Ændring af normalvedtægterne

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 13. august anmodet om bemærkninger til udkast til ændring af 6 bekendtgørelser om normalvedtægter for almene boligorganisationer.

For at fremme digital kommunikation er der behov for at foretage tilpasninger af bekendtgørelserne om normalvedtægterne for almene boligorganisationer. De 6 bekendtgørelserne om normalvedtægter foreslås derfor ændret.

BL – Danmarks Almene Boliger er positiv over for, at de almene boligorganisationer nu kan benytte digital kommunikation til udøvelsen af beboerdemokratiet ved indkaldelse til møder i boligorganisationer og boligafdelinger uden, at der forinden foreligger en særskilt aftale herom mellem boligorganisationen og den enkelte lejer.

Ændringen er i tråd med den digitale udvikling og ressourcebesparende i forhold til den fysiske omdeling/fremsendelse i brevform.

Dog finder BL, at formuleringerne vil medføre praktiske udfordringer for boligorganisationerne i forhold til de personer, der er/bliver fritaget for digital kommunikation via lov om Digital Post fra offentlige afsendere § 5.

Boligorganisationerne kan på nuværende tidspunkt ikke vide, om og hvilke beboere der er fritaget. Der er således behov for at angive, at beboerne aktivt selv skal oplyse, at de er fritaget.

BL har forstået, at når de almene boligorganisationer bliver tilsluttet den nye Digital Post-løsning, så opnås der teknisk adgang til en afmeldingsliste, hvorefter boligorganisationerne vil kunne se, hvem der er frameldt Digital Post. Indtil de almene boligorganisationer bliver tilsluttet den nye Digitale Post-løsning i 2021, er det ikke muligt for boligorganisationerne at kontrollere og dermed sikre, at beboeren er fritaget fra digital post fra det offentlige.

Der er således behov for en præcisering eller tilføjelse i bekendtgørelserne, hvor der stilles krav om dokumentation for fritagelse for personer, der er fritaget, jf. lov om Digital Post § 5.

BL foreslår følgende ændring til formuleringen. ”Er en lejer fritaget for Digital Post, jf. § 5 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, kan meddelelser efter denne bekendtgørelse ikke sendes som digitale dokumenter, såfremt lejeren dokumenterer fritagelse overfor boligorganisationen”.

Ovenstående formulering sikrer, at boligorganisationerne løbende ajourføres med beboere, der fritages, samt at forpligtelsen til at give meddelelse herom påhviler beboeren. Boligorganisationerne får på den måde mulighed for at håndtere udfordringen omkring fritagelse i perioden frem til tilslutningen af den nye Digital Post-løsning i 2021.

For at fremme den fulde digitale kommunikation mellem beboere og boligorganisation i forbindelse med tilslutningen til en Digital Post-løsning udestår et behov for en ændring af lov om leje af almene boliger § 4, stk. 2.

Bestemmelsen bør ændres, således baggrunden for ovenstående ændringer i vedtægterne også slår igennem i loven. Alle meddelelser efter lov om leje af almene boliger bør således kunne afgives digitalt, medmindre beboeren er undtaget efter bestemmelsen i lov om Digital Post. Dermed sikres sammenhæng, således at undtagelse efter bestemmelsen i lov om Digital Post også er styrende for den digitale kommunikation med boligorganisationen, ligesom meddelelser efter § 89 (opsigelser) og efter § 90, stk. 2 (påkrav/rykker for skyldig husleje) ikke længere bør være undtaget fra digital kommunikation.

BL står naturligvis til rådighed, hvis der ønskes en uddybning af ovennævnte. 

Med venlig hilsen

Bent Madsen

Oprettelse: 10.09.2020 | Sidst opdateret: 15.09.2020

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

PDF Fil

Download høringssvaret som PDF

Download

Søger du bolig? - Klik her