1. Kreds

København og Frederiksberg

Billede af K1
Kredsrepræsentanter

Kredsrepræsentanter

Kredsformand

 • Camilla Hegnsborg, Hovedstadens almennyttige Boligselskab

Kredsnæstformand

 • Steffen Morild, Boligforeningen 3B

Repræsentanter

 • Anders Kaare, Lejerbo, Frederiksberg
 • Birgitte Langballe, Boligforeningen VIBO
 • Bjørn Petersen, Boligselskabet AKB, København
 • Charles Thomassen, Boligforeningen AAB, København
 • Christian Skaurup Jensen, Hovedstadens almennyttige Boligselskab
 • Flemming Løvenhardt, Boligforeningen 3B
 • Frank Sass, Samvirkende Boligselskaber
 • Hanne Dahlerup, Boligforeningen AAB, København
 • Ismet Dzemaili, Boligforeningen VIBO
 • Jan Hyttel, Bo-Vita
 • Jean Thierry, fsb
 • John B. Sørensen, Samvirkende Boligselskaber
 • Laurits Roikum, Frederiksberg Forenede Boligselskaber
 • Marianne Jørgensen, Bo-Vita
 • Mikkel Warming, Boligselskabet AKB, København
 • Per Olsen, Boligforeningen 3B
 • Pia Nielsen, fsb
 • Pia Skov, Boligforeningen AAB, København
 • Rasmus Ladegaard Slot, DUAB
 • Steen Søndergaard, fsb

Suppleanter

 • Anders Stange Jensen, Bo-Vita
 • Anita Heisterberg, fsb
 • Bjarne Krohn, Samvirkende Boligselskaber
 • John Christensen, Boligforeningen VIBO
 • Jørgen Blond, Frederiksberg Forenede Boligselskaber
 • Kasper Cederholm, Boligforeningen AAB, København
 • Kjeld Ivan Mikkelsen, Lejerbo, Frederiksberg
 • Kaare Vestermann, Boligforeningen VIBO
 • Lean Bernhoff, Boligforeningen AAB, København
 • Rene Erik Madsen, Hovedstadens almennyttige Boligselskab
 • Simone Bille, Boligselskabet AKB, København
 • Steen Egeberg, Boligforeningen 3B
 • Søren-Emil Schütt, Boligselskabet AKB, København
 • Tina Agerskov, Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Bestyrelsen i 1. kreds

Bestyrelsen i 1. kreds

BL 1. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Kredsformanden

Kredsnæstformanden

Laurits Roikum, Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Pia Skov, Boligforeningen AAB, København

Steen Søndergaard, fsb

 

Boligsocialt Udvalg

Boligsocialt Udvalg

Boligsocialt udvalgs formål er at drøfte temaer og emner relateret til Kontaktpersonordningen med Københavns Kommune, som kan ses beskrevet i udlejningsaftalen mellem parterne. Desuden varetager udvalget afholdelse af 3 årlige møder i Kontaktpersonordningen i samarbejde med Københavns Kommune. Udvalget har cirka 6 møder årligt.

 

BL 1. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Camilla Hegnsborg

Steffen Morild

 

Kredsen har i forbindelse med det boligsociale udvalg en plads i Københavns Kommunes Gadeplansindsats over for drikkelag på Gadeplan. Bemandingen af denne plads udpeges af Boligsocialt udvalg.

 

Boligsocialt udvalg har aktuelt udpeget:

Steffen Morild

Konferenceudvalg

Konferenceudvalg

BL 1. kreds har truffet beslutning om at udskyde den planlagte kredskonference i 2020 til afholdelse i juni 2021.

Konferencen henvender sig til alle beboerdemokrater og ansatte i boligorganisationerne i BL 1. kreds. Konferencens temaer, indhold, oplægsholdere og praktiske afvikling tilrettelægges af konferenceudvalget, der mødes 2-3 gange i planlægningsfasen.

 

BL 1. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Steen Søndergaard

Laurits Roikum

Rene Madsen

John Christensen

Samarbejdet med Frederiksberg Kommune

Samarbejdet med Frederiksberg Kommune

Samarbejdet om Frederiksberg Kommune er organiseret med udgangspunkt i Rammeaftalen mellem parterne (vedlagt i bilag), som beskriver samarbejdsorganisering med et politisk Boligforum og administrativ Styregruppe.

 

Boligforum Frederiksberg

Boligforum Frederiksberg består af følgende organisationer, som deltager med deres respektive direktør/formand:

 

fsb:

Steen Søndergaard Thomsen, formand

Pia Nielsen, Direktør

 

Frederiksberg Forenede Boligselskaber:

Laurits Roikum, formand

Klaus Linder, næstformand

Kim Geertsen, Kundechef, KAB

 

Lejerbo Frederiksberg:

Gunnar Sørensen, formand

Anders Kaare, næstformand

Jeannette Mosegaard, Forretningsfører

 

Boligforeningen AAB:

Bjarne Lindqvist, Organisationsbestyrelsesmedlem

Pia Skov, Vicedirektør

 

Frederiksberg almennyttige Boligselskab (DAB):

Pia Jeppesen, Kontorchef

 

Boligforeningen VIBO:

Jackie Lauridsen, formand

Kaare Vestermann, Direktør

 

UBSBOLIG

Kristoffer Kristensen

Simon Jørgensen

Iben Koch, Direktør

 

BL, Danmarks Almene Boliger, 1. kreds:

Kredsformand

Kredsnæstformand

Kredskonsulent

 

Administrativ styregruppe Frederiksberg

Alle boligorganisationer på Frederiksberg deltager i Administrativ styregruppe med deres respektive direktør/forretningsfører. Aktuelt har boligorganisationerne udpeget:

 

Pia Nielsen, Direktør, fsb

Jeannette Mosegaard, Forretningsfører, Lejerbo

Pia Jeppesen, Kontorchef, DAB

Kim Geertsen, Kundechef, KAB

Kaare Vestermann, Direktør, VIBO

 

BL, Danmarks Almene Boliger, 1. kreds:

Kredsbestyrelsesmedlem Pia Skov (også Boligforeningen AAB)

BL 1. kredskonsulent

 

FN Verdensmål - arbejdsgruppe

Under Administrativ styregruppe Frederiksberg er nedsat en teknikergruppe, som arbejder på at udvikle en model for et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og BL 1. kreds om FN Verdensmål.

 

Den Administrative styregruppe har aktuelt udpeget: 

Andreas Røpke, KAB

Anders Wiig, fsb

Samarbejdet med Københavns Kommune

Samarbejdet med Københavns Kommune

Samarbejdet med Københavns Kommune er organiseret med udgangspunkt i Almenboligaftalen og udlejningsaftalen mellem parterne, som beskriver organiseringen med et Partnerskabsforum, hvor BL 1. kreds og Københavns Kommune i regi af Almenboligaftalen afholder et årligt Partnerskabsforum mellem BL 1. kredsbestyrelse og Københavns Kommunes 7 borgmestre.

 

Desuden er samarbejdet administrativt organiseret i Samarbejdsforum, hvor en administrativ gruppe på direktørniveau sikrer eksekvering af Partnerskabsforums bestillinger. Samarbejdsforum mødes 3-4 gange årligt.

 

Partnerskabsforum

Udgøres af BL’s 1. kreds bestyrelse og 1. suppleant:

Camilla Hegnsborg

Steffen Morild

Laurits Roikum

Pia Skov

Steen Søndergaard

Birgitte Langballe

 

Samt

Bent Madsen, Direktør BL

Kredskonsulenten

 

Samarbejdsforum

Udgøres af 5 boligorganisationer, hvor BL 1. kreds repræsentantskab aktuelt har udpeget de nedenstående 5 største boligorganisationer i kredsen. De udpegede organisationer, som har bemandet deres pladser med organisationens direktør, er:

 

fsb ved Bjarne Larsson

VIBO ved Kaare Vestermann

SAB/3B/AKB København ved Sanne Kjær/Solvejg Von Barm

Boligforeningen AAB ved Christian Høgsbro

BO-Vita ved Steffen Boel Jørgensen

 

BL ved Bent Madsen og kredskonsulenten

 

Under Samarbejdsforum er i samarbejdet med Københavns Kommune nedsat en række forskellige arbejdsgrupper og udvalg med forskellige formål og opgaver:

 

Samarbejdsforum har aktuelt udpeget og bemandet følgende:

 

Stop smittespredning Coronavirus

Gruppen mødes ugentligt med Københavns Kommune for at drøfte, hvorledes boligorganisationerne i København kan bidrage til at stoppe smittespredning af Covid-19. Alle medlemmer af BL 1. kreds med boliger i København orienteres løbende på mail til boligsociale koordinatorer og hovedpostkasser om de initiativer, som sættes i værk.

Samarbejdsforum har aktuelt udpeget:

 

Christina Tarnø, fsb

Louise Hammer, KAB

 

Gennemsigtig opnotering – arbejdsgruppe

Under Almenboligaftalen mellem BL 1. kreds og Københavns Kommune er udpeget et fælles handlepunkt for 2020 om at styrke gennemsigtigheden i opnoteringen til almene boliger. Gruppens arbejde opstartes i december 2020

 

Samarbejdsforum har aktuelt udpeget:

Sanne Kjær, KAB

Solvejg Von Barm, KAB

Pia Skov, Boligforeningen AAB

Vivi Basballe, fsb

 

Udlejning og anvisning - arbejdsgruppe

Under udlejningsaftalen mellem BL 1. kreds og Københavns Kommune er etableret en arbejdsgruppe, som mødes 3-4 gange årligt og håndterer de løbende operationelle problemstillinger, som måtte opstå i udmøntningen af udlejningsaftalen mellem BL 1. kreds og Københavns Kommune.

 

Samarbejdsforum har aktuelt udpeget:

Vivi Basballe, fsb

Solvejg von Barm, KAB

Tine Pedersen, VIBO

Tina Jepsen, BO-VEST

Mette Rønnow, Boligforeningen AAB

 

Oprydning i Folkeregisteret - arbejdsgruppe

Under udlejningsaftalen mellem parterne er etableret en arbejdsgruppe, som mødes jævnligt med Københavns Kommune for at drøfte mulighederne for at sikre korrekt registrering i Folkeregistret samt generel oprydning i registreringerne i de områder, som ligger på den hårde ghettoliste.

 

Samarbejdsforum har aktuelt udpeget:

Solvejg Von Barm, KAB

Vivi Basballe, fsb

Mette Rønnow, Boligforeningen AAB

 

Evaluering af indførsel af DGNB Sølv for almene boliger

Københavns Kommune har ved overgangen til krav om DGNB certificering niveau Sølv i nybyggeri og renovering i Københavns Kommune ønsket en evaluering af mulighederne for at løfte certificeringsniveauet til Guld inden udgangen af 2021. Arbejdsgruppen mødes månedligt og drøfter tilrettelæggelsen af evalueringen med kommunen.

  

Samarbejdsforum har aktuelt udpeget:

Pia Nielsen, fsb

Jesper Birn, KAB

Eksterne poster og udvalg

Eksterne poster og udvalg

Ud over egne/interne udvalg udpeger BL 1. kreds også til forskellige andre udvalg, poster og tillidshverv. Den af kredsen vedtagne procedure i denne forbindelse er, at valg/udpegninger som udgangspunkt er for en periode, men genvalg kan finde sted. Ved afslutningen af en periode, eller på et hvilket som helst tidspunkt, indbydes de udpegede/valgte til repræsentantskabsmøde, så der bliver lejlighed til at fortælle om den forgangne periode.

 

For valgperioden 1. juli 2018 - 30. juni 2022 er til Beboerklagenævnet på Frederiksberg udpeget et medlem og en suppleant.

 

BL 1. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget

Lars Lehmann, Boligkontoret Danmark – medlem

Henrik Meden, (Tidligere Domea), Kammeradvokaten – suppleant

 

For valgperioden 1. juli 2018 - 30. juni 2022 er til Beboerklagenævnet i København udpeget et medlem og en suppleant.

 

BL 1. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

 

Bjarne Larsson, fsb – medlem

Ulla Gregor, DAB - suppleant

 

BL 1. kreds repræsentantskab har udpeget til en bestyrelsespost i R98 fonden for perioden frem til fondens afvikling i 2021:

Camilla Hegnsborg

1. kreds - Nytårskur

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Møde

Varighed:

2½ timer

24.02.2022

København V

Ledige pladser

DKK 0,-

1. kreds - Bestyrelsesmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Bestyrelsesmøde

Varighed:

2 timer

24.03.2022

København V

DKK 0,-

1. kreds - Repræsentantmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

2½ timer

05.04.2022

København V

DKK 0,-

1. kreds - Kredsvalg 2022

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Valgmøde

Varighed:

4 timer

02.05.2022

København V

Ledige pladser

DKK 0,-

1. kreds - Bestyrelsesmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Bestyrelsesmøde

Varighed:

2 timer

10.05.2022

København V

DKK 0,-

Præsentation af formandskandidater i København

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Møde

Varighed:

19.00-21.15

24.05.2022

København V

Ledige pladser

DKK 0,-

Præsentation af formandskandidater i Kolding

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Møde

Varighed:

19.00-21.15

25.05.2022

Kolding

Ledige pladser

DKK 0,-

1. kreds - Repræsentantmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

2½ timer

30.05.2022

København V

DKK 0,-

Præsentation af formandskandidater i Aalborg

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Møde

Varighed:

19.00-21.15

31.05.2022

Aalborg

Ledige pladser

DKK 0,-

1. kreds - Bestyrelsesmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Bestyrelsesmøde

Varighed:

2 timer

21.09.2022

København V

DKK 0,-

1. kreds - Repræsentantmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

2½ timer

11.10.2022

København V

DKK 0,-

1. kreds - Bestyrelsesmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Bestyrelsesmøde

Varighed:

2 timer

09.11.2022

København V

DKK 0,-

1. kreds - Repræsentantmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

2½ timer

30.11.2022

København V

DKK 0,-

Billede af Annesophie_Hansen.jpg

Annesophie Hansen

Afdelingschef og kredskonsulent 1. og 3. kreds
Se profil


Oprettelse: 20.05.2019 | Sidst opdateret: 24.11.2021

Sideansvarlig: Annesophie Hansen

Søger du bolig? - Klik her