1. Kreds

København og Frederiksberg

Billede af K1
Kredsrepræsentanter

Kredsrepræsentanter

Kredsformand

 • Camilla Hegnsborg, Hovedstadens almennyttige Boligselskab

Kredsnæstformand

 • Steffen Morild, Boligforeningen 3B

Repræsentanter

 • Anders Kaare, Lejerbo, Frederiksberg
 • Annesophie Hansen, fsb
 • Birgitte Langballe, Boligforeningen VIBO
 • Bjørn Petersen, Boligselskabet AKB, København
 • Charles Thomassen, Boligforeningen AAB, København
 • Ditte Danielsen, fsb
 • Flemming Løvenhardt, Boligforeningen 3B
 • Frank Sass, Samvirkende Boligselskaber
 • Hanne Dahlerup, Boligforeningen AAB, København
 • Hanne Drewsen, Boligforeningen 3B
 • Ismet Dzemaili, Boligforeningen VIBO
 • Jan Hyttel, Bo-Vita
 • Jean Thierry, fsb
 • John Bøgelund Sørensen, Samvirkende Boligselskaber
 • Laurits Roikum, Frederiksberg Forenede Boligselskaber
 • Marianne Jørgensen, Bo-Vita
 • Mikkel Warming, Boligselskabet AKB, København
 • Pia Skov, Boligforeningen AAB, København
 • Rasmus Kjær Slot, DUAB
 • Rene Erik Madsen, Hovedstadens almennyttige Boligselskab

Suppleanter

 • Anders Stange Jensen, Bo-Vita
 • Bjarne Krohn, Samvirkende Boligselskaber
 • Flemming Biirsdahl, Boligselskabet AKB, København
 • Frederik Walmar, DUAB
 • John Christensen, Boligforeningen VIBO
 • Jørgen Etwil, Bo-Vita
 • Jørgen Blond, Frederiksberg Forenede Boligselskaber
 • Kasper Cederholm, Boligforeningen AAB, København
 • Kjeld Ivan Mikkelsen, Lejerbo, Frederiksberg
 • Kaare Vestermann, Boligforeningen VIBO
 • Lean Bernhoff, Boligforeningen AAB, København
 • Mohamed Esam Rashwan, fsb
 • Steen Egeberg, Boligforeningen 3B
 • Søren-Emil Schütt, Boligselskabet AKB, København

Bestyrelsen i 1. kreds

Bestyrelsen i 1. kreds

BL 1. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Kredsformanden

Kredsnæstformanden

Laurits Roikum, Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Pia Skov, Boligforeningen AAB, København

Mikkel Warming, Boligselskabet AKB, København

 

Boligsocialt Udvalg

Boligsocialt Udvalg

Boligsocialt udvalgs formål er at drøfte temaer og emner relateret til Kontaktpersonordningen med Københavns Kommune, som kan ses beskrevet i udlejningsaftalen mellem parterne. Desuden varetager udvalget afholdelse af 3 årlige møder i Kontaktpersonordningen i samarbejde med Københavns Kommune. Udvalget har cirka 6 møder årligt.

 

BL 1. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Camilla Hegnsborg

Steffen Morild

 

Kredsen har i forbindelse med det boligsociale udvalg en plads i Københavns Kommunes Gadeplansindsats over for drikkelag på Gadeplan. Bemandingen af denne plads udpeges af Boligsocialt udvalg.

 

Boligsocialt udvalg har aktuelt udpeget:

Steffen Morild

Konferenceudvalg

Konferenceudvalg

BL 1. kreds har truffet beslutning om at udskyde den planlagte kredskonference i 2020 til afholdelse i juni 2021.

Konferencen henvender sig til alle beboerdemokrater og ansatte i boligorganisationerne i BL 1. kreds. Konferencens temaer, indhold, oplægsholdere og praktiske afvikling tilrettelægges af konferenceudvalget, der mødes 2-3 gange i planlægningsfasen.

 

BL 1. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Laurits Roikum

Rene Madsen

John Christensen

Birgitte Langballe

Ditte Danielsen

Samarbejdet med Frederiksberg Kommune

Samarbejdet med Frederiksberg Kommune

Samarbejdet om Frederiksberg Kommune er organiseret med udgangspunkt i Rammeaftalen mellem parterne (vedlagt i bilag), som beskriver samarbejdsorganisering med et politisk Boligforum og administrativ Styregruppe.

 

Boligforum Frederiksberg

Boligforum Frederiksberg består af følgende organisationer, som deltager med deres respektive direktør/formand:

 

Frederiksberg Forenede Boligselskaber:

Laurits Roikum, formand

Klaus Linder, næstformand

Kim Geertsen, Kundechef, KAB

 

Lejerbo Frederiksberg:

Gunnar Sørensen, formand

Anders Kaare, næstformand

Jeannette Mosegaard, Forretningsfører

 

Boligforeningen AAB:

Bjarne Lindqvist, Organisationsbestyrelsesmedlem

Pia Skov, Vicedirektør

 

Frederiksberg almennyttige Boligselskab (DAB):

Pia Jeppesen, Kontorchef

 

Boligforeningen VIBO:

Birgitte Langballe, formand

Kaare Vestermann, Direktør

 

fsb: 

Jean Thierry, formand

Annesophie Hansen, Direktør

 

BL, Danmarks Almene Boliger, 1. kreds:

Kredsformand

Kredsnæstformand

Kredskonsulent

 

Administrativ styregruppe Frederiksberg

Alle boligorganisationer på Frederiksberg deltager i Administrativ styregruppe med deres respektive direktør/forretningsfører. Aktuelt har boligorganisationerne udpeget:

 

Jeannette Mosegaard, Forretningsfører, Lejerbo

Pia Jeppesen, Kontorchef, DAB

Kim Geertsen, Kundechef, KAB

Kaare Vestermann, Direktør, VIBO

Annesophie Hansen, Direktør, fsb

 

BL, Danmarks Almene Boliger, 1. kreds:

Kredsbestyrelsesmedlem Pia Skov (også Boligforeningen AAB)

BL 1. kredskonsulent

 

 

Samarbejdet med Københavns Kommune

Samarbejdet med Københavns Kommune

Samarbejdet med Københavns Kommune er organiseret med udgangspunkt i Almenboligaftalen og udlejningsaftalen mellem parterne, som beskriver organiseringen med et Partnerskabsforum, hvor BL 1. kreds og Københavns Kommune i regi af Almenboligaftalen afholder et årligt Partnerskabsforum mellem BL 1. kredsbestyrelse og Københavns Kommunes 7 borgmestre.

 

Desuden er samarbejdet administrativt organiseret i Samarbejdsforum, hvor en administrativ gruppe på direktørniveau sikrer eksekvering af Partnerskabsforums bestillinger. Samarbejdsforum mødes 3-4 gange årligt.

 

Partnerskabsforum

Udgøres af BL’s 1. kreds bestyrelse og 1. suppleant:

Camilla Hegnsborg

Steffen Morild

Laurits Roikum

Pia Skov

Mikkel Warming

Birgitte Langballe

 

Samt

Bent Madsen, Direktør BL

Kredskonsulenten

 

Samarbejdsforum

Udgøres af 5 boligorganisationer, hvor BL 1. kreds repræsentantskab aktuelt har udpeget de nedenstående 5 største boligorganisationer i kredsen. De udpegede organisationer, som har bemandet deres pladser med organisationens direktør, er:

 

fsb ved Bjarne Larsson

VIBO ved Kaare Vestermann

SAB/3B/AKB København ved Sanne Kjær

Boligforeningen AAB ved Pia Skov

Under Samarbejdsforum er i samarbejdet med Københavns Kommune nedsat en række forskellige arbejdsgrupper og udvalg med forskellige formål og opgaver:

 

Samarbejdsforum har aktuelt udpeget og bemandet følgende:


Stop smittespredning Coronavirus
Gruppen mødes ugentligt med Københavns Kommune for at drøfte, hvorledes boligorganisationerne i København kan bidrage til at stoppe smittespredning af Covid-19. Alle medlemmer af BL 1. kreds med boliger i København orienteres løbende på mail til boligsociale koordinatorer og hovedpostkasser om de initiativer, som sættes i værk.

Gennemsigtig opnotering – arbejdsgruppe
Under Almenboligaftalen mellem BL 1. kreds og Københavns Kommune er udpeget et fælles handlepunkt for 2020 om at styrke gennemsigtigheden i opnoteringen til almene boliger. Gruppens arbejde opstartes i december 2020

Udlejning og anvisning - arbejdsgruppe
Under udlejningsaftalen mellem BL 1. kreds og Københavns Kommune er etableret en arbejdsgruppe, som mødes 3-4 gange årligt og håndterer de løbende operationelle problemstillinger, som måtte opstå i udmøntningen af udlejningsaftalen mellem BL 1. kreds og Københavns Kommune.

Oprydning i Folkeregisteret - arbejdsgruppe
Under udlejningsaftalen mellem parterne er etableret en arbejdsgruppe, som mødes jævnligt med Københavns Kommune for at drøfte mulighederne for at sikre korrekt registrering i Folkeregistret samt generel oprydning i registreringerne i de områder, som ligger på den hårde ghettoliste.

Evaluering af indførsel af DGNB Sølv for almene boliger
Københavns Kommune har ved overgangen til krav om DGNB certificering niveau Sølv i nybyggeri og renovering i Københavns Kommune ønsket en evaluering af mulighederne for at løfte certificeringsniveauet til Guld inden udgangen af 2021. Arbejdsgruppen mødes månedligt og drøfter tilrettelæggelsen af evalueringen med kommunen.

 

Eksterne poster og udvalg

Eksterne poster og udvalg

Ud over egne/interne udvalg udpeger BL 1. kreds også til forskellige andre udvalg, poster og tillidshverv. Den af kredsen vedtagne procedure i denne forbindelse er, at valg/udpegninger som udgangspunkt er for en periode, men genvalg kan finde sted. Ved afslutningen af en periode, eller på et hvilket som helst tidspunkt, indbydes de udpegede/valgte til repræsentantskabsmøde, så der bliver lejlighed til at fortælle om den forgangne periode.

 

For valgperioden 1. juli 2018 - 30. juni 2022 er til Beboerklagenævnet på Frederiksberg udpeget et medlem og en suppleant.

 

BL 1. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget

Lars Lehmann, Boligkontoret Danmark – medlem
Anna Staun, Boligforeningen AAB - suppleant


For valgperioden 1. juli 2022 - 30. juni 2026 er til Beboerklagenævnet i København udpeget et medlem og en suppleant.

 

BL 1. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

 

Bjarne Larsson, fsb – medlem
Ulla Gregor, DAB - suppleantOprettelse: 20.05.2019 | Sidst opdateret: 05.09.2023

Søger du bolig? - Klik her