Beboerlokaler - hvilke regler gælder for brandsikkerheden?

Billede af COLOURBOX32731980

Af seniorkonsulent Preben Christensen, Kommunikation, Domea.dk og BLs repræsentant i Brandbevægelsen, Beredskabsstyrelsen og Beredskabsforbundet

 

Anmeldelsespligt

 

Reglerne for brandsikkerhed i forsamlingslokaler blev skærpet i 1999. Pligten til at anmelde forsamlingslokaler (beboerlokaler) til kommunen (redningsberedskabet) blev da udvidet til at omfatte alle forsamlingslokaler til mere end 50 personer.

 

Anmeldelsen skal indeholde navn, adresse og evt. tlf.nr. på den person, som har ansvaret for forsamlingslokalets daglige drift og de samme oplysninger om ejeren af beboerlokalet.

 

Anmeldelsen skal være vedlagt nødvendige tegninger og forklarende tekster.


Kommunen (redningsberedskabet) får derved mulighed for konkret at beslutte, om der skal fastsættes driftsmæssige foranstaltninger for det enkelte forsamlingslokale.

 

Eftersyn inden lokalet anvendes

 

Hvis der fastsættes driftsmæssige foranstaltninger, indtræder der pligt til, at redningsberedskabet (brandvæsenet) skal foretage brandsyn mindst én gang hvert andet år.

 

For lokaler godkendt til mere end 150 personer skal en driftsansvarlig person føre en driftsjournal hver gang lokalet skal anvendes. Der findes nemme elektroniske løsninger til denne opgave.

 

En driftsjournal skal f.eks. dokumentere at det er efterset, at flugtveje, flugtvejsdøre og nødbelysningslamper fungerer og at skilte ved disse er synlige samt at der er opslag med pladsfordelingsplan, flugtveje og angivelse af det maksimale antal personer, der må opholde sig i lokalet. Desuden at krævede brandslukningsmidler er på plads og i orden.

 

Læs mere i denne vejledning om forebyggelse af brand i forsamlingslokaler

 

Søger du bolig? - Klik her