Indkøb

Der er mange penge at spare på indkøbsområdet blandt de almene boligorganisationer.

Strategisk Indkøb

Der er mange penge at spare på indkøbsområdet blandt de almene boligorganisationer, både på håndværks- og serviceydelser, materialer og produkter, og det gælder både inden for byggeri og drift, i det hele taget er en god ide at gentænke alle områderne af indkøbene i boligorganisationen, og lægge en klar strategi der sikrer en god og fornuftig balance i sine indkøb fra byggeri til drift og administration.


Der er kan træffes mange valg inden for indkøb, prisen er selvfølgelig vigtig, men man kan også købe for billigt ind, så der skal være et skarpt fokus på sammenhængen mellem pris og kvalitet. Den enkelte organisation skal beslutte hvad der vigtigt for dem, og der er som nævnt mange valg at træffe og lægge til grund for ens valg af indkøbsstrategi. Vælger man en bæredygtigindkøb kan man igen se på følgende områder:

  • Grønt indkøb – hvordan belaster man klimaet mindst muligt
  • Socialt indkøb – Hvordan hænger det sammen med leverandørens fokus, skabes der eks. vis lære- og elevpladser
  • Lokalt indkøb – støtter lokalområdet, mindre transport, uddannelse og arbejdspladser


Uanset ens valg af strategi, så er vigtigt at der er en god balance mellem pris og kvalitet.

Supply Chain Management

Det er vigtigt at man har blik for hvert led i værdikæden når man starter med at gennemgå sine indkøbsvaner. Indsigter fra Supply Chain Management demonstrerer, hvordan en vares forsyningskæde – og samspillet mellem parterne heri – er afgørende for det produkt, som kan leveres over for slutkunden både målt på pris og kvalitet.

Erfaringer fra Supply Chain-disciplinen understreger, at kunden igennem egen adfærd i egen organisation og kommunikation nedad i kæden selv påvirker konkurrencedygtigheden af de produkter, som leveres. Dermed også sagt, at den almene sektor selv holder nøglen til at skabe forandringen i sine indkøb i en retning af eksempelvis grønnere produkter og færre unødige omkostninger. Værdien kan realiseres i samspil med aktørerne i kæden, altså leverandører og underleverandører, imens leverandørerne ikke kan drive omstillingen alene. Det kan eksempelvis være større brug af grønne indkøbskriterier og mere skala i cirkulære løsninger, og hvor der bør gøres en særlig indsats, for at den grønne omstilling kan ikke alene ske ved at fokusere snævert på produktkrav og produktegenskaber.

Hele værdikæden bag et indkøb skal tænkes med, førend indkøbet er bæredygtigt. Det indebærer, at logistikløsningen og efterbrugsfasen for et produkt også skal i fokus, kun på den måde sikrer vi, at vi bruger ressourcerne effektivt og for mest for pengene.


Bæredygtige fælles indkøb

Mange boligorganisationer har arbejdet med fælles indkøb både indenfor deres egen organisation, i en administrationsorganisation og ude i afdelingerne. Det er dog fortsat indtrykket, at fællesindkøb kan være meget vanskeligt at indføre i praksis.

Det er der utvivlsomt flere årsager til. Det kan hænge sammen med lokal agilitet, hvor det kan være hurtigere at hente lidt stumper henne i det lokale byggevarehus fremfor at vente på en levering. Nogle gange kan lokale priser på visse punkter være lavere end de officielle. Og endelig er der også dårlige grunde, nemlig at et tæt forhold til lokale leverandører også giver andre fordele.

På den baggrund er blev det foreslået i BLs effektiviseringsudvalg, at der arbejdes med bæredygtige fællesindkøb. Der kan nemlig kun effektivt sikres bæredygtighed, hvis der forhandles fællesindkøb, hvor kravene kan specificeres præcist. Det kan dreje sig om miljø- og klimamæssig bæredygtighed men også social bæredygtighed.

Fra BL’s kortlægning af den almene sektors bidrag til verdensmål ved vi, at kun få boligorganisationer gør det. Her er således behov og potentiale for forbedring.


Sammen om fælles indkøb

Man kan også vælge at gå i samarbejde med flere organisationer om fælles indkøb, det kan være alt fra IT-systemer, byggeri og renovering til varme- og vandmålere, vi har i den forbindelse set betydelige besparelser på indkøb, når flere går sammen om et større udbud af en stor mængde varer eller byggerier, hvorfor det klart bør overvejes som en mulighed, for at opnår gode priser samt skabe ny udvikling af løsninger i byggeriet og renoveringer.


Læs også artikel på Fagbladet Boligen:
”Vi køber ind for andre folks penge, så det er en pligt at købe strategisk og smart ind”​


Indkøb som løftestang for FN’s Verdensmål

FN’s Verdensmål er omdrejningspunktet for en radikal re-orientering i retning af bæredygtige produkter og leverancer samt forretningsmodeller inden for både den offentlige og private sektor.

På virksomhedssiden er en massiv omstilling i gang. Ikke bare fordi det er det rigtige at gøre, men også fordi den grønne omstilling repræsenterer en strategisk mulighed for danske virksomheder på verdensscenen. Den grønne omstilling betyder, at virksomheder allerede i dag kan tilbyde en større pallette af bæredygtige løsninger. Samtidig bobler viljen og evnerne til at udvikle nye løsninger. I den sammenhæng er den almene sektor central, både i bygge fasen og i driftsfasen .

Forsalg til initiativer til indkøbsområdet

Forsalg til initiativer til indkøbsområdet

Initiativer til effektivisering af indkøbsområdet Indkøb er fortsat et vigtigt indsatsområde inden for effektivisering af den almene sektors drift og effektivisering af indkøb slår direkte igennem i effektivitetstallene. Mange organisationer vurderer, at de kan spare op til 30 pct. på deres indkøb, mens andre organisationer fortæller, at de allerede har sparet 30 pct. på indkøb. Indkøb dækker over både indkøb af varer og af tjenesteydelser: Varer kunne f.eks. være pærer til opgange, toiletter til lejligheder, salt til grusning af stier og printerpatroner til administrationens printere. Tjenesteydelser kunne være installation af toilet i lejlighed, vask af trapper i opgangene og varetagelse af IT-platform.

Læs også: Transport- og Boligministeriet BL – Danmarks Almene Boliger KL – Kommunernes Landsforening Bilag 4.

Udgangspunktet for bedre og billigere indkøb er at skabe et overblik over, hvad der købes ind og etablere systemer for indkøb, herunder udnytte indkøbsportaler, rammeaftaler og stordriftsfordele. I mangel af data til benchmarking af indkøb igangsættes der i stedet en række initiativer med udgangspunkt i best practice og som har til formål at sætte fokus på og hjælpe den almene boligsektor til at effektivisere yderligere på indkøbsområdet.

Initiativerne gennemgås i detaljer nedenfor:

Inspirationsmateriale

Den statslige effektiviseringsenhed vil med afsæt i aftalen udarbejde inspirationsmateriale til brug for arbejdet med effektivisering af indkøbsområdet.

Materialet skal være anvendeligt for hele sektoren og vil indeholde konkrete eksempler på, hvordan indkøbsområdet kan effektiviseres med udgangspunkt i erfaringer fra de almene boligorganisationer, der har arbejdet indgående med dette og er at betragte som best practice. Materialet vil herudover bestå af en introduktion til muligheden for etablering af indkøbsportaler, f.eks. brug af SKI, skabeloner for hvordan man laver rammeaftaler, principper for compliance opfølgning, mv.

Materialet forventes klargjort medio 2021.

Indkøb som tilsynstema

For at sikre det fornødne fokus gøres effektivisering af indkøbsområdet til tilsynstema for 2021-2022 og indgår dermed som en obligatorisk del af styringsdialogmøderne mellem de almene boligorganisationer og kommunerne. Til brug herfor udarbejder den statslige effektiviseringsenhed, i samarbejde med BL og KL, materiale, som informerer kommunerne og de almene boligorganisationer om effektivisering af indkøb gennem pjecer, grafiske illustrationer, interviews med best practice organisationer m.v.

Materialet forventes klargjort medio 2021.

Som en forberedelse til styringsdialogmøderne i 2022 vil effektive indkøb herudover indgå som tema på KLs og BLs styringsdialogkonference. Styringsdialogkonferencen genoptages i 2021. Side 2 af 2 Netværksmøder og ERFA-møder I forlængelse af effektiviseringsaftalen vil effektivisering af indkøb indgå som tema i regi af BLs netværks- og ERFA-møder i løbet af 2021.

Søger du bolig? - Klik her