Lærlingeklausuler og lovkrav om anvendelse af personer under oplæring

0524 - Lærlingeklausuler og lovkrav om anvendelse af personer under oplæring

Med ændringen af udbudsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, blev der indført krav om, at der i visse offentlige kontrakter skal stilles krav om anvendelse af personer under oplæring.  Det har givet anledning til at se nærmere på, mulighederne for fortsat at anvende lærlingeklausuler i forbindelse med udbud. Kravet om anvendelse af personer under oplæring fremgår af udbudslovens i § 176, stk. 2, og BL har tidligere informeret om reglerne ved BL informerer nr. 2122 og BL informerer nr. 4522.

Det fremgår af lovbemærkningerne til § 176, stk. 2, at afgrænsningen af begrebet ”personer under oplæring” er udarbejdet på baggrund af overvejelser om lovmedholdelighed i forhold til EU-retten. Denne afgrænsning medførte en del diskussion i branchen af, om det fortsat vil være muligt for ordregiver at stille krav om lærlinge.

BL har bedt advokatfirmaet Poul Schmith om at om at udarbejde et notat, som behandler spørgsmålet om, hvorvidt det er foreneligt med udbudsloven og den bagvedliggende EU-ret at stille krav om anvendelse af lærlinge i forbindelse med udbud omfattet af udbudsloven.

I notat, som kan læses her, konkluderes følgende:

  • Ordregiver er formentlig berettiget til at afgrænse gruppen af personer under oplæring, når der i overensstemmelse med § 176, stk. 2, stilles krav herom i en offentlig kontrakt. Afgrænsningen skal dog overholde EU-retten, herunder navnlig principperne om ikke-forskelsbehandling, ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet, hvilket navnlig indebærer, at kontraktvilkåret skal kunne opfyldes af alle, uanset om der er tale om en udenlandsk eller en nationaløkonomisk aktør.

  • Det er som følge heraf næppe muligt udtrykkeligt at afgrænse kravet til at angå personer omfattet af erhvervsuddannelsesloven (hvilket ofte er det, der forstås ved ”lærlinge”), idet kravet skal defineres uafhængigt af den danske uddannelsesordning. Der er dog ikke noget juridisk til hinder for at stille et objektivt og gennemsigtigt formuleret vilkår, som i praksis betyder, at tilbudsgiveren alene kan anvende lærlinge eller noget, der svarer hertil i andre landes uddannelsesordninger. Det kan dog give praktiske udfordringer.


BL har på baggrund af notatet bedt Poul Schmith om at udarbejde et udkast til en klausul, som indeholder objektivt og gennemsigtigt formuleret vilkår, som i praksis betyder, at tilbudsgiveren alene kan anvende lærlinge eller noget, der svarer hertil i andre landes uddannelsesordninger. Klausulen kan tilgås her.

Klausulen kan anvendes som et værktøj for boligorganisationerne, men skal tilpasses den enkelte kontrakt, så kravet er rimeligt (proportionalt) i forhold til opgaven. Det er et krav, at kontraktbetingelserne offentliggøres enten i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsmaterialet. Det følger af gennemsigtighedsprincippet, at særligt byrdefulde kontraktvilkår skal angives i udbudsbekendtgørelsen.


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 02.02.2024 | Sidst opdateret: 06.02.2024

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her