Kredsens rolle

BL's 11 kredse fungerer som bindeled mellem boligorganisationen og BL. Læs mere om de specifikke arbejdsopgaver kredsrepræsentanterne varertager her.

Kredsene

BL er organisatorisk og geografisk opdelt i 11 kredse, som hvert andet år vælger et lokalt repræsentantskab. Kredsens formand og næstformand indgår i BLs bestyrelse, mens repræsentanterne indgår i BL's Repræsentantskab.


Kredsrepræsentantskaberne skal i deres arbejde, i tæt samarbejde med BL's sekretariat og kredskonsulenter være med til at sikre kommunikationen mellem boligorganisationer, kredse og BL’s bestyrelse.


Kredsenes opgave tager udgangspunkt i de vedtægtsbestemte formål for BL og er blandt andet realisering af BL’s målsætningsprogram, lokal interessevaretagelse samt støtte samarbejdet med kommunerne. Herudover skal kredsene sikre samarbejde, videndeling og erfaringsudveksling på tværs af medlemsorganisationerne om fælles udfordringer.


Kredsenes arrangementer henvender sig både til valgte og ansatte i boligorganisationerne. Der er således arrangementer rettet mod afdelingsbestyrelser, organisationsbestyrelser og repræsentantskabsmedlemmer samt direktører og andre ledende medarbejdere.

Kredsene er et boligpolitisk forum for nationale boligpolitiske spørgsmål og for den lokale boligpolitik i region og kommune.

BL's repræsentantskab

Repræsentantskabet er BL's øverste myndighed, som holder to årlige ordinære møder: et i juni og et i december.

Det er repræsentantskabet, der tager stilling til BL’s overordnede udvikling bl.a. ved fastlæggelsen af de toårige målsætningsprogrammer.

På det ordinære møde i april kvartal godkendes budget og regnskab for BL og repræsentantskabet vælger BL's formand og næstformand. På det ordinære møde i december vil der typisk være drøftelser af centrale boligpolitiske temaer samt hvert andet år godkendelse af BL's toårige målsætningsprogram.

Årlige møder

Årlige møder

Kredsrepræsentantskaberne holder typisk 4 møder om året.


Møderne holdes som udgangspunkt som aftenmøder. Dagsordenen er ofte en blanding af aktuelle boligpolitiske drøftelser, planlægning af aktiviteter i kredsene, erfaringsudveksling og information mellem BL og de enkelte boligorganisationer.

 

Der kan suppleres med ekstraordinære møder efter behov.

 

Kredsbestyrelsernes møder fungerer bl.a. som forberedelse for møderne i kredsrepræsentantskaberne og i et vist omfang som sparring til kredsrepræsentantskabernes formænd og næstformænd, i forbindelse med deres deltagelse i BL's bestyrelse.

 

Kredsbestyrelserne består af kredsens formand og næstformand samt mindst tre kredsrepræsentanter. Kredsbestyrelserne vælges på det første kredsrepræsentantmøde efter kredsvalget.
Mødeaktiviteten for kredsbestyrelser varierer fra kreds til kreds.

Arbejdsweekender

Arbejdsweekender

Arbejdsweekend afholdes for kredsrepræsentanterne hver andet år i forbindelse med kredsvalgene. 
Her drøfter de nyvalgte kredsrepræsentantskaber indholdet af kredsenes arbejde i den kommende valgperiode, herunder hvilke punkter i BL's handlings- og målsætningsprogram der bør sættes særligt fokus på i valgperioden - og ikke mindst hvordan.

Rejsegodtgørelse og diæter

Rejsegodtgørelse og diæter

I forbindelse med møder i BL's repræsentantskab, kredsrepræsentantskaber og kredsbestyrelser udbetales der diæter.

Aktuelt er satsen 772 kr. pr. møde.


Derudover dækkes udgifter til transport med offentlige transportmidler.


Kørsel i egen bil dækkes efter statens gældende takster.


Ved møder i BL's repræsentantskab kan der udbetales tabt arbejdsfortjeneste efter nærmere aftale.


BL afholder udgifterne til møder i BL's repræsentantskab, kredsrepræsentantskaberne, kredsbestyrelserne, samt arbejdsweekender.


Kredsene har desuden et rådighedsbeløb svarende til 1 kr. pr. lejemålsenhed. Dette beløb kan f.eks. bruges til:

  • ekstraordinære udgifter ved kredsarrangementer
  • repræsentation
  • udarbejdelse af materialer
  • diæter og rejsegodtgørelse til medlemmer af kredsudvalg

 

Udvalg

Udvalg

Flere kredse nedsætter udvalg.
Det er typisk kursusudvalg og aktivitetsudvalg.
Derudover nedsættes der i nogle kredse ad hoc-udvalg, som løser afgrænsede opgaver.

Kredsudvalgene bemandes som udgangspunkt med kredsrepræsentanter, idet der dog er mulighed for at inddrage andre fra kredsenes boligorganisationer. Mødeaktiviteten i kredsudvalgene varierer fra kreds til kreds.

Åbne kredsarrangementer

Åbne kredsarrangementer

Kredsrepræsentantskaberne og kredsbestyrelserne har ansvar for planlægning og afvikling af en række møder og arrangementer, hvortil alle boligorganisationer i kredsene inviteres. Det drejer sig om:

 

Kredsmøder
Der afholdes typisk 1-2 årlige møder i kredsene. Der er tale om aftenmøder, der normalt ligger på hverdage.
Temaerne for møderne spænder vidt. Der kan være tale om aktuel boligpolitisk orientering og debat, lokalt definerede emner eller landsdækkende kampagner.

 

Kredskonferencer
Der afholdes normalt en årlig konference i kredsene med en varighed fra en til to dage. 
Temaerne er en blanding af aktuelle boligpolitiske emner kombineret med faglige områder eller andre aktuelle emner udvalgt af kredsrepræsentantskaberne.

Fakta: Vedtægter

Fakta: Vedtægter

§ 2. BL er interesse- og brancheorganisation for de almene boligorganisationer.

 

Stk. 2. BL's formål er som interesseorganisation at samle de almene boligorganisationer til fælles arbejde for disses og deres beboeres interesse i udvikling af beboerdemokratiet og bedre boligforhold for brede befolkningsgrupper.

 

Stk. 3. BL's formål som brancheorganisation er at styrke medlemmerne administrativt, teknisk og socialt til altid at fremstå som moderne og effektive aktører på boligmarkedet.

 

Stk. 4. BL skal ved forhandling og indgåelse af aftaler om relevante kollektive aftaler om løn og ansættelsesvilkår styrke medlemmernes funktion som arbejdsgivere.

 

Stk. 5. Medlemmerne forpligter sig til at respektere de aftaler om løn- og ansættelsesforhold, som BL jf. stk. 4 indgår med faglige organisationer.

SoMe råd til kredsrepræsentanterne

SoMe råd til kredsrepræsentanterne

Du kan bruge sociale medier til at få kontakt med politikere og gøre almene boliger til en vindersag i dit kredsarbejde.

Få de gode råd her

Oprettelse: 03.12.2018 | Sidst opdateret: 26.09.2023

Sideansvarlig: Mette Tams

Billede af Mette Tams BL

Mette Tams

Kredskonsulent 5. og 8. kreds
Se profil
Søger du bolig? - Klik her