Det gode afdelingsmøde

Bliv bedre til at planlægge afdelingsmødet

Få hjælp til planlægningen af afdelingsmødet

Et mødes succes afhænger i høj grad af mødets tilrettelæggelse, afvikling og opfølgning.

På dette korte introkursus har vi fokus på planlægningen af afdelingsmødets afvikling.

 

Kurset er både for nyvalgte, og for afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som har kortere eller længere erfaring.

Vi opfordrer til, at kurset gennemføres som et fælles arrangement for flere afdelinger i boligorganisationen. Det giver mulighed for udveksling og læring på tværs.

Formål

Formålet er at inspirere afdelingsbestyrelsen i forhold til planlægningen af de fremtidige møder. Det kan også bidrage til at styrke interessen for, og opbakningen til, møderne blandt afdelingens lejere.

 

Indhold og emner

Kurset vil bl.a. dreje sig om

 

  • Forberedelse og rammer om mødet
  • Indkaldelsen
  • Mødets forløb i hovedtræk

Kurset er en blanding af oplæg, drøftelse i mindre grupper og erfaringsudveksling.

Vi vil inspirere afdelingsbestyrelsen i forhold til den fremtidige mødeplanlægning.

Praktisk information og pris

Kurset har som udgangspunkt en varighed på 3 timer og kan placeres på såvel hverdage som weekender. Boligorganisationen stiller lokaler og forplejning til rådighed.

 

Det er boligorganisationen, der skal være rekvirent.

 

Prisen for kurset (standardforløb på 3 timer) er 12.000 kr. (+10% i weekender og hverdage efter kl. 18.00)

Hertil kommer transportomkostninger for konsulent (+ evt. overnatning).

 

Forløbet kan tilpasses efter rekvirentens ønsker. Prisen skal i den forbindelse aftales.

PDF Fil

Download kursusoversigt her

Download

Spørgsmål og svar omkring Afdelingsmødet

Afdelingsmødets kompetencer

Spørgsmål

Hvor finder jeg de præcise krav til fremlæggelsen på ordinært afdelingsmøde af årets aktiviteter på konto 116 (dvs. i henhold til afsatte midler for planlagt og periodisk vedligeholdelse)?

Svar

Reglerne om afdelingsmødets kompetencer fremgår blandt andet af almenboligloven §§ 36 og 37. Det fremgår eksempelvis herunder at afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes.

Afholdelse af afdelingsmøder

Spørgsmål

Skal administrationen møde op og forsøge at afholde afdelingsmøde, selv om der ingen tilmeldinger er fra beboerne til mødet?

Svar

Et afdelingsmøde skal være lovligt indkaldt efter vedtægterne. Der skal ikke foretages tilmelding til et afdelingsmøde, selv om det af praktiske hensyn kan være rart at vide, hvor mange der kommer.

Hvis der ikke møder beboere op til afdelingsmødet til det aftalte tidspunkt, kan dirigenten suspendere mødet. Administrationen møder således op til mødet, når dette er indkaldt.

Det vil i sådanne situationer være et godt signal for fremtidige møder, at administrationen og organisationsbestyrelsen/afdelingsbestyrelsen har forsøgt at gennemføre mødet.

 

Forretningsorden for afdelingsmødet

Spørgsmål

Jeg håber I kan hjælpe med at uddybe et afsnit i forslaget til forretningsorden for afdelingsmødet:

 

"Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges særskilt på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv."

 

Vi diskuterer om ordlyden betyder, at ethvert afdelingsmøde med formandsvalg kan træffe en aktuel beslutning om formandsvalget - eller om afdelingsmødet altid er bundet af tidligere afdelingsmøders beslutninger vedr. formandsvalget? Kan afdelingsmødet overhovedet træffe beslutning om, hvordan formandsvalget skal foregå fremover? Hvis det er tilfældet, er det så sådan, at tidligere beslutninger kun kan ændres, hvis det er foreslået til afdelingsmødets dagsorden?

Svar

Det følger af normalvedtægterne § 15, stk. 6, at ”Det afdelingsmøde, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer, beslutter, om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand for afdelingsbestyrelsen,………”

Afdelingsmødet vil derfor altid kunne træffe bestemmelse om valg af formand, også selvom et tidligere afdelingsmøde eksempelvis har truffet beslutning om at det er afdelingsbestyrelsen der vælger formand.

Af normalvedtægternes § 19, stk. 3 fremgår i øvrigt, at ”Hvert andet år afgår afdelingsbestyrelsens formand. Af afdelingsbestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, som medlemmerne er valgt i. Genvalg kan finde sted. Et afdelingsbestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af afdelingsmødet.”

Hvis spørgsmålet om valg af formand dukker op før der skal ske valg af ny formand efter endt valgperiode, er det min opfattelse, at der skal optages særskilt punkt på dagsordenen om dette.

Se alle

Søger du bolig? - Klik her