Råderet for ansatte

Kend reglerne omkring råderet
Billede af kaffekop.jpg

Få styr på reglerne omkring råderet

 

Reglerne om råderet er i teorien forholdsvis enkle, men i praksis kan reglerne give anledning til en række spørgsmål og overvejelser om, hvordan boligorganisationen skal håndtere fx hårde hvidevarer i forbindelse med en køkkenforbedring, registrere uanmeldte arbejder i forbindelse med et syn og generelt sikre vedligeholdelsen af råderetsarbejderne.

 

Vi tilbyder derfor et kursus, hvor medarbejdere, der arbejder med råderetsreglerne, kan blive klogere på de forhåndsregler, man bør tage i forbindelse med godkendelse af forbedrings- og forandringsarbejder hos lejerne.

Bliv klogere på de forhåndsregler, man bør tage i forbindelse med godkendelse af forbedrings- og forandringsarbejder hos lejerne.

Kursusindhold

  • Den individuelle råderet
  • Forskellen på forbedringer og forandringer
  • Vedligeholdelsen
  • Godtgørelse for forbedringer
  • Installationsret – udfordringer med hårde hvidevarer?
  • Uanmeldte arbejder
  • Kollektiv råderet

Deltagerantal: max. 15 deltagere

 

Pris: 13.260 kr. for et kursus på 4 timer, men der er også mulighed for at aftale et kursus med en kortere eller længere varighed. Derudover skal der påregnes transportudgift for underviseren.

PDF Fil

Download kursusbeskrivelsen her

Download

Læs relaterede spørgsmål og svar omkring Råderet

Råderet

Spørgsmål

Kan det være rigtigt at en håndværker udefra skal udføre arbejderne i forbindelse med etablering af nyt badeværelse, når man selv kan udføre arbejdet billigere og tidligere har levet af at sætte fliser op? I reglerne om råderet står der jo at lejeren godt må udføre arbejdet selv.

Svar

Man må godt selv udføre arbejdet, såfremt betingelserne, der fremgår af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., kap.18, er opfyldt, men man kan ikke få godtgørelse for de arbejder man selv udfører.

Det fremgår af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 88, stk.5, at man kun medregner de udgifter der er afholdt til virksomheder, der er registreret efter lov om almindelig omsætningsafgift.

Regler for udnyttelse af råderet

Spørgsmål

Kan det på et afdelingsmøde besluttes, at lejeren informeres om råderetten ved udlevering af den foreliggende pjece fra BL, og at lejerne ud over pjecen instrueres om, at der altid skal ansøges om opførelse af forbedrings- og forandringsarbejder/udvendige arbejder opførsel af udestuer, carporte, baldakiner el.lign. og fliser. Og at intet igangsættes før der foreligger en skriftlig tilladelse/godkendelse fra boligforeningen med afdelingsbestyrelsens påtegning?

Svar

Reglerne om råderet findes bl.a. i driftsbekendtgørelsen kap. 18.

Af driftsbekendtgørelsen § 86, stk. 1, fremgår, at lejeren skal anmelde de pågældende arbejder til boligorganisationen, som påser, at lejerne har ret til at udføre arbejderne.

Af § 86, stk. 2, fremgår videre at lejeren kan påbegynde arbejdet, såfremt skriftligt begrundet afslag på en anmeldelse eller en skriftlig meddelelse ikke er meddelt lejeren inden 8 uger efter boligorganisationens modtagelse af anmeldelsen. Ved beregningen af fristen ses bort fra juli måned.

Udover boligorganisationens godkendelse kræves evt. anmeldelse/godkendelse af arbejderne hos kommunen.

Med henvisning til det ovenfor anførte er det ikke muligt at fastsætte regler, der sætter ”8-ugers reglen” ud af kraft til skade for lejer.

Råderettens omfang

Spørgsmål

Har lejer krav på at etablere nyt badeværelse, eller handler råderetten alene om ændring/renovering af det eksisterende?

Svar

Reglerne om råderet indebærer at lejerne i princippet kan foretage alle former for forbedringsarbejder, idet råderetten dog er undergivet begrænsninger i form af, at arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige.

Arbejderne må således ikke fratage boligen dens karakter af almen bolig eller dens eventuelle karakter af bolig, der er velegnet til ældre og personer med handicap. Medfører arbejderne særlige vedligeholdelsesudgifter for afdelingen, forhøjes lejerens leje tilsvarende, jf. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 85.

 

Råderetten er således ikke begrænset til ændring/renovering af det eksisterende, men vil også kunne omfatte etablering af et nyt badeværelse, forudsat at disse arbejder er rimelige og hensigtsmæssige.

Se alle

Søger du bolig? - Klik her