Dirigentkursus

Indføring i regler og praksis

Dirigenten er garant for korrekt afholdt møde

Dirigenten/mødelederen skal kende reglerne og have forståelse for praksis – dermed sikrer man at møderne afvikles korrekt og at beslutningerne efterfølgende kan effektueres.


Kursusindhold

Kurset vil give deltagerne en generel viden om de krav, som stilles til den gode dirigent og en mødeleders rolle og kompetencer, og vil indeholde alle facetter af et møde i en almen boligafdeling, med udgangspunkt i afdelingsmødet.

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med, eller interesserer sig for, mødefacilitering

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger og henvender sig til alle, der arbejder med, eller interesserer sig for, mødefacilitering.


Hvilke emner gennemgår kurset?

Kursusdagen vil omhandle:

 

  • Forberedelsen
  • Starten på mødet
  • Debatten
  • Forslag
  • Afstemningerne
  • Afslutning

 

Undervisningen vil foregå i korte temaer med oplæg, debat og korte dirigentopgaver, om hvert tema jf. ovenstående.

PDF Fil

Download kursusbeskrivelsen her

Download

Praktisk information og pris

Deltagerantal: 8 – 12 personer.

 

Pris for en kursusdag (f.eks. kl. 09.00 – 15.00) er kr. 16.540,-.Spørgsmål og svar omkring dirigentrollen

Dirigentens håndtering af fejlstemmer

Spørgsmål

Der blev på et ekstraordinært afdelingsmøde afholdt skriftlig afstemning om 

A. Forslag om urafstemning om en foreløbig helhedsplan og 

B. Afstemning om at sende den foreløbige helhedsplan til Landsbyggefonden m.fl.

 

Efter den første afstemning angav 14 personer, at de var "kommet til at smide hele arket med 5 stemmesedler i stemmekassen".

 

Dirigenten besluttede derefter, at disse 14 personer skulle have deres stemmesedler tilbage (minus den 1.)!

 

Det er min opfattelse, at hvis en beboer lægger hele talonen i stemmekassen, så er det en ugyldig stemme.

Og når man fjerner stemmesedler fra stemmekassen, så bliver hele afstemningen ugyldig.

 

Derefter blev afstemning B gennemført.

 

Har jeg ret i, at man ikke har krav på at få sit stemmeark tilbage?

Og at hvis man lægger 5 stemmesedler (som fysisk hænger sammen), så skal det regnes som en ugyldig stemmeseddel?

 

Ved afstemning A, stemte omkring 38 % af de fremmødte FOR at sende den foreløbige helhedsplan til urafstemning.

 

Men dirigenten, som også er formand for selskabsbestyrelsen, oplyste at fordi huslejen ikke var et tema til mødet, så gjaldt reglen om at 25 % kan kræve urafstemning ikke. Det skulle afgøres ved almindeligt flertal.

 

I de mange måneder, hvor der er blevet talt om den foreløbige helhedsplan, har vi beboere ikke fået noget konkret at vide om, hvor meget huslejen ville stige.

Til gengæld er det i flere sammenhænge blevet brugt som skræmmebillede, at hvis vi ikke stemte for helhedsplanen, så ville huslejen stige med 30 % eller mere.

 

På samme møde brugte boligselskabets formand som "eksempel", en årlig kvadratmeterpris på kr. 800 (den er nu kr. 617),

En kvadratmeterpris på 800 kr. vil i sig selv betyde en huslejestigning på 29,5 % - altså meget tæt på skræmmebilledet.

 

Er det rimeligt og lovligt, når boligselskabet tilbageholder denne helt nødvendige oplysning: Hvor stor huslejestigningen skønnes at være?

Vi kan heller ikke få at vide, hvordan vi hver især bliver påvirket af helhedsplanen (100 2V-lejligheder skal således sammenlægges) eller hvornår den går i gang, og hvordan den rent praktisk skal gennemføres.

Svar

Dirigenten skal påse at afstemninger afvikles korrekt. Som du beskriver det, har dirigenten håndteret en situation, hvor nogle mødedeltagere ved en fejl er kommet til at putte ikke-benyttede stemmesedler i boksen.

 

Jeg kan ikke forstå hvorfor du synes at det er forkert, at dirigenten retter denne fejl ved at give dem deres stemmesedler igen. Det ville da være mere problematisk, hvis disse lejere blev afskåret fra at deltage i afstemningen.

 

Det er min umiddelbare vurdering, at dirigenten har handlet korrekt og gjort sit bedste for at så mange som muligt har kunnet afgive deres stemme. Det er jo ikke et formål i sig selv at erklære nogle stemmesedler ugyldige, formålet er at få afklaret mødedeltagernes holdning.

 

En helhedsplan har oftest et meget kompliceret forløb over en årrække. Derfor vil der være faser i helhedsplanen, hvor beboerne skal inddrages og give deres tilslutning til at der arbejdes videre. Men man kan ikke på et tidligt tidspunkt i forløbet kende alle enkeltheder, og man kan heller ikke kende de økonomiske konsekvenser. Derfor vil der også komme flere beboermøder, efterhånden som flere enkeltheder kan afklares.

 

Det er helt korrekt, at der skal være simpelt flertal for at beslutte at en afgørelse lægges ud til urafstemning.

Valg af dirigent til repræsentantskabsmøde

Spørgsmål

Kan et bestyrelsesmedlem i en boligorganisation, eksempelvis næstformanden, være dirigent på et repræsentantskabsmøde?

Svar

Formelt er der ikke noget i vejen for det. Dirigenten skal være forsamlingens repræsentant, og dirigenten vælges af forsamlingen (repræsentantskabet).

 

Men der kan opstå habilitetsproblem, idet han som næstformand har en fremtrædende placering i bestyrelsen (ledelsen) og det jo er bestyrelsen som aflægger beretning og regnskab m.m. til godkendelse.

 

Endvidere vil det medføre, at han ikke vil kunne ”deltage” som medlem i repræsentantskabsmødet, hvilket ikke vil være hensigtsmæssigt.

 

Efter god foreningsskik plejer man at sige, at det bedste er at finde en dirigent, som er uvildig, og som der ikke kan stilles tvivl om vil varetage hele forsamlingens interesser.

Se alle
Søger du bolig? - Klik her