8. Kreds

Haderslev, Sønderborg, Tønder, Aabenraa

Billede af K8
Kredsrepræsentanter

Kredsrepræsentanter

Kredsformand

 • Leif Poulsen, BoligSyd

Kredsnæstformand

 • Lisbeth Jakobsen, SALUS Boligadministration A.m.b.a.

Repræsentanter

 • Annalise Lyngkilde, Boligforeningen Søbo
 • Børge Hansen Rossen, Tønder Andelsboligforening
 • Ellen Corfits, HAB
 • Hans Chr. Nielsen, Rødekro Andelsboligforening
 • Jan Faber, Boligforeningen B42
 • Jan Thiessen, Sønderborg Andelsboligforening
 • Lars Christiansen, Nordborg Andelsboligforening
 • Lisa Nielsen, Boligselskabet af 1943 i Vojens
 • Niels Christiansen, Gråsten Andelsboligforening
 • Ove Stahl Schmidt, Kolstrup Boligforening
 • Søren Duus, Aabenraa Andelsboligforening

Suppleanter

 • 1. suppleant, Kirsten Krohn Normann, BoligSyd
 • 2. suppleant, Jytte Asmussen, Gram Boligforening
 • 3. suppleant, Ole Strøm, Boligforeningen Søbo
 • 4. suppleant, Ulla Nissen, BoligSyd
 • 5. suppleant, Yvonne Nielsen, Højer Andelsboligforening

Bestyrelsen i 8. kreds

Bestyrelsen i 8. kreds

Bestyrelsen drøfter driften af kredsen med formandskabet, giver input til BL’s bestyrelse via kredsformandskabet og planlægger møderne i kredsrepræsentantskabet. 

Kredsbestyrelsen mødes fast 4 gange årligt (forud for BL’s bestyrelsesmøde) og der ud over ad hoc ved behov.

 

BL 8. kreds repræsentantskab har udpeget:

 

 • Kredsformand Jan Mortensen, NAB
 • Kredsnæstformand Jan Thiessen, SAB
 • Annalise Lyngkilde, Boligforeningen Søbo
 • Hans Chr. Nielsen, Rødekro Andelsboligforening
 • Lisa Nielsen, Boligselskabet af 1943 i Vojens

Kommunalvalgsudvalg

Kommunalvalgsudvalg

Udvalget skal udpege temaer for kredsens engagement i kommunalvalgkampen samt arrangere konkrete aktiviteter i den forbindelse. Udvalget refererer til repræsentantskabet, men koordinerer imellem møderne primært med bestyrelsen. Udvalget mødes ad hoc efter behov.

BL 8. kreds repræsentantskab har udpeget:

Udvalget består af:

 • Annalise Lyngkilde, Boligforeningen Søbo
 • Lisa Nielsen, Boligselskabet af 1943 i Vojens
 • Børge Hansen Rossen, Tønder Andelsboligforening

Effektiviseringsudvalget

Effektiviseringsudvalget

Kredsrepræsentantskabet har nedsat et effektiviseringsudvalg, for at følge det nationale arbejde med den nye effektiviseringsaftale og for at kunne give input til, hvordan man i kredsen bedst kan understøtte hinanden i effektiviseringstiltag. Udvalget mødes  ad hoc efter behov.


BL 8. kreds repræsentantskab har udpeget:

 • Hans Peter Hollænder, SØBO
 • Lisa Nielsen, Boligselskabet af 1943 i Vojens
 • Ove Stahl Schmidt, Kolstrup Boligforening

Forretningsorden for udbetaling af diæter i BL 8. kreds for valgperioden 2020-2022

Forretningsorden for udbetaling af diæter i BL 8. kreds for valgperioden 2020-2022

BL Vedtægter: 3. Kredsene

Jf. BL’s vedtægter § 7 stk. 17. oppebærer repræsentantskabets medlemmer mødediæter, efter de af repræsentantskabet godkendte satser. Bestyrelsen fastsætter regler for refusion for tabt arbejdsfortjeneste.

 

For rejser i BL’s formål refunderes rejse- og befordringsudgifter samt eventuelle udgifter til hotelovernatning efter originale bilag.  For kørsel i egen bil gælder de af SKAT fastsatte satser og regler.

 

Kredsene kan desuden beslutte at bruge deres rådighedsbeløb til at give diæter til udvalgsarbejde. Se: https://bl.dk/bls-11-kredse/kredsens-rolle/. Kredsens skal vedtage en forretningsorden for dette.

 

Møder i BL repræsentantskab

Møder i BL’s repræsentantskab udløser således jf. vedtægterne diæt. Der udbetales diæter i forbindelse med møder i kredsrepræsentantskab, kredsbestyrelse samt udvalg nedsat af BL’s bestyrelse.

 

Kredskonference

Der udbetales til den årlige kredskonference alene diæter til de personer, som det på forhånd er aftalt med, at de har en opgave at udføre.

 

Kredsrepræsentantskabet kan beslutte, hvorvidt kredsformandskabet eller eventuelle konferenceudvalg kan få dækket deres deltagelse i kredskonferencer. Dette dækkes af konferencebudgettet, hvor alle udgifter til konferencen afholdes af deltagerbetalingen.

 

Kredsens kan desuden beslutte at anvende kredsens rådighedsbeløb til at give diæter til udvalgsarbejde. Kredsrepræsentantskabet skal her ved kredsvalgperiodens start og ved nedsættelse af udvalg samt ved udpegninger beslutte, om der ved repræsentanternes deltagelse skal udbetales diæter og/eller transport finansieret af kredsens rådighedsbeløb. Her gælder:

 

Kredsformandskabets mødeaktivitet

Det kan besluttes, at kredsformandskabet modtager diæt/transport eller transport i forbindelse med officielle møder i regi af kredsen, hvor kredsformandskabet har en aktiv rolle.

 

Det kan besluttes at udbetale diæter/transport, alternativt alene transport, til repræsentanter, der deltager i udvalg nedsat af kredsrepræsentantskabet.

 

 

Specifikt for BL 8. kreds 2020-2022 er besluttet

BL 8. kreds har besluttet at give diæt for mødedeltagelse i Udvalgene ’Kommunalvalg 2021’ & ’Effektiviseringsudvalget’.

 

I BL 8. kreds udbetales således for valgperioden 2020-2022 diæter til medlemmerne af de nedsatte udvalg ved deltagelse i udvalgets mødevirksomhed. Det er ligeledes besluttet, at kredsformandskabet kan modtage diæt/transport i forbindelse med officielle møder i regi af kredsen, hvor formandskabet har en aktiv rolle.

 

Der udbetales ikke diæter til virtuelle møder, medmindre dette virtuelle møder træder i stedet for et møde, der ellers skulle være afholdt fysisk.

 

Alle afregninger skal inden udbetaling kan finde sted, påtegnes af kredskonsulenten.

 

Diæter er almindelig A-indkomst, hvor der beregnes A-skat efter gældende regler. Ved kørsel i egen bil gælder ligningsrådets satser. Der opfordres til samkørsel i videst muligt omfang.

 

Godkendt på kredsrepræsentantskabsmøde den 26.11.2020 – Genbehandles på det konstituerende møde efter næstkommende kredsvalg.

Billede af Mette_Tams - Kopi.jpg

Mette Tams

Kredskonsulent 4., 5., 6., 7. og 8. og 10. kreds
Se profil


Oprettelse: 29.05.2019 | Sidst opdateret: 05.11.2021

Sideansvarlig: Anita Henriette Dainese

Søger du bolig? - Klik her