1324 - Nye krav om selektiv nedrivning

Ny bekendtgørelse om selektiv nedrivning vil få betydelig indflydelse på den måde, som bygherrer skal håndtere nedrivningsprocesser på. Forpligtelsen til selektiv nedrivning træder i kraft for nedrivninger, hvor der søges om byggetilladelse efter den 1. juli 2025.

Kravet om selektiv nedrivning omfatter nedrivningsarbejder, hvorved hele eller dele af en bygning fuldstændigt fjernes, hvis det fjernede etageareal udgør mindst 250 m2.

Selektiv nedrivning indebærer en adskillelse og sortering af bygningsmaterialer under nedrivning for at maksimere genbrug og genanvendelse. Kravene findes i bekendtgørelse om håndtering af affald og materialer fra bygge- og nedrivningsarbejde og er nærmere beskrevet i bekendtgørelsens bilag 2 og 3.

Nærmere indhold
Bekendtgørelsen indeholder bl.a. følgende forpligtelser, som man som bygherre skal være opmærksom på:

  • Autorisation: Selektiv nedrivning, må kun udføres af en autoriseret nedrivningsvirksomhed.
  • Miljø- og ressourcekoordinatorer: Bygherren skal udpege en eller flere miljø- og ressourcekoordinatorer med uddannelsesbevis, som skal koordinere den selektive nedrivning under planlægningsfasen og under nedrivningsfasen.
  • Standardiseret nedrivningsplan: En detaljeret nedrivningsplan skal udarbejdes af en miljø- og ressourcekoordinator og indsendes til kommunen.

  • Ressourceansvarlig: En ressourceansvarlig med de nødvendige kompetencer skal overvåge nedrivningsprocessen.


Det er styrelsens hensigt at opdatere vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald, så de nye regler om selektiv nedrivning også vil blive beskrevet.

Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2024 - dog træder forpligtelsen til at foretage selektiv nedrivning først i kraft den 1. juli 2025.

Ministeriet har - på baggrund af høringssvar fra bl.a. BL - uddybet, at der er ikke krav om anvendelse af reglerne om selektiv nedrivning for nedrivninger, hvor der er søgt byggetilladelse til nedrivning før den 1. juli 2025, selvom nedrivningen finder sted efter skæringsdatoen. Dette er begrundet i, at bygherre ikke har haft mulighed for at leve op til reglerne fra nedrivningsprocessens planlægningsfase.

Med venlig hilsen


Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 24.06.2024 | Sidst opdateret: 24.06.2024

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her