5. Kreds

Aarhus

Billede af K5
Kredsrepræsentanter

Kredsrepræsentanter

Kredsformand

 • Allan Werge, AL2bolig

Kredsnæstformand

 • Herdis Larsen, DOMI Bolig

Repræsentanter

 • Bendt E. Nielsen, Arbejdernes Andels Boligforening, Aarhus
 • Carsten Bach Mikkelsen, ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus
 • Chris Cully, AlmenBo Aarhus
 • Henrik Autzen, Boligkontoret Århus
 • Inge Køster, Lejerbo, Århus
 • Jakob Heide, AL2bolig
 • Jette Holgersen, Boligforeningen Århus Omegn
 • Jytte Bie, DOMI Bolig
 • Kristine Simonsen, Boligkontoret Århus
 • Michael Korsholm, ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus
 • Morten Baun Kjær, Boligforeningen Ringgården
 • Per Ingemann Knudsen, Boligforeningen 10. marts 1943
 • Peter Iversen, Brabrand Boligforening
 • Peter Kragballe, Arbejdernes Andels Boligforening, Aarhus
 • René Skau Björnsson, Kollegiekontoret i Aarhus

Suppleanter

 • Suppleant for Bendt E. Nielsen, Bettina Grumsen, Arbejdernes Andels Boligforening, Aarhus
 • Suppleant for Carsten Bach Mikkelsen, Lone Terkildsen, ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus
 • Suppleant for Chris Cully, Kim Ribergaard, AlmenBo Aarhus
 • Suppleant for Henrik Autzen, Hanne Birgitte Nielsen, Boligkontoret Århus
 • Suppleant for Inge Køster, Ina Marie Graneberg, Lejerbo, Århus
 • Suppleant for Jakob Heide, Søren Dybdal Henze, AL2bolig
 • Suppleant for Jette Holgersen, Tom Weber-Hansen, Boligforeningen Århus Omegn
 • Suppleant for Kristine Simonsen, Peter Lykke Nielsen, Boligkontoret Århus
 • Suppleant for Michael Korsholm, Mads Madsen, ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus
 • Suppleant for Morten Baun Kjær, Annie Axelsen, Boligforeningen Ringgården
 • Suppleant for Per Ingemann Knudsen, Gitte Andersen, Boligforeningen 10. marts 1943
 • Suppleant for Peter Iversen, Erik Bløcher, Brabrand Boligforening
 • Suppleant for Peter Kragballe, Dan Christensen, Arbejdernes Andels Boligforening, Aarhus
 • Suppleant for René Skau Björnsson, Per Juulsen, Kollegiekontoret i Aarhus

Udvalgsoversigt 5. kreds 2020-2022

Bestyrelsen i 5. kreds

Bestyrelsen i 5. kreds

Kredsbestyrelsens møder fungerer bl.a. som forberedelse til møderne i kredsrepræsentantskabet og i et vist omfang som sparring til formænd og næstformænd, i forbindelse med deres deltagelse i BL's bestyrelse. Kredsbestyrelsen tager i øvrigt de indledende drøftelser om politiske temaer og kan herefter vælge at uddelegere til andre udvalg.

Bestyrelsen mødes ca. 1 uge forud for bestyrelsesmøder i BL – her ud over mødes bestyrelsen ved behov.BL 5. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Kredsformanden
Kredsnæstformanden
Henrik Autzen, Boligkontoret Aarhus
Jette Holgersen, Århus Omegn
Michael Korsholm, ALBOA
Peter Iversen, Brabrand Boligforening

Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget

Udvalgets formål er at planlægge kredsaktiviteter, herunder kredskonferencer og kredsmøder. Kredsaktiviteterne planlægges i overensstemmelse med de målsætninger som kredsen har besluttet, men også arrangementer der opstår akut, er en del af udvalgets område.

Udvalget mødes fire gange årligt ifm. kredsrepræsentantskabsmøderne og herudover ad hoc efter behov.

BL 5. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Kredsnæstformanden
Per Ingemann Knudsen, Boligforeningen 10. marts 1943
Inge Køster, Lejerbo Aarhus
Jakob Heide, AL2bolig
Vakant

Udvalget for bæredygtig udvikling

Udvalget for bæredygtig udvikling

Udvalgets formål er at sætte fokus på, hvordan boligorganisationerne kan arbejde mere med verdensmålene fremadrettet. 5. kreds skal vise omverdenen, hvordan vi i høj grad arbejder med verdensmålene og bidrager til en bæredygtig udvikling samt sætte spot på partnerskaber.

Udvalget mødes efter behov.

 

BL 5. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Peter Iversen, Brabrand Boligforening
Per Knudsen, Boligforeningen 10. marts 1943
Søren Høgsberg, Boligkontoret Århus

Udvalget for byggeri og byudvikling (Byudvalget)

Udvalget for byggeri og byudvikling (Byudvalget)

Byudvalget skal være baggrundsgruppe ift. samarbejdet med kommunen om strategisk byudvikling. Udvalget skal derfor gribe de dagsordener der er relevante på tværs af kredsen på strategisk niveau, bearbejde dem og drøfte, hvordan man bedst muligt bringer temaerne på banen overfor kommunen.

Udvalget mødes 3 gange årligt.BL 5. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Kredsformanden
Kredsnæstformanden
Michael Korsholm, ALBOA
Chris Cully, AlmenBo Aarhus
Morten Homann, Boligkontoret Århus
Per Juulsen, Kollegiekontoret
Leif Jensen, Århus Omegn
Morten Baun Kjær, Boligforeningen Ringgården

Forhandlingsudvalg

Forhandlingsudvalg

Forhandlingsudvalget forestår forhandlinger med Aarhus Kommune på vegne af kredsen og udpeget af byudvalgets midte.

Udvalget mødes fire gange årligt med repræsentanter fra Aarhus Kommune.

Byudvalget har aktuelt udpeget:

 

Kredsformanden
Morten Homann, Boligkontoret Århus
Chris Cully, AlmenBo Aarhus

Almen drift

Almen drift

Udvalgets formål er at varetage problematikker inden for de daglige driftsområder, herunder forsyning med vand, el, varme, kloak og affald, ligesom eventuelle forhandlinger med forsyningsvirksomheder og lignende er en del af udvalgets arbejdsområde.

Arbejdsgiverområdet, overenskomster og lignende er også henhørende under udvalget, i det omfang der er tale om fælles aftaler eller behov herfor.

Udvalget mødes af hoc efter behov.

 

BL 5. kreds direktørgruppe har aktuelt udpeget:

Martin Hersom Bien, Boligforeningen Ringgården
Bjarne Wissing, BF 10. marts 1943
Kredsformanden

Det boligsociale område (Styregruppen for fællessekretariatet)

Det boligsociale område (Styregruppen for fællessekretariatet)

Udvalget for det boligsociale område beskæftiger sig med kredsens fælles, boligsociale initiativer - herunder Det Boligsociale Fællessekretariat, BoSocData, integrationsindsatser samt boligsociale helhedsplaner og konsekvenser heraf.

Udvalget forestår samtidig drøftelser med Aarhus kommune om den generelle politik vedr. udsatte byområder samt varetager høringsopgaver i forbindelse hermed.

Udvalget er desuden officiel styregruppe for Det Boligsociale Fællessekretariat.

BL 5. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Kredsformanden
Thomas Højmark Fegar, Fællessekretariatet (sekretariat for udvalget)
Leif Jensen, Århus Omegn
Brabrand Boligforening
Henrik Autzen, Boligkontoret Århus
Peter Hebroe, ALBOA
Kredskonsulent, BL


Den sociale boligtildeling

Den sociale boligtildeling

Boliganvisningsområdet beskæftiger sig med den sociale boligtildeling (1/4 reglen)

Udvalget forestår deltagelse i konkret sagsbehandling sammen med Aarhus kommune i særligt vanskelige sager, samt løbende forhandling af samarbejdet mellem kommune og kreds på området.

BL 5. kreds har aktuelt udpeget:

Leif Jensen, Århus Omegn
Kredsformanden
Peter Hebroe, ALBOA

 

Bestyrelsen for Boligsociale Helhedsplaner

Bestyrelsen for Boligsociale Helhedsplaner

Bestyrelsens opgave er at sikre styring og ledelse af de boligsociale helhedsplaner i Aarhus. Bestyrelsen har samtidig en opgave ift. at monitorere udviklingen af boligområderne i Aarhus.Følgende er udpeget til bestyrelsen for Boligsociale Helhedsplaner:

Borgmesterens Afdeling v. den juridiske chef (formand i bestyrelsen)
Repræsentanter, som udgangspunkt forvaltningschefer, fra alle magistratsafdelinger i Aarhus Kommune med undtagelse af Borgmesterens Afdeling
Formanden for BL 5. kreds (næstformand)
Næstformanden for BL 5. kreds
Direktørerne fra Alboa, Østjysk Bolig, Boligforeningen Ringgården, Arbejdernes Andelsboligforening, Århus, Brabrand Boligforening, Boligkontoret Århus og Aarhus Omegn er udpeget af BL 5. kreds.

UngiAarhus Øst

UngiAarhus Øst

UngiAarhus ØST er fritidstilbud til børn og unge i Aarhus Kommune, som består af ungdomsskole, fritids- og ungdomsklubber og pædagogisk ledede legepladser.

https://ungiaarhus.aarhus.dk/om/distrikterne/ungiaarhus-ost/#2

BL 5. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Peter Povlsen, tidligere boligsocial leder i Østjysk Bolig.

Det fælles udlejningsforum

Det fælles udlejningsforum

Det Fælles Udlejningsforum har til formål at sikre, at anvendelsen af udlejningsredskaber er enkel og entydig, så der er en fælles fortolkning og administration på tværs af boligorganisationer og afdelinger.

Repræsentanter udpeget af BL’s 5. kreds følger perioden for Strategien for Udlejningsredskaber, mens de to andre pladser følger perioden for hhv. formandskabet i BL’s 5. kreds og projektledelsen i AARHUSbolig.

 • Det Fælles Udlejningsforum består af ét medlem fra hhv:
 • Teknik og Miljø
 • Sociale Forhold og Beskæftigelse
 • Borgmesterens Afdeling
 • Sundhed og Omsorg
 • Det Boligsociale Fællessekretariat
 • Endvidere tre-fire medlemmer fra boligorganisationer med fleksible udlejningsaftaler. I udgangspunktet fra den boligorganisation, der har formandskabet i BL’s 5. kreds og fra den boligorganisation, der har projektledelsen af AARHUSbolig. Derudover 1-2 medlemmer udpeget af BL’s 5. kreds

  Det fælles Udlejningsforum refererer til Bestyrelsen for Boligsociale Helhedsplaner.

TV2 Østjylland

TV2 Østjylland

I repræsentantskabet er hovedfokus på at debattere mediernes rolle i demokratiet, og hvordan man kan styrke TV2 Østjylland som lokalt mediehus.

BL’s Kredse der er en del af dækningsområdet (5. og 10. kreds) kan udpege ét medlem

Anders Lisvad, kredsformand 10. kreds, er udpeget for perioden 2022-2026.

Fora der følger byrådsperioden

Fora der følger byrådsperioden

Beboerklagenævn
Beboerklagenævnet er et lokalt udvalg fastsat ved lov. Beboerklagenævnets kompetencer er beskrevet i Lov om Leje af almene boliger, hvor også bemandingen er fastlagt. Beboerklagenævnets repræsentanter afrapporterer til direktørmødet.

Repræsentant og to suppleanter er udpeget af Aarhus kommune efter indstilling fra BL 5. kreds:

Steffen Espersen, Almenbo Aarhus
1.suppleant Anni Øhrberg, Tidligere Boligforeningen 10. marts 1943
2.suppleant Anna Møller, AL2bolig


Aarhus Miljøcenter
Aarhus Miljøcenter er en brugerstyret rådgivningsvirksomhed, der beskæftiger sig med affaldsløsninger i Aarhus Kommune. Kredsens repræsentanter har til opgave at understøtte brugerindflydelsen samt fremme gode affaldsløsninger for beboerne i almene boliger i Aarhus. (Miljøcenterets hjemmeside)


BL 5. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Chris Cully, AlmenBo Aarhus - personlig suppleant: Preben Karlson, Boligforeningen Ringgården
Bendt Nielsen, Arbejdernes Andelsboligforening - personlig suppleant: Henrik Autzen, Boligkontoret Århus
Niels Skov Nielsen, ALBOA - personlig suppleant: Herdis Larsen, DOMI Bolig

Forretningsorden for udbetaling af diæter i BL 5. kreds for valgperioden 2020-2022

Forretningsorden for udbetaling af diæter i BL 5. kreds for valgperioden 2020-2022

BL Vedtægter:

3. Kredsene
Jf. BL’s vedtægter § 7 stk. 17. oppebærer repræsentantskabets medlemmer mødediæter, efter de af repræsentantskabet godkendte satser. Bestyrelsen fastsætter regler for refusion for tabt arbejdsfortjeneste.

For rejser i BL’s formål refunderes rejse- og befordringsudgifter samt eventuelle udgifter til hotelover-natning efter originale bilag. For kørsel i egen bil gælder de af SKAT fastsatte satser og regler.

Kredsene kan desuden beslutte at bruge deres rådighedsbeløb til at give diæter til udvalgsarbejde. Se: https://bl.dk/bls-11-kredse/kredsens-rolle/. Kredsens skal vedtage en forretningsorden for dette.

Møder i BL repræsentantskab
Møder i BL’s repræsentantskab udløser således jf. vedtægterne diæt. Der udbetales diæter i forbindelse med møder i kredsrepræsentantskab, kredsbestyrelse samt udvalg nedsat af BL’s bestyrelse.

Kredskonference
Der udbetales til den årlige kredskonference alene diæter til de personer, som det på forhånd er aftalt med, at de har en opgave at udføre.

Kredsrepræsentantskabet kan beslutte, hvorvidt kredsformandskabet eller eventuelle konferenceudvalg kan få dækket deres deltagelse i kredskonferencer. Dette dækkes af konferencebudgettet, hvor alle udgifter til konferencen afholdes af deltagerbetalingen.

Kredsens kan desuden beslutte at anvende kredsens rådighedsbeløb til at give diæter til udvalgsarbejde. Kredsrepræsentantskabet skal her ved kredsvalgperiodens start og ved nedsættelse af udvalg samt ved udpegninger beslutte, om der ved repræsentanternes deltagelse skal udbetales diæter og/el-ler transport finansieret af kredsens rådighedsbeløb. Her gælder:

Kredsformandskabets mødeaktivitet
Det kan besluttes, at kredsformandskabet modtager diæt/transport eller transport i forbindelse med officielle møder i regi af kredsen, hvor kredsformandskabet har en aktiv rolle.

Det kan besluttes at udbetale diæter/transport, alternativt alene transport, til repræsentanter, der deltager i udvalg nedsat af kredsrepræsentantskabet.

Specifikt for BL 5. kreds 2020-2022 er besluttet:
BL 5. kreds har besluttet at give diæt for mødedeltagelse i følgende udvalg: Kredsbestyrelsen, Aktivitetsudvalg & Målsætningsudvalg (konstitueret 30. oktober 2020). Der udbetales dog kun diæter til førnævnte, såfremt der er tale om et fysisk møde og, hvis dette møde afholdes uafhængigt af andre møder. Dette betyder at virtuelle møder ikke afføder diæt.

I BL 5. kreds udbetales således for valgperioden 2020-2022 diæter til medlemmerne af de nedsatte udvalg ved deltagelse i udvalgets mødevirksomhed. Det er ligeledes besluttet, at kredsformandskabet kan modtage diæt/transport i forbindelse med officielle møder i regi af kredsen, hvor formandskabet har en aktiv rolle.

Alle afregninger skal inden udbetaling kan finde sted påtegnes af kredskonsulenten.

Diæter er almindelig A-indkomst, hvor der beregnes A-skat efter gældende regler. Ved kørsel i egen bil gælder ligningsrådets satser. Der opfordres til samkørsel i videst muligt omfang.

Godkendt på kredsrepræsentantskabsmøde den 25.11.2020 – Aftalen genbehandles på det konstituerende møde efter næstkommende kredsvalg.

5. kreds: Publikationer læs i browser

5. kreds - Aktivitetsudvalgsmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Udvalgsmøde

Varighed:

1½ timer

02.02.2022

DKK 0,-

5,. kreds - Byudvalgsmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Udvalgsmøde

Varighed:

1½ timer

08.03.2022

Aarhus V

DKK 0,-

5. kreds - Bestyrelsesmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Bestyrelsesmøde

Varighed:

2 timer

22.03.2022

Odder

DKK 0,-

5. kreds - Kredsvalg

Invitation sendes til medlemsorganisationerne i starten af foråret

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Valgmøde

Varighed:

3 timer

31.03.2022

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 0,-

5. Kreds - Direktørmøde

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Møde

Varighed:

3 timer

05.04.2022

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 0,-

5. kreds - Aktivitetsudvalgsmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Udvalgsmøde

Varighed:

1 time

05.04.2022

Odder

DKK 0,-

5. kreds - Repræsentantmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

2½ timer

05.04.2022

Odder

DKK 0,-

5. kreds - Arbejdsweekend

Under planlægning.

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Arbejdsweekend

Varighed:

1 dag

29.04.2022 - 30.04.2022

Følger

DKK 0,-

5. kreds - Bestyrelsesmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Bestyrelsesmøde

Varighed:

2 timer

18.05.2022

Aarhus N

DKK 0,-

Præsentation af formandskandidater i København

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Møde

Varighed:

19.00-21.15

24.05.2022

København V

Ledige pladser

DKK 0,-

Præsentation af formandskandidater i Kolding

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Møde

Varighed:

19.00-21.15

25.05.2022

Kolding

Ledige pladser

DKK 0,-

Præsentation af formandskandidater i Aalborg

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Møde

Varighed:

19.00-21.15

31.05.2022

Aalborg

Ledige pladser

DKK 0,-

5. Kreds - Direktørmøde

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Møde

Varighed:

3 timer

01.06.2022

Risskov

Ledige pladser

DKK 0,-

5. kreds - Aktivitetsudvalgsmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Udvalgsmøde

Varighed:

1 time

01.06.2022

Viby J

DKK 0,-

5. kreds - Repræsentantmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

2½ timer

01.06.2022

Viby J

DKK 0,-

5. kreds - Bestyrelsesmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Bestyrelsesmøde

Varighed:

2 timer

20.09.2022

Tilst

DKK 0,-

5. kreds - Kredskonference

Invitation sendes ud i sensommeren.

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Konference

Varighed:

1 dag

30.09.2022 - 01.10.2022

Aalborg

Ledige pladser

DKK 2.600,-

5. Kreds - Direktørmøde

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Møde

Varighed:

3 timer

04.10.2022

Aarhus V

Ledige pladser

DKK 0,-

5. kreds - Aktivitetsudvalgsmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Udvalgsmøde

Varighed:

1 time

04.10.2022

Brabrand

DKK 0,-

5. kreds - Repræsentantmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

2½ timer

04.10.2022

Brabrand

DKK 0,-

5. kreds - Byudvalgsmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Udvalgsmøde

Varighed:

1½ timer

25.10.2022

Aarhus C

DKK 0,-

5. kreds - Bestyrelsesmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Bestyrelsesmøde

Varighed:

2 timer

08.11.2022

Aarhus C

DKK 0,-

5. Kreds - Direktørmøde

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Møde

Varighed:

3 timer

22.11.2022

Tilst

Ledige pladser

DKK 0,-

5. kreds - Aktivitetsudvalgsmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Udvalgsmøde

Varighed:

1 time

22.11.2022

Aarhus V

DKK 0,-

5. kreds - Repræsentantmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

2½ timer

22.11.2022

Aarhus V

DKK 0,-Oprettelse: 29.05.2019 | Sidst opdateret: 19.01.2022

Sideansvarlig: Ann Daugbjerg Olsen

Søger du bolig? - Klik her