Afdelingsbestyrelsen

Rettigheder, pligter og samarbejde

Hvad er afdelingsbestyrelsens roller og ansvar?

Hvordan kan afdelingsdemokratiet bruges til at påvirke udviklingen i afdelingen? Hvad betyder det at være beboernes ”tillidsmand”? Hvor er snitfladerne til organisationsbestyrelsen og de ansatte?

 

Som afdelingsbestyrelsesmedlem kan det være mange spørgsmål af den type, man skal forholde sig til. Men det er der råd for!

Vi tilbyder et kursus, som er en introduktion til nyvalgte, men også en mulighed for, at hele afdelingsbestyrelser kan få et fælles input til det videre arbejde.

Vi opfordrer til at kurset gennemføres som et fælles arrangement for flere afdelinger i boligorganisationen. Det giver muligheder for udveksling og læring på tværs af afdelingerne.

 

Det giver også erfaringsmæssigt de bedste muligheder for at koble regler med lokal praksis og for at styrke det konkrete samarbejde.

PDF Fil

Download kursusbeskrivelsen her

Download

Formål

Formålet er at give et overblik over mulighederne i afdelingsbestyrelsen og afdelingsdemokratiet. Kurset vil introducere de vigtigste rettigheder og pligter, samt give inspiration til arbejdet med at sikre, at afdelingen er rammen om et godt bomiljø.

 

Indhold og emner

Kurset fokuserer på såvel det formelle og det mere uformelle i afdelingsbestyrelsens arbejde, fx:

 

  • Hvem bestemmer hvad?
  • Afdelingsbestyrelsens rolle i afdelingen
  • Udvikling af afdelingen og engagementet
  • Samarbejdet med driften

Praktisk information og pris

 

Kurset har som udgangspunkt en varighed på 3 timer og kan placeres på såvel hverdage som weekender. Boligorganisationen stiller lokaler og forplejning til rådighed.

 

Det er boligorganisationen, der skal være rekvirent.

 

Prisen for kurset (standardforløb på 3 timer) er 12.000 kr. (+10% i weekender og hverdage efter kl. 18.00). Hertil kommer transportomkostninger for konsulent (+ evt. overnatning).

 

Forløbet kan tilpasses efter rekvirentens ønsker. Prisen i den forbindelse skal aftales.

Spørgsmål og svar

Konsulentbistand til afdelingsbestyrelsen

Spørgsmål

Er der lovhjemmel til at en afdelingsbestyrelse kan søge konsulentbistand, når afdelingsbestyrelsen ikke mener at få den fornødne hjælp fra administrationen og organisationsbestyrelsen?

Svar

Der findes ikke lovhjemmel til at en afdelingsbestyrelse kan søge konsulentbistand i den beskrevne situation. Hvor afdelingsbestyrelsen oplever, at administrationen og organisationsbestyrelsen ikke yder den fornødne hjælp, må spørgsmålet i første omgang søges løst ved at rejse dette på repræsentantskabsmødet/generalforsamlingen.

Kompetencefordeling mellem afdelingsbestyrelse og udvalg

Spørgsmål

Spørgsmål om kompetencefordelingen mellem en afdelingsbestyrelse og et udvalg oprettet på afdelingsmødet.

På et afdelingsmøde oprettes 2 udvalg. Et haveudvalg og et Fest- og udflugtsudvalg. På mødet kan interesserede tilmelde sig udvalgene.

Efterfølgende mener formanden for disse udvalg, at de har kompetencen til at træffe beslutninger frit omkring alt vedr. de grønne områder incl. havemøbler.

Udvalgene mener desuden, at de kun er ansvarlig overfor afdelingsmødet, og ikke sorterer under afdelingsbestyrelsen. Beslutninger truffet i udvalgene skal blot orienteres til afdelingsbestyrelsen. Udvalgene mener desuden, at medlemmer til udvalgene kun kan opstilles på et afdelingsmøde.

Fest- og udflugtsudvalget mener endvidere, at de kan disponere frit med midlerne i afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb. Og at udvalget kun er ansvarlig over for afdelingsmødet ang. disse midler.

Turudvalget mener, at proceduren er at udvalget ansøger afdelingsbestyrelsen om et beløb, som udvalget har opstillet budget for til f.eks. fest eller udflugt, og afdelingsbestyrelsen godkender dette beløb uanset dets størrelse. Bagefter arrangementet, afleverer udvalget det overskydende beløb retur til rådighedskontoen.

Spørgsmålet er derfor: hvilke kompetencer har sådanne udvalg i forhold til afdelingsbestyrelsen?

Svar

Det er afdelingsmødet som har kompetencen til at nedsætte sådanne udvalg, og udvalgenes sammensætning og kompetence skal også fastlægges af afdelingsmødet. Det bedste er at lave et egentligt kommissorium, og herunder beskrive om udvalget også har et beløb til rådighed, eller om de blot skal udarbejde forslag til efterfølgende behandling på afdelingsmøde.

 

Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb kan et udvalg ikke gøre krav på, men er der et sådant tillidsfuldt samarbejde imellem afdelingsbestyrelse og udvalg, som man normalt forventer og forudsætter, kan det aftales med afdelingsbestyrelsen, at der trækkes et beskedent beløb fra konto 119.

 

Et udvalg nedsat af afdelingsmødet refererer til afdelingsmødet, ikke til afdelingsbestyrelsen. For at undgå sådanne tvister vil det ofte være klogt at sikre repræsentation fra afdelingsbestyrelsen i et udvalg.

Valg af bestyrelse

Spørgsmål

Jeg henvender mig til jer, da der i bogen ”Håndbog om almene boliger” side 69, hvor jeg efter at have læst dette, er kommet i tvivl om, at vi har den rigtige sammensætning i vores afdelingsbestyrelse. Det er under pkt. 3.3.1 stk. 19.

Som jeg læser det, kan man ikke både sidde i afdelingsbestyrelsen, som også er en del af repræsentantskabet, og også have en plads i hovedbestyrelsen. Vi har ikke mindre end 2 personer i vores afdelingsbestyrelse der sidder i hovedbestyrelsen, så derfor synes jeg det er vigtigt at få dette præciseret, inden jeg fremlægger det for afdelingsbestyrelsen.

Svar

Jeg tror at du misforstår det der stå i håndbogen.

Indledningsvis vil jeg fremhæve, at repræsentantskabet vælger alle eller flertallet af medlemmerne til organisationsbestyrelsen og at afdelingsmødet vælger medlemmerne til afdelingsbestyrelsen. Medlemmer til repræsentantskabet vælges af afdelingsmødet eller hvis afdelingsmødet har besluttet det, af afdelingsbestyrelsen. Bliver en person valgt af afdelingsmødet/eller af afdelingsbestyrelsen, jf. ovenstående, til at repræsentere afdelingen i repræsentantskabet, så kan vedkommende fortsat sidde i afdelingsbestyrelsen.

 

Det der står i håndbogen er, at såfremt den afdelingsvalgte til repræsentantskabet, vælges af repræsentantskabet til organisationsbestyrelsen, så er han ikke længere repræsentant for sin afdeling i repræsentantskabet, men sidder i repræsentantskabet i sin egenskab af at være medlem af organisationsbestyrelsen (repræsentantskabet udgøres af de afdelingsvalgte og organisationsbestyrelsen). Derfor vil hans suppleant kunne indkaldes til repræsentantskabsmødet, som repræsentant for afdelingen.

 

Se alle

Søger du bolig? - Klik her