Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 214 Bilag 6 Offentlig

Høring over udkast til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet

Til trods for at lovforsalget ikke er sendt i høring hos Danmarks Almene Boliger (BL), vil vi alligevel komme med nogle bemærkninger, da lovforslaget ikke mindst berører boligorganisationerne i den almene sektor.

 

Formålet med lovforslaget er at begrænse udbygningen af solcelleanlæg i Danmark. Dette sker ved at begrænse muligheden for at nettoafregne solcelleanlæg, som indebærer, at energiforbrug fra solcelleanlæg fritages for afgifter, herunder PSO-afgiften.

 

Frem til sommeren 2013, var det alene forbeholdt boligejere at nettoafregne deres eget strømforbrug fra solcelleanlæg, mens lejerne ikke havde samme mulighed. Lov 901fra 4/7 2013 gav imidlertid almene boligselskaber mulighed for også at indregne lejerne elforbrug i nettoafregningen. I forbindelse med den praktiske implementering af loven viste der sig imidlertid nogle udfordringer i fht. de lokale netselskabers forskelligartede håndtering af målingen af den kollektive nettoafregning, herunder ikke mindst inddragelsen af det kollektive net, som af tilfældige historiske årsager, nogle steder slutter ved matriklen, men det i andre boligafdelinger går helt ind til opgangen.

 

Netselskaberne – og boligselskaberne - efterspurgte ensartede retningslinjer, og BL indledte derfor i foråret 2014 drøftelser med Energistyrelsen med henblik på at kunne udnytte den eksisterende net- og målerinfrastruktur og således undgå betydelige unødvendige og fordyrende merudgifter. Som løsning på problemet fremlagde BL forslag om såkaldt virtuel nettoafregning, som også tager hensyn til den almene sektors organisering i boligafdelinger med beboerdemokrati og fælles økonomi, hvorfor solcelleanlægget opfattes og gennemføres som et samlet anlæg for hele boligafdelingen, uanset hvilket tage der konkret tages i anvendelse til solcellerne.

 

Det var derfor en stor glæde for BL, da klimaministeren i efteråret 2015 – dvs. efter ca. 1½ års drøftelser med Energistyrelsen – gav grønt lys for, at den almene sektor efter hans opfattelse kunne foretage virtuel nettoafregning indenfor den gældende lovgivning. En række almene boligselskaber gik herefter i tillid til ministerens tilsagn i gang med at undersøge og projektere kollektive solcelleanlæg med virtuel nettoafregning.

 

I sommeren 2016 – dvs. 3 år efter vedtagelsen af lov 901 – havde Energinet.dk imidlertid fortsat ikke givet tilsagn om solcelleanlæg efter den virtuelle model, fordi man fortsat manglede klare retningslinjer. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 214 Bilag 6 Offentligt side 2 I kølvandet på ministerens tilsagn i efteråret 2015 var der således nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at finpudse de sidste praktiske detaljer. BL var ikke inviteret med i denne arbejdsgruppe. Det kom vi i efteråret 2016, hvor der nu lå ét år gamle ansøgninger om virtuel nettoafregning hos Energinet.dk, som afventede arbejdsgruppens anbefalinger.

 

I foråret 2017 afholdtes det afsluttende møde i arbejdsgruppen. Her fremlagde Energinet.dk en model for virtuel afregning, som dog efter BL´s opfattelse ikke i tilstrækkeligt omfang tog udgangspunkt i den model, som BL og Energistyrelsen havde drøftet i 2014-15, og som ministeren efter BL´s opfattelse havde givet tilsagn om, jf. ovenfor.

 

BL havde derfor et par præciseringer til modellen, som dog ville være enkle at inddrage, og havde derfor forventninger om, at Energinet.dk meget snart ville være i stand til at behandle ansøgninger om virtuel nettoafregning, som den almene sektor har ventet på i over 3 år.

 

BL er noget forundret over, at regeringen nu pludselig og uden varsel fremsætter et lovforslag om såkaldt ”øjebliksafregning”, som i praksis afskaffer muligheden for at lave virtuel nettoafregning, netop som denne ordning skulle til at træde i kraft!

 

Det er BL´s opfattelse, at det i betydeligt omfang vil være den almene sektors udbygning af solcelleanlæg efter den virtuelle model, som begrænses (=afskaffes), og at det derfor især er lejerne – i fht. boligejerne – der rammes af lovforslaget. Dette er noget paradoksalt, da det hidtil især er boligejerne, der har haft fordel af nettoafregningsmodellen, og at formålet med den virtuelle nettoafregningsmodel netop har været at give lejerne samme muligheder.

 

Det skal nævnes, at som følge af begrænset tagareal i fht. antallet af beboere, vil der typisk være tale om relativt små anlæg sammenlignet med de private villaejere opgjort som kWp pr. husstand. BL skal derfor henstille om, at man undtager almene boliger for lovforslaget, og giver den almene sektor mulighed for virtuel nettoafregning i henhold til ministerens tilsagn fra efteråret 2015.

 

BL er til gengæld positiv overfor, at der indføres et loft over den årlige kapacitetsudbygning af solcelleanlæg.

 

Med Venlig hilsen Bent Madsen/Frans Clemmesen

Oprettelse: 04.02.2020 | Sidst opdateret: 15.09.2020

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

Søger du bolig? - Klik her