Information til medlemmerne om coronavirus

Almene boligorganisationer har jævnligt mange mennesker samlet på lidt plads. Det kan øge risikoen for smitte af sygdomme - herunder coronavirus. Myndighederne har udsendt øget information til blandt andet arbejdspladser, og ifølge Sundhedsstyrelsen kan almene boligselskaber med fordel følge de samme råd.

Billede af Corona (1)

Afdelingsmøder – skal de aflyses?

Afdelingsmøder – skal de aflyses?Video: BL's konsulenter Søren Madsen og Bjarne Zetterström rådgiver om, hvordan I kan forholde jer når coronasituationen går ud over mødeaktiviteten i afdelingen.


Boligministeriet og BL har tidligere opfordret til at aflyse og ikke indkalde til møder i forbindelse med beboerdemokratiske aktiviteter såsom afdelingsmøder, generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder, og efterfølgende udstedte sundheds- og ældreministeren forbud mod forsamlinger på flere end 10 personer. Dermed er der for tiden formelt forbud mod at afholde ovennævnte møder.

Boligministeren har den 4. april 2020 udstedt midlertidige regler om, hvordan beboerdemokratiet skal fungere, så længe corona-situationen gør det umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt at følge reglerne på området. De midlertidige regler gælder indtil videre til den 1. juli 2020, men vil blive forlænget, hvis situationen gør det nødvendigt.

De midlertidige regler giver mulighed for, at ordinære afdelingsmøder kan aflyses eller udskydes, så længe sundheds- og ældreministeren har udstedt forbud mod større forsamlinger. Ordinært afdelingsmøde dækker både de obligatoriske budgetmøde og regnskabsmødet. Det er boligorganisationen, der træffer beslutning om, hvorvidt der skal ske udskydelse eller aflysning.

Hvis et afdelingsmøde udskydes, skal det afholdes på et senere tidspunkt, når forbuddet mod større forsamlinger er ophævet. Der indkaldes da til ordinært møde efter fristerne i boligorganisationens vedtægter, og på mødet foretages valg til afdelingsbestyrelse, eventuelt valg til repræsentantskab. Eventuelt godkendes regnskabet, og driftsbudgettet for det resterende år godkendes (medmindre det tidligere er godkendt ved en urafstemning – se nedenfor).

Hvis et afdelingsmødes aflyses, indebærer det, at der ikke afholdes ordinært afdelingsmøde for dette år.

Valgperioder forlænges således, indtil der kan afholdes møder om valg til afdelingsbestyrelse og eventuelt valg til repræsentantskab.

Boligorganisationen får desuden midlertidigt særlige beslutningskompetencer:

Boligorganisationen kan beslutte driftsbudgettet for det kommende budgetår, hvis driftsbudgettet ikke overstiger det foregående års budget med mere end 2%.

Hvis afdelingsmødet er aflyst, gælder beslutningen for hele året, mens hvis afdelingsmøde er udskudt, gælder beslutningen for perioden frem til afdelingsmødets afholdelse, og afdelingsmødet kan godkende for den resterende del af året.

Boligorganisationen kan også beslutte at sende beslutninger til urafstemning i boligafdelingen – det gælder både driftsbudgettet og andre vigtige beslutninger om f.eks. gennemførelse af helhedsplaner. Ministeriet har ved brev af 14. april 2020 til BL uddybet, at en sådan urafstemning kan ske digitalt under forudsætning, at boligorganisationen anvender en betryggende digital løsning, og at der er mulighed for at afgive en fysisk stemmeseddel i stedet for den digitale, så ingen husstand afskæres fra at stemme.

Se ”Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19)”.

Læs mere i Transport- og Boligministeriets ”Skrivelse om bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom (COVID-19)”, der præciserer den praktiske håndtering af reglerne.

Repræsentantskabsmøder – skal de aflyses?

Repræsentantskabsmøder – skal de aflyses?

Boligministeriet og BL har tidligere opfordret til at aflyse og ikke indkalde til møder i forbindelse med beboerdemokratiske aktiviteter såsom afdelingsmøder, generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder, og efterfølgende udstedte sundheds- og ældreministeren forbud mod forsamlinger på flere end 10 personer. Dermed er der for tiden formelt forbud mod at afholde ovennævnte møder.

Boligministeren har den 4. april 2020 udstedt midlertidige regler om, hvordan beboerdemokratiet skal fungere, så længe corona-situationen gør det umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt at følge reglerne på området.

De midlertidige regler slår fast, at ordinære repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger kan udskydes, så længe forbuddet mod forsamlinger gælder.

Det betyder, at valgperioden forlænges, og regnskabsgodkendelsen må udskydes.

Regnskaberne indberettes til kommunalbestyrelser og Landsbyggefond med en bemærkning om, at der efterfølgende forudsættes godkendelse på repræsentantskabsmøde eller generalforsamling. Dermed kan alle ordinære frister overholdes.

Når forbuddet mod større forsamlinger er ophævet, indkaldes der til ordinært repræsentantskabsmøde eller generalforsamling efter fristerne i boligorganisationens vedtægter, og på mødet foretages valg til organisationsbestyrelsen, godkendelse af regnskab mv.

Hvis der er specielle forhold, som repræsentantskabet er nødsaget til at behandle på nuværende tidspunkt, må boligorganisationen overveje, hvordan det praktisk kan ske – via telefon, pr. mail, Skype mv.

Se ”Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19)”.

Læs mere i Transport- og Boligministeriets ”Skrivelse om bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom (COVID-19)”, der præciserer den praktiske håndtering af reglerne.

Bestyrelsesmøder og lignende møder – kan de afholdes?

Bestyrelsesmøder og lignende møder – kan de afholdes?

Planlagte møder for afdelingsbestyrelse, organisationsbestyrelse, byggeudvalg, følgegrupper mv. har ofte færre deltagere, og det kan være nødvendigt at drøfte forskellige forhold. Det er den enkelte boligorganisations beslutning, hvilke møder der skal gennemføres, og hvordan de afholdes.

Dog skal der tages højde for forsamlingsforbuddet, således der ikke samles flere personer end tilladt. Forsamlingsforbuddet fastslår, at der ikke må samles mere end 10 personer. Møder med mere end 10 personer kan således ikke afholdes ved fysisk fremmøde, men må afvikles på anden vis – f.eks. ved skriftlig behandling pr. mail, via telefon eller over Zoom, Skype, Teams mv.Fælles faciliteter og aktiviteter – må beboerne benytte vaskeriet, beboerlokalet, beboercafeen mv.?

Fælles faciliteter og aktiviteter – må beboerne benytte vaskeriet, beboerlokalet, beboercafeen mv.?

I forlængelse af myndighedernes udmelding den 17. marts 2020 om begrænsning af grupper til max 10 personer pr. 18. marts 2020 kl. 10, opfordrer BL boligorganisationerne til at ændre brugen af boligafdelingernes fælles faciliteter.

Fælles faciliteter som vaskeri bør holdes åbent for beboerne. Det anbefales, at der opsættes opslag om sundhedsstyrelsen retningslinjer i de åbne fælles faciliter, herunder at der henvises til der maximalt må opholde sig 10 personer ad gangen i det enkelte vaskeri – gerne efter nærmere anvisning fra boligorganisationen.

Der opfordres også til at sætte opslag op på øvrige fællesarealer med opfordring til at holde afstand og sørge for god håndhygiejne mv, herunder på legepladser.

Brugen af beboerlokale/selskabslokale bør suspenderes og dermed ophøre. BL anbefaler således, at der lukkes for fremtidige udlejninger på ubestemt tid, og at allerede reserverede bookinger af beboerlokaler/selskabslokaler annulleres. Eventuelt betalte depositum tilbagebetales.

Aktiviteter i boligafdelingens fælleslokaler som f.eks. beboercafé, bankoklub, kreative værksteder, lektiehjælp og meget mere er omfattet ovennævnte forsamlingsforbud. Der gælder undtagelser til forsamlingsforbuddet for f.eks. serveringssteder (restauranter og cafeer mv.), men det kan ikke udvides til at omfatte lignende aktiviteter i boligafdelingen. En beboercafé er en social aktivitet i en boligafdeling og ikke et erhvervsforetagende.

Kan man afholde urafstemning i boligafdelingen i stedet for at mødes?

Kan man afholde urafstemning i boligafdelingen i stedet for at mødes?

Urafstemning skal som udgangspunkt besluttes af beboerne på et afdelingsmøde. Urafstemning kan således ikke besluttes, hvis afdelingsmødet ikke kan afholdes.

Boligministeren har dog den 4. april 2020 udstedt midlertidige regler om, hvordan beboerdemokratiet skal fungere, så længe corona-situationen gør det umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt at følge reglerne på området.

Boligorganisationen kan således midlertidigt beslutte at sende beslutninger til urafstemning i boligafdelingen – det gælder både driftsbudgettet og andre vigtige beslutninger om f.eks. gennemførelse af helhedsplaner.

Se ”Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19)”.

Læs mere i Transport- og Boligministeriets ”Skrivelse om bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom (COVID-19)”, der præciserer den praktiske håndtering af reglerne.

Der findes ikke i lovgivningen regler for, hvordan urafstemning skal afholdes. Der er dog nogle retningslinjer og gode råd, som kan tages med i planlægningen af urafstemningen i praksis:
 

 • Urafstemningen skal tilrettelægges og præsenteres for beboerne, så alle kan være trygge ved proceduren, og der er åbenhed om processen.

 • Selve afstemningen skal være skriftlig og hemmelig – og boligorganisationen skal derfor sikre sig mod falske stemmesedler.

 • Der må ikke herske tvivl om selve afstemningstemaet – det skal altså fremgå klart, hvad beboerne skal tage stilling til med, således der kan svares ja eller nej til temaet.

 • Supplerende materiale skal være præcist og dækkende, så beboerne ikke bliver i tvivl om, hvad der egentlig skal stemmes om.

 • Angiv hvor og hvordan stemmerne afleveres – og informer klart om, at stemmer, der afgives for sent eller afleveres for sent, ikke tælles med. Stemmesedlerne bør afleveres et neutralt sted - fx på ejendomskontor - og ikke på en privatadresse.

 • Angiv personkredsen i stemmeudvalget. Stemmeudvalget bør bestå af uvildige personer, gerne med repræsentanter for både de ansatte og de valgte.

 • Angiv hvordan og hvornår resultatet vil blive meldt ud.

 • Optælling af stemmesedler bør foregå i et lokale, hvor kun stemmeudvalgets medlemmer er til stede.

 • Alle stemmesedler (også blanke og ugyldige) opbevares aflåst i mindst 4 uger (af hensyn til fristen for indlevering af klage til beboerklagenævnet).

Ind- og fraflytningssyn – skal de aflyses?

Ind- og fraflytningssyn – skal de aflyses?

BL opfordrer til, at boligorganisationerne sikrer, at den enkelte boligafdeling kan driftes forsvarligt.

Det kan blive forretningskritisk for boligorganisationen, hvis der ikke foretages ind- og fraflytninger, og de dertil knyttede frister ikke overholdes.

BL anbefaler derfor ikke at aflyse afholdelse af de nødvendige syn i forbindelse med ind og fraflytning. Syn bør alene afholdes med de forholdsregler der er - afspritning, ingen håndtryk og en passende afstand. Oftest er der jo tale om, at det alene er den fraflyttende beboer og en ejendomsfunktionær, der er til stede, så det burde være håndterbart at tage de nødvendige forholdsregler.

Trafik- og Boligministeriet har vurderet, at det er muligt at mødes til ud- og indflytningssyn, når de nødvendige forholdsregler tages, og at dette kan ske uden at ændre reglerne for syn.

Også ved syn af almene ældre- og plejeboliger finder ministeriet, at det på nuværende tidspunkt og med de aktuelle restriktioner bør være muligt at foretage disse inden for rammerne af gældende regler – med behørig iagttagelse af relevante forholdsregler til begrænsning af smitterisiko.

Der forudsættes i epidemiloven, at ansatte på plejehjem og sygehuse samt personer, der indfinder sig de pågældende steder for f.eks. at levere varer eller serviceydelser, ikke anses for besøgende. Der er således ikke et forbud mod, at ansatte kan foretage syn af lejemålene mv.

BL henstiller til, at boligorganisationerne tager en drøftelse internt omkring, hvordan arbejdet omkring syn bedst muligt kan organiseres med passende foranstaltninger.

Fremvisning af boliger i tilbud – er det muligt?

Fremvisning af boliger i tilbud – er det muligt?

BL opfordrer til, at boligorganisationen sikrer, at den enkelte boligafdeling kan driftes nødvendigt og forsvarligt. Den konkrete bemanding afgøres af boligorganisationernes ledelse.

Det er BL’s umiddelbare vurdering, at fremvisning af boliger i tilbud kan organiseres hensigtsmæssigt i forhold til omstændighederne og efter de nødvendige forholdsregler – altså efter sundhedsstyrelsen retningslinjer om afspritning, ingen fysisk kontakt og nødvendig afstand og efter nærmere aftale med den fraflyttende beboer om fremvisning på en given dato og i nærmere bestemte tidsrum, som begrænses til højst 15 minutter med få antal besøgende på samme tid.

 

 

Huslejerestance som følge af arbejdsløshed på grund af coronavirus

Huslejerestance som følge af arbejdsløshed på grund af coronavirus

Der er en bekymring for de beboere, som de kommende uger risikerer at miste deres arbejde og får problemer med at betale deres husleje.

Det vil være en både ulykkelig situation for den enkelte familie, og en belastning for de boligafdelinger, hvis lejere ikke kan betale deres husleje.

Boligorganisationer har mulighed for at aftale en afdragsordning med den enkelte beboer omkring den skyldige husleje. Det er boligorganisationen, som beslutter om der skal aftales en afdragsordning og de nærmere vilkår herfor.

BL er i tæt dialog med boligministeriet omkring en model for henstand med betaling af husleje over en længere periode som følge af, at familier mister deres arbejde på grund af corona.

Erhvervslejemålene i de almene boligafdelinger

Erhvervslejemålene i de almene boligafdelinger

Pr. 18. marts 2020 kl. 10 er det i en periode ikke tilladt at drive bestemte erhverv i erhvervslejemålene. Det gælder f.eks. frisører og tatovører.

Flere boligorganisationer spørger om, om erhvervslejerne har krav på afslag i huslejen i henhold til erhvervslejelovens § 23, stk. 2. Det er en bestemmelse, der anvendes meget sjældent, og der er ikke juridisk klarhed over og enighed om, hvorvidt bestemmelsen dækker denne aktuelle situation.

BL og Dansk Erhverv opfordrede de relevante ministerier til en politisk afklaring af bestemmelsen for at undgå et juridisk tovtrækkeri i de enkelte sager og til en afklaring af, hvorledes de vedtagne økonomiske hjælpepakker dækker, herunder sammenhængen mellem erhvervslejernes mulighed for at få kompensation til faste udgifter som husleje overfor et eventuelt afslag i huslejen hos boligorganisationer, og i så fald hvorledes boligorganisationer har mulighed for at få dækket et eventuelt tab.

Det er i hjælpepakken omkring kompensation for faste udgifter slået fast, at der ikke kan ydes  kompensation for omkostninger, som godtgøres en virksomhed (fx erhvervslejere) på anden vis, herunder ved huslejenedsættelse.

 

Hvordan kan der kommunikeres til beboere, der ikke taler dansk?

Hvordan kan der kommunikeres til beboere, der ikke taler dansk?

Boligorganisationer har tidligt tilkendegivet, at en del af de almene beboere, der ikke har dansk som deres modersmål, er udfordret i forhold til at forstå informationer og officielle udmeldinger om coronavirus.

Efterhånden er en del af myndighedernes informationer og retningslinjer oversat til en række sprog


Nedenfor har vi samlet links til hjemmesider, hvor man kan hente materiale og information om coronavirus på en række sprog og formidlet gennem både tekst, video og som hotline:

Løbende nyheder om coronavirus på mere end 25 sprog
BL og Mino Danmark indgik den 30. marts et samarbejde om, at kvalificere og distribuere videomateriale om coronavirus/COVID-19 i Danmark på mange sprog.


Mino Danmark oversætter løbende regeringens udmeldinger på mere end 25 sprog på tekst og video. Tekst og videoer kan findes her.

Myndighedernes materialer om coronavirus
Udlændinge- og integrationsministeren er gået sammen med Boligministeren om en oplysningsindsats målrettet udlændinge, der har vanskeligt ved til fulde at forstå myndighedernes retningslinjer om coronavirus/COVID-19.


De centrale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet er oversat til en række sprog. Oplysningsindsatsen består af oversættelse af plakater, pjecer og på sigt film.


BL har været i tæt dialog med Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som er ansvarlig for indsatsen, både omkring indhold og distribution. Mino Danmark har stået for oversættelserne. Plakater og pjecer på forskellige sprog  kan findes her.

Rådgivning til flygtninge og indvandrere på deres eget sprog
DRC - Dansk Flygtningehjælp har etableret en telefonisk hotline samt hjemmeside med chatfunktion, hvor flygtninge og indvandrere kan få rådgivning og opdateret information om COVID-19 på 25 sprog. Information, hotline og chat på 25 sprog på coronadenmark.dk.


BL opfordrer til, at boligorganisationernes fortsætter det gode arbejde og intensiverer indsatsen, der hvor det er muligt og giver adgang til information om coronavirus på alle de sprog der tales i Danmark. Vi skal sammen mindske smittespredning af coronavirus.


Se også Boligsocialnets særlige corona-site, hvor der findes eksempler på, hvordan boligorganisationer informerer om virussen samt henvisninger til øvrige relevante hjemmesider.

Skal der udføres grundigere rengøring på fællesarealer?

Skal der udføres grundigere rengøring på fællesarealer?

Det stilles flere spørgsmål om, hvorvidt boligorganisationen skal sørge for ekstra rengøring i f.eks. fælles vaskeri, opgange, på legepladsredskaber osv.


BL opfordrer til, at boligorganisationerne følger de råd, der findes omkring rengøring, og at boligorganisationerne tydeligt henstiller til, at beboerne følger retningslinjerne for god hygiejne.

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at rengøring i hjemmet og på arbejdspladser foretages som sædvanligt med almindelige metoder og rengøringsmidler, men ekstra hyppigt og grundigt. Denne retningslinje kan boligorganisationerne også indføre på fælles indendørsarealer, men det er boligorganisationernes egen vurdering om rengøringsniveauet allerede er tilstrækkeligt. Der er ingen retningslinjer for rengøring af legepladser. Sundhedsstyrelsen påpeger, at den vigtigste faktor er god håndhygiejne.

 

Sundhedsstyrelsen oplyser om smitte fra overflader og hygiejne, at det ikke præcist vides, hvor længe virus kan overleve på overflader, men det anslås, at det er fra få timer til nogle dage. Det afhænger meget af forholdene, f.eks. overfladen, temperatur, luftfugtighed m.v.

 

Sundhedsstyrelsen understreger, at det derfor er vigtig at huske på, at man ikke kan smittes alene ved at røre ved genstande med virus på. Smitte kræver nemlig, at virus kommer i kontakt med slimhinder i mund, næse eller øjne. Man skal derfor ikke være bange for at røre ved ting, hvis man sørger for god håndhygiejne og er opmærksom på sine hænder. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man sørger for at vaske hænder hyppigt og grundigt, herunder når man kommer hjem udefra, og at man undlader at røre ved sit ansigt, når man ikke har rene hænder.

 

Det allervigtigste er derfor, at man som beboer sørger for at vaske hænder ofte. Når man ikke har mulighed for dette, kan man anvende håndsprit eller vådservietter.

Gælder GDPR også i forbindelse med coronaudbruddet?

Gælder GDPR også i forbindelse med coronaudbruddet?

Flere har spurgt om persondatareglerne fortsat gælder i denne tid under corona?

Helt overordnet så gælder GDPR-reglerne - også selvom vi er ramt af coronakrisen.

Det er således f.eks. ikke muligt for ejendomsfunktionærerne at få oplyst af hjemmeplejen, hvilke beboere der måtte være smittede med corona – ligesom ejendomsfunktionærer heller ikke kan få oplyst, hvis beboerne lider af anden sygdom. Ejendommens personale må i disse tider tage de anbefalede forholdsregler, uanset om de er bekendt med, at der findes smittede beboere, da alle kan bære smitte uden at have særlige symptomer.

Datatilsynets direktør Cristina Angela Gulisano forstår virksomhedernes akutte udfordringer. Hun har udtalt, at reglerne ikke kan lempes, og alle skal som altid tilstræbe at overholde dem. Men sker der en overtrædelse, vil Datatilsynet se på helheden og ved vurderingen af en eventuel sanktion tage højde for, at der kan være særlige forhold på spil. Den ekstraordinære situation kan være en formildende omstændighed.


Der kan læses meget mere om GDPR og corona på følgende links:

Datatilsynet: Hvordan er det med GDPR og coronavirus?
Kammeradvokaten: Coronavirus i Danmark - hvad så med GDPR?
Dansk Industri: Datatilsyn: 4 råd om GDPR-håndtering i corona-tider
Dansk Industri: Corona giver udfordringer med GDPR

Anbefalinger fra myndigheder for at begrænse smitte

 

1 - Forebyg smitte

Det vigtigste er at opfordre beboerne til at forebygge smitte. Det gør man med god håndhygiejne - altså hyppig og grundig håndvask og eventuelt afspritning af hænder. Samtidig bør man undgå at have tæt kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller infektioner i luftvejene, og man bør nyse i enten engangslommetørklæder eller i albuebøjningen. Boligselskaberne kan eventuelt sætte dispensere med håndsprit i fællesområder og for eksempel ved elevatorer og toiletter.

2 - Ved arrangementer


Forbud mod arrangementer, begivenheder m.v. med flere end 10 personer

 • Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 – et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv. Forbuddet er forlænget og gælder foreløbigt frem til og med den 13. april 2020.

 • Forbuddet hindrer ikke, at flere end 10 personer på sædvanlig vis er til stede og bevæger sig rundt fx i en butik, et supermarked, en lufthavn eller på en togstation. Tilsvarende gælder, at almindelig brug af kollektive transportmidler (tog, busser, fly, færger m.v.) og almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads ikke er omfattet. Forbuddet finder heller ikke anvendelse, hvis der er tale om en forsamling med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, herunder demonstrationer eller politiske møder.

 • Forbuddet gælder ikke i private hjem. Der opfordres dog kraftigt til aflyse planlagte private sammenkomster mv. med flere end 10 personer, generelt begrænse deltagerantallet mest muligt og følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

 • Politiet får herudover – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 – mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end 10 personer befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

 

 


Fokus på hygiejne
Det er vigtigt at have fokus på hygiejne, og det kan være en god idé at hænge plakater op med hygiejneråd for at forebygge smitte. Sundhedsstyrelsen har lavet plakaten, som findes på flere sprog: engelsk, tysk, arabisk, polsk, somali og tyrkisk og som kan hentes her

På indvandrermedicinsk kliniks hjemmeside finder man information om COVID-19 på forskellige sprog. Der ligger også lydfiler på nogle sprog.


Fællesbrev fra Boligministeriet og BL

En million danskere bor i en almen bolig – heraf er omtrent hver fjerde en ældre medborger, som er særlig udsat, hvis de bliver smittet med coronavirus.

Vi vil derfor opfordre alle boligorganisationer til at sikre, at indkaldte afdelingsmøder, generalforsamlinger eller repræsentantskabsmøder aflyses, og at der indtil videre ikke indkaldes til lignende møder.

Læs fællesbrev fra Boligministeriet og BL

 

Nyt Rådgivende Byggepanel


Vi har alle et stort medansvar for at holde hånden under dansk økonomi. I den almene sektor renoverer og vedligeholder vi årligt for over 14 milliarder kroner, og det er vigtigt, at denne aktivitet i videst muligt omfang fortsætter, så der ikke mistes arbejdspladser og tillige sker fordyrelser af renoveringerne. BL er gået sammen med Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitektvirksomhederne, Tekniq, Bygherreforeningen, Dansk Erhverv, BAT Kartellet og Landsbyggefonden og har oprettet ”Det Rådgivende Byggepanel.

Det Rådgivende Byggepanel skal være en stærkt koalition af kompetencer, der skal kunne bistå boligorganisationer med råd og vejledning omkring gennemførelse af byggesagerne i denne vanskelige tid. Der åbnes således en hotline, hvor boligorganisationerne kan stille spørgsmål.

Læs om Det Rådgivende Byggepanel
Hotline for BL’s medlemmer

Hvis boligorganisationerne har spørgsmål omkring corona - særligt i forhold til driften og beboerdemokratiet - kan der sendes en mail til corona@bl.dk.

Hos Dansk Erhverv finder du svar på en række praktiske og juridiske spørgsmål i forbindelse med virksomheders håndtering af coronavirus:

Personale
Her finder du råd og vejledning om en række praktiske og ansættelsesretslige spørgsmål i forbindelse med personaleforhold og coronavirus.

Myndigheder
Her finder du en oversigt over relevante myndigheders information i forbindelse med coronavirus.

Force majeure og coronavirus
Hvordan er det nu lige med force majeure? Hvad skal man huske, kan man nægte at modtage levering fra særligt udsatte områder, og er coronavirus force majeure?​


Hotline til virksomheder

Hvis du som virksomhed har spørgsmål til coronavirus kan du ringe til Virksomhedsguidens hotline i Erhvervsstyrelsen. Hotlinen vejleder som udgangspunkt ikke, men er behjælpelig med at henvise til rette myndighed. Tlf. 72 20 00 34.

Hotline for BL's medlemmer
Hvis boligorganisationerne har spørgsmål omkring corona - særligt i forhold til driften og beboerdemokratiet - kan der sendes en mail til corona@bl.dk.Nyttige links:


Sundhedsstyrelsen.dk
Coronasmitte.dk
Erhvervsstyrelsen.dk
Boligsocialnet.dk
Fagbladet Boligen: Coronavirus: Sådan kan boligselskaber gøre
Fagbladet Boligen: Sådan håndterer boligselskaberne coronaSøger du bolig? - Klik her