5. Kreds

Aarhus

Billede af K5
Kredsrepræsentanter

Kredsrepræsentanter

Kredsformand

 • Morten Homann, Arbejdernes Andels Boligforening, Aarhus

Kredsnæstformand

 • Herdis Larsen, DOMI Bolig

Repræsentanter

 • Anne Thorø Nielsen, Kollegiekontoret i Aarhus
 • Astrid Bro Frederiksen, Arbejdernes Andels Boligforening, Aarhus
 • Carsten Bach Mikkelsen, ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus
 • Chris Cully, AlmenBo Aarhus
 • Diana Bennedbæk, AL2bolig
 • Erik Bløcher, Brabrand Boligforening
 • Henrik Autzen, Boligkontoret Århus
 • Hosea Dutschke, Østjysk Bolig, Aarhus
 • Inge Køster, Lejerbo, Århus
 • Irene Lindemann, Boligforeningen Århus Omegn
 • Karen Hansen, DOMI Bolig
 • Kristine Simonsen, Boligkontoret Århus
 • Mads Madsen, ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus
 • Morten Baun Kjær, Boligforeningen Ringgaarden
 • Per Ingemann Knudsen, Boligforeningen 10. marts 1943
 • Peter Iversen, Brabrand Boligforening
 • Randi Rædkjær, Arbejdernes Andels Boligforening, Aarhus

Suppleanter

 • 1. suppleant, Inge Lise Madsen, NordVestBO
 • Arbejdernes Andels Boligforening, 1. suppleant, Mette Hvid Johannesen, Arbejdernes Andels Boligforening, Aarhus
 • Arbejdernes Andels Boligforening, 2. suppleant, Thomas Kalmar Poulsen, Arbejdernes Andels Boligforening, Aarhus
 • Boligkontoret Århus, 1. suppleant , Flemming Nielsen, Boligkontoret Århus
 • Boligkontoret Århus, 2. suppleant , Majbritt Pedersen, Boligkontoret Århus
 • Suppleant for Anne Thorø Nielsen, Per Juulsen, Kollegiekontoret i Aarhus
 • Suppleant for Carsten Bach Mikkelsen, Lone Terkildsen, ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus
 • Suppleant for Chris Cully, Vicky Egholm Jensen, AlmenBo Aarhus
 • Suppleant for Diana Bennedbæk, Jakob Heide, AL2bolig
 • Suppleant for Erik Bløcher og Peter Iversen, Thor Utting, Brabrand Boligforening
 • Suppleant for Hosea Dutschke, Kim Kjærgaard, Østjysk Bolig, Aarhus
 • Suppleant for Inge Køster, Ina Marie Graneberg, Lejerbo, Århus
 • Suppleant for Irene Lindemann, Jytte Gissel, Boligforeningen Århus Omegn
 • Suppleant for Karen Hansen, Torben Lokjær, DOMI Bolig
 • Suppleant for Mads Madsen, Annie Wittorff Villadsen, ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus
 • Suppleant for Morten Baun Kjær, Annie Axelsen, Boligforeningen Ringgaarden
 • Suppleant for Per Ingemann Knudsen, Per Christensen, Boligforeningen 10. marts 1943

Udvalgsoversigt 5. kreds 2022-2024

Bestyrelsen i 5. kreds

Bestyrelsen i 5. kreds

Kredsbestyrelsens møder fungerer bl.a. som forberedelse til møderne i kredsrepræsentantskabet og i et vist omfang som sparring til formænd og næstformænd, i forbindelse med deres deltagelse i BL's bestyrelse.

Kredsbestyrelsen tager de indledende drøftelser om politiske temaer og kan herefter vælge at uddelegere til andre udvalg. Bestyrelsen bistår endvidere formandskabet i at træffe nødvendige beslutninger mellem kredsrepræsentantmøder.


Bestyrelsen mødes ca. 1 uge forud for bestyrelsesmøder i BL – her ud over mødes bestyrelsen ved behov.BL 5. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Kredsformanden
Kredsnæstformanden
Henrik Autzen, Boligkontoret Århus
Peter Iversen, Brabrand Boligforening
Carsten Bach Mikkelsen, ALBOA

Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget

Udvalget forestår planlægning af kredsaktiviteter, herunder kredskonferencer og kredsmøder. Kredsaktiviteterne planlægges i overensstemmelse med de målsætninger som kredsen har besluttet, men også arrangementer der opstår akut, er en del af udvalgets område.

Udvalget mødes fire gange årligt ifm. kredsrepræsentantskabsmøderne og herudover ad hoc efter behov.

BL 5. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Per Ingemann Knudsen, Boligforeningen 10. marts 1943
Kredsnæstformanden
Jytte Gissel, Boligforeningen Århus Omegn
Karen Hansen, Domi Bolig
Diana Bennedbæk, AL2bolig

 

 

Udvalget for byggeri og byudvikling (Byudvalget)

Udvalget for byggeri og byudvikling (Byudvalget)

Byudvalget skal være baggrundsgruppe ift. samarbejdet med kommunen om strategisk byudvikling. Udvalget skal derfor gribe de dagsordener der er relevante på tværs af kredsen på strategisk niveau, bearbejde dem og drøfte, hvordan man bedst muligt bringer temaerne på banen overfor kommunen.

Udvalget mødes 3 gange årligt.BL 5. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Peter B Hebroe, ALBOA
Kredsformanden
Kredsnæstformanden
Morten Baun Kjær, Boligforeningen Ringgården
Peter Iversen, Brabrand Boligforening
Per Juulsen, Kollegiekontoret
Mads Madsen, ALBOA
Kredskonsulenten
Forhandlingsudvalg

Forhandlingsudvalg

Forhandlingsudvalget forestår forhandlinger med Aarhus Kommune på vegne af kredsen og udpeget af byudvalgets midte.

Udvalget mødes fire gange årligt med repræsentanter fra Aarhus Kommune.

Byudvalget har aktuelt udpeget:

 

Peter Hebroe, ALBOA
Kredsformanden
Kredsnæstformanden


Almen drift

Almen drift

Udvalgets fagområde er de daglige driftsområder. Herunder forsyning med vand, el, varme, kloak og affald. Driftsproblematikker af fælleskarakter på disse områder drøftes i udvalget, ligesom eventuelle forhandlinger med forsyningsvirksomheder og lignende er en del af udvalgets arbejdsområde.

Arbejdsgiverområdet, overenskomster og lignende er også henhørende under udvalget, i det omfang der er tale om fælles aftaler eller behov herfor.

BL 5. kreds direktørgruppe har aktuelt udpeget:

Martin Hersom Bien, Boligforeningen Ringgården
Bjarne Wissing, BF 10. marts 1943
Preben Jacobsen, DOMI
Kredsformanden

Det boligsociale område (Styregruppen for fællessekretariatet)

Det boligsociale område (Styregruppen for fællessekretariatet)

Udvalget for det boligsociale område beskæftiger sig med kredsens fælles, boligsociale initiativer - herunder Det Boligsociale Fællessekretariat, BoSocData, integrationsindsatser samt boligsociale helhedsplaner og konsekvenser heraf.

Udvalget forestår samtidig drøftelser med Aarhus kommune om den generelle politik vedr. udsatte byområder samt varetager høringsopgaver i forbindelse hermed.

Udvalget er desuden officiel styregruppe for Det Boligsociale Fællessekretariat.

BL 5. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Kredsformanden
Thomas Højmark Fegar, Fællessekretariatet (sekretariat for udvalget)
Henrik Autzen, Boligkontoret Århus
Mariane Toft-Dallgaard, Østjysk Bolig, Aarhus
Peter B Hebroe, ALBOA
Marianne Brammer, Boligforeningen Århus Omegn
Kristian Würtz, Brabrand Boligforening
Kredskonsulent, BL


Den sociale boligtildeling

Den sociale boligtildeling

Boliganvisningsområdet beskæftiger sig med den sociale boligtildeling (1/4 reglen)

Udvalget forestår deltagelse i konkret sagsbehandling sammen med Aarhus kommune i særligt vanskelige sager, samt løbende forhandling af samarbejdet mellem kommune og kreds på området.

BL 5. kreds har aktuelt udpeget:

Peter Hebroe, ALBOA
Marianne Brammer, Boligforeningen Århus Omegn
Krisitan Würtz, Brabrand Boligforening

 

Bestyrelsen for Boligsociale Helhedsplaner

Bestyrelsen for Boligsociale Helhedsplaner

Bestyrelsen mødes to gange om året, og dens opgave er at sikre styring og ledelse af de boligsociale helhedsplaner i Aarhus. Bestyrelsen har samtidig en opgave ift. at monitorere udviklingen af boligområderne i Aarhus. Derudover har bestyrelsen besluttet to gange om året at holde temamøder for en bredere kreds af deltagere både fra kommunale forvaltninger og boligorganisationer. 

 

Bestyrelsen består af:

 • Borgmesterens Afdeling v. den juridiske chef (formand). 
 • Repræsentanter, som udgangspunkt forvaltningschefer, fra alle magistratsafdelinger i Aarhus Kommune med undtagelse af Borgmesterens Afdeling. 
 • Formanden for BL’s 5. kreds (næstformand). 
 • Direktørerne for organisationer, der administrerer en boligsocial helhedsplan i Landsbyggefondens regi, pt. Alboa, Østjysk Bolig, AL2Bolig, Brabrand Boligforening og Aarhus Omegn
 • En yderligere direktør udpeget af BL 5. kreds ifbm. konstitueringen, pt. Boligkontoret Århus

Det boligsociale fællessekretariat varetager sekretariatsfunktionen for bestyrelsen. Møderne søges så vidt muligt afholdt indenfor normal arbejdstid.

Bestyrelsen har vedtaget, at direktører der har boligsociale indsatser med LBF-midler kan deltage som gæster. Derudover inviteres relevante deltagere fra alle boligorganisationer i kredsen til de to årlige temamøder, herunder efter behov kredskonsulenten. 

UngiAarhus Øst

UngiAarhus Øst

UngiAarhus ØST er fritidstilbud til børn og unge i Aarhus Kommune, som består af ungdomsskole, fritids- og ungdomsklubber og pædagogisk ledede legepladser.

https://ungiaarhus.aarhus.dk/om/distrikterne/ungiaarhus-ost/#2

BL 5. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Peter Povlsen, tidligere boligsocial leder i Østjysk Bolig.

Det fælles udlejningsforum

Det fælles udlejningsforum

Det Fælles Udlejningsforum har til formål at sikre, at anvendelsen af udlejningsredskaber er enkel og entydig, så der er en fælles fortolkning og administration på tværs af boligorganisationer og afdelinger.

Repræsentanter udpeget af BL’s 5. kreds følger perioden for Strategien for Udlejningsredskaber, mens de to andre pladser følger perioden for hhv. formandskabet i BL’s 5. kreds og projektledelsen i AARHUSbolig.

Det Fælles Udlejningsforum består af ét medlem fra:

 • Teknik og Miljø
 • Sociale Forhold og Beskæftigelse
 • Borgmesterens Afdeling
 • Sundhed og Omsorg
 • Det Boligsociale Fællessekretariat
 • Endvidere tre-fire medlemmer fra boligorganisationer med fleksible udlejningsaftaler. I udgangspunktet fra den boligorganisation, der har formandskabet i BL’s 5. kreds og fra den boligorganisation, der har projektledelsen af AARHUSbolig. Derudover 3 medlemmer udpeget af BL’s 5. kreds (pt. BBBO, AAB & Østjysk)

  Det fælles Udlejningsforum refererer til Bestyrelsen for Boligsociale Helhedsplaner.

Fora der følger byrådsperioden

Fora der følger byrådsperioden

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet er et lokalt udvalg fastsat ved lov. Beboerklagenævnets kompetencer er beskrevet i Lov om Leje af almene boliger, hvor også bemandingen er fastlagt.

Beboerklagenævnets repræsentanter afrapporterer under et fast punkt til kredsens direktørmøder.

 

I 5. kreds udpeges en repræsentant samt to suppleanter. Repræsentanten deltager i beboerklagenævnets arbejde og suppleanterne deltager ved repræsentantens forfald eller inhabilitet.

Repræsentant og suppleanter udpeges af Aarhus kommune under byrådets valgperiode efter indstilling fra 5. kreds.

Beboerklagenævnets medlemmer

Formand: Hans Henrik Edlund
Suppleant: Michael Bech Jørgensen

Udlejerrepræsentant: Steffen Espersen
Suppleant: Mie Gyldendal Pinsker

Lejerrepræsentant: Annie Wittorff Villadsen
Suppleant: Niels Danstrup

 

Aarhus Miljøcenter

Aarhus Miljøcenter er en brugerstyret rådgivningsvirksomhed, der beskæftiger sig med affaldsløsninger i Aarhus Kommune. De almene boligorganisationer er (fra 2022) repræsenteret i bestyrelsen med 2 personer, der suppleres af 1 suppleanter.

Kredsens repræsentanter har til opgave at understøtte brugerindflydelsen samt fremme gode affaldsløsninger for beboerne i almene boliger i Aarhus. (Miljøcenterets hjemmeside).

Sammensætning ultimo 2021:

Chris Cully, AlmenBo Aarhus.

Henrik Autzen, Boligkontoret Århus

Herdis Larsen, DOMI (Suppleant)

Forretningsorden for udbetaling af diæter i BL 5. kreds for valgperioden 2022-2024

Forretningsorden for udbetaling af diæter i BL 5. kreds for valgperioden 2022-2024

BL Vedtægter:
3. Kredsene

Jf. BL’s vedtægter § 7 stk. 17. oppebærer repræsentantskabets medlemmer mødediæter, efter de af repræsentantskabet godkendte satser. Bestyrelsen fastsætter regler for refusion for tabt arbejdsfortjeneste.

For rejser i BL’s formål refunderes rejse- og befordringsudgifter samt eventuelle udgifter til hotelovernatning efter originale bilag.  For kørsel i egen bil gælder de af SKAT fastsatte satser og regler.

Kredsene kan desuden beslutte at bruge deres rådighedsbeløb til at give diæter til udvalgsarbejde. Kredsens skal vedtage en forretningsorden for dette.

 

Møder i BL’s repræsentantskab
Møder i BL’s repræsentantskab udløser således jf. vedtægterne diæt. Der udbetales diæter i forbindelse med møder i kredsrepræsentantskab, kredsbestyrelse samt udvalg nedsat af BL’s bestyrelse.

Kredskonference
Der udbetales til den årlige kredskonference alene diæter til de personer, som det på forhånd er aftalt med, at de har en opgave at udføre.

Kredsrepræsentantskabet kan beslutte, hvorvidt kredsformandskabet eller eventuelle konferenceudvalg kan få dækket deres deltagelse i kredskonferencer. Dette dækkes af konferencebudgettet, hvor alle udgifter til konferencen afholdes af deltagerbetalingen.

 

Kredsudvalg
Kredsens kan desuden beslutte at anvende kredsens rådighedsbeløb til at give diæter til udvalgsarbejde. Kredsrepræsentantskabet skal her ved kredsvalgperiodens start og ved nedsættelse af udvalg samt ved udpegninger beslutte, om der ved repræsentanternes deltagelse skal udbetales diæter og/eller transport finansieret af kredsens rådighedsbeløb.

Kredsformandsskabets mødeaktivitet
Det kan besluttes, at kredsformandskabet modtager diæt/transport eller transport i forbindelse med officielle møder i regi af kredsen, hvor kredsformandskabet har en aktiv rolle.

Specifikt for BL 5. kreds 2022-2024 er besluttet:

BL 5. kreds har besluttet at give diæt for mødedeltagelse i følgende udvalg: Kredsbestyrelsen, Aktivitetsudvalg, Byudvalg samt et temaudvalg der nedsættes i efteråret 2022. Der udbetales ikke diæter til virtuelle møder, medmindre dette virtuelle møder træder i stedet for et møde, der ellers skulle være afholdt fysisk.

 

I BL 5. kreds udbetales således for valgperioden 2022-2024 diæter til medlemmerne af de nedsatte udvalg ved deltagelse i udvalgets mødevirksomhed. Det er ligeledes besluttet, at kredsformandskabet kan modtage diæt/transport i forbindelse med officielle møder i regi af kredsen, hvor formandskabet har en aktiv rolle.

 

Diæter er almindelig A-indkomst, hvor der beregnes A-skat efter gældende regler. Ved kørsel i egen bil gælder ligningsrådets satser. Der opfordres til samkørsel i videst muligt omfang.

 

Godkendt på kredsrepræsentantskabsmøde den 30.5.2022 – Aftalen genbehandles på det konstituerende møde efter næstkommende kredsvalg.

 

5. kreds: Publikationer læs i browser

5. Kreds - Repræsentantmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

2½ timer

16.04.2024

Aarhus C

DKK 0,-

5. Kreds - Kredsvalg 2024

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Valgmøde

Varighed:

Kl. 19-ca. 21:30

16.04.2024

Aarhus C

Tilmelding lukket

DKK 0,-

5. Kreds - Aktivitetsudvalgsmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Udvalgsmøde

Varighed:

kl. 17-18:30

29.04.2024

Aarhus C

DKK 0,-

5. Kreds - Direktørmøde

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Møde

Varighed:

2½ timer

28.05.2024

Aarhus N

Ledige pladser

DKK 0,-

BL Repræsentantskabsmøde (Nyborg Strand)

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

2½ timer

04.06.2024

København V

DKK 0,-

5. Kreds - Direktørmøde

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Møde

Varighed:

2½ timer

07.10.2024

Viby J

Ledige pladser

DKK 0,-

5. Kreds - Aktivitetsudvalgsmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Udvalgsmøde

Varighed:

1 time

07.10.2024

Tilst

DKK 0,-

5. Kreds - Repræsentantmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

Kl. 17.00-19.30

07.10.2024

Tilst

DKK 0,-

5. kreds - 1. dags konference

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Konference

Varighed:

1 dag

26.10.2024

Aalborg

Ledige pladser

DKK 2.300,-

5. Kreds - Direktørmøde

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Møde

Varighed:

2½ timer

26.11.2024

Aarhus V

Ledige pladser

DKK 0,-

5. Kreds - Aktivitetsudvalgsmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Udvalgsmøde

Varighed:

1 time

26.11.2024

Risskov

DKK 0,-

5. Kreds - Repræsentantmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

Kl. 17.00-19.30

26.11.2024

Risskov

DKK 0,-

BL Repræsentantskabsmøde - København

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

5 timer

03.12.2024

København V

DKK 0,-

BL Repræsentantskabsmøde (Nyborg Strand)

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

3 timer

03.06.2025

København V

DKK 0,-

Billede af Mette Tams BL

Mette Tams

Kredskonsulent 5. og 8. kreds
Se profil


Oprettelse: 29.05.2019 | Sidst opdateret: 04.03.2024

Sideansvarlig: Mette Tams

Søger du bolig? - Klik her