Granskningskoncept

Nemmere og billigere ekstern granskning af vedligeholdelsesplanerne

Billede af BL Www Photos 2
Det fremgår af driftsbekendtgørelsen, at boligafdelingernes vedligeholdelsesplaner (PPV-planer) senest med udgangen af 2021 skal granskes af en ’ekstern uvildig byggesagkyndig’. Den eksterne granskning skal vurdere, om vedligeholdelsesplanerne er retvisende og omfatter de nødvendige aktiviteter og henlæggelser.

 

BL har udviklet et enkelt koncept, som boligorganisationerne kan bruge til at gennemføre en intern granskning forud for de lovpligtige, eksterne granskninger af afdelingernes vedligeholdelsesplaner (PPV-planer). Derved begrænser I omfanget af den lovpligtige eksterne granskning.


Konceptet, der er udviklet i samarbejde med Byggeskadefonden og testet af en række boligorganisationer, indeholder:

 

  • Vejledning
  • Excel-værktøj til intern granskning.
  • Skabelon til udbud af den eksterne granskning.

 

Værktøjet er gratis at bruge.

 

Sådan arbejder I med BL’s koncept

Der er tale om et enkelt og intuitivt Excel-værktøj, som I kan downloade her fra siden. Vi anbefaler, at I gennemgår vores vejledning for at få det fulde udbytte af processen og samtidig sikre, at I får samlet de rigtige oplysninger til den eksterne gransker.

 

*Afhængigt af din Excel-version kan det se ud som om, at sidelayoutet på de enkelte ark ’går ud over’ én side. Oplever du dette, kan problemet løses ved, at du vælger [Udskriv/Print] fra menuen [Filer]. Du skal ikke udskrive siden og kan blot lukke evt. dialogboks. Herefter vises det valgte ark inden for én A4-side.

FAKTA

Kravet om ekstern granskning af boligafdelingernes vedligeholdelsesplaner fremgår af Bekendtgørelsen om drift af almene boliger, nr. 70 af 26. januar 2018:

64: Den rapport om ejendommens tilstand, der er nævnt i § 62, stk. 1, og den vedligeholdelses- og fornyelsesplan, der er nævnt i § 63, stk. 3, skal hvert 5. år granskes af en ekstern uvildig byggesagkyndig med henblik på at vurdere, om rapport og plan er retvisende og omfatter de nødvendige aktiviteter.

Ekstern granskning

Ved at foretage en intern granskning begrænser I omfanget af den lovpligtige eksterne granskning.

 

Da ’ekstern granskning’ er en ny ydelse, som eksterne rådgivere skal tilbyde boligorganisationerne, kan I med fordel bruge den skabelon til udbud/kravspecifikation, som følger med konceptet (kan downloades ovenfor).

 

Formålet med den eksterne granskning er altså en kontrol af, at den interne granskning er retvisende i forhold til driftsbekendtgørelsens krav om passende henlæggelser, samt – hvis der er manglende henlæggelser – om boligorganisationens ledelse har truffet beslutninger, der kan rette op på PPV-planen.

 

Leverandøren af den eksterne granskning skal med andre ord ikke foretage en egentlig tilstandsvurdering af alle bygningsdele og sammenholde disse med de henlagte midler men alene kontrollere den interne granskningsrapport og supplere denne gennemgang med stikprøver ude i afdelingerne.

 

Kravsspecifikationen til den eksterne granskning er udarbejdet, så den stiller præcise krav til leverandørens ydelser. Målet med kravsspecifikationen er dels at undgå, at I betaler for unødvendige ydelser, og ydelser som I ikke har bedt om, og dels at sikre, at den eksterne granskning kan bidrage til en udvikling af boligorganisationens PPV-planer.

 

Hvem kan betragtes som ekstern uvildig byggesagkyndig?

Hvem kan betragtes som ekstern uvildig byggesagkyndig?


Definition af ”ekstern uvildig byggesagkyndig”


1. Ekstern

En person, der er ansat af eller er beboer i den almene boligorganisation, vurderes ikke at kunne være ekstern. En ansat i en almen administrationsorganisation, hos hvem den almene boligorganisations bygninger administreres, vil efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opfattelse efter en samlet vurdering heller ikke opfylde kravene til en ”ekstern uvildig”.

2. Uvildig
Den uvildige byggesagkyndige må ikke have medvirket til udfærdigelsen af de rapporter samt vedligeholdelses- og fornyelsesplaner, der i medfør af bestemmelsen skal granskes. Ligeledes finder helt sædvanlige uvildighedsprincipper anvendelse, hvorfor den byggesagkyndige fx ikke må have nogen økonomisk interesse i et bestemt udfald af granskningen.


3. Byggesagkyndig

Den byggesagkyndige skal have en relevant uddannelse samt besidde relevant erhvervsmæssig erfaring med bygningsundersøgelser.

 

Udpegning af ekstern uvildig byggesagkyndig
Udpegningen foretages af den almene boligorganisation, som påser, at den byggesagkyndige er kvalificeret til betegnelsen ”ekstern uvildig byggesagkyndig” – hvilket tillige sker under det almindelige kommunale tilsyn.Hvem kan betragtes som ekstern uvildig byggesagyndig?


Svar fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen:

En almen administrationsorganisations ageren som ekstern uvildig byggesagkyndig ved granskning af vedligeholdelsesrapport samt vedligeholdelses- og fornyelsesplan, jf. driftsbekendtgørelsens §§ 62-64, udarbejdet for almene boligafdelinger, der ikke administreres af administrationsorganisationen, falder uden for den udtømmende liste over lovlige sideaktiviteter i sideaktivitetsbekendtgørelsens kapitel 3, hvorfor en sådan ageren ikke vil være tilladt efter gældende regler.

Kontering af udgiften til ekstern granskning

Kontering af udgiften til ekstern granskning

Landsbyggefonden har lavet en vejledende udtalelse om, hvordan udgifterne til den eksterne granskning af vedligeholdelsesplanen skal konteres i regnskabet. Læs udtalelsen her

Søger du bolig? - Klik her