5. Kreds

Aarhus

Billede af K5
Kredsrepræsentanter

Kredsrepræsentanter

Kredsformand

 • Peter B. Hebroe, ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus

Kredsnæstformand

 • Herdis Larsen, DOMI Bolig

Repræsentanter

 • Alex Young Pedersen, Østjysk Bolig, Aarhus
 • Anne Thorø Nielsen, Kollegiekontoret i Aarhus
 • Annie Axelsen, Boligforeningen Ringgaarden
 • Carsten Bach Mikkelsen, ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus
 • Chris Cully, AlmenBo Aarhus
 • Diana Bennedbæk, AL2bolig
 • Erik Bløcher, Brabrand Boligforening
 • Henrik Autzen, Boligkontoret Århus
 • Inge Køster, Lejerbo, Århus
 • Irene Lindemann, Boligforeningen Århus Omegn
 • Karen Hansen, DOMI Bolig
 • Kristine Simonsen, Boligkontoret Århus
 • Mads Madsen, ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus
 • Mette Hvid Johannesen, Arbejdernes Andels Boligforening, Aarhus
 • Per Ingemann Knudsen, Boligforeningen 10. marts 1943
 • Peter Iversen, Brabrand Boligforening
 • Randi Rædkjær, Arbejdernes Andels Boligforening, Aarhus

Suppleanter

 • Personlig suppleant for Alex Young Pedersen, Evan Krogh Olesen, Østjysk Bolig, Aarhus
 • Personlig suppleant for Anne Thorø Nielsen, Per Juulsen, Kollegiekontoret i Aarhus
 • Personlig suppleant for Annie Axelsen, Carsten Hegnsvad, Boligforeningen Ringgaarden
 • Personlig suppleant for Carsten Bach Mikkelsen, Lone Terkildsen, ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus
 • Personlig suppleant for Chris Cully, Vicky Egholm Jensen, AlmenBo Aarhus
 • Personlig suppleant for Diana Bennedbæk , Bo Maibom Petersen, AL2bolig
 • Personlig suppleant for Erik Bløcher, Thor Utting, Brabrand Boligforening
 • Personlig suppleant for Henrik Autzen , Majbritt Pedersen, Boligkontoret Århus
 • Personlig suppleant for Inge Køster, Ina Marie Graneberg, Lejerbo, Århus
 • Personlig suppleant for Irene Lindemann, Jytte Gissel, Boligforeningen Århus Omegn
 • Personlig suppleant for Karen Hansen, Rikke Kristine Skovsgaard, DOMI Bolig
 • Personlig suppleant for Kristine Simonsen, Flemming Nielsen, Boligkontoret Århus
 • Personlig suppleant for Mads Madsen, Annie Wittorff Villadsen, ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus
 • Personlig suppleant for Mette Hvid Johannesen, Astrid Bro Frederiksen, Arbejdernes Andels Boligforening, Aarhus
 • Personlig suppleant for Per Ingemann Knudsen, Niels Trolle, Boligforeningen 10. marts 1943
 • Personlig suppleant for Peter Iversen , Keld Albrechtsen, Brabrand Boligforening
 • Personlig suppleant for Randi Radkjær, Mette Petersen, Arbejdernes Andels Boligforening, Aarhus

Udvalgsoversigt 5. kreds 2024-2025

Bestyrelsen i 5. kreds

Bestyrelsen i 5. kreds

Kredsbestyrelsens møder fungerer bl.a. som forberedelse til møderne i kredsrepræsentantskabet og i et vist omfang som sparring til formænd og næstformænd, i forbindelse med deres deltagelse i BL's bestyrelse.

Kredsbestyrelsen tager de indledende drøftelser om politiske temaer og kan herefter vælge at uddelegere til andre udvalg. Bestyrelsen bistår endvidere formandskabet i at træffe nødvendige beslutninger mellem kredsrepræsentantmøder.


Bestyrelsen mødes ca. 1 uge forud for bestyrelsesmøder i BL – her ud over mødes bestyrelsen ved behov.BL 5. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Kredsformand
Kredsnæstformand
Henrik Autzen, Boligkontoret Århus
Carsten Bach Mikkelsen, ALBOA
Peter Iversen, Brabrand Boligforening
Mette Hvid Johannesen, AAB 
Per Knudsen, Boligforeningen 10. marts 1943 (gæst)

Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget

Udvalget forestår planlægning af kredsaktiviteter, herunder kredskonferencer og kredsmøder. Kredsaktiviteterne planlægges i overensstemmelse med de målsætninger som kredsen har besluttet, men også arrangementer der opstår akut, er en del af udvalgets område.

BL 5. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Per Knudsen, Boligforeningen 10. marts 1943 (formand)
Kredsnæstformand
Diana Bennedbæk, AL2bolig
Annie Axelsen, Boligforeningen Ringgården
Peter Iversen, Brabrand Boligforening

 

 

Forhandlingsudvalg

Forhandlingsudvalg

Forhandlingsudvalget forestår forhandlinger med Aarhus Kommune på vegne af kredsen.

Forhandlingsudvalget består af: 

Kredsformand
Kredsnæstformand
Morten Homann, AAB (formand)

 

 Almen drift

Almen drift

Udvalgets fagområde er de daglige driftsområder. Herunder forsyning med vand, el, varme, kloak og affald. Driftsproblematikker af fælleskarakter på disse områder drøftes i udvalget, ligesom eventuelle forhandlinger med forsyningsvirksomheder og lignende er en del af udvalgets arbejdsområde.

Arbejdsgiverområdet, overenskomster og lignende er også henhørende under udvalget, i det omfang der er tale om fælles aftaler eller behov herfor.

BL 5. kreds direktørgruppe har aktuelt udpeget:

Martin Hersom Bien, Boligforeningen Ringgården
Bjarne Wissing, BF 10. marts 1943
Preben Jacobsen, DOMI
Kredsformanden

Den sociale boligtildeling

Den sociale boligtildeling

Boliganvisningsområdet beskæftiger sig med den sociale boligtildeling (1/4 reglen)

Udvalget forestår deltagelse i konkret sagsbehandling sammen med Aarhus kommune i særligt vanskelige sager, samt løbende forhandling af samarbejdet mellem kommune og kreds på området.

BL 5. kreds har aktuelt udpeget:

Peter Hebroe, ALBOA
Marianne Brammer, Boligforeningen Århus Omegn
Kristian Würtz, Brabrand Boligforening

 

Det fælles udlejningsforum

Det fælles udlejningsforum

Det Fælles Udlejningsforum har til formål at sikre, at anvendelsen af udlejningsredskaber er enkel og entydig, så der er en fælles fortolkning og administration på tværs af boligorganisationer og afdelinger.

Repræsentanter udpeget af BL’s 5. kreds følger perioden for Strategien for Udlejningsredskaber, mens de to andre pladser følger perioden for hhv. formandskabet i BL’s 5. kreds og projektledelsen i AARHUSbolig.

Det Fælles Udlejningsforum består af ét medlem fra:

 • Teknik og Miljø
 • Sociale Forhold og Beskæftigelse
 • Borgmesterens Afdeling
 • Sundhed og Omsorg
 • Det Boligsociale Fællessekretariat
 • Endvidere tre-fire medlemmer fra boligorganisationer med fleksible udlejningsaftaler. I udgangspunktet fra den boligorganisation, der har formandskabet i BL’s 5. kreds og fra den boligorganisation, der har projektledelsen af AARHUSbolig. Derudover 3 medlemmer udpeget af BL’s 5. kreds (pt. ALBOA, Brabrand Boligforening, Østjysk/ Lejerbo)

  Det fælles Udlejningsforum refererer til Bestyrelsen for Boligsociale Helhedsplaner.

Fora der følger byrådsperioden

Fora der følger byrådsperioden

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet er et lokalt udvalg fastsat ved lov. Beboerklagenævnets kompetencer er beskrevet i Lov om Leje af almene boliger, hvor også bemandingen er fastlagt.

Beboerklagenævnets repræsentanter afrapporterer under et fast punkt til kredsens direktørmøder.

Beboerklagenævnets medlemmer

Formand: Hans Henrik Edlund
Suppleant: Michael Bech Jørgensen

Udlejerrepræsentant: Steffen Espersen
Suppleant: Mie Gyldendal Pinsker

Lejerrepræsentant: Annie Wittorff Villadsen
Suppleant: Niels Danstrup

Beboerklagenævnets hjemmeside: https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/boligforeninger-og-akutboliger/uenighed-mellem-lejer-og-udlejer/beboerklagenaevnet/

 

Aarhus Miljøcenter

Aarhus Miljøcenter er en brugerstyret rådgivningsvirksomhed, der beskæftiger sig med affaldsløsninger i Aarhus Kommune. De almene boligorganisationer er (fra 2022) repræsenteret i bestyrelsen med 2 personer, der suppleres af 1 suppleant.

Kredsens repræsentanter har til opgave at understøtte brugerindflydelsen samt fremme gode affaldsløsninger for beboerne i almene boliger i Aarhus. (Miljøcenterets hjemmeside).

Medlemmerne har ansvar for, en gang årligt at afrapportere til kredsrepræsentantskabet. Denne afrapportering sker ifm. kredsens 2. ordinære, årlige kredsrepræsentantmøde. Medlemmerne bidrager desuden til kredsens beretning skriftlige beretning ifm. kredsvalget.

Deltagere fra Kredsen:

Chris Cully, AlmenBo Aarhus
Henrik Autzen, Boligkontoret Århus
Herdis Larsen, DOMI (Suppleant)

Tværgående udvalg: Almene mål

Tværgående udvalg: Almene mål

Per Knudsen, Boligforeningen 10. marts 1943

Tværgående udvalg: Kursus og konference

Tværgående udvalg: Kursus og konference

Kredsnæstformanden
Annie Axelsen, Boligforeningen Ringgården

Forretningsorden for udbetaling af diæter i BL 5. kreds for valgperioden 2022-2024

Forretningsorden for udbetaling af diæter i BL 5. kreds for valgperioden 2022-2024

BL Vedtægter:
3. Kredsene

Jf. BL’s vedtægter § 7 stk. 17. oppebærer repræsentantskabets medlemmer mødediæter, efter de af repræsentantskabet godkendte satser. Bestyrelsen fastsætter regler for refusion for tabt arbejdsfortjeneste.

For rejser i BL’s formål refunderes rejse- og befordringsudgifter samt eventuelle udgifter til hotelovernatning efter originale bilag.  For kørsel i egen bil gælder de af SKAT fastsatte satser og regler.

Kredsene kan desuden beslutte at bruge deres rådighedsbeløb til at give diæter til udvalgsarbejde. Kredsens skal vedtage en forretningsorden for dette.

 

Møder i BL’s repræsentantskab
Møder i BL’s repræsentantskab udløser således jf. vedtægterne diæt. Der udbetales diæter i forbindelse med møder i kredsrepræsentantskab, kredsbestyrelse samt udvalg nedsat af BL’s bestyrelse.

Kredskonference
Der udbetales til den årlige kredskonference alene diæter til de personer, som det på forhånd er aftalt med, at de har en opgave at udføre.

Kredsrepræsentantskabet kan beslutte, hvorvidt kredsformandskabet eller eventuelle konferenceudvalg kan få dækket deres deltagelse i kredskonferencer. Dette dækkes af konferencebudgettet, hvor alle udgifter til konferencen afholdes af deltagerbetalingen.

 

Kredsudvalg
Kredsens kan desuden beslutte at anvende kredsens rådighedsbeløb til at give diæter til udvalgsarbejde. Kredsrepræsentantskabet skal her ved kredsvalgperiodens start og ved nedsættelse af udvalg samt ved udpegninger beslutte, om der ved repræsentanternes deltagelse skal udbetales diæter og/eller transport finansieret af kredsens rådighedsbeløb.

Kredsformandsskabets mødeaktivitet
Det kan besluttes, at kredsformandskabet modtager diæt/transport eller transport i forbindelse med officielle møder i regi af kredsen, hvor kredsformandskabet har en aktiv rolle.

Specifikt for BL 5. kreds 2022-2024 er besluttet:

BL 5. kreds har besluttet at give diæt for mødedeltagelse i følgende udvalg: Kredsbestyrelsen, Aktivitetsudvalg, Byudvalg samt et temaudvalg der nedsættes i efteråret 2022. Der udbetales ikke diæter til virtuelle møder, medmindre dette virtuelle møder træder i stedet for et møde, der ellers skulle være afholdt fysisk.

 

I BL 5. kreds udbetales således for valgperioden 2022-2024 diæter til medlemmerne af de nedsatte udvalg ved deltagelse i udvalgets mødevirksomhed. Det er ligeledes besluttet, at kredsformandskabet kan modtage diæt/transport i forbindelse med officielle møder i regi af kredsen, hvor formandskabet har en aktiv rolle.

 

Diæter er almindelig A-indkomst, hvor der beregnes A-skat efter gældende regler. Ved kørsel i egen bil gælder ligningsrådets satser. Der opfordres til samkørsel i videst muligt omfang.

 

Godkendt på kredsrepræsentantskabsmøde den 30.5.2022 – Aftalen genbehandles på det konstituerende møde efter næstkommende kredsvalg.

 

5. kreds: Publikationer læs i browser

5. Kreds - Aktivitetsudvalgsmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Udvalgsmøde

Varighed:

1 time

12.08.2024

DKK 0,-

3., 7. og 8. kreds - Forsamlingshusmøde

Mødet er for inviterede kredsrepræsentanter og suppleanter

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Møde

Varighed:

2½ timer

01.10.2024

Kolding

Ledige pladser

DKK 0,-

1., 2. 9. og 11. kreds - Forsamlingshusmøde

Mødet er for inviterede kredsrepræsentanter og suppleanter

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Møde

Varighed:

2½ timer

03.10.2024

København V

Ledige pladser

DKK 0,-

5. Kreds - Direktørmøde

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Møde

Varighed:

2½ timer

07.10.2024

Viby J

Ledige pladser

DKK 0,-

5. Kreds - Repræsentantmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

Kl. 17.00-19.30

07.10.2024

Aalborg Øst

DKK 0,-

4., 5., 6. og 10. kreds - Forsamlingshusmøde

Mødet er for inviterede kredsrepræsentanter og suppleanter

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Møde

Varighed:

2½ timer

07.10.2024

Aalborg Øst

Ledige pladser

DKK 0,-

5. kreds - 1. dags konference

Invitation er ikke udsendt og program og pris er endnu ikke fastsat.

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Konference

Varighed:

1 dag

26.10.2024

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 0,-

Uddannelse i Lokal boligpolitik i praksis for kredsrepræsentanter

BL´s nye uddannelse ”Lokal boligpolitik i praksis” handler om lokal interessevaretagelse. Målet er at gøre jer til endnu bedre interessevaretagere for jeres egen boligorganisation, for den almene sektor i jeres lokalområde, i kredsen og BL.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Uddannelse

Varighed:

4 kursusdage

23.11.2024 - 15.02.2025

Middelfart

Ledige pladser

DKK 0,-

5. Kreds - Direktørmøde

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Møde

Varighed:

2½ timer

26.11.2024

Aarhus V

Ledige pladser

DKK 0,-

5. Kreds - Aktivitetsudvalgsmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Udvalgsmøde

Varighed:

1 time

26.11.2024

Risskov

DKK 0,-

5. Kreds - Repræsentantmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

Kl. 17.00-19.30

26.11.2024

Risskov

DKK 0,-

BL Repræsentantskabsmøde - København

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

5 timer

03.12.2024

København V

DKK 0,-

BL Repræsentantskabsmøde (Nyborg Strand)

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

3 timer

03.06.2025

Nyborg

DKK 0,-

Billede af Mette Tams BL

Mette Tams

Kredskonsulent 5. og 8. kreds
Se profil


Oprettelse: 29.05.2019 | Sidst opdateret: 28.06.2024

Sideansvarlig: Mette Tams

Søger du bolig? - Klik her