

Regnskaberne indberettes til kommunalbestyrelser og Landsbyggefond med en bemærkning om, at der efterfølgende forudsættes godkendelse på repræsentantskabsmøde eller generalforsamling. Dermed kan alle ordinære frister overholdes.

Når forbuddet mod større forsamlinger ikke længere forhindrer afholdelse af mødet, indkaldes der til ordinært repræsentantskabsmøde eller generalforsamling efter fristerne i boligorganisationens vedtægter, og på mødet foretages valg til organisationsbestyrelsen, godkendelse af regnskab mv.

Bestyrelsesmøder og lignende møder

Bestyrelsesmøder og lignende møder

Møder for afdelingsbestyrelse, organisationsbestyrelse, byggeudvalg, følgegrupper mv. er også omfattet af forbud mod større forsamlinger.

Forsamlingsforbuddet fastslår, at der pt. ikke må samles mere end 10 personer. Der gælder dog undtagelser til forbuddet – bl.a. er det muligt at forsamles op til 500 personer, hvis deltagerne i det væsentligste sidder ned, i teateropstilling med faste pladser og med retning den samme vej mod scene eller podium, er således muligt at afvikle de nævnte møder.

Møderne kan dog afvikles på anden vis – f.eks. ved skriftlig behandling pr. mail, via telefon eller over Zoom, Skype, Teams mv. - hvis deltagerne er bekymret for at forsamles.

OBS – der kan være lokale restriktioner i forhold til forsamlingsforbuddet. Se nærmere under ”Lokale tiltag for at undgå smittespredning”.

Fremmøde og møder på arbejdspladsen

Fremmøde og møder på arbejdspladsen

Det lille forsamlingsforbud gælder i princippet også for arbejdspladsen.

Dog gælder der en undtagelse for almindeligt ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v.

Man må altså gerne være mere end 10 personer til stede på arbejdspladsen – også under møder, hvis mødet er relevant for det pågældende arbejde. Hvis et mødet antager karakter af et arrangement eller aktivitet, skal reglerne om større arrangementer overholdes, hvorefter deltagere i al væsentlighed skal sidde ned på faste pladser med næsen i samme retning.

Myndighederne opfordrer pt. til hjemmearbejde i muligt omfang.

Fælles faciliteter og fælles aktiviteter – må beboerne benytte beboerlokalet, beboercafeen og udføre aktiviteter mv.?

Fælles faciliteter og fælles aktiviteter – må beboerne benytte beboerlokalet, beboercafeen og udføre aktiviteter mv.?

Generelt om forsamlingsforbud
Den aktuelle status er, at pr. 26. oktober 2020 er  forsamlingsforbuddet på 50 personer ændret til 10 personer – og dette gælder indtil videre til og med den 13. december 2020.

Der er dog undtagelser til forsamlingsforbuddet – og det er derfor fortsat muligt at holde arrangementer med flere deltagere, hvis deltagerne i det væsentligste sidder ned (dog max 500 personer). Dog gælder, at deltagerne skal sidde i den såkaldte teateropstilling, på faste pladser og med retning den samme vej mod scene eller podium. Kravet om en ”fast plads” gælder for hele arrangementet som sådan og indebærer, at deltagerne ikke kan forlade deres pladser for f.eks. at gå ind i tilstødende lokaler og spise der, uanset de i al væsentlighed sidder på (nye) faste pladser med retning mod en scene eller lignende.

Anvendelse af beboerlokale
Som udgangspunkt gælder forbuddet mod at afholde arrangementer, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig, også i et forsamlingshus, i et lejet fest-/selskabslokale, i et fælleshus og lignende.

Det betyder i praksis, at det ikke  vil være lovligt at afholde bryllupper, konfirmationer, fødselsdage mv. med flere end 10 deltagere med stående velkomst, middag om rundborde og dans.

Det er altså lovligt at  en privat fest og deltage i en fejring i beboerlokaler/selskabslokaler, så længe der ikke deltager over 10 personer.

Der opfordres fra myndighedernes side kraftigt til, at festen under alle omstændigheder slutter senest kl. 22.00. 

Hvis udlejerne af selskabslokalet/beboerlokalet står for mad og drikkevarer til festen, f.eks. fra en beboercafé, skal lokalet betragtes som et serveringssted, og så gælder regler om lukketid mv. på samme måde som for restauranter og serveringssteder. Hvis lejeren af lokalet selv har sørget for forplejning, som f.eks.  serveringspersonale, vil det bero på en konkret vurdering, om lokalet betragtes som et serveringssted. 

Det er dog fortsat muligt at afholde arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende med op til 500 deltagere i selskabslokaler/beboerlokaler, hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser, med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. Kravet om en ”fast plads” gælder for hele arrangementet som sådan og indebærer, at deltagerne ikke kan forlade deres pladser for f.eks. at gå ind i tilstødende lokaler og spise der, uanset de i al væsentlighed sidder på (nye) faste pladser med retning mod en scene eller podium.

I bekendtgørelsen om forsamlingsforbud er der regler for det maksimale antal deltagere pr. m2. Disse krav om antal er gældende for arrangementer, hvortil offentligheden har adgang. Hvis deltagerne i det væsentligste sidder ned, må der være én deltager pr. 2 m2, og ellers er kravet én deltager pr. 4 m2. Det er umiddelbart BL’s vurdering, at der i beboerlokalerne som udgangspunkt ikke er offentlig adgang, når beboerlokalerne anvendes af beboerne til lukkede arrangementer. Det er dog en retningslinje, som kan være værd at følge.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nærmere anbefalinger, som giver boligorganisationerne mulighed for at sikre, at arrangementer i beboerlokaler mv. afvikles forsvarligt:

Sundhedsstyrelsen gode råd: Socialt samvær i en tid med COVID-19 (23. oktober 2020)

Kulturministeriets spørgsmål og svar til kulturarrangementer med siddende publikum (26. august 2020)

Aktiviteter i boligafdelingen
Aktiviteter i boligafdelingens fælleslokaler og fælles arealer som f.eks. beboercafé, bankoklub, yoga, kreative værksteder, lektiehjælp og meget mere  er også omfattet af ovennævnte forsamlingsforbud. Hvis aktiviteten kræver bevægelse, gælder forsamlingsforbuddet med højst 10 deltagere. Hvis aktiviteten kan afvikles, hvor deltagerne i det væsentligste sidder ned i teateropstilling, med faste pladser og med retning den samme vej mod scene eller podium, må der være flere end 10 deltagere. Dette gælder både indendørs og udendørs.

Det er boligorganisationen, der har ansvar for driften og således for at brug af fællesarealer, beboerlokaler, igangsætning af aktiviteter mv. sker forsvarligt i forhold risikoen for smittespredning og i forhold til overholdelse af forsamlingsforbuddet. Det er således vigtigt, at den enkelte boligorganisation sikrer, at smitterisikoen minimeres for alle involverede, uanset om de er ansatte, beboere eller frivillige mv. Dette bl.a. ved at sørge for håndsprit, afstand mellem borde og stole, grundig rengøring af beboerlokalet, herunder fælles kontaktpunkter inden brug samt udluftning før, under og efter brug af lokaler mv.

Der er forskellige forhold i de forskellige boligafdelinger, og det kan være svært at give retningslinjer for alle aktiviteter. Der findes en række officielle retningslinjer, som kan danne grundlag for den nærmere vurdering af, hvordan man som boligorganisation forholder sig til de konkrete forhold i de forskellige boligafdelinger.

Vi kan henvise til følgende relevante retningslinjer:

Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer om forebyggelse af smittespredning (2. oktober  2020)

Kulturministeriets retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og
fritidsfaciliteter (12. november 2020)

Kulturministeriets retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv (12. november 2020)

Aktiviteter for børn og unge op til 21 år

Aktiviteter for børn og unge op til 21 år

Der må være op til 50 udøvere og deltagere i idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til og med 21 år, herunder ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne.

Se mere om sådanne aktiviteter under spørgsmålet ”Fælles faciliteter og fælles aktiviteter…”

Der må være op 50 personer til stede på samme sted samtidig ved afholdelse aktiviteter for socialt udsatte børn og unge op til 21 år med eller uden deres familier ved aktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Det gælder både for aktiviteter med eller uden overnatning samt ophold og færden, som er et naturligt eller nødvendigt led i afholdelsen af aktiviteterne.

Socialstyrelsen har udarbejdet ”Retningslinjer for håndtering af covid-19 på socialområdet” (30. oktober 2020) 

 

Kan man afholde urafstemning i boligafdelingen i stedet for at mødes?

Kan man afholde urafstemning i boligafdelingen i stedet for at mødes?

Urafstemning skal som udgangspunkt besluttes af beboerne på et afdelingsmøde. Urafstemning kan således ikke besluttes, hvis afdelingsmødet ikke kan afholdes.

Boligministeren har dog den 4. april 2020 udstedt midlertidige regler om, hvordan beboerdemokratiet skal fungere, så længe corona-situationen gør det umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt at følge reglerne på området.

Boligorganisationen kan således midlertidigt beslutte at sende beslutninger til urafstemning i boligafdelingen – det gælder både driftsbudgettet og andre vigtige beslutninger om f.eks. gennemførelse af helhedsplaner.

Der findes ikke i lovgivningen regler for, hvordan urafstemning skal afholdes. Der er dog nogle retningslinjer og gode råd, som kan tages med i planlægningen af urafstemningen i praksis:
 

 • Urafstemningen skal tilrettelægges og præsenteres for beboerne, så alle kan være trygge ved proceduren, og der er åbenhed om processen.
 • Selve afstemningen skal være skriftlig og hemmelig – og boligorganisationen skal derfor sikre sig mod falske stemmesedler.
 • Der må ikke herske tvivl om selve afstemningstemaet – det skal altså fremgå klart, hvad beboerne skal tage stilling til med, således der kan svares ja eller nej til temaet.
 • Supplerende materiale skal være præcist og dækkende, så beboerne ikke bliver i tvivl om, hvad der egentlig skal stemmes om.
 • Angiv hvor og hvordan stemmerne afleveres – og informer klart om, at stemmer, der afgives for sent eller afleveres for sent, ikke tælles med. Stemmesedlerne bør afleveres et neutralt sted - fx på ejendomskontor - og ikke på en privatadresse.
 • Angiv personkredsen i stemmeudvalget. Stemmeudvalget bør bestå af uvildige personer, gerne med repræsentanter for både de ansatte og de valgte.
 • Angiv hvordan og hvornår resultatet vil blive meldt ud.
 • Optælling af stemmesedler bør foregå i et lokale, hvor kun stemmeudvalgets medlemmer er til stede.
 • Alle stemmesedler (også blanke og ugyldige) opbevares aflåst i mindst 4 uger (af hensyn til fristen for indlevering af klage til beboerklagenævnet)

Ministeriet har ved brev af 14. april 2020 til BL uddybet, at urafstemning kan ske digitalt under forudsætning, at boligorganisationen anvender en betryggende digital løsning, og at der er mulighed for at afgive en fysisk stemmeseddel i stedet for den digitale, så ingen husstand afskæres fra at stemme.

Kan man stemme med fuldmagt på et afdelingsmøde – og hvordan?

Kan man stemme med fuldmagt på et afdelingsmøde – og hvordan?

Som udgangspunkt er det muligt at stemme med fuldmagt på afdelingsmøderne, hvis det fremgår af boligorganisationens vedtægter.

Der gælder dog midlertidige regler på det almene område som medfører pligt for boligorganisationerne at acceptere fuldmagter frem til 15. december 2020 - uanset om det fremgår af vedtægten, at man ikke kan stemme ved fuldmagt.

Der vil være beboere, som er sårbare over for smitterisikoen, og som ikke er trygge ved at deltage i større forsamlinger – og med de midlertidige regler tages der hensyn til, at disse beboere kan udøve deres indflydelse som andre beboere.

Det fremgår ikke nærmere af de midlertidige regler, hvordan boligorganisationen skal forholde sig til denne pligt. Det er således op til boligorganisationerne at fastlægge, hvordan beboerne kan anvende fuldmagt. BL anbefaler følgende:

 • Fuldmagten skal være skriftlig
 • Fuldmagten skal underskrives af fuldmagtsgiver
 • Fuldmagten skal være dateret
 • Fuldmagten udstedes alene til det pågældende afdelingsmøde
 • Fuldmagten udstedes til en beboer i samme boligafdeling

 

Der er muligt at fastsætte en grænse for, hvor mange fuldmagter en fuldmagtshaver kan varetage – men det er op til boligorganisationen at afgøre, hvad der er hensigtsmæssigt og giver mening.

Trafik- og Boligministeriet har i den sammenhæng tidligere vurderet, at begrænsninger, hvor det alene tillades, at en husstand kan medbringe én fuldmagt (to stemmer), betragtes som en indskrænkning af beboernes rettigheder, der ikke er proportionel med hensigten bag den midlertidige bestemmelse om brugen af fuldmagter.

Ministeriet har dog den 19. august 2020 meddelt til BL, at ministeriet har genovervejet og nu vurderer, at det er muligt for boligorganisationerne at fastsætte en begrænsning på brugen af fuldmagter til én fuldmagt pr. husstand – altså således, at en beboer eller husstand alene må medbringe én fuldmagt fra en anden husstand. Der er pr. 24. september 2020 indsat bestemmelse herom i bekendtgørelsen om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

I private grundejerforeninger mv. er det ikke ualmindeligt, at der er en begrænsning på f.eks. 3 – 5 fuldmagter pr. medlem. Dette er en praksis, som også almene boligorganisationer kan lægge sig op ad.

Ind- og fraflytningssyn – skal de aflyses?

Ind- og fraflytningssyn – skal de aflyses?

BL opfordrer til, at boligorganisationerne sikrer, at den enkelte boligafdeling kan driftes forsvarligt.

Det kan blive forretningskritisk for boligorganisationen, hvis der ikke foretages ind- og fraflytninger, og de dertil knyttede frister ikke overholdes.

BL anbefaler derfor ikke at aflyse afholdelse af de nødvendige syn i forbindelse med ind og fraflytning. Syn bør alene afholdes med de forholdsregler der er - afspritning, ingen håndtryk og en passende afstand. Oftest er der jo tale om, at det alene er den fraflyttende beboer og en ejendomsfunktionær, der er til stede, så det burde være håndterbart at tage de nødvendige forholdsregler.

Trafik- og Boligministeriet har vurderet, at det er muligt at mødes til ud- og indflytningssyn, når de nødvendige forholdsregler tages, og at dette kan ske uden at ændre reglerne for syn.

Også ved syn af almene ældre- og plejeboliger finder ministeriet, at det på nuværende tidspunkt og med de aktuelle restriktioner bør være muligt at foretage disse inden for rammerne af gældende regler – med behørig iagttagelse af relevante forholdsregler til begrænsning af smitterisiko.

Der forudsættes i epidemiloven, at ansatte på plejehjem og sygehuse samt personer, der indfinder sig de pågældende steder for f.eks. at levere varer eller serviceydelser, ikke anses for besøgende. Der er således ikke et forbud mod, at ansatte kan foretage syn af lejemålene mv.

BL henstiller til, at boligorganisationerne tager en drøftelse internt omkring, hvordan arbejdet omkring syn bedst muligt kan organiseres med passende foranstaltninger.

Fremvisning af boliger i tilbud – er det muligt?

Fremvisning af boliger i tilbud – er det muligt?

BL opfordrer til, at boligorganisationen sikrer, at den enkelte boligafdeling kan driftes nødvendigt og forsvarligt. Den konkrete bemanding afgøres af boligorganisationernes ledelse.

Det er BL’s vurdering, at fremvisning af boliger i tilbud kan organiseres hensigtsmæssigt i forhold til omstændighederne og efter de nødvendige forholdsregler – altså efter sundhedsstyrelsen retningslinjer om afspritning, ingen fysisk kontakt og nødvendig afstand og efter nærmere aftale med den fraflyttende beboer om fremvisning på en given dato og i nærmere bestemte tidsrum, som begrænses til højst 15 minutter med få antal besøgende på samme tid.

 

 

Huslejerestance som følge af arbejdsløshed på grund af coronavirus

Huslejerestance som følge af arbejdsløshed på grund af coronavirus

Der er en bekymring for de beboere, som de kommende uger risikerer at miste deres arbejde og får problemer med at betale deres husleje.

Det vil være en både ulykkelig situation for den enkelte familie, og en belastning for de boligafdelinger, hvis lejere ikke kan betale deres husleje.

Boligorganisationer har mulighed for at aftale en afdragsordning med den enkelte beboer omkring den skyldige husleje. Det er boligorganisationen, som beslutter om der skal aftales en afdragsordning og de nærmere vilkår herfor.

BL har været i tæt dialog med boligministeriet omkring en model for henstand med betaling af husleje over en længere periode som følge af, at familier mister deres arbejde på grund af corona.

Boligministeren udtalte således i en pressemeddelelse den 12. maj 2020:

”De almene boligorganisationer i Danmark løfter en vigtig samfundsopgave. Jeg ved, at de i denne ekstraordinære situation tager et særligt hensyn til de lejere, der som følge af coronakrisen eksempelvis har mistet deres job og derfor har forbigående problemer med at finde penge til huslejen. Jeg finder det afgørende, at de almene boligorganisationer inden for rammerne af forsvarlig drift fortsætter med at arbejde for at finde fornuftige og realistiske løsninger og er tilbageholdende med at opsige lejere ramt af coronakrisen.”Erhvervslejemålene i de almene boligafdelinger

Erhvervslejemålene i de almene boligafdelinger

I en periode var det ikke tilladt at drive bestemte erhverv i erhvervslejemålene. Det gjaldt f.eks. frisører og tatovører.

Flere boligorganisationer har spurgt om, om erhvervslejerne har krav på afslag i huslejen i henhold til erhvervslejelovens § 23, stk. 2. Det er en bestemmelse, der anvendes meget sjældent, og der er ikke juridisk klarhed over og enighed om, hvorvidt bestemmelsen dækker denne aktuelle situation.

BL og Dansk Erhverv opfordrede de relevante ministerier til en politisk afklaring af bestemmelsen for at undgå et juridisk tovtrækkeri i de enkelte sager og til en afklaring af, hvorledes de vedtagne økonomiske hjælpepakker dækker, herunder sammenhængen mellem erhvervslejernes mulighed for at få kompensation til faste udgifter som husleje overfor et eventuelt afslag i huslejen hos boligorganisationer, og i så fald hvorledes boligorganisationer har mulighed for at få dækket et eventuelt tab.

Det er i hjælpepakken omkring kompensation for faste udgifter slået fast, at der ikke kan ydes  kompensation for omkostninger, som godtgøres en virksomhed (fx erhvervslejere) på anden vis, herunder ved huslejenedsættelse.

 

Hvordan kan der kommunikeres til alle beboere?

Hvordan kan der kommunikeres til alle beboere?

Borgere der ikke har dansk som deres modersmål eller på anden vis er udfordret i forhold til at forstå myndighedernes informationer og de officielle udmeldinger kan have brug for en særlig indsats. Det er vigtigt, at alle borgere i landet forstår information om myndighedernes anbefalinger for at forhindre smittespredning af coronavirus.

Boligorganisationerne kan være en vigtig platform for formidling af information om smittespredning, anbefalinger om forholdsregler og andet, tilpasset den lokale kontekst. Sundhedsstyrelsens hjemmeside findes opdateret information om coronavirus/covid19, vejledninger og materiale som bl.a. film og plakater på en række sprog, herunder engelsk, tysk, fransk, arabisk, urdu og somali.

På Boligsocialnets hjemmeside er der oprettet et særligt corona-site. Her findes inspiration og gode cases der beskriver, hvordan man har arbejdet på at håndtere og forebygge smittespredning i det boligsociale arbejde.

 

 

Skal der udføres grundigere rengøring på fællesarealer?

Skal der udføres grundigere rengøring på fællesarealer?

Det stilles flere spørgsmål om, hvorvidt boligorganisationen skal sørge for ekstra rengøring i f.eks. fælles vaskeri, opgange, på legepladsredskaber osv.

BL opfordrer til, at boligorganisationerne følger de råd, der findes omkring rengøring, og at boligorganisationerne tydeligt henstiller til, at beboerne følger retningslinjerne for god hygiejne.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at rengøring i hjemmet og på arbejdspladser foretages som sædvanligt med almindelige metoder og rengøringsmidler, men ekstra hyppigt og grundigt. Denne retningslinje kan boligorganisationerne også indføre på fælles indendørsarealer, men det er boligorganisationernes egen vurdering om rengøringsniveauet allerede er tilstrækkeligt. Der er ingen retningslinjer for rengøring af legepladser. Sundhedsstyrelsen påpeger, at den vigtigste faktor er god håndhygiejne.

Sundhedsstyrelsen oplyser om smitte fra overflader og hygiejne, at det ikke præcist vides, hvor længe virus kan overleve på overflader, men det anslås, at det er fra få timer til nogle dage. Det afhænger meget af forholdene, f.eks. overfladen, temperatur, luftfugtighed m.v.

Sundhedsstyrelsen understreger, at det derfor er vigtig at huske på, at man ikke kan smittes alene ved at røre ved genstande med virus på. Smitte kræver nemlig, at virus kommer i kontakt med slimhinder i mund, næse eller øjne. Man skal derfor ikke være bange for at røre ved ting, hvis man sørger for god håndhygiejne og er opmærksom på sine hænder. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man sørger for at vaske hænder hyppigt og grundigt, herunder når man kommer hjem udefra, og at man undlader at røre ved sit ansigt, når man ikke har rene hænder.

Det allervigtigste er derfor, at man som beboer sørger for at vaske hænder ofte. Når man ikke har mulighed for dette, kan man anvende håndsprit eller vådservietter.

For rengøring i forbindelse med beboeraktiviteter – se under ”Fælles faciliteter og aktiviteter – må beboerne benytte vaskeriet, beboerlokalet, beboercafeen mv.?

Gælder GDPR også i forbindelse med coronaudbruddet?

Gælder GDPR også i forbindelse med coronaudbruddet?

Flere har spurgt om persondatareglerne fortsat gælder i denne tid under corona?

Helt overordnet så gælder GDPR-reglerne - også selvom vi er ramt af coronakrisen.

Det er således f.eks. ikke muligt for ejendomsfunktionærerne at få oplyst af hjemmeplejen, hvilke beboere der måtte være smittede med corona – ligesom ejendomsfunktionærer heller ikke kan få oplyst, hvis beboerne lider af anden sygdom. Ejendommens personale må i disse tider tage de anbefalede forholdsregler, uanset om de er bekendt med, at der findes smittede beboere, da alle kan bære smitte uden at have særlige symptomer.

Datatilsynets direktør Cristina Angela Gulisano forstår virksomhedernes akutte udfordringer. Hun har udtalt, at reglerne ikke kan lempes, og alle skal som altid tilstræbe at overholde dem. Men sker der en overtrædelse, vil Datatilsynet se på helheden og ved vurderingen af en eventuel sanktion tage højde for, at der kan være særlige forhold på spil. Den ekstraordinære situation kan være en formildende omstændighed.


Der kan læses meget mere om GDPR og corona på følgende links:

Datatilsynet: Hvordan er det med GDPR og coronavirus?
Kammeradvokaten: Coronavirus i Danmark - hvad så med GDPR?
Dansk Industri: Datatilsyn: 4 råd om GDPR-håndtering i corona-tider
Dansk Industri: Corona giver udfordringer med GDPR

Læs også BL-Informerer:

7920 - Forlængelse af forsamlingsforbud på maks. 10 personer
7720 - Yderligere lempelser af lokale tiltag i kommuner i Nordjylland
7620 - Lempelse af lokale tiltag i kommuner i Nordjylland
7420 - Lokale tiltag for at reducere smitteudvikling i Nordjylland
7210 - Nye regler om brug af mundbind i lokaler med offentlig adgang
7120 - Afholdelse af møder i beboerdemokratiet efter ændring af forsamlingsforbud
7020 - Forlængelse og ændring af forsamlingsforbud – og nye og skærpede restriktioner på grund af coronasmitte
6820 - Forlængelse af det lille forsamlingsforbud og gældende coronarestriktioner
6420 - Præcisering af krav om mundbind
6320 - Justering af corona-retningslinjer
6220 - Forlængelse af bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
6020 - Ændring af det lille forsamlingsforbud og andre nationale tiltag på grund af stigning i coronasmitte

5820 - Boligorganisationer bidrager til kommunale beredskaber

5420 - Lokale tiltag og ændring af det lille forsamlingsforbud i 18 kommuner på grund af stigning i coronasmitten

5320 - Det store forsamlingsforbud forlænges
5220 - Ændring i udmelding om brug af fuldmagter ved afdelingsmøder under corona
5020 - Afholdelse af møder i beboerdemokratiet efter lokale tiltag på grund af stigende coronasmitte
4920 - Præcisering af brugen af fuldmagter ved afdelingsmøder
4720 - Ændringer i det lille forsamlingsforbud – fra 50 til 100 personer

3720 - Gode råd om afholdelse af arrangementer 

3620 - Ændring af bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavisussygdom 2019 (COVID-19)
3520 - Yderligere lempelser af det lille forsamlingsforbud for afholdelse af arrangementer
3420 - Forsamlingsforbuddet lempes for private fester i beboerlokaler mv. 

3320 - Ændring af forsamlingsforbud – hvad betyder det for de almene boligorganisationer
3220 - Ændring af forsamlingsforbud

2920 - Forsamlingsforbud i en coronatid

2120 - Information om coronavirus på forskellige sprog

2020 - Anbefalinger for drift af ventilationsanlæg under coronavirus trækkes tilbage

1920 - Ny bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirus

1820 - Afklaring af anbefalinger for drift af ventilationsanlæg under coronavirus

1720 - Ændringer af reglerne i den almene boliglovgivning om følge af coronavirus

1620 - Frister for forbrugsregnskaber i lyset af coronavirussen

1520 - Viden om coronavirus til alle beboere​

1420 - Oprettelse af Det Rådgivende Byggepanel

1320 - Mange spørgsmål om håndteringen af coronavirus

1220 - Godkendelse og indberetning af regnskaber ved aflysning af møder på grund af coronavirus

1020 - Fællesbrev fra Boligministeriet og BL

0920 - Nyt om coronavirus

0820 - Om coronavirus

 

Rådgivende Byggepanel


Vi har alle et stort medansvar for at holde hånden under dansk økonomi. I den almene sektor renoverer og vedligeholder vi årligt for over 14 milliarder kroner, og det er vigtigt, at denne aktivitet i videst muligt omfang fortsætter, så der ikke mistes arbejdspladser og tillige sker fordyrelser af renoveringerne. BL er gået sammen med Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitektvirksomhederne, Tekniq, Bygherreforeningen, Dansk Erhverv, BAT Kartellet og Landsbyggefonden og har oprettet ”Det Rådgivende Byggepanel.

Det Rådgivende Byggepanel skal være en stærkt koalition af kompetencer, der skal kunne bistå boligorganisationer med råd og vejledning omkring gennemførelse af byggesagerne i denne vanskelige tid. Der åbnes således en hotline, hvor boligorganisationerne kan stille spørgsmål.

Læs om Det Rådgivende Byggepanel
Hotline for BL’s medlemmer

Hvis boligorganisationerne har spørgsmål omkring corona - særligt i forhold til driften og beboerdemokratiet - kan der sendes en mail til corona@bl.dk.

Hos Dansk Erhverv finder du svar på en række praktiske og juridiske spørgsmål i forbindelse med virksomheders håndtering af coronavirus:

Personale
Her finder du råd og vejledning om en række praktiske og ansættelsesretslige spørgsmål i forbindelse med personaleforhold og coronavirus.

Myndigheder
Her finder du en oversigt over relevante myndigheders information i forbindelse med coronavirus.

Force majeure og coronavirus
Hvordan er det nu lige med force majeure? Hvad skal man huske, kan man nægte at modtage levering fra særligt udsatte områder, og er coronavirus force majeure?​


Hotline til virksomheder

Hvis du som virksomhed har spørgsmål til coronavirus kan du ringe til Virksomhedsguidens hotline i Erhvervsstyrelsen. Hotlinen vejleder som udgangspunkt ikke, men er behjælpelig med at henvise til rette myndighed. Tlf. 72 20 00 34.

Hotline for BL's medlemmer
Hvis boligorganisationerne har spørgsmål omkring corona - særligt i forhold til driften og beboerdemokratiet - kan der sendes en mail til corona@bl.dk.Nyttige links:


Sundhedsstyrelsen.dk
Coronasmitte.dk
Erhvervsstyrelsen.dk
Boligsocialnet.dk
Fagbladet Boligen: Coronavirus: Sådan kan boligselskaber gøre
Fagbladet Boligen: Sådan håndterer boligselskaberne coronaSøger du bolig? - Klik her