Ændring af støttebekendtgørelsen

Høringssvar

Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 29. november 2019 anmodet om bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
 
BL takker for muligheden for at afgive bemærkninger til de foreslåede ændringer, der hovedsageligt er udtryk for konsekvensændringer som følge af ændringerne i lov om almene boliger § 116 om samarbejde om etablering af almene boliger mellem tilsagnsmodtager og en privat part.
 
BL bemærker alene, at kapitel 11 i bekendtgørelsen udgår. BL har forstået, at dette skyldes, at der ikke længere afsættes midler til de ordninger, som tidligere blev administreret efter reglerne i kapitel 11, hvorfor reglerne ikke længere har relevans.
 
BL har ikke yderligere bemærkninger til nærværende høring.
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bent Madsen

Oprettelse: 04.02.2020 | Sidst opdateret: 15.09.2020

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

PDF Fil

Download høringssvaret som PDF

Download

Søger du bolig? - Klik her