1024 - Skærpelse af kontantforbud og afskaffelse af 1.000-kronesedler

Efter hvidvaskloven er der forbud mod at modtage kontantbetalinger over et vist beløb. Dette kontantforbud er blevet skærpet – og i 2025 vil det ikke længere være muligt at anvende 1.000-kronesedler.

Skærpelse af kontaktforbud
Den 1. marts 2024 er kontantforbuddet i hvidvaskloven blevet skærpet, hvilket betyder, at kontantloftet er sænket fra 20.000 kr. til 15.000 kr. BL har i BL Informerer 4221 informeret om tidligere skærpelser af kontantforbuddet.

Loftet gælder også for almene boligorganisationer, der modtager kontant betaling af huslejerestance, indskud og forudbetalt husleje, fraflytningsafregning eller anden gæld til boligorganisationen.

Forbuddet omfatter også flere betalinger, der er indbyrdes forbundet, hvis den samlede betaling udgør 15.000 kr. eller derover. Det kunne f.eks. være en samlet betaling, der er delt op i rater/afdrag.

Løbende ydelser anses ikke i sig selv for at være indbyrdes forbundne. Kontantforbuddet rammer således kun betaling af f.eks. husleje eller levering af vand, varme og gas eller elektricitet, hvis betalingen for en enkelt periode udgør 15.000 kr. eller derover.

Afskaffelse af 1.000-kronesedler og afvisning af modtagelse af 1.000-kronesedler
Som led i Nationalbankens udfasning af ældre pengeserier vil 1.000- kronesedlen fra 31. maj 2025 blive ugyldig som betalingsmiddel. Udfasningen er en del af strategien for at begrænse kontantbrugen og bekæmpe økonomisk kriminalitet som sort arbejde og hvidvaskning af penge.

Den 6. juni 2024 er der vedtaget en ændring af lov om betalinger, som medfører, at betalingsmodtagere – også almene boligorganisationer - kan afvise kontantbetalinger, hvis byttepengebeløbet overstiger 750 kr. Med andre ord vil man ikke længere være forpligtet til at tage imod en 1.000-kroneseddel som betaling, hvis købets værdi er mindre end 250 kr., altså når købet (primært) har karakter af veksling. Betaling i 1.000 kronesedler vil fortsat være tilladt, men boligorganisationerne vil få ret til at afvise 1.000 kronesedler i disse tilfælde uden at overtræde kontantreglen. (Ved fremsættelsen af lovforslaget var grænsen for byttepengebeløbet sat til 500 kr., men dette blev forhøjet under Folketingets behandling)

Formålet med lempelsen er at imødekomme de problemer, som hyppige betalinger med 1.000-kronesedler kan give i anledning af, at 1.000-kronesedlen er blevet indkaldt. Ændringen forventes at træde i kraft straks efter lovens vedtagelse i løbet af foråret og efter offentliggørelsen i Lovtidende.Ved uddybende spørgsmål kan juridisk konsulent Henning Strange (hst@bl.dk) kontaktes.

Med venlig hilsen


Bent Madsen /Henning Strange

Søger du bolig? - Klik her