Information til medlemmerne om coronavirus

Almene boligorganisationer har jævnligt mange mennesker samlet på lidt plads. Det kan øge risikoen for smitte af sygdomme - herunder coronavirus. Myndighederne har udsendt øget information til blandt andet arbejdspladser, og ifølge Sundhedsstyrelsen kan almene boligselskaber med fordel følge de samme råd.

Billede af Corona (1)

Afdelingsmøder – skal de aflyses?

Afdelingsmøder – skal de aflyses?

Boligministeriet og BL opfordrer til at aflyse og ikke indkalde til møder i forbindelse med beboerdemokratiske aktiviteter såsom afdelingsmøder, generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder.

Transport- og Boligministeriet følger udviklingen nøje og vil overveje, om der i den kommende tid er behov for midlertidige lovændringer med henblik på at indføre regler, som i videst muligt omfang sikrer de beboerdemokratiske processer.

Det betyder indtil videre, at valgperioder må forlænges, indtil der kan afholdes møder om valg.

Budgetgodkendelsen må udskydes, men der bør sendes huslejevarslinger af hensyn til boligafdelingerne økonomi. Beboerne oplyses om årsagen til den manglende godkendelse og om, at budgettet varsles med forbehold for afdelingsmødets endelige godkendelse.

Regnskabsgodkendelsen må udskydes. BL anbefaler, dog at regnskaberne indberettes til kommunerne med en bemærkning om, at der efterfølgende forudsættes godkendelse på afdelingsmøder og i repræsentantskaber. Det sammen foretages i forhold til Landsbyggefonden, og dermed kan alle ordinære frister overholdes.

Repræsentantskabsmøder – skal de aflyses?

Repræsentantskabsmøder – skal de aflyses?

Boligministeriet og BL opfordrer til at aflyse og ikke indkalde til møder i forbindelse med beboerdemokratiske aktiviteter såsom afdelingsmøder, generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder.

Transport- og Boligministeriet følger udviklingen nøje og vurderer i øjeblikket, om der er behov for midlertidige lovændringer med henblik på at indføre regler, som i videst muligt omfang sikrer de beboerdemokratiske processer.

Det betyder indtil videre, at valgperioden forlænges, og regnskabsgodkendelsen må udskydes.

Hvis der er specielle forhold, som repræsentantskabet er nødsaget til at behandle, må boligorganisationen overveje, hvordan det praktisk kan ske – via telefon, pr. mail, Skype mv.

Bestyrelsesmøder og lignende møder – kan de afholdes?

Bestyrelsesmøder og lignende møder – kan de afholdes?

Planlagte møder for afdelingsbestyrelse, organisationsbestyrelse, byggeudvalg, følgegrupper mv. bør som udgangspunkt aflyses. Da der oftest er færre deltagere på denne type møder, og det kan være nødvendigt at drøfte forskellige forhold, så er det dog den enkelte boligorganisations beslutning, hvilke møder der skal gennemføres, og hvordan de afholdes.

Fælles faciliteter – må beboerne benytte vaskeriet, beboerlokalet mv.?

Fælles faciliteter – må beboerne benytte vaskeriet, beboerlokalet mv.?

I forlængelse af myndighedernes udmelding den 17. marts 2020 om begrænsning af grupper til max 10 personer pr. 18. marts 2020 kl. 10, opfordrer BL boligorganisationerne til at ændre brugen af boligafdelingernes fælles faciliteter.

Fælles faciliteter som vaskeri bør holdes åbent for beboerne. Det anbefales, at der opsættes opslag om sundhedsstyrelsen retningslinjer i de åbne fælles faciliter, herunder at der henvises til der maximalt må opholde sig 10 personer ad gangen i det enkelte vaskeri – gerne efter nærmere anvisning fra boligorganisationen.

Der opfordres også til at sætte opslag op på øvrige fællesarealer med opfordring til at holde afstand, herunder på legepladser.

Brugen af beboerlokale/selskabslokale bør suspenderes og dermed ophøre. BL anbefaler således, at der lukkes for fremtidige udlejninger på ubestemt tid, og at allerede reserverede bookinger af beboerlokaler/selskabslokaler annulleres. Eventuelt betalte depositum tilbagebetales.

Kan man afholde urafstemning i boligafdelingen i stedet for at mødes?

Kan man afholde urafstemning i boligafdelingen i stedet for at mødes?

Boligministeriet og BL opfordrer til at aflyse og ikke indkalde til møder i forbindelse med beboerdemokratiske aktiviteter såsom afdelingsmøder, generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder.

Urafstemning skal besluttes af beboerne på et afdelingsmøde. Urafstemning kan således ikke besluttes, hvis afdelingsmødet aflyses.

BL vurderer ikke, at den givne situation giver mulighed for at tilsidesætte denne procedure.

Transport- og Boligministeriet følger udviklingen nøje og overvejer i øjeblikket, om der er behov for midlertidige lovændringer med henblik på at indføre regler, som i videst muligt omfang sikrer de beboerdemokratiske processer.

Ind- og fraflytningssyn – skal de aflyses?

Ind- og fraflytningssyn – skal de aflyses?

BL opfordrer til, at boligorganisationerne sikrer, at den enkelte boligafdeling kan driftes forsvarligt.

Det kan blive forretningskritisk for boligorganisationen, hvis der ikke foretages ind- og fraflytninger, og de dertil knyttede frister ikke overholdes.

BL anbefaler derfor ikke at aflyse afholdelse af de nødvendige syn i forbindelse med ind og fraflytning. Syn bør alene afholdes med de forholdsregler der er - afspritning, ingen håndtryk og en passende afstand. Oftest er der jo tale om, at det alene er den fraflyttende beboer og en ejendomsfunktionær, der er til stede, så det burde være håndterbart at tage de nødvendige forholdsregler.

Trafik- og Boligministeriet har vurderet, at det er muligt at mødes til ud- og indflytningssyn, når de nødvendige forholdsregler tages, og at dette kan ske uden at ændre reglerne for syn.

Også ved syn af almene ældre- og plejeboliger finder ministeriet, at det på nuværende tidspunkt og med de aktuelle restriktioner bør være muligt at foretage disse inden for rammerne af gældende regler – med behørig iagttagelse af relevante forholdsregler til begrænsning af smitterisiko.

 

BL henstiller til, at boligorganisationerne tager en drøftelse internt omkring, hvordan arbejdet omkring syn bedst muligt kan organiseres med passende foranstaltninger.

Fremvisning af boliger i tilbud – er det muligt?

Fremvisning af boliger i tilbud – er det muligt?

BL opfordrer til, at boligorganisationen sikrer, at den enkelte boligafdeling kan driftes nødvendigt og forsvarligt. Den konkrete bemanding afgøres af boligorganisationernes ledelse.

Det er BL’s umiddelbare vurdering, at fremvisning af boliger i tilbud kan organiseres hensigtsmæssigt i forhold til omstændighederne og efter de nødvendige forholdsregler – altså efter sundhedsstyrelsen retningslinjer om afspritning, ingen fysisk kontakt og nødvendig afstand og efter nærmere aftale med den fraflyttende beboer om fremvisning på en given dato og i nærmere bestemte tidsrum, som begrænses til højst 15 minutter med få antal besøgende på samme tid.

 

 

Huslejerestance som følge af arbejdsløshed på grund af coronavirus

Huslejerestance som følge af arbejdsløshed på grund af coronavirus

Der er en bekymring for de beboere, som de kommende uger risikerer at miste deres arbejde og får problemer med at betale deres husleje.

Det vil være en både ulykkelig situation for den enkelte familie, og en belastning for de boligafdelinger, hvis lejere ikke kan betale deres husleje.

Boligorganisationer har mulighed for at aftale en afdragsordning med den enkelte beboer omkring den skyldige husleje. Det er boligorganisationen, som beslutter om der skal aftales en afdragsordning og de nærmere vilkår herfor.

BL er i tæt dialog med boligministeriet omkring en model for henstand med betaling af husleje over en længere periode som følge af, at familier mister deres arbejde på grund af corona.

Erhvervslejemålene i de almene boligafdelinger

Erhvervslejemålene i de almene boligafdelinger

Pr. 18. marts 2020 kl. 10 er det i en periode ikke tilladt at drive bestemte erhverv i erhvervslejemålene. Det gælder f.eks. frisører og tatovører.

Flere boligorganisationer spørger om, om erhvervslejerne har krav på afslag i huslejen i henhold til erhvervslejelovens § 23, stk. 2. Det er en bestemmelse, der anvendes meget sjældent, og der er ikke juridisk klarhed over og enighed om, hvorvidt bestemmelsen dækker denne aktuelle situation.

BL og Dansk Erhverv har opfordret de relevante ministerier til en politisk afklaring af bestemmelsen for at undgå et juridisk tovtrækkeri i de enkelte sager. Vi henstiller også til at det afklares, hvorledes  de vedtagne økonomiske hjælpepakker dækker, herunder sammenhængen mellem erhvervslejernes mulighed for at få kompensation til faste udgifter som husleje overfor et eventuelt afslag i huslejen hos boligorganisationer, og i så fald hvorledes boligorganisationer har mulighed for at få dækket et eventuelt tab.

 

 

 

 

Hvordan kan der kommunikeres til beboere, der ikke taler dansk?

Hvordan kan der kommunikeres til beboere, der ikke taler dansk?

Boligorganisationer tilkendegiver, at en del af de almene beboere, der ikke har dansk som deres modersmål, er udfordret i forhold til at forstå informationer og de officielle udmeldinger. Det er vigtigt, at også de beboere forstår information om myndighedernes anbefalinger for at forhindre smittespredning af coronavirus.

På BL’s corona-site kan der findes henvisning til myndighedsinformation om coronavirus på forskellige sprog, bl.a. arabisk, somalisk og tyrkisk.

Erfaringen fra flere medlemmer er, at der som supplement til det eksisterende materiale er behov for ikke-skriftligt kommunikation, der uddyber, hvad de nye retningslinjer og regler betyder i praksis, herunder videoer med oversættelse og fortolkning af pressemøder samt myndighedernes informationsmateriale, så borgere med svage danskkundskaber får adgang til samme information som dansktalende.

Udlændinge- og integrationsministeriet samt Transport- og boligministeriet har rettet henvendelse til BL – Danmarks Almene Boliger om at bidrage til en koordineret indsats om distribution af kommende materiale fra de to ministerier om covid-19 til borgere med manglende danskkundskaber. Læs brevet her.

I mellemtiden har BL - Danmarks Almene Boliger og Mino Danmark indgået et samarbejde om, at kvalificere og distribuere oversat videomateriale om covid-19 i Danmark, så vi sikrer at mest mulig viden gøres tilgængelig hurtigst muligt.

Mino Danmark oversætter løbende regeringens udmeldinger på op til 25 sprog på tekst og video, herunder albansk, kinesisk, swahili, serbisk, engelsk, kurdisk, grønlandsk, bosnisk, færøsk, polsk, tysk, russisk, litauisk, somalisk, urdu, spansk, fransk, farsi, dari, arabisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, polsk og hebraisk. Materialet kan findes her

Der findes allerede mange eksempler på beboere, boligorganisationer, andre civilsamfundsaktører og kommuner, der uddeler information på flere sprog. Mange af disse eksempler er samlet på Boligsocialnets hjemmeside, hvor der er oprettet et særligt corona-site. Her findes også eksempler på boligorganisationers information om virussen og henvisninger til øvrige relevante hjemmesider.

BL opfordrer til, at boligorganisationernes fortsætter det gode arbejde og intensiverer indsatsen, der hvor det er muligt, med henblik på at mindske smittespredning blandt alle almene beboere, herunder dem med svage danskkundskaber.

Skal der udføres grundigere rengøring på fællesarealer?

Skal der udføres grundigere rengøring på fællesarealer?

Det stilles flere spørgsmål om, hvorvidt boligorganisationen skal sørge for ekstra rengøring i f.eks. fælles vaskeri, opgange, på legepladsredskaber osv.


BL opfordrer til, at boligorganisationerne følger de råd, der findes omkring rengøring, og at boligorganisationerne tydeligt henstiller til, at beboerne følger retningslinjerne for god hygiejne.

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at rengøring i hjemmet og på arbejdspladser foretages som sædvanligt med almindelige metoder og rengøringsmidler, men ekstra hyppigt og grundigt. Denne retningslinje kan boligorganisationerne også indføre på fælles indendørsarealer, men det er boligorganisationernes egen vurdering om rengøringsniveauet allerede er tilstrækkeligt. Der er ingen retningslinjer for rengøring af legepladser. Sundhedsstyrelsen påpeger, at den vigtigste faktor er god håndhygiejne.

 

Sundhedsstyrelsen oplyser om smitte fra overflader og hygiejne, at det ikke præcist vides, hvor længe virus kan overleve på overflader, men det anslås, at det er fra få timer til nogle dage. Det afhænger meget af forholdene, f.eks. overfladen, temperatur, luftfugtighed m.v.

 

Sundhedsstyrelsen understreger, at det derfor er vigtig at huske på, at man ikke kan smittes alene ved at røre ved genstande med virus på. Smitte kræver nemlig, at virus kommer i kontakt med slimhinder i mund, næse eller øjne. Man skal derfor ikke være bange for at røre ved ting, hvis man sørger for god håndhygiejne og er opmærksom på sine hænder. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man sørger for at vaske hænder hyppigt og grundigt, herunder når man kommer hjem udefra, og at man undlader at røre ved sit ansigt, når man ikke har rene hænder.

 

Det allervigtigste er derfor, at man som beboer sørger for at vaske hænder ofte. Når man ikke har mulighed for dette, kan man anvende håndsprit eller vådservietter.

Gælder GDPR også i forbindelse med coronaudbruddet?

Gælder GDPR også i forbindelse med coronaudbruddet?

Flere har spurgt om persondatareglerne fortsat gælder i denne tid under corona?

Helt overordnet så gælder GDPR-reglerne - også selvom vi er ramt af coronakrisen.

Det er således f.eks. ikke muligt for ejendomsfunktionærerne at få oplyst af hjemmeplejen, hvilke beboere der måtte være smittede med corona – ligesom ejendomsfunktionærer heller ikke kan få oplyst, hvis beboerne lider af anden sygdom. Ejendommens personale må i disse tider tage de anbefalede forholdsregler, uanset om de er bekendt med, at der findes smittede beboere, da alle kan bære smitte uden at have særlige symptomer.

Datatilsynets direktør Cristina Angela Gulisano forstår virksomhedernes akutte udfordringer. Hun har udtalt, at reglerne ikke kan lempes, og alle skal som altid tilstræbe at overholde dem. Men sker der en overtrædelse, vil Datatilsynet se på helheden og ved vurderingen af en eventuel sanktion tage højde for, at der kan være særlige forhold på spil. Den ekstraordinære situation kan være en formildende omstændighed.


Der kan læses meget mere om GDPR og corona på følgende links:

Datatilsynet: Hvordan er det med GDPR og coronavirus?
Kammeradvokaten: Coronavirus i Danmark - hvad så med GDPR?
Dansk Industri: Datatilsyn: 4 råd om GDPR-håndtering i corona-tider
Dansk Industri: Corona giver udfordringer med GDPR

Anbefalinger fra myndigheder for at begrænse smitte

 

1 - Forebyg smitte

Det vigtigste er at opfordre beboerne til at forebygge smitte. Det gør man med god håndhygiejne - altså hyppig og grundig håndvask og eventuelt afspritning af hænder. Samtidig bør man undgå at have tæt kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller infektioner i luftvejene, og man bør nyse i enten engangslommetørklæder eller i albuebøjningen. Boligselskaberne kan eventuelt sætte dispensere med håndsprit i fællesområder og for eksempel ved elevatorer og toiletter.

2 - Ved arrangementer


Forbud mod arrangementer, begivenheder m.v. med flere end 10 personer

  • Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 – et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv. Forbuddet er forlænget og gælder foreløbigt frem til og med den 13. april 2020.

  • Forbuddet hindrer ikke, at flere end 10 personer på sædvanlig vis er til stede og bevæger sig rundt fx i en butik, et supermarked, en lufthavn eller på en togstation. Tilsvarende gælder, at almindelig brug af kollektive transportmidler (tog, busser, fly, færger m.v.) og almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads ikke er omfattet. Forbuddet finder heller ikke anvendelse, hvis der er tale om en forsamling med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, herunder demonstrationer eller politiske møder.

  • Forbuddet gælder ikke i private hjem. Der opfordres dog kraftigt til aflyse planlagte private sammenkomster mv. med flere end 10 personer, generelt begrænse deltagerantallet mest muligt og følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

  • Politiet får herudover – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 – mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end 10 personer befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

 

Information om coronavirus til beboere på mange sprog

BL og Mino Danmark har indgået et samarbejde om, at kvalificere og distribuere videomateriale om COVID-19 i Danmark på mange sprog.


Mino Danmark opdaterer løbende information om COVID-19-situationen på de sprog, der tales i Danmark. Lige nu er der information på grønlandsk, kurdisk, bosnisk, swahili, polsk, serbisk, albansk, somalisk, tysk, urdu, tyrkisk, arabisk, litauisk, dansk, fransk, persisk, kinesisk, færøsk, engelsk og russisk. Læs mere og hent materialet her


Der findes allerede mange eksempler på beboere, boligorganisationer, andre civilsamfundsaktører og kommuner, der uddeler information på flere sprog.


BL opfordrer til, at boligorganisationernes fortsætter det gode arbejde og intensiverer indsatsen, der hvor det er muligt og giver adgang til information om coronavirus på alle de sprog der tales i Danmark. Vi skal sammen mindske smittespredning af coronavirus.


Fokus på hygiejne


Det er vigtigt at have fokus på hygiejne, og det kan være en god idé at hænge plakater op med hygiejneråd for at forebygge smitte. Sundhedsstyrelsen har lavet plakaten, som findes på flere sprog: engelsk, tysk, arabisk, polsk, somali og tyrkisk og som kan hentes her

På indvandrermedicinsk kliniks hjemmeside finder man information om COVID-19 på forskellige sprog. Der ligger også lydfiler på nogle sprog.


Fællesbrev fra Boligministeriet og BL

En million danskere bor i en almen bolig – heraf er omtrent hver fjerde en ældre medborger, som er særlig udsat, hvis de bliver smittet med coronavirus.

Vi vil derfor opfordre alle boligorganisationer til at sikre, at indkaldte afdelingsmøder, generalforsamlinger eller repræsentantskabsmøder aflyses, og at der indtil videre ikke indkaldes til lignende møder.

Læs fællesbrev fra Boligministeriet og BL

 

Nyt Rådgivende Byggepanel


Vi har alle et stort medansvar for at holde hånden under dansk økonomi. I den almene sektor renoverer og vedligeholder vi årligt for over 14 milliarder kroner, og det er vigtigt, at denne aktivitet i videst muligt omfang fortsætter, så der ikke mistes arbejdspladser og tillige sker fordyrelser af renoveringerne. BL er gået sammen med Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitektvirksomhederne, Tekniq, Bygherreforeningen, Dansk Erhverv, BAT Kartellet og Landsbyggefonden og har oprettet ”Det Rådgivende Byggepanel.

Det Rådgivende Byggepanel skal være en stærkt koalition af kompetencer, der skal kunne bistå boligorganisationer med råd og vejledning omkring gennemførelse af byggesagerne i denne vanskelige tid. Der åbnes således en hotline, hvor boligorganisationerne kan stille spørgsmål.

Læs om Det Rådgivende Byggepanel
Hotline for BL’s medlemmer

Hvis boligorganisationerne har spørgsmål omkring corona - særligt i forhold til driften og beboerdemokratiet - kan der sendes en mail til corona@bl.dk.

Hos Dansk Erhverv finder du svar på en række praktiske og juridiske spørgsmål i forbindelse med virksomheders håndtering af coronavirus:

Personale
Her finder du råd og vejledning om en række praktiske og ansættelsesretslige spørgsmål i forbindelse med personaleforhold og coronavirus.

Myndigheder
Her finder du en oversigt over relevante myndigheders information i forbindelse med coronavirus.

Force majeure og coronavirus
Hvordan er det nu lige med force majeure? Hvad skal man huske, kan man nægte at modtage levering fra særligt udsatte områder, og er coronavirus force majeure?​


Hotline til virksomheder

Hvis du som virksomhed har spørgsmål til coronavirus kan du ringe til Virksomhedsguidens hotline i Erhvervsstyrelsen. Hotlinen vejleder som udgangspunkt ikke, men er behjælpelig med at henvise til rette myndighed. Tlf. 72 20 00 34.

Hotline for BL's medlemmer
Hvis boligorganisationerne har spørgsmål omkring corona - særligt i forhold til driften og beboerdemokratiet - kan der sendes en mail til corona@bl.dk.Nyttige links:


Sundhedsstyrelsen.dk
Coronasmitte.dk
Erhvervsstyrelsen.dk
Boligsocialnet.dk
Fagbladet Boligen: Coronavirus: Sådan kan boligselskaber gøre
Fagbladet Boligen: Sådan håndterer boligselskaberne coronaSøger du bolig? - Klik her