7. Kreds

Billund, Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Fredericia, Horsens, Kolding, Vejle, Hedensted

Billede af K7
Kredsrepræsentanter

Kredsrepræsentanter

Kredsformand

 • Karin Mortensen, Boligforeningen ØsterBO

Kredsnæstformand

 • Heidi Nielsen, Varde Bolig Administration

Repræsentanter

 • Anne Kathrine Pedersen, Boligforeningen ØsterBO
 • Annette Bjerg Rye, Bolig Horsens
 • Børge Jan Brink, AAB Kolding
 • Carsten Schultz-Nielsen, Arbejdernes Andels-Boligforening, Varde
 • Claus-Peter Aanum, Ungdomsbo
 • Eva Kristensen, Billund Boligforening
 • Finn Muus, Boligkontoret Fredericia
 • Helle Ovesen, Bolig Horsens
 • Helle Pagh, AAB Kolding
 • Jens Christian Lybecker, boli.nu
 • Kim Bergmann, ALBO
 • Lis Gregersen, Boligkontoret Fredericia
 • Michael Petterson, AAB Vejle
 • Mikael Paasch, Boligkontoret Fredericia
 • Mogens Hinrichsen, AAB Kolding
 • Ole Balsby Lyhne, ALBO
 • Pia Lyngdrup Nedergaard, Boligforeningen ØsterBO
 • Torben Søgaard Hansen, Boligforeningen Fremad
 • Willy Frederiksen, Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932, Esbjerg

Suppleanter

 • 1. suppleant, Anne Jørgensen, Vejen Boligforening
 • 2. suppleant, Susanne Emmerick, Arbejdernes Andels-Boligforening, Varde
 • 3. Suppleant, Kim Andersen, AAB Vejle
 • 4. suppleant, Morten Jakobsen, Bolig Horsens

Bestyrelsen i 7. kreds

Bestyrelsen i 7. kreds

Bestyrelsen drøfter driften af kredsen med formandskabet, giver input til BL’s bestyrelse via kredsformandskabet og planlægger møderne i kredsrepræsentantskabet. 

Kredsbestyrelsen mødes fast 4 gange årligt (forud for BL’s bestyrelsesmøde) og der ud over ad hoc ved behov.

 

BL 7. kreds repræsentantskab har udpeget:

 • Kredsformand Karin Mortensen, Østerbo
 • Kredsnæstformand Heidi Nielsen, Varde Bolig Administration
 • Claus-Peter Aanum, Ungdomsbo
 • Finn Muus, Boligkontoret Fredericia
 • Niels Rasmussen, Andelsboligforeningen Odinsgaard

Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget planlægger kredsens aktiviteter (Kredsmøder, kredskonferencer, arbejdsweekender) I 2021 får aktivitetsudvalget desuden en del af ansvaret ift. planlægning af aktiviteter under Kommunalvalgkampen.

Aktivitetsudvalget mødes ad hoc ved behov – ca. 4 gange årligt.


BL 7. kreds repræsentantskab har udpeget:

 • Anne Kathrine Pedersen, Boligforeningen ØsterBO
 • Børge Jan Brink, AAB Kolding
 • Heidi Nielsen, Varde Bolig Administration
 • Willy Frederiksen, Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932
 • Helle Pagh, AAB Kolding

Fremtidsudvalg

Fremtidsudvalg

BL 7. kreds repræsentantskab har udpeget:

 • Kredsnæstformand
 • Eva Kristensen, Billund Boligforening
 • Pia Lyngdrup Nedergaard, Boligforeningen ØsterBO
 • Lene Hodal Boeriis, Andelsboligforeningen Beringsgaard

Renovationsudvalg

Renovationsudvalg

BL 7. kreds repræsentantskab har udpeget:

 • Mikael Paasch, Boligkontoret Fredericia
 • Børge Jan Brink, AAB Kolding
 • Mogens Hinrichsen, AAB Kolding

 

Repræsentation i TV2 Syds repræsentantskab

Repræsentation i TV2 Syds repræsentantskab

To gange om året mødes repræsentantskabet for diskutere TV SYDs programmer. Medlemmerne repræsenterer forskellige foreninger og organisationer i Syd- og Sønderjylland.

 

Udpeget fra BL’s 7. kreds:

 • Willy Frederiksen, Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932
 • Carsten Schultz-Nielsen, Arbejdernes Andels-Boligforening, Varde

Forretningsorden for udbetaling af diæter i BL 7. kreds for valgperioden 2020-2022

Forretningsorden for udbetaling af diæter i BL 7. kreds for valgperioden 2020-2022

BL Vedtægter: 3. Kredsene

Jf. BL’s vedtægter § 7 stk. 17. oppebærer repræsentantskabets medlemmer mødediæter, efter de af repræsentantskabet godkendte satser. Bestyrelsen fastsætter regler for refusion for tabt arbejdsfortjeneste.

 

For rejser i BL’s formål refunderes rejse- og befordringsudgifter samt eventuelle udgifter til hotelovernatning efter originale bilag.  For kørsel i egen bil gælder de af SKAT fastsatte satser og regler.

 

Kredsene kan desuden beslutte at bruge deres rådighedsbeløb til at give diæter til udvalgsarbejde. Se: https://bl.dk/bls-11-kredse/kredsens-rolle/. Kredsens skal vedtage en forretningsorden for dette.

 

Møder i BL repræsentantskab

Møder i BL’s repræsentantskab udløser således jf. vedtægterne diæt. Der udbetales diæter i forbindelse med møder i kredsrepræsentantskab, kredsbestyrelse samt udvalg nedsat af BL’s bestyrelse.

 

Kredskonference

Der udbetales til den årlige kredskonference alene diæter til de personer, som det på forhånd er aftalt med, at de har en opgave at udføre.

 

Kredsrepræsentantskabet kan beslutte, hvorvidt kredsformandskabet eller eventuelle konferenceudvalg kan få dækket deres deltagelse i kredskonferencer. Dette dækkes af konferencebudgettet, hvor alle udgifter til konferencen afholdes af deltagerbetalingen.

 

Kredsens kan desuden beslutte at anvende kredsens rådighedsbeløb til at give diæter til udvalgsarbejde. Kredsrepræsentantskabet skal her ved kredsvalgperiodens start og ved nedsættelse af udvalg samt ved udpegninger beslutte, om der ved repræsentanternes deltagelse skal udbetales diæter og/eller transport finansieret af kredsens rådighedsbeløb. Her gælder:

 

Kredsformandskabets mødeaktivitet

Det kan besluttes, at kredsformandskabet modtager diæt/transport eller transport i forbindelse med officielle møder i regi af kredsen, hvor kredsformandskabet har en aktiv rolle.

 

Det kan besluttes at udbetale diæter/transport, alternativt alene transport, til repræsentanter, der deltager i udvalg nedsat af kredsrepræsentantskabet.

 

 

Specifikt for BL 7. kreds 2018-2020 er besluttet

BL 7. kreds har besluttet at give diæt for mødedeltagelse i Udvalgene ’Aktivitetsudvalg’, ’Interessevaretagelsesudvalg’ samt ’Effektiviseringsudvalg’.

 

I BL 7. kreds udbetales således for valgperioden 2020-2022 diæter til medlemmerne af de nedsatte udvalg ved deltagelse i udvalgets mødevirksomhed. Det er ligeledes besluttet, at kredsformandskabet kan modtage diæt/transport i forbindelse med officielle møder i regi af kredsen, hvor formandskabet har en aktiv rolle.

 

Der udbetales ikke diæter til virtuelle møder, medmindre dette virtuelle møder træder i stedet for et møde, der ellers skulle være afholdt fysisk.

 

Alle afregninger skal inden udbetaling kan finde sted, påtegnes af kredskonsulenten.

 

Diæter er almindelig A-indkomst, hvor der beregnes A-skat efter gældende regler. Ved kørsel i egen bil gælder ligningsrådets satser. Der opfordres til samkørsel i videst muligt omfang.

 

Godkendt af kredsrepræsentanterne skriftligt  den 24.02.2021 – Genbehandles på det konstituerende møde efter næstkommende kredsvalg.

 

 

7. Kreds - Aktivitetsudvalgsmøde

For inviterede.

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Netværksmøde

Varighed:

1 time

06.09.2023

Kolding

Ledige pladser

DKK 0,-

7. kreds - aktivitetsudvalgsmøde

For inviterede.

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Netværksmøde

Varighed:

1 time

22.01.2024

Kolding

Ledige pladser

DKK 0,-

7. kreds - Bestyrelsesmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Bestyrelsesmøde

Varighed:

2 timer

17.09.2024

Kolding

DKK 0,-

7. kreds - Repræsentantmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

8 dage

01.10.2024 - 08.10.2024

Kolding

DKK 0,-

3., 7. og 8. kreds - Forsamlingshusmøde

Mødet er for inviterede kredsrepræsentanter og suppleanter

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Møde

Varighed:

2½ timer

01.10.2024

Kolding

Ledige pladser

DKK 0,-

1., 2. 9. og 11. kreds - Forsamlingshusmøde

Mødet er for inviterede kredsrepræsentanter og suppleanter

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Møde

Varighed:

2½ timer

03.10.2024

København V

Ledige pladser

DKK 0,-

4., 5., 6. og 10. kreds - Forsamlingshusmøde

Mødet er for inviterede kredsrepræsentanter og suppleanter

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Møde

Varighed:

2½ timer

07.10.2024

Aalborg Øst

Ledige pladser

DKK 0,-

7. kreds - Bestyrelsesmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Bestyrelsesmøde

Varighed:

2 timer

12.11.2024

Kolding

DKK 0,-

Uddannelse i Lokal boligpolitik i praksis for kredsrepræsentanter

BL´s nye uddannelse ”Lokal boligpolitik i praksis” handler om lokal interessevaretagelse. Målet er at gøre jer til endnu bedre interessevaretagere for jeres egen boligorganisation, for den almene sektor i jeres lokalområde, i kredsen og BL.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Uddannelse

Varighed:

4 kursusdage

23.11.2024 - 15.02.2025

Middelfart

Ledige pladser

DKK 0,-

7. kreds - Repræsentantmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

2 timer

26.11.2024

Kolding

DKK 0,-

BL Repræsentantskabsmøde - København

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

5 timer

03.12.2024

København V

DKK 0,-

BL Repræsentantskabsmøde (Nyborg Strand)

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

3 timer

03.06.2025

Nyborg

DKK 0,-Oprettelse: 29.05.2019 | Sidst opdateret: 26.09.2023

Sideansvarlig: Morten Metz Lundberg

Søger du bolig? - Klik her