Information til medlemmerne om coronavirus

Almene boligorganisationer har jævnligt mange mennesker samlet på lidt plads. Det kan øge risikoen for smitte af sygdomme - herunder coronavirus. Myndighederne har udsendt øget information til blandt andet arbejdspladser, og ifølge Sundhedsstyrelsen kan almene boligselskaber med følges de samme råd. Nedenfor finder svar på spørgsmål om corona-restriktionerne i de almene boligorganisationer.Billede af Corona 5401250 1920

Spørgsmål & Svar - er under opdatering efter de nye regler, der træder i kraft den 11. og 14. juni

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, så skriv til corona@bl.dk

Generelt om forsamlingsforbud

Generelt om forsamlingsforbud

Der er udstedt forsamlingsforbud på grund af corona.

Hovedreglen er pt. at der må forsamles højst 50 personer indendørs og 100 personer udendørs.

Det lille forsamlingsforbud lempes og udfases i den kommende tid efter følgende plan, hvis smittesituationen tillader det:


Pr. 11. juni 2021:                      100 personer indendørs
Pr. 1. august 2021:                   Det lille forsamlingsforbud afskaffes


Der er undtagelser, hvor det frem til den 1. august er tilladt at forsamles mere end det lille forsamlingsforbud angiver. Der må f.eks. gerne være flere til stede ved fremmøde på arbejdspladser, fællesområder til boliger, hvor beboere ikke kan undgå omgang med hinanden, visse arrangementer indenfor kultur og idræt og andre situationer, der er særskilt nævnt i lovgivningen.

For disse undtagelser gælder dog et loft på 500 personer (det store forsamlingsforbud).

Selvom det lille forsamlingsforbud udfases i august, så gælder det store forsamlingsforbud fortsat og har en grænse på maksimalt 500 personer indendørs og udendørs – indtil videre til 1. september 2021.

Forsamlingsforbuddene gælder dog slet ikke for bl.a. Domstole, Folketinget og private hjem - og der er helt særlige regler for messer, markeder samt møder og konferencer med erhvervsmæssige og faglige formål (herunder kongresser, private virksomheders konferencer, foreningsrelaterede arrangementer som generalforsamlinger, foredrag, kurser, undervisning, borgermøder og lignende) på Erhvervsministeriets område, og for arrangementer på Kulturministeriets område, der omfatter museer, biografer, idrætshaller, foreningslokaler mv.

De gældende regler om forsamlingsforbud og restriktioner mv., der er relevante for almene boligorganisationer, fremgår af:

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af COVID-19 (nr.  947 af 20. maj 2021) –gældende indtil videre til og med 10. juni 2021.

Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og COVID-19-test på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 (nr. 954 af 20. maj 2021) – gældende indtil videre til og med 17. juni 2021.

Bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af COVID-19 (nr. 955 af 20. maj 2021) – gældende til og med den 31. august 2021.


Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind mv. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af COVID-19 (nr. 1105 af 2. juni 2021) – gældende indtil videre til og med den 30. juni 2021.

 

 

 

 

Generelt om de midlertidlige regler på boligområdet

Generelt om de midlertidlige regler på boligområdet

Der blev den 4. april og den 12. juni udstedt midlertidige regler på det almene boligområder. De midlertidige regler handler om beboerdemokrati og forbrugsregnskaber, og de giver muligheder for at fravige gældende regler, hvor forsamlingsforbuddet gør det det umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt at følge reglerne på området.

De midlertidige regler om beboerdemokrati  fremgår af:
Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – med ændringer.

De midlertidige regler omkring beboerdemokratiet er forlænget flere gange – og er foreløbigt forlænget frem til og med den 13. juni 2021.

De midlertidige regler om forbrugsregnskaber gælder frem til 31. marts 2022.

De midlertidige regler om frister for forbrugsregnskaber fremgår af:
Bekendtgørelse om midlertidig forlængelse af fristen for aflevering af forbrugsregnskaber for beboelseslejemål og for afholdelse af beboermøde

Læs mere i skrivelserne fra Indenrigs- og Boligministeriet, der præciserer, hvordan reglerne skal forstås og anvendes:

”Skrivelse om bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom (COVID-19)”(4. april 2020)

”Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom (COVID-19)" og rettelse dertil i ”Om skrivelse vedr. ændring af coronabekendtgørelsen på boligområdet” (16. juni 2020)

”Skrivelse om ændring af coronabekendtgørelsen på boligområdet” (23. september 2020)

”Forlængelse af midlertidige regler på boligområdet som følge af covid-19” (9. december 2020)


”Ny bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af COVID-19" (28. februar 2021)


”Udskydelse af ophævelsestidspunkt for coronabekendtgørelsen på boligområdet” (20. marts 2021)

 

 

Lokale tiltag for undgå smittespredning – hvordan skal man forholde sig?

Lokale tiltag for undgå smittespredning – hvordan skal man forholde sig?

Der var i efteråret/ vinter 2020 behov for at iværksætte lokale tiltag fra myndighederne for at begrænse smittespredningen. Dette behov gør sig fortsat gældende.

Med den politiske aftale af 15. april 2021 er der indført en fornyet metode til håndtering af lokale smitteudbrud, der sikrer tiltag og restriktioner for en øjeblikkelig håndtering af det konkrete udbrud. Håndteringen kan effektueres ned i et nærmere specifikt sogn i en kommune.

Kommunalbestyrelsen kan – og i visse tilfælde skal - således give påbud om f.eks. at holde lokaler/lokaliteter i almene boligafdelinger lukket, hvis incidenstallene overskrider nærmere fastsatte grænser. Der kan også være situationer, hvor der sker nedlukning i et sogn, hvis det grænset op til sogne, hvor der er udbredt smitte.

De nærmere regler om lokale nedlukninger findes i bekendtgørelsen om restriktioner på Kulturministeriets område §§ 4 og 5.

Læs mere om lokale restriktioner og håndtering af smitte på coronasmitte.dk:

Håndtering af lokale smitteudbrud med COVID-19
Råd og regler – se hvad der gælder på kommune og sogneniveau


Sundhedsmæssige tiltag i forhold til afholdelse af møder i beboerdemokratiet

Stigende smitte er ikke i sig selv en forhindring for afholdelse af de enkelte møder i beboerdemokratiet, men boligorganisationen bør være opmærksom på eventuelle (lokale) sundhedsmæssige tiltag og kan beslutte at lægge vægt på disse tiltag - og skal naturligvis respektere eventuelle påbud om nedlukning af sogn.

Der er dog almene boligorganisationer og -afdelinger, som er bekymret for at afholde afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder i denne tid med fortsat smitte – selvom forsamlingsforbuddet og restriktioner ikke forhindrer afholdelse af møderne.

Indenrigs- og Boligministeriet har orienteret om, at bekendtgørelsen om de midlertidige regler på boligområdet kan fortolkes således, at når der er udstedt en række tiltag af sundhedsmyndighederne for at imødegå stigende smitterisiko, kan de midlertidige regler finde anvendelse, uanset det formelle forsamlingsforbud ikke i sig selv forhindrer afholdelse af afdelingsmøder m.v.

Ministeriet anfører følgende:

”Boligorganisationen m.v. må konkret vurdere, om det er forsvarligt at afholde mødet med den forventede deltagelse. Som udgangspunkt må møderne kunne afholdes.

Hvis et møde skal udskydes eller aflyses, skal boligorganisationen konkret vurdere, hvad der forhindrer afholdelse af det konkrete møde.

Hvis det lokale, som mødet sædvanligvis afholdes i, er for lille, må boligorganisationen finde et andet egnet lokale. Det kan involvere udgifter, som skal søges holdt på et rimeligt niveau. Det rimelige udgiftsniveau skal også holdes op i mod de beslutninger, som er på dagsordenen for det pågældende møde. F.eks. kan det være nødvendigt og rimeligt at leje lokale hos en professionel konferencearrangør til et afdelingsmøde, hvor der skal tages stilling til en større helhedsplan for boligafdelingen. Dette vil derimod ikke være rimeligt, hvis afdelingsmødet blot forventes at beslutte fortsat uændret drift.

I løbet af efteråret 2020 har der været eksempler på lokal opblussen af covid19, som har fået sundhedsmyndighederne til at iværksætte lokale tiltag for at imødegå smittespredning. Disse tiltag har ikke formelt begrænset antallet af personer, der kan deltage i et møde, jf. ovenfor. Uanset dette kan en lokal opblussen af covid-19 begrunde, at boligorganisationen m.v. udskyder eller aflyser et møde.”

Det er boligorganisationens bestyrelse, der må foretage den konkrete vurdering i forhold til det enkelte møde. Fra myndighedernes side anbefales det at begrænse den sociale omgang, men samtidig opfordres der også til at samfundet holdes i gang – og det må således vurderes, om det anses for nødvendigt at afholde det planlagte møde ud fra denne afvejning.

Kommunale beredskaber ved lokale tiltag
Det er kommunernes ansvar at håndtere lokale udbrud af smitte. Erfaringer fra bl.a. Aarhus kommune og Silkeborg kommune har dog vist, at de almene boligorganisationer er helt centrale i kommunernes beredskab. Boligorganisationerne kan sammen med andre aktører dele viden om målgrupper og lokale forhold samt være en vigtig platform for formidling af information om smittespredning, anbefalinger om forholdsregler og andet, tilpasset den lokale kontekst.

Det anbefales, at man løbende følger med på coronasmitte.dk, som er myndighedernes samlede indgang til nyheder og anvisninger om coronavirus/covid-19, og at boligorganisationerne fortsat bidrager til det gode samarbejde med kommunerne omkring inddæmning af coronavirus.

Spørgsmål til boligorganisationernes rolle i de kommunale beredskaber kan rettes til den lokale BL-kredskonsulent.

Coronapas – hvornår er det nødvendigt?

Coronapas – hvornår er det nødvendigt?

I forbindelse med genåbning af Danmark stilles der ved mange aktiviteter krav om coronapas for at undgå smitte. Et coronapas fungerer som dokumentation for, at en borger er vaccineret, er tidligere smittet (immun) eller er testet negativ inden for de seneste 72 timer.

Flere af de aktiviteter, der udøves i en almen boligorganisation eller boligafdeling, vil være omfattet af dette krav- og i det følgende beskrives, hvad der er relevant for de almene organisationer at være opmærksom på:

Aktiviteter hvor der kræves coronapas:

 • Indendørsservering
  Gæster på indendørs serveringssteder - f.eks. restauranter, cafeer, værtshuse - uanset om gæsterne står op eller sidder ned. En beboercafé eller andre lokaliteter i en boligafdeling, der kan opfattes som et serveringssted, vil være omfattet af kravet om coronapas.

 • Indendørs idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter – for voksne
  Ved indendørs forenings-, fritids- og idrætsaktiviteter for voksne – dvs. 18 år eller ældre.

  Det omfatter alle lokaler, hvor dyrkes idræt eller trænes. Det gælder også for almene boligafdelinger, der f.eks. har indrettet et fitnessrum eller har yogahold i fælleslokalet.

  Det omfatter desuden alle lokaler, hvor der sker forenings- eller fritidsaktiviteter som f.eks. strikkeklub, bankoklub, kortklub, krea-værksteder mv.

 • Lokaler med kulturaktiviteter
  Der kræves coronapas på kulturelle steder. Et beboerlokale, der f.eks. fungerer som bibliotek, medborgerhus, kunsthal, teater mv. vil være omfattet af kravet om gyldigt coronapas.

 • Konferencer og møder med erhvervsmæssig eller faglige formål
  Der kræves coronapas ved deltagelse i konferencer og møder, herunder også foreningsrelaterede arrangementer. Det omfatter bl.a. kongresser, generalforsamlinger, foredrag, kurser, undervisning, borgermøder og lignende.

  Det gælder således også for møder i beboerdemokratiet i de almene boligorganisationer og -afdelinger.

  Det gælder både for lokaler og lokaliteter – dvs. både indenfor og udenfor.

 

Boligorganisationen skal sikre, at der fremvises et gyldigt coronapas (eller at der sker scanning af QR-koden i appen ”Coronapas”) og kan bortvise ved manglende fremvisning.

I visse tilfælde er der alene krav om, at der skal ske stikprøvekontrol af coronapas. Det gælder for biblioteker og for aktiviteter organiseret i foreninger, herunder aktiviteter som boligorganisation eller boligafdeling står for afholdelse af. Det betyder, at der mindst en gang i døgnet skal kontrolleres om de tilstedeværende alle kan fremvise et gyldigt coronapas.

Der er krav om, at der opsættes informationsmateriale om fremvisning af coronapas, og om muligheden for bortvisning, hvis coronapasset ikke fremvises.


Aktiviteter uden krav om coronapas:

 • Indendørs idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter – for børn og unge
  Ved indendørs idræt og andre forenings- og fritidsaktviteter for børn og unge under 18 år skal børnene ikke kunne fremvise coronapas.

 • Udendørsservering
  Gæster på udendørs serveringssteder skal ikke kunne forevise coronapas.

 • Musik-og kulturskoler mv. for børn og unge
  Ved sådanne aktiviteter for børn og unge under 18 år skal børnene ikke vise coronapas.


Følgende er altid undtaget brug af coronapas:

 • Børn under 15 år
 • Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test
 • Personer, der som følge at en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test


Personer, der af en eller anden grund er fritaget for test, kan få deres læge til at udfylde en attest. Denne attest erstatter coronapasset og kan fremvises som dokumentation for selve fritagelsen. Det er ikke et krav, at man skal bevise, at man er undtaget reglen om coronapas.

Læs mere om coronapasset på coronasmitte.dk, hvor der er svar på mange spørgsmål omkring coronapas.

De nærmere regler om coronapas fremgår af:
 

Kapitel 5 i Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og covid-19-test på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.

Kapitel 6 i Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.

 

 

Mundbind - hvor og hvornår?

Mundbind - hvor og hvornår?

Krav om mundbind eller visir gælder mange steder - bl.a. for serveringssteder, detailhandlen, aktiviteter i uddannelses-, kultur-, idræts-, forenings- og fritidsinstitutioner, i folkekirken og andre trossamfund samt for konferencer og møder mv.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet informationsmaterialet: Sundhedsstyrelsen gode råd – Brug af mundbind.

Hvem skal bære mundbind eller visir og hvor
I følgende lokaler, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang skal der bæres mundbind eller visir:

 • Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet.
 • Detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader, take-away m.v.
 • Lokaler, hvor leveres tjenesteydelser, der indebærer tæt fysisk kontakt til kunder (fx frisør) og solarier.
 • Lokaler, hvor afholdes konferencer, møder mv.
 • Lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler m.v.

Reglerne omfatter også medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til kunder, brugere, tilskuere og lignende.

Boligorganisationen har ansvaret for at sikre, at beboerne bærer mundbind/visir - hvis mundbind er påkrævet - og kan bortvise ved manglende fremvisning.

I visse tilfælde er der alene krav om, at der skal ske stikprøvekontrol af brugen af mundbind. Det gælder for biblioteker og for aktiviteter organiseret i foreninger, herunder aktiviteter som boligorganisation eller boligafdeling står for afholdelse af. Det betyder, at der mindst en gang i døgnet skal kontrolleres om de tilstedeværende alle bærer mundbind.

Der er krav om, at der opsættes informationsmateriale om brugen af mundbind, og om muligheden for bortvisning, hvis der ikke bæres mundbind.


Mundbind eller visir kan fjernes midlertidig ved:

 • kortvarig indtagelse af mad og drikke
 • indtagelse af medicin
 • samtale med personer, der mundaflæser
 • vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser på grund af mundbind/visir
 • politiets identifikation
 • tilfælde hvor børn, unger eller personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har brug for trøst eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Følgende personer og situationer er undtaget brug af mundbind/visir:

 • Børn i alderen 0-11 år
 • Medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang., herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader m.v.
 • Kunder, brugere, tilskuere og lignende, der sidder ned.
 • Medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse af den pågældende kulturelle aktivitet, idrætsaktivitet eller foreningsaktivitet.
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Mundbind i lokaler og ved aktiviteter i almene boligafdelinger
For de almene boligorganisationer og – afdelinger betyder, at der skal bæres mundbind, hvis lokalerne er omfattet af nogle af de nævnte kategorier.

Det betyder, at beboerne ikke skal bære mundbind på fælles arealer som opgange, vaskeri mv.

For aktiviteter i beboerlokalerne vil det være afgørende, hvordan lokalet anvendes.

Hvis beboerlokalet fungerer som kulturhus, eller der udføres sociale foreningsaktiviteter som f.eks. bankospil eller idrætsaktiviteter som f.eks. gymnastik, skal der bæres mundbind.

Hvis der er tale om en beboercafé, skal der bæres mundbind, da der er tale om et serveringsted.

Hvis beboerlokalet anvendes til et privat arrangement af en beboer, så vil der alene være krav om mundbind, hvis det efter en konkret vurdering omfattes som et serveringsted – fx hvis der er ansat personale til at servere.

Ved afholdelse af beboermøder i boligafdelingen er der krav om mundbind for mødedeltagerne.

Selvom der ikke er et myndighedskrav om brug af mundbind, så er det tilladt at anmode om brug af mundbind, men det er dog ikke muligt at sanktionere, hvis anmodningen ikke følges.

De nærmere regler omkring brug af mundbind/visir fremgår af:

Kapitel 4  i Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og covid-19-test på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af COVID-19.

Kapitel 5 i Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbund m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af COVID-19. 

(Find gældende lovgivning under ”Generelt om forsamlingsforbud”)

 

 

Afdelingsmøder

Afdelingsmøder

Generelt om reglerne for forsamlingsforbud og møder i beboerdemokratiet
Udgangspunktet er, at møderne skal afholdes, hvis det er i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet – men at møderne kan udsættes eller aflyses efter nærmere konkret vurdering (se mere om denne vurdering under ”Lokale tiltag for at undgå smittespredning”).

Den aktuelle status er, at der højst må forsamles 50 personer indendørs og 100 udendørs – men der er indført særskilte og særlige regler for konferencer og møder uanset antallet af deltagere.

Det betyder, at pr. 6. maj 2021 kan der afholdes konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål med op til 1.000 deltagere. Der stilles følgende krav til afholdelse af sådanne møder:

 • Deltagerne skal i det væsentligste sidde ned
  Det betyder, at man alene må rejse sig for at gå på toilettet, hente drikkevarer/mad og tage med retur til den faste plads. Der er ikke krav om, at man skal sidde i teateropstilling (næsen samme vej) ved møder.

 • Deltagerne skal inddeles i sektioner af maks. 500 personer

 • Arealkravet er som udgangspunkt 4m2 deltager (målt fra væg til væg), dog kan man nøjes med 2m2 pr. deltager, fordi der er tale om et siddende arrangement.

 • Afstandskrav er som udgangspunkt mindst ét tomt sæde mellem hver deltager - hvis den tomme plads ikke udgør en hel 1 meter, skal der være særlige smitteforebyggende tiltag (øget adgang til vand og sæbe eller sprit, tilstrækkelig ventilation i lokalet og muligt at holde afstand i øvrigt og hvad der ellers kan gøres for at nedbringe smitterisikoen).

 • Alle deltagere skal bære mundbind – både beboere og ansatte (se mere under ”Mundbind – hvor og hvordan”)

 • Deltagere skal fremvise en gyldig coronatest (se mere under ”Coronapas – hvornår er det nødvendigt”)

 • Informationsmateriale om krav om brug af mundbind og coronapas, og om muligheden for bortvisning/afvisning skal opsættes i eller ved mødelokalerne.

 • Ved mere end 500 deltagere skal der være egne ind- og udgange samt egne servicefaciliteter (toilet, garderobe, servering etc,) til hver enkelt sektion.

 • Ved mere end 500 deltagere må deltagerne i én sektion ikke få adgang til en anden sektion.

 • Ved mere end 500 deltagere skal udarbejdes en sundhedsplan for afvikling af arrangementet – planen skal indeholde en beskrivelse af de iværksatte tiltag og udarbejdes 14 dage før mødets afholdelse. Politiet stiller en skabelon til rådighed, der kan anvendes til udarbejdelse af sundhedsplanen.


For almene boligorganisationer betyder det, at der nu med iagttagelse af disse krav kan afholdes fysiske møder som afdelingsmøder. Der skal indkaldes til disse møder efter de sædvanlige regler.

Læs mere om myndighedernes vurdering af afholdelse af arrangementer og forsamlinger  her

De nærmere regler omkring konferencer og møder fremgår af:

Særligt § 3 og kapitel 2, 5 og 6 i Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af COVID-19

(Find den gældende bekendtgørelse under ”Generelt om forsamlingsforbud)

Der gælder i øvrigt fortsat midlertidige regler på det almene boligområder om beboerdemokrati, der giver muligheder for at fravige gældende regler, hvor forsamlingsforbuddet (eller lokale sundhedsmæssige tiltag) gør det umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt at følge reglerne på området.

Se også Erhvervsministeriets retningslinjer for konferencer og møder (6. maj 2021)


Afholdelse af afdelingsmøde

Reglerne omkring forsamlinger og de midlertidige regler på boligområdet betyder, at der kan afholdes afdelingsmøder i de almene boligafdelinger således:

 

 • Der kan pt. højst deltage 1000 personer i et afdelingsmøde – under iagttagelse af krav til areal, afstand, sektioner, coronapas, mundbind, informationsmateriale og evt. sundhedsplan.

 • Boligorganisationen kan forlange forhåndstilmelding, hvis mødet kan afholdes. Fristen for tilmelding kan ikke være længere end 2 uger før afholdelse af mødet.

 

 • Det er muligt at stemme med fuldmagt på afdelingsmøderne, idet boligorganisationen skal acceptere, at der kan stemmes med fuldmagt, så længe forsamlingsforbuddet er gældende. Se mere om afstemning med fuldmagt under spørgsmålet ”Kan man stemme med fuldmagt på et afdelingsmøde – og hvordan?”

 

 • Boligorganisationen kan beslutte, at afdelingsmødet skal afholdes digitalt – på betingelse af, at der anvendes et IT-system, som kan styre adgang til mødet og afvikling af afstemninger på en betryggende måde.


Se nærmere om anvendelse af beboerlokaler ved afholdelse af fysiske beboermøder under spørgsmålet ”Fælles faciliteter og fælles aktiviteter – må beboerne benytte vaskeriet, beboerlokalet, beboercafeen og udføre aktiviteter mv.?”

 

Udskydelse eller aflysning

De midlertidige regler giver mulighed for, at ordinære afdelingsmøder kan aflyses eller udskydes, så længe forbud mod større forsamlinger (eller lokale sundhedsmæssige tiltag) forhindrer afholdelse af møderne. Ordinært afdelingsmøde dækker både de obligatoriske budgetmøder og regnskabsmødet.

Det er boligorganisationen, der træffer beslutning om, hvorvidt der skal ske udskydelse eller aflysning (eller digital afholdelse).

Hvis et afdelingsmøde udskydes, skal det afholdes på et senere tidspunkt, når forbuddet mod større forsamlinger ikke længere forhindrer afholdelse af møde. Der indkaldes da til ordinært møde efter fristerne i boligorganisationens vedtægter, og på mødet foretages valg til afdelingsbestyrelse, eventuelt valg til repræsentantskab. Eventuelt godkendes regnskabet, og driftsbudgettet for det resterende år godkendes (medmindre det tidligere er godkendt ved en urafstemning – se nedenfor).

 

Hvis et afdelingsmødes aflyses, indebærer det, at der ikke afholdes ordinært afdelingsmøde for dette år.


Valgperioder forlænges - både ved aflysning og udskydelse - således, indtil der kan afholdes møder om valg til afdelingsbestyrelse og eventuelt valg til repræsentantskab.

Hvis et afdelingsmøde afholdes digitalt, skal der anvendes et IT-system, som kan styre adgang til mødet og afvikling af afstemninger på betryggende måde. (Se mere herom nedenfor).

 

Særlige beslutningskompetence for boligorganisation

De midlertidige regler giver desuden boligorganisationerne midlertidigt særlige beslutningskompetencer:

Boligorganisationen kan beslutte driftsbudgettet for det kommende budgetår, hvis driftsbudgettet ikke overstiger det foregående års budget med mere end 2%.Hvis afdelingsmødet er aflyst, gælder beslutningen for hele året, mens hvis afdelingsmøde er udskudt, gælder beslutningen for perioden frem til afdelingsmødets afholdelse, og afdelingsmødet kan godkende for den resterende del af året.

Boligorganisationen kan også beslutte at sende beslutninger til urafstemning i boligafdelingen – det gælder både driftsbudgettet og andre vigtige beslutninger om f.eks. gennemførelse af helhedsplaner.

Ministeriet har ved brev af 14. april 2020 til BL uddybet, at en sådan urafstemning kan ske digitalt under forudsætning, at boligorganisationen anvender en betryggende digital løsning, og at der er mulighed for at afgive en fysisk stemmeseddel i stedet for den digitale, så ingen husstand afskæres fra at stemme.

Se mere om urafstemning under spørgsmålet ”Kan man afholde urafstemning i boligafdelingen i stedet for at mødes?”

Pr. 22. marts 2021 kan boligorganisationens bestyrelse beslutte, at afdelingsmødet afholdes digitalt, hvis der anvendes et IT-system, som kan styre adgang til mødet og afvikling af afstemninger på betryggende måde.

Et betryggende IT-system sikrer, at kun de personer, som skal have adgang til mødet i henhold til vedtægterne, har adgang til mødet, samt at kun de stemmeberettigede kan stemme og kun kan stemme én gang. IT-systemet skal indeholde logning, så det efterfølgende er muligt at revidere forløbet af et møde.

Boligorganisationen bør inden afholdelse af digitalt møde overveje forløbet heraf, herunder hvordan skabes der rum for debat på mødet, skal der gælde særlige regler for at få ordet på mødet, og hvordan håndteres ændringsforslag.

Boligorganisationen bør endvidere afsætte tid og ressourcer til at vejledede deltagerne i mødet om anvendelse af IT-systemet.

 

 

Repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger

Repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger

Generelt om reglerne for forsamlingsforbud og møder i beboerdemokratiet

Udgangspunktet er, at møderne skal afholdes, hvis det er i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet – men at møderne kan udsættes efter nærmere konkret vurdering (se mere om denne vurdering under ”Lokale tiltag for at undgå smittespredning”).

Den aktuelle status for forsamlingsforbud er, at der højst må forsamles 50 personer indendørs og 100 udenfor – men der er indført helt særskilte og særlige regler for konferencer og møder uanset antallet af deltagere.

Det betyder, at pr. 6. maj 2021 kan der afholdes konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål med  op til 1.000 deltagere. Der stilles følgende krav til afholdelse af sådanne  møder:

 • Deltagerne skal i det væsentligste sidde
  Det betyder, at man alene må rejse sig for at gå på toilettet, hente drikkevarer/mad og tage med retur til den faste plads. Der er ikke krav om, at man skal sidde i teateropstilling (næsen samme vej) ved møder.

 • Deltagerne skal inddeles i sektioner af maks. 500 personer.

 • Arealkravet er som udgangspunkt 4m2 deltager (målt fra væg til væg), dog kan man nøjes med 2m2 pr. deltager, fordi der er tale om et siddende arrangement.

 • Afstandskrav er som udgangspunkt mindst ét tomt sæde mellem hver deltager - hvis den tomme plads ikke udgør en hel 1 meter, skal der være særlige smitteforebyggende tiltag (øget adgang til vand og sæbe eller sprit, tilstrækkelig ventilation i lokalet og muligt at holde afstand i øvrigt og hvad der ellers kan gøres for at nedbringe smitterisikoen).
 • Alle deltagere skal bære mundbind – både beboere og ansatte (se mere under ”Mundbind – hvor og hvordan”)

 • Deltagere skal fremvise en gyldig coronatest (se mere under ”Coronapas – hvornår er det nødvendigt”)

 • Informationsmateriale om krav om brug af mundbind og coronapas, og om muligheden for bortvisning/afvisning skal opsættes i eller ved mødelokalerne.

 • Ved mere end 500 deltagere skal der være egne ind- og udgange samt egne servicefaciliteter (toilet, garderobe, servering etc,) til hver enkelt sektion.

 • Ved mere end 500 deltagere må deltagerne i én sektion ikke få adgang til en anden sektion.

 • Ved mere end 500 deltagere skal udarbejdes en sundhedsplan for afvikling af arrangementet – planen skal indeholde en beskrivelse af de iværksatte tiltag og udarbejdes 14 dage før mødets afholdelse. Politiet stiller en skabelon til rådighed, der kan anvendes til udarbejdelse af sundhedsplanen.


For almene boligorganisationer betyder det, at der nu med iagttagelse af disse krav kan afholdes fysiske møder som repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger mv. Der skal indkaldes til disse møder efter de sædvanlige regler.

Læs mere om myndighedernes vurdering af afholdelse af arrangementer og forsamlinger  her

De nærmere regler omkring konferencer og møder fremgår af:

Særligt § 3 og kapitel 2, 5 og 6 i Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af COVID-19.

(Find gældende bekendtgørelse under ”Generelt om forsamlingsforbud”)

Der gælder fortsat midlertidige regler på det almene boligområder om beboerdemokrati, der giver muligheder for at fravige gældende regler, hvor forsamlingsforbuddet (eller lokale sundhedsmæssige tiltag) gør det umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt at følge reglerne på området.

Se også Erhvervsministeriets retningslinjer for konferencer og møder (6. maj 2021)


Afholdelse af repræsentantskabsmøde/generalforsamling
Reglerne om forsamlingsforbud og de midlertidige regler på boligområdet betyder, at der kan afholdes repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger i de almene boligorganisationer således:

 • Der kan pt. højst deltage 1000 personer i et afdelingsmøde – under iagttagelse af krav til areal, afstand, sektioner, coronapas, mundbind, informationsmateriale og evt. sundhedsplan.

 • Boligorganisationen kan forlange forhåndstilmelding. Fristen for tilmelding kan ikke være længere end 2 uger før afholdelse af mødet.

 • Boligorganisation kan beslutte urafstemning i henholdsvis repræsentantskabet eller blandt de stemmeberettigede medlemmer af generalforsamlingen om forhold, som efter vedtægten besluttes af repræsentantskabet henholdsvis generalforsamlingen. Beslutninger om vedtægtsændringer og opløsning af boligorganisationen skal opfylde kravene i boligorganisationens vedtægt med hensyn til flertal og afgivne stemmer.

 • 22. marts 2021 kan boligorganisationen beslutte, at repræsentantskabsmødet eller generalforsamlingen skal afholdes digitalt – på betingelse af, at der anvendes et IT-system, som kan styre adgang til mødet og afvikling af afstemninger på en betryggende måde.

  Et betryggende IT-system sikrer, at kun de personer, som skal have adgang til mødet i henhold til vedtægterne, har adgang til mødet, samt at kun de stemmeberettigede kan stemme og kun kan stemme én gang. IT-systemet skal indeholde logning, så det efterfølgende er muligt at revidere forløbet af et møde.

  Boligorganisationen bør inden afholdelse af digitalt møde overveje forløbet heraf, herunder hvordan skabes der rum for debat på mødet, skal der gælde særlige regler for at få ordet på mødet, og hvordan håndteres ændringsforslag.

  Boligorganisationen bør endvidere afsætte tid og ressourcer til at vejledede deltagerne i mødet om anvendelse af IT-systemet

Udskydelse af repræsentantskabsmøde/generalforsamling
De midlertidige regler slår fast, at ordinære repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger kan udskydes, så længe forbuddet mod forsamlinger (eller lokale sundhedsmæssige tiltag) forhindrer afholdelse af møderne. Det kan ikke besluttes at aflyse, men alene at udskyde.

Det betyder, at valgperioden forlænges, og regnskabsgodkendelsen må udskydes.

Regnskaberne indberettes til kommunalbestyrelser og Landsbyggefond med en bemærkning om, at der efterfølgende forudsættes godkendelse på repræsentantskabsmøde eller generalforsamling. Dermed kan alle ordinære frister overholdes.

Når forbuddet mod større forsamlinger ikke længere forhindrer afholdelse af mødet, indkaldes der til ordinært repræsentantskabsmøde eller generalforsamling efter fristerne i boligorganisationens vedtægter, og på mødet foretages valg til organisationsbestyrelsen, godkendelse af regnskab mv.

Valg til bestyrelser og repræsentantskab

Valg til bestyrelser og repræsentantskab

Der er med de midlertidige regler på boligområdet skabt hjemmel til at valgte bestyrelsesmedlemmer, repræsentanter m.v., som er på valg, kan fortsætte deres hverv indtil, at der igen kan afholdes ordinære repræsentantskabsmøder, generalforsamlinger m.v., hvis afdelingsmøderne er aflyst eller udskudt, eller hvis repræsentantskabsmøderne er udskudt.

Pr. 11. december 2020 er indført en mulighed for, at mindst 25 pct. af de stemmeberettigede kan gøre indsigelse med den virkning, at der skal gennemføres valg.  

Valg til organisationens bestyrelse

Efter bekendtgørelsens § 3, stk. 3 (midlertidige regler på boligområde) kan medlemmer af bestyrelsen, som er på valg, fortsætte deres hverv indtil ordinært repræsentantskabsmøde eller ordinær generalforsamling er afholdt.


Mindst 25 pct. af medlemmerne af repræsentantskabet eller boligorganisationen kan dog gøre skriftlig indsigelse mod, at et medlem af bestyrelsen fortsætter sit hverv:

 • Indsigelsen kan f.eks. ske ved en underskriftsindsamling.
 • Indsigelsen kan ske i forbindelse med, at boligorganisationen meddeler, at repræsentantskabsmødet eller generalforsamlingen er udskudt.
 • Indsigelse kan også ske på et senere tidspunkt, hvis den krævede andel medlemmer finder det uholdbart, at der ikke har været valg til bestyrelsen.


I den situation må boligorganisationen sørge for, at der sker valg til bestyrelsen. Det kan enten ske ved at overkomme de konkrete forhold, som forhindrer afholdelse af repræsentantskabsmødet eller generalforsamlingen og afholde mødet, eller ved en urafstemning blandt repræsentantskabsmedlemmer eller medlemmer af boligorganisationen, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 5.


Valg til afdelingsbestyrelsen og valg af repræsentanter til repræsentantskabet

Efter bekendtgørelsens § 4, stk. 2, kan medlemmer af afdelingsbestyrelsen og repræsentanter til repræsentantskabet, som er på valg, fortsætte deres hverv indtil næste afdelingsmøde er afholdt.

Mindst 25 pct. af lejerne i en boligafdeling kan dog gøre skriftlig indsigelse mod, at et medlem af afdelingsbestyrelsen eller en repræsentant til repræsentantskabet fortsætter sit hverv:

 • Indsigelsen kan f.eks. ske ved en underskriftsindsamling.
 • Indsigelsen kan ske i forbindelse med, at boligorganisationen meddeler, at afdelingsmødet er udskudt.
 • Indsigelse kan også ske på et senere tidspunkt, hvis den krævede andel medlemmer finder det uholdbart, at der ikke har været valg til bestyrelsen eller repræsentantskabet.


I den situation må boligorganisationen sørge for, at der sker valg til afdelingsbestyrelsen og/eller valg af repræsentanter til repræsentantskabet. Det kan enten ske ved at overkomme de konkrete forhold, som forhindrer afholdelse af afdelingsmødet og afholde mødet, eller ved en urafstemning blandt lejere i afdelingen, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 6.

Bestyrelsesmøder og lignende møder

Bestyrelsesmøder og lignende møder

Møder for afdelingsbestyrelse, organisationsbestyrelse, byggeudvalg, følgegrupper mv. er omfattet af særlige regler for møder.

Indendørs
Forsamlingsforbuddet fastslår, at der pt. ikke må samles mere end 50 personer - men der er indført særlige regler for konferencer og møder uanset antallet af deltagere.

Det betyder, at pr. 6. maj 2021 kan der afholdes konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål med op til 1.000 deltagere. Der stilles dog særlige krav til afholdelse af sådanne  møder – i forhold areal, afstand, coronapas, mundbind mv. Se mere om disse særlige krav under spørgsmålene om ”Afdelingsmøder” og ”Repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger”.

Der gælder også en undtagelse om, at det er tilladt at være mere end 50 personer til stede på en arbejdsplads. Der spørges jævnligt om organisationsbestyrelsesmøder er omfattet af denne undtagelse. Som udgangspunkt er bestyrelsesmøder ikke omfattet af undtagelsen. Der må således deltage op til 25 personer i et bestyrelsesmøde. Direktører og ansatte, der deltager i mødet, tæller dog ikke med i opgørelse af de 25 personer.

BL er bekendt med, at bl.a. Dansk Fjernvarme har meldt ud, at de fortolker bestemmelsen anderledes i forhold til bestyrelsesmøder, og at erhvervsministeren har udtalt sig herom vedrørende selskaber, der henhører under erhvervsministeriets område. En udvidet fortolkning kan være en omgåelse, der kan sanktioneres med bøde – og derfor er det afgørende, at myndighederne, der står bag forsamlingsforbuddet, forholder sig til spørgsmålet.

BL har derfor bedt Indenrigs- og Boligministeriet om at bistå med en afklaring af, hvad der gælder for almene boligorganisationer og deres bestyrelser. Ministeriet har fået en vurdering fra Sundhedsministeriet og Justitsministeriet herom.

Konklusionen er, at som udgangspunkt er bestyrelsesmedlemmer ikke undtaget fra forsamlingsforbuddet ved bestyrelsesmøder – og altså ikke omfattet af undtagelsen om tilstedeværelse på en arbejdsplads. Det er dog en konkret vurdering, hvor også andre forhold kan tillægges vægt – og der kan således være nogle (få) tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem betragtes som en del af boligorganisationen, men altså ikke som udgangspunkt.

Udendørs
Det er muligt at samles udendørs med op til 100 personer efter det almindelige forsamlingsforbud – men også udendørs gælder de helt særlige regler for møder og konferencer mv., som også gælder indendørs. Sådanne møder kræver altså også coronapas, afstand mv.

Digitale eller skriftlige møder
Møderne kan også afvikles på anden vis – f.eks. ved skriftlig behandling pr. mail, via telefon eller over Zoom, Skype, Teams mv.

Fremmøde og møder på arbejdspladsen

Fremmøde og møder på arbejdspladsen

Det lille forsamlingsforbud fastsætter, at der højst må forsamles 50 personer.

Dog gælder der en undtagelse for almindeligt ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v.

Man må altså gerne være mere end 50 personer til stede på arbejdspladsen – også under møder, hvis tilstedeværelse og møder er relevante for det pågældende arbejde.

Hvis et møde nærmere antager karakter af et arrangement som f.eks. en konference, skal mødet afholdes i overensstemmelse med særlige regler for møder og konferencer – dvs. under iagttagelse af særlige krav om areal, afstand, mundbind, coronapas mv.

Myndighederne opfordrer generelt til hjemmearbejde, men har åbnet op for en gradvis tilbagevende til arbejdspladserne for dem, der har arbejdet hjemme i en lang periode.

Fra 21. maj er således sket en gradvis ændring i anbefalingerne omkring hjemmearbejde – efter følgende plan:

21. maj 2021:
20 pct. fysisk fremmøde

14. juni/når alle +50 år har fået første vaccinationsstik:
50 pct. fysisk fremmøde, dog altid adgang til fremmøde for mindst 50 medarbejdere.


1. august 2021:
100 pct. fysisk fremmøde (med forventning om at flere arbejdspladser gør brug af muligheden for hjemmearbejde).
Myndighederne opfordrer også til, at de, som møder ind på arbejde, lader sig teste hver uge – også selvom man ikke udviser symptomer på smitte med coronavirus – og at man naturligvis ikke møder på arbejde, hvis man har symptomer.


Myndighederne opfordrer fortsat til at offentlige og private arbejdsgivere sikrer, at sociale arrangementer på og i tilknytning til arbejdspladsen aflyses.

Det boligsociale område er dog stadig at betragte som en kritisk funktion og bliver således ikke påvirket i forhold til opfordringen til hjemmearbejde

Fælles faciliteter og fælles aktiviteter – må beboerne benytte beboerlokalet, beboercafeen og udføre aktiviteter mv.?

Fælles faciliteter og fælles aktiviteter – må beboerne benytte beboerlokalet, beboercafeen og udføre aktiviteter mv.?

Generelt om forsamlingsforbud
Aktuelt gælder et forsamlingsforbuddet på højst 50 personer indendørs. Udendørs må forsamles op til 100 personer.

Anvendelse af beboerlokale til privat arrangement
Som udgangspunkt gælder forsamlingsforbuddet også i et forsamlingshus, i et lejet fest-eller selskabslokale, i et fælleshus og lignende. Forsamlingsforbuddet gælder således også for beboer- og fælleslokaler i de almene boligafdelinger.

Det er lovligt at afholde bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og andre private arrangementer i beboerlokalerne for op til 50 personer, hvis deltagerne kender hinanden, og at det kun er deltagerne, der har adgang til lokalet.

Hvis lokalet kan betragtes som et serveringssted, så gælder regler coronapas og afstandskrav på samme måde som for restauranter og serveringssteder.

Hvis lejeren af lokalet selv har sørget for forplejning, som f.eks. serveringspersonale, vil det bero på en konkret vurdering, om lokalet betragtes som et serveringssted. 

Serveringssteder må gerne holde åbent efter kl. 23 for private arrangementer. Et privat arrangement i et beboerlokale kan således også fortsætte efter kl. 23, medmindre der gælder andre regler herom i boligafdelingens reglement for brug af lokalet.

En beboer, der låner eller lejer beboerlokalet til en privat fest, og deltagerne i festen vil   blive gjort ansvarlige, hvis politiet konstaterer en overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

Boligorganisationen skal være opmærksom på, at den er den juridiske ejer af lokaliteterne, og i princippet også kan blive gjort ansvarlig for aktiviteter i foreningens lokaler, herunder også et selskabslokale.

Lovgivningen stiller krav for det maksimale antal deltagere pr. m2 og om afstand – bl.a. for foreningslokaler. Disse krav om antal er gældende for lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Det er uklart, om der kan siges at være offentlig adgang, når beboerlokalerne anvendes af beboerne til private lukkede arrangementer.

BL anbefaler, at de almene boligorganisationer følger arealkrav og afstandskrav for foreningslokaler – dvs. én deltager for hver 4m2 og én deltager for hver 2m2, hvis man sidder ned.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nærmere anbefalinger, som giver boligorganisationerne mulighed for at sikre, at arrangementer i beboerlokaler mv. afvikles forsvarligt – se nærmere nedenfor under ”Myndighedernes retningslinjer”.

Aktiviteter i boligafdelingen
Aktiviteter i boligafdelingens fælleslokaler og fælles arealer som f.eks. beboercafé, bankoklub, yoga, kreative værksteder, lektiehjælp og meget mere er også omfattet af ovennævnte forsamlingsforbud. Dette gælder både indendørs og udendørs.

Boligorganisationens ansvar for brug af lokaler
Det er boligorganisationen, der har ansvar for driften og således for at brug af fællesarealer, beboerlokaler, igangsætning af aktiviteter mv. sker forsvarligt i forhold risikoen for smittespredning og i forhold til overholdelse af forsamlingsforbuddet og restriktioner.

Det er således vigtigt, at den enkelte boligorganisation sikrer, at smitterisikoen minimeres for alle involverede, uanset om de er ansatte, beboere eller frivillige mv. Dette bl.a. ved at sørge for:

 

 • Beboerlokaler anvendes til tilladte arrangementer og aktiviteter
 • Adgang til vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 % alkohol)
 • Afstand mellem borde og stole
 • Grundig rengøring af beboerlokalet, herunder fælles kontaktpunkter inden brug samt udluftning før, under og efter brug af lokaler mv.
 • Informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd og om, at personer med symptomer på covid-19 bør isolere sig hjemme.
 • Arealkrav: én deltager for hver 4m2 og én deltager for hver 2m2, hvis man sidder eller ligger ned.
 • Afstandskrav: mindst 1 meters afstand mellem deltagere i en aktivitet
 • Overholdelse af krav om coronapas og mundbind – og informationsmateriale herom
 • Tilskuere skal sidde ned på faste pladser med retning mod scene, oplægsholder mv. (gælder ved idræt og kultur f.eks. opvisning, koncerter, foredrag og lignende)

Der findes flere vejledende retningslinjer, herunder for aktiviteter og for serveringssteder. Se nedenfor under ”Myndighedernes retningslinjer”.

Myndighedernes retningslinjer
Der er forskellige forhold i de forskellige boligafdelinger, og det kan være svært at give retningslinjer for alle aktiviteter. Der findes en række officielle retningslinjer, som kan danne grundlag for den nærmere vurdering af, hvordan man som boligorganisation forholder sig til de konkrete forhold i de forskellige boligafdelinger.

Vi kan henvise til følgende relevante retningslinjer for mere information:

Erhvervsstyrelsens vejledende retningslinjer for serveringssteder (6. maj 2021)

Sundhedsstyrelsen gode råd: Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19 (21. maj 2021)

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for socialt samvær i en tid med COVID-19 (21. maj 2021)

Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smitte, hvor man bor tæt sammen – herunder med forslag til forebyggelse af smitte i fælles rum (4. december 2020)

Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer om forebyggelse af smittespredning (16. april 2021)

Kulturministeriet Q/A vedrørende restriktioner og anbefalinger på kultur-, forenings- og idrætsområdet (12. maj 2021)

Kulturministeriets retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter (21. maj 2021)

Kulturministeriets retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv (21. maj 2021)

Aktiviteter for børn og unge

Aktiviteter for børn og unge

Det er muligt at arrangere aktiviteter for børn og unge. Der gælder ikke længere særlige regler om aktiviteter, som alene er mulige for børn og ikke for voksne.

Dog er børn undtaget fra at bruge mundbind og fremvise coronapas.

Udendørs
Der kan arrangeres udendørs aktiviteter for op til 100 personer (både for børn og for voksne).

Indendørs
Det er muligt arrangere indendørs aktiviteter med op til 50 deltagere.

Se mere om sådanne aktiviteter under spørgsmålet ”Fælles faciliteter og fælles aktiviteter…”

Socialstyrelsen har udarbejdet Retningslinjer for håndtering af COVID-19 på socialområdet (2. marts 2021) 

Kan man afholde urafstemning i boligafdelingen i stedet for at mødes?

Kan man afholde urafstemning i boligafdelingen i stedet for at mødes?

Urafstemning skal som udgangspunkt besluttes af beboerne på et afdelingsmøde. Urafstemning kan således efter de almindelige regler ikke besluttes, hvis afdelingsmødet ikke kan afholdes.

Boligministeren har dog den 4. april 2020 udstedt midlertidige regler om, hvordan beboerdemokratiet skal fungere, så længe corona-situationen gør det umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt at følge reglerne på området.                      

Boligorganisationen kan således midlertidigt beslutte at sende beslutninger til urafstemning i boligafdelingen – det gælder både driftsbudgettet og andre vigtige beslutninger om f.eks. gennemførelse af helhedsplaner.

Der findes ikke i lovgivningen regler for, hvordan urafstemning skal afholdes. Der er dog nogle retningslinjer og gode råd, som kan tages med i planlægningen af urafstemningen i praksis:
 

 • Urafstemningen skal tilrettelægges og præsenteres for beboerne, så alle kan være trygge ved proceduren, og der er åbenhed om processen.

 • Selve afstemningen skal være skriftlig og hemmelig – og boligorganisationen skal derfor sikre sig mod falske stemmesedler.

 • Der må ikke herske tvivl om selve afstemningstemaet – det skal altså fremgå klart, hvad beboerne skal tage stilling til med, således der kan svares ja eller nej til temaet.

 • Supplerende materiale skal være præcist og dækkende, så beboerne ikke bliver i tvivl om, hvad der egentlig skal stemmes om.

 • Angiv hvor og hvordan stemmerne afleveres – og informer klart om, at stemmer, der afgives for sent eller afleveres for sent, ikke tælles med. Stemmesedlerne bør afleveres et neutralt sted - fx på ejendomskontor - og ikke på en privatadresse.

 • Angiv personkredsen i stemmeudvalget. Stemmeudvalget bør bestå af uvildige personer, gerne med repræsentanter for både de ansatte og de valgte.

 • Angiv hvordan og hvornår resultatet vil blive meldt ud.

 • Optælling af stemmesedler bør foregå i et lokale, hvor kun stemmeudvalgets medlemmer er til stede.

 • Alle stemmesedler (også blanke og ugyldige) opbevares aflåst i mindst 4 uger (af hensyn til fristen for indlevering af klage til beboerklagenævnet)


Ministeriet har ved brev af 14. april 2020 til BL uddybet, at urafstemning kan ske digitalt under forudsætning, at boligorganisationen anvender en betryggende digital løsning, og at der er mulighed for at afgive en fysisk stemmeseddel i stedet for den digitale, så ingen husstand afskæres fra at stemme.

Kan man stemme med fuldmagt på et afdelingsmøde – og hvordan?

Kan man stemme med fuldmagt på et afdelingsmøde – og hvordan?

Som udgangspunkt er det alene muligt at stemme med fuldmagt på afdelingsmøderne, hvis det fremgår af boligorganisationens vedtægter.

Der gælder dog midlertidige regler på det almene område som medfører pligt for boligorganisationerne at acceptere fuldmagter ved fysiske afdelingsmøder indtil videre til og med 13. juni 2021 - uanset om det fremgår af vedtægten, at man ikke kan stemme ved fuldmagt.

Der vil være beboere, som er sårbare over for smitterisikoen, og som ikke er trygge ved at deltage i større forsamlinger – og med de midlertidige regler tages der hensyn til, at disse beboere kan udøve deres indflydelse som andre beboere.

Det fremgår ikke nærmere af de midlertidige regler, hvordan boligorganisationen skal forholde sig til denne pligt. Det er således op til boligorganisationerne at fastlægge, hvordan beboerne kan anvende fuldmagt. BL anbefaler følgende:

 • Fuldmagten skal være skriftlig
 • Fuldmagten skal underskrives af fuldmagtsgiver
 • Fuldmagten skal være dateret
 • Fuldmagten udstedes alene til det pågældende afdelingsmøde
 • Fuldmagten udstedes til en beboer i samme boligafdeling

 
Der er muligt at fastsætte en grænse for, hvor mange fuldmagter en fuldmagtshaver kan varetage – men det er op til boligorganisationen at afgøre, hvad der er hensigtsmæssigt og giver mening.


Indenrigs- og Boligministeriet har i den sammenhæng tidligere vurderet, at begrænsninger, hvor det alene tillades, at en husstand kan medbringe én fuldmagt (to stemmer), betragtes som en indskrænkning af beboernes rettigheder, der ikke er proportionel med hensigten bag den midlertidige bestemmelse om brugen af fuldmagter.


Ministeriet har dog den 19. august 2020 meddelt til BL, at ministeriet har genovervejet og nu vurderer, at det er muligt for boligorganisationerne at fastsætte en begrænsning på brugen af fuldmagter til én fuldmagt pr. husstand – altså således, at en beboer eller husstand alene må medbringe én fuldmagt fra en anden husstand. Der er pr. 24. september 2020 indsat bestemmelse herom i bekendtgørelsen om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

I private grundejerforeninger mv. er det ikke ualmindeligt, at der er en begrænsning på f.eks. 3 – 5 fuldmagter pr. medlem. Dette er en praksis, som også almene boligorganisationer kan lægge sig op ad.

Der er ikke pligt for boligorganisationen til at acceptere fuldmagter ved afholdelse af digitale afdelingsmøder.

Ind- og fraflytningssyn – skal de aflyses?

Ind- og fraflytningssyn – skal de aflyses?

BL opfordrer til, at boligorganisationerne sikrer, at den enkelte boligafdeling kan driftes forsvarligt.

Det kan blive forretningskritisk for boligorganisationen, hvis der ikke foretages ind- og fraflytninger, og de dertil knyttede frister ikke overholdes.

BL anbefaler derfor ikke at aflyse afholdelse af de nødvendige syn i forbindelse med ind og fraflytning. Syn bør alene afholdes med de forholdsregler der er - afspritning, ingen håndtryk, værnemidler og en passende afstand. Oftest er der jo tale om, at det alene er den fraflyttende beboer og en ejendomsfunktionær, der er til stede, så det burde være håndterbart at tage de nødvendige forholdsregler.

Indenrigs- og Boligministeriet har vurderet, at det er muligt at mødes til ud- og indflytningssyn, når de nødvendige forholdsregler tages, og at dette kan ske uden at ændre reglerne for syn.

Også ved syn af almene ældre- og plejeboliger finder ministeriet, at det bør være muligt at foretage disse inden for rammerne af gældende regler – med behørig iagttagelse af relevante forholdsregler til begrænsning af smitterisiko.

Der forudsættes i epidemiloven, at ansatte på plejehjem og sygehuse samt personer, der indfinder sig de pågældende steder for f.eks. at levere varer eller serviceydelser, ikke anses for besøgende. Der er således ikke et forbud mod, at ansatte kan foretage syn af lejemålene mv.

BL henstiller til, at boligorganisationerne tager en drøftelse internt omkring, hvordan arbejdet omkring syn bedst muligt kan organiseres med passende foranstaltninger.

Fremvisning af boliger i tilbud – er det muligt?

Fremvisning af boliger i tilbud – er det muligt?

BL opfordrer til, at boligorganisationen sikrer, at den enkelte boligafdeling kan driftes nødvendigt og forsvarligt. Den konkrete bemanding afgøres af boligorganisationernes ledelse.

Det er BL’s vurdering, at fremvisning af boliger i tilbud kan organiseres hensigtsmæssigt i forhold til omstændighederne og efter de nødvendige forholdsregler – altså efter sundhedsstyrelsen retningslinjer om afspritning, ingen fysisk kontakt og nødvendig afstand og efter nærmere aftale med den fraflyttende beboer om fremvisning på en given dato og i nærmere bestemte tidsrum, som begrænses til højst 15 minutter med få antal besøgende på samme tid.

 

 

Huslejerestance som følge af arbejdsløshed på grund af coronavirus

Huslejerestance som følge af arbejdsløshed på grund af coronavirus

Der er en bekymring for de beboere, som de kommende uger risikerer at miste deres arbejde og får problemer med at betale deres husleje.

Det vil være en både ulykkelig situation for den enkelte familie, og en belastning for de boligafdelinger, hvis lejere ikke kan betale deres husleje.

Boligorganisationer har mulighed for at aftale en afdragsordning med den enkelte beboer omkring den skyldige husleje. Det er boligorganisationen, som beslutter om der skal aftales en afdragsordning og de nærmere vilkår herfor.

BL har været i tæt dialog med boligministeriet omkring en model for henstand med betaling af husleje over en længere periode som følge af, at familier mister deres arbejde på grund af corona.

Boligministeren udtalte således i en pressemeddelelse den 12. maj 2020:

”De almene boligorganisationer i Danmark løfter en vigtig samfundsopgave. Jeg ved, at de i denne ekstraordinære situation tager et særligt hensyn til de lejere, der som følge af coronakrisen eksempelvis har mistet deres job og derfor har forbigående problemer med at finde penge til huslejen. Jeg finder det afgørende, at de almene boligorganisationer inden for rammerne af forsvarlig drift fortsætter med at arbejde for at finde fornuftige og realistiske løsninger og er tilbageholdende med at opsige lejere ramt af coronakrisen.”Erhvervslejemålene i de almene boligafdelinger

Erhvervslejemålene i de almene boligafdelinger

I en periode var det ikke tilladt at drive bestemte erhverv i erhvervslejemålene. Det gjaldt f.eks. frisører og tatovører.

Flere boligorganisationer har spurgt om, om erhvervslejerne har krav på afslag i huslejen i henhold til erhvervslejelovens § 23, stk. 2. Det er en bestemmelse, der anvendes meget sjældent, og der er ikke juridisk klarhed over og enighed om, hvorvidt bestemmelsen dækker denne aktuelle situation.

BL og Dansk Erhverv opfordrede de relevante ministerier til en politisk afklaring af bestemmelsen for at undgå et juridisk tovtrækkeri i de enkelte sager og til en afklaring af, hvorledes de vedtagne økonomiske hjælpepakker dækker, herunder sammenhængen mellem erhvervslejernes mulighed for at få kompensation til faste udgifter som husleje overfor et eventuelt afslag i huslejen hos boligorganisationer, og i så fald hvorledes boligorganisationer har mulighed for at få dækket et eventuelt tab.

Det er i hjælpepakken omkring kompensation for faste udgifter slået fast, at der ikke kan ydes  kompensation for omkostninger, som godtgøres en virksomhed (fx erhvervslejere) på anden vis, herunder ved huslejenedsættelse.

 

Hvordan kan der kommunikeres til alle beboere?

Hvordan kan der kommunikeres til alle beboere?

Borgere der ikke har dansk som deres modersmål eller på anden vis er udfordret i forhold til at forstå myndighedernes informationer og de officielle udmeldinger kan have brug for en særlig indsats. Det er vigtigt, at alle borgere i landet forstår information om myndighedernes anbefalinger for at forhindre smittespredning af coronavirus.

Boligorganisationerne kan være en vigtig platform for formidling af information om smittespredning, anbefalinger om forholdsregler og andet, tilpasset den lokale kontekst. Sundhedsstyrelsens hjemmeside findes opdateret information om coronavirus/covid19, vejledninger og materiale som bl.a. film og plakater på en række sprog, herunder engelsk, tysk, fransk, arabisk, urdu og somali.

På Boligsocialnets hjemmeside er der oprettet et særligt corona-site. Her findes inspiration og gode cases der beskriver, hvordan man har arbejdet på at håndtere og forebygge smittespredning i det boligsociale arbejde.

 

 

Skal der udføres grundigere rengøring på fællesarealer?

Skal der udføres grundigere rengøring på fællesarealer?

Det stilles flere spørgsmål om, hvorvidt boligorganisationen skal sørge for ekstra rengøring i f.eks. fælles vaskeri, opgange, på legepladsredskaber osv.

BL opfordrer til, at boligorganisationerne følger de råd, der findes omkring rengøring, og at boligorganisationerne tydeligt henstiller til, at beboerne følger retningslinjerne for god hygiejne.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at rengøring i hjemmet foretages som sædvanligt med almindelige metoder og rengøringsmidler, men ekstra hyppigt og grundigt. Denne retningslinje kan boligorganisationerne også indføre på fælles indendørsarealer, men det er boligorganisationernes egen vurdering om rengøringsniveauet allerede er tilstrækkeligt. Der er ingen retningslinjer for rengøring af legepladser. Sundhedsstyrelsen påpeger, at den vigtigste faktor er god håndhygiejne.

Sundhedsstyrelsen oplyser om smitte fra overflader og hygiejne, at det ikke præcist vides, hvor længe virus kan overleve på overflader, men det anslås, at det er fra få timer til nogle dage. Det afhænger meget af forholdene, f.eks. overfladen, temperatur, luftfugtighed m.v.

Sundhedsstyrelsen understreger, at det derfor er vigtig at huske på, at man ikke kan smittes alene ved at røre ved genstande med virus på. Smitte kræver nemlig, at virus kommer i kontakt med slimhinder i mund, næse eller øjne. Man skal derfor ikke være bange for at røre ved ting, hvis man sørger for god håndhygiejne og er opmærksom på sine hænder. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man sørger for at vaske hænder hyppigt og grundigt, herunder når man kommer hjem udefra, og at man undlader at røre ved sit ansigt, når man ikke har rene hænder.

Det allervigtigste er derfor, at man som beboer sørger for at vaske hænder ofte. Når man ikke har mulighed for dette, kan man anvende håndsprit eller vådservietter.

For rengøring i forbindelse med beboeraktiviteter – se under ”Fælles faciliteter og aktiviteter – må beboerne benytte vaskeriet, beboerlokalet, beboercafeen mv.

Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med lokale restriktioner og tiltag udarbejdet retningslinjer for, hvordan man kan forebygge smittespredning med ny coronavirus, der hvor flere bor tæt sammen, og hvor flere beboere deler fælles faciliteter.

Retningslinjerne er målrettet kollegier eller større bofællesskaber/kollektiver, men andre kan også læse med – og Sundhedsstyrelsen opfordrer til at hjælpe beboere med at passe godt på hinanden ved at overveje om, der kan gøres endnu mere omkring indretning, rengøring mv., som der gives gode råd om i pjecen:

Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smitte, hvor man bor tæt sammen (4. december 2020)

Sundhedsstyrelsen har også udarbejdet et notat om rengøring af områder med mange fælles kontaktpunkter. Notat om rengøring med mange fælles kontaktpunkter. 

 

Gælder GDPR også i forbindelse med coronaudbruddet?

Gælder GDPR også i forbindelse med coronaudbruddet?

Flere har spurgt om persondatareglerne fortsat gælder i denne tid under corona?

Helt overordnet så gælder GDPR-reglerne - også selvom vi er ramt af coronakrisen.

Det er således f.eks. ikke muligt for ejendomsfunktionærerne at få oplyst af hjemmeplejen, hvilke beboere der måtte være smittede med corona – ligesom ejendomsfunktionærer heller ikke kan få oplyst, hvis beboerne lider af anden sygdom. Ejendommens personale må i disse tider tage de anbefalede forholdsregler, uanset om de er bekendt med, at der findes smittede beboere, da alle kan bære smitte uden at have særlige symptomer.

Datatilsynets direktør Cristina Angela Gulisano forstår virksomhedernes akutte udfordringer. Hun har udtalt, at reglerne ikke kan lempes, og alle skal som altid tilstræbe at overholde dem. Men sker der en overtrædelse, vil Datatilsynet se på helheden og ved vurderingen af en eventuel sanktion tage højde for, at der kan være særlige forhold på spil. Den ekstraordinære situation kan være en formildende omstændighed.


Der kan læses meget mere om GDPR og corona på følgende links:

Datatilsynet: Hvordan er det med GDPR og coronavirus?
Kammeradvokaten: Coronavirus i Danmark - hvad så med GDPR?
Dansk Industri: Datatilsyn: 4 råd om GDPR-håndtering i corona-tider
Dansk Industri: Corona giver udfordringer med GDPR

Læs også BL-Informerer: 

3721 - Aftale om yderligere udfasning af restriktioner og forlængelse af midlertidige regler på boligområdet
3421 - Genåbningsplan pr. 21. maj 2021​
3221 - Forlængelse af de midlertidige regler på boligområdet som følge af Covid-19
3121 - Aktuel afholdelse af møder i beboerdemokratiet i denne coronatid
2921 - Genåbningsplan pr. 6. maj 2021 – der kan igen afholdes større møder i beboerdemokratiet
2621 - Lempelse af forsamlingsforbud, yderligere genåbning og forlængelse af midlertidige regler
2421 - Midlertidig forlængelse af frister for aflevering af forbrugsregnskaber
2221 - Forlængelse af de midlertidige regler på boligområdet
1521 - Forlængelse af midlertidige regler på boligområdet som følge af coronavirus
1421 - Gradvis genåbning af Danmark pr. 1. marts 2021 – forsamlingsforbud og midlertidige regler på boligområdet
1021 - Forlængelse af skærpede tiltag og restriktioner på grund af Corona - til og med 28. februar 2021
0821 - Forlængelse af skærpede tiltag og restriktioner for at bevare kontrollen med coronaepidemien
0321 - Forsamlingsforbud og undtagelsenn om 500 deltagere
0121 - Forsamlingsforbud og restriktioner skærpes på grund af grund af udbredt coronasmitte
9820 - Nedlukning af Danmark og skærpede restriktioner på grund af COVID-19 forlænget
9120 - Nedlukning af Danmark hen over jul og på grund af COVID-19
8720 - Udvidelse af skærpede slået afggggende tiltag til hele landet
8520 -Skærpede slåetforebyggende tiltag for 31 kommuner
8420 - Forlængelse af reglerne om midlertidige fravigelse på boligområdet som følge af COVID-19
8220 - Forlængelse af af Forsamlingsforbud og skærpede slået for 38 kommuner
8120 - Tiltag for at få coronasmitte i Helsingør Kommune
8020 - Tiltag for at få coronasmitte i Hovedstadsområdet
7920 - Forlængelse af forsamlingsforbud på maks. 10 personer
7720 - Yderligere lempelser af lokale tiltag i kommuner i Nordjylland
7620 - Lempelse af lokale tiltag i kommuner i Nordjylland
7420 - Lokale tiltag for på reducere slået udvikling i Nordjylland
72 10 - Nye regler om brug af mundbind i lokaler med offentlig adgang
7120 - Afholdelse af møder i beboerdemokratiet efter ændring af forsamlingsforbud
7020 - Forlængelse og ændring af forsamlingsforbud - og nye og skærpede restriktioner på grund af coronasmitte
6820 - Forlængelse af det lille forsamlings og gældende coronaholder
6420 - Præcisering af krav om mundbind
6320 - Justering af corona-retningslinjer
6220 - Forlængelse af bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
6020 - Ændring af det lille forsamlings og andre nationale tiltag på grund af stigning i coronasmitte

5820 - Boligorganisationer bidrager til kommunale beredskaber

5420 - Lokale tiltag og ændring af det lille forsamlingsforbud i 18 kommuner på grund af stigning i coronasmitten

5320 - Det store forsamlingsforbud forlænges
5220 - Ændring i udmelding om brug af fuldmagter ved afdelingsmøder under corona
5020 - Afholdelse
af møder i beboerdemokratiet efter lokale tiltag grund på af stigende coronasmitte
4920 - Præcisering af brugen af fuldmagter ved afdelingsmøder
4720 - Ændringer i det lille forsamlingsforbud – fra 50 til 100

3720 - Gode råd om afholdelse af arrangementer 

3620 - Ændring af bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavisussygdom 2019 (COVID-19)
3520 - Yderligere lempelser af det lille forsamlingsforbud for afholdelse af arrangementer
3420 - Forsamlingsforbud lempes for private fester i beboerr mv.

3320 - Ændring af forsamlingsforbud – det betyder for de almene boligorganisationer
3220 - Ændring af forsamlingsforbud

2920 - Forsamlingsforbud i en coronatid

2120 - Information om coronavirus på forskellige sprog

2020 - Anbefalinger til drift af ventilationsanlæg under coronavirus

1920 - Ny bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirus

1820 - Afklaring af anbefalinger for drift af ventilationsanlæg under coronavirus

1720 - Ændringer af reglerne i den almene boliglovgivning om følge af coronavirus

1620 - Frister for forbrugsregnskaber i lyset af coronavirussen

1520 - Viden om coronavirus til alle beboere​

1420 - Oprettelse af Det Rådgivende Byggepanel

1320 - Mange spørgsmål om håndteringen af coronavirus

1220 - Godkendelse og indberetning af regnskaber ved aflysning af møder på grund af coronavirus

1020 - Fællesbrev fra Boligministeriet og BL

0920 - Nyt om coronavirus

0820 - Om coronavirus

 

Rådgivende Byggepanel


Vi har alle et stort medansvar for at holde hånden under dansk økonomi. I den almene sektor renoverer og vedligeholder vi årligt for over 14 milliarder kroner, og det er vigtigt, at denne aktivitet i videst muligt omfang fortsætter, så der ikke mistes arbejdspladser og tillige sker fordyrelser af renoveringerne. BL er gået sammen med Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitektvirksomhederne, Tekniq, Bygherreforeningen, Dansk Erhverv, BAT Kartellet og Landsbyggefonden og har oprettet ”Det Rådgivende Byggepanel.

Det Rådgivende Byggepanel skal være en stærkt koalition af kompetencer, der skal kunne bistå boligorganisationer med råd og vejledning omkring gennemførelse af byggesagerne i denne vanskelige tid. Der åbnes således en hotline, hvor boligorganisationerne kan stille spørgsmål.

Læs om Det Rådgivende Byggepanel
Hotline for BL’s medlemmer

Hvis boligorganisationerne har spørgsmål omkring corona - særligt i forhold til driften og beboerdemokratiet - kan der sendes en mail til corona@bl.dk.

Hos Dansk Erhverv finder du svar på en række praktiske og juridiske spørgsmål i forbindelse med virksomheders håndtering af coronavirus:

Personale
Her finder du råd og vejledning om en række praktiske og ansættelsesretslige spørgsmål i forbindelse med personaleforhold og coronavirus.

Myndigheder
Her finder du en oversigt over relevante myndigheders information i forbindelse med coronavirus.

Force majeure og coronavirus
Hvordan er det nu lige med force majeure? Hvad skal man huske, kan man nægte at modtage levering fra særligt udsatte områder, og er coronavirus force majeure?​


Hotline til virksomheder

Hvis du som virksomhed har spørgsmål til coronavirus kan du ringe til Virksomhedsguidens hotline i Erhvervsstyrelsen. Hotlinen vejleder som udgangspunkt ikke, men er behjælpelig med at henvise til rette myndighed. Tlf. 72 20 00 34.

Hotline for BL's medlemmer
Hvis boligorganisationerne har spørgsmål omkring corona - særligt i forhold til driften og beboerdemokratiet - kan der sendes en mail til corona@bl.dk.Nyttige links:


Sundhedsstyrelsen.dk
Coronasmitte.dk
Erhvervsstyrelsen.dk
Boligsocialnet.dk
Fagbladet Boligen: Coronavirus: Sådan kan boligselskaber gøre
Fagbladet Boligen: Sådan håndterer boligselskaberne coronaOprettelse: 10.03.2020 | Sidst opdateret: 04.05.2021

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

Søger du bolig? - Klik her