7. Kreds

Billund, Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Fredericia, Horsens, Kolding, Vejle, Hedensted

Billede af K7
Kredsrepræsentanter

Kredsrepræsentanter

Kredsformand

 • Per Nielsen, Bovia

Kredsnæstformand

 • Karin Mortensen, Boligforeningen ØsterBO

Repræsentanter

 • Anne Kathrine Pedersen, Boligforeningen ØsterBO
 • Børge Jan Brink, Bovia
 • Claus-Peter Aanum, Ungdomsbo
 • Finn Muus, Boligkontoret Fredericia
 • Hans Helge Andersen, AAB Vejle
 • Heidi Nielsen, Varde Bolig Administration
 • Jens Christian Lybecker, boli.nu
 • Leif Ravn Andersen, AAB Odinsgaard
 • Lene Hodal Boeriis, Andelsboligforeningen Beringsgaard
 • Lis Gregersen, Boligkontoret Fredericia
 • Mikael Paasch, Boligkontoret Fredericia
 • Mikkel Rindholt, Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932, Esbjerg
 • Niels Rasmussen, AAB Odinsgaard
 • Peter Kristensen, AAB Odinsgaard
 • Pia Lyngdrup Nedergaard, Boligforeningen ØsterBO
 • Poul Erik Rasmussen, AAB Odinsgaard
 • Tine Vibeke Beck Poulsen, AAB Vejle
 • Torben Søgaard Hansen, Boligforeningen Fremad
 • Willy Frederiksen, Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932, Esbjerg

Suppleanter

 • 1. suppleant, Morten Jakobsen, Horsens Andelsboligforening af 1954
 • 2. suppleant, Kim Bergmann, AAB Odinsgaard
 • 3. suppleant, Johnny Petersen, Boligkontoret Fredericia
 • 4. suppleant, Helle Pagh, AAB Kolding

Bestyrelsen i 7. kreds

Bestyrelsen i 7. kreds

Bestyrelsen drøfter driften af kredsen med formandskabet, giver input til BL’s bestyrelse via kredsformandskabet og planlægger møderne i kredsrepræsentantskabet. 

Kredsbestyrelsen mødes fast 4 gange årligt (forud for BL’s bestyrelsesmøde) og der ud over ad hoc ved behov.

 

BL 7. kreds repræsentantskab har udpeget:

 • Kredsformand Per Nielsen, Bovia
 • Kredsnæstformand Karin Mortensen, Østerbo
 • Claus-Peter Aanum, Ungdomsbo
 • Finn Muus, Boligkontoret Fredericia
 • Niels Rasmussen, Andelsboligforeningen Odinsgaard

Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget planlægger kredsens aktiviteter (Kredsmøder, kredskonferencer, arbejdsweekender) I 2021 får aktivitetsudvalget desuden en del af ansvaret ift. planlægning af aktiviteter under Kommunalvalgkampen.

Aktivitetsudvalget mødes ad hoc ved behov – ca. 4 gange årligt.


BL 7. kreds repræsentantskab har udpeget:

 • Anne Kathrine Pedersen, Boligforeningen ØsterBO
 • Børge Jan Brink, Bovia
 • Heidi Nielsen, Varde Bolig Administration
 • Willy Frederiksen, Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

Interessevaretagelsesudvalget

Interessevaretagelsesudvalget

Interessevaretagelsesudvalget blev nedsat i perioden 2018-2020 og skal i indeværende valgperiode afslutte arbejdet med vidensdeling om hhv. håndtering af hjemløse og samarbejde mellem kommune og boligsektor.

Interessevaretagelsesudvalget mødes ad hoc ved behov – ca. 4 gange årligt.


BL 7. kreds repræsentantskab har udpeget:

 • Hans Helge Andersen, AAB Vejle
 • Lis Gregersen, Boligkontoret Fredericia
 • Peter Kristensen, Andelsboligforeningen Odinsgaard
 • Poul Erik Rasmussen, Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Effektiviseringsudvalget

Effektiviseringsudvalget

Effektiviseringsudvalget blev nedsat medio 2020 for at følge det nationale arbejde med den nye effektiviseringsaftale og for at kunne give input til, hvordan man i kredsen bedst kan understøtte hinanden i effektiviseringstiltag.

Udvalget mødes ad hoc efter behov.

BL 7. kreds repræsentantskab har udpeget:

 

Fra kredsrepræsentantskabet:

 • Per Nielsen, Bovia
 • Claus-Peter Aanum, Ungdomsbo
 • Finn Muus, Boligkontoret Fredericia
 • Hans Helge Andersen, AAB Vejle
 • Heidi Nielsen, Varde Bolig Administration
 • Pia Lyngdrup Nedergaard, Boligforeningen ØsterBO

Fra medlemsorganisationerne:

 • Jørn Brynaa, Boligkontoret Fredericia
 • Flemming Christensen, Bovia
 • Dorte Radik, Bovia

Forretningsorden for udbetaling af diæter i BL 7. kreds for valgperioden 2020-2022

Forretningsorden for udbetaling af diæter i BL 7. kreds for valgperioden 2020-2022

BL Vedtægter: 3. Kredsene

Jf. BL’s vedtægter § 7 stk. 17. oppebærer repræsentantskabets medlemmer mødediæter, efter de af repræsentantskabet godkendte satser. Bestyrelsen fastsætter regler for refusion for tabt arbejdsfortjeneste.

 

For rejser i BL’s formål refunderes rejse- og befordringsudgifter samt eventuelle udgifter til hotelovernatning efter originale bilag.  For kørsel i egen bil gælder de af SKAT fastsatte satser og regler.

 

Kredsene kan desuden beslutte at bruge deres rådighedsbeløb til at give diæter til udvalgsarbejde. Se: https://bl.dk/bls-11-kredse/kredsens-rolle/. Kredsens skal vedtage en forretningsorden for dette.

 

Møder i BL repræsentantskab

Møder i BL’s repræsentantskab udløser således jf. vedtægterne diæt. Der udbetales diæter i forbindelse med møder i kredsrepræsentantskab, kredsbestyrelse samt udvalg nedsat af BL’s bestyrelse.

 

Kredskonference

Der udbetales til den årlige kredskonference alene diæter til de personer, som det på forhånd er aftalt med, at de har en opgave at udføre.

 

Kredsrepræsentantskabet kan beslutte, hvorvidt kredsformandskabet eller eventuelle konferenceudvalg kan få dækket deres deltagelse i kredskonferencer. Dette dækkes af konferencebudgettet, hvor alle udgifter til konferencen afholdes af deltagerbetalingen.

 

Kredsens kan desuden beslutte at anvende kredsens rådighedsbeløb til at give diæter til udvalgsarbejde. Kredsrepræsentantskabet skal her ved kredsvalgperiodens start og ved nedsættelse af udvalg samt ved udpegninger beslutte, om der ved repræsentanternes deltagelse skal udbetales diæter og/eller transport finansieret af kredsens rådighedsbeløb. Her gælder:

 

Kredsformandskabets mødeaktivitet

Det kan besluttes, at kredsformandskabet modtager diæt/transport eller transport i forbindelse med officielle møder i regi af kredsen, hvor kredsformandskabet har en aktiv rolle.

 

Det kan besluttes at udbetale diæter/transport, alternativt alene transport, til repræsentanter, der deltager i udvalg nedsat af kredsrepræsentantskabet.

 

 

Specifikt for BL 7. kreds 2018-2020 er besluttet

BL 7. kreds har besluttet at give diæt for mødedeltagelse i Udvalgene ’Aktivitetsudvalg’, ’Interessevaretagelsesudvalg’ samt ’Effektiviseringsudvalg’.

 

I BL 7. kreds udbetales således for valgperioden 2020-2022 diæter til medlemmerne af de nedsatte udvalg ved deltagelse i udvalgets mødevirksomhed. Det er ligeledes besluttet, at kredsformandskabet kan modtage diæt/transport i forbindelse med officielle møder i regi af kredsen, hvor formandskabet har en aktiv rolle.

 

Der udbetales ikke diæter til virtuelle møder, medmindre dette virtuelle møder træder i stedet for et møde, der ellers skulle være afholdt fysisk.

 

Alle afregninger skal inden udbetaling kan finde sted, påtegnes af kredskonsulenten.

 

Diæter er almindelig A-indkomst, hvor der beregnes A-skat efter gældende regler. Ved kørsel i egen bil gælder ligningsrådets satser. Der opfordres til samkørsel i videst muligt omfang.

 

Godkendt af kredsrepræsentanterne skriftligt  den 24.02.2021 – Genbehandles på det konstituerende møde efter næstkommende kredsvalg.

 

 

7. kreds - Konference

De almene boliger i BL 7. kreds spiller en afgørende rolle, når der skal skabes blandede byer og boligområder i kommunerne. På denne konference tager vi udgangspunkt i BL Almene Mål, når vi sætter den Blandede by, boligerne til hele livet og den Gode Almene Ledelse på dagsordenen.

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Konference

Varighed:

1 dag

28.01.2022 - 29.01.2022

Vejle

Tilmelding lukket

DKK 2.600,-

7. kreds - Bestyrelsesmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Bestyrelsesmøde

Varighed:

2 timer

23.03.2022

Kolding

DKK 0,-

7. Kreds - Repræsentantmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

2 timer

06.04.2022

Kolding

DKK 0,-

7. kreds - Kredsvalg

Pt. er kun datoen fastsat.Invitation sendes til medlemsorganisationerne i løbet af foråret.

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Valgmøde

Varighed:

2½ timer

06.04.2022

Kolding

Ledige pladser

DKK 0,-

7. kreds - Bestyrelsesmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Bestyrelsesmøde

Varighed:

2 timer

18.05.2022

Kolding

DKK 0,-

Præsentation af formandskandidater i København

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Møde

Varighed:

19.00-21.15

24.05.2022

København V

Ledige pladser

DKK 0,-

Præsentation af formandskandidater i Kolding

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Møde

Varighed:

19.00-21.15

25.05.2022

Kolding

Ledige pladser

DKK 0,-

7. Kreds - Repræsentantmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

2 timer

31.05.2022

Kolding

DKK 0,-

Præsentation af formandskandidater i Aalborg

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Møde

Varighed:

19.00-21.15

31.05.2022

Aalborg

Ledige pladser

DKK 0,-

7. kreds - Arbejdsweekend

Under planlægning.

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Arbejdsweekend

Varighed:

1 dag

10.06.2022 - 11.06.2022

Følger

DKK 0,-

7. kreds - Bestyrelsesmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Bestyrelsesmøde

Varighed:

2 timer

19.09.2022

Kolding

DKK 0,-

7. Kreds - Repræsentantmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

2 timer

03.10.2022

Kolding

DKK 0,-

7. kreds - Bestyrelsesmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Bestyrelsesmøde

Varighed:

2 timer

07.11.2022

Kolding

DKK 0,-

7. Kreds - Repræsentantmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

2 timer

23.11.2022

Kolding

DKK 0,-Oprettelse: 29.05.2019 | Sidst opdateret: 15.04.2021

Sideansvarlig: Anita Henriette Dainese

Søger du bolig? - Klik her