Indefrysningsordning kan nu anvendes

2023 - Indefrysningsordning kan nu anvendes

Pr. 1. juli 2023 er der indført mulighed for, at indefrysningsordningen nu kan anvendes af almene boligorganisationer overfor de almene beboere, der afregner deres energiforbrug via boligorganisationen.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeren har indført ændringer til bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder, som betyder, at indefrysningsordningen nu kan videreføres til beboerne.

Indefrysningsordningen udspringer af en bred politisk aftale om vinterhjælp for at afbøde de stigende energipriser, som følge af Covid-19 og krigen i Ukraine. Aftalen blev gennemført som hastelovgivning og omfattede - udover indefrysningsordningen - også en midlertidig lempelse af den almindelige elafgift og en midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen.

Kort om indefrysningsordningen
Indefrysningsordning gælder for el- og gas- og fjernvarmeregninger. Ordningen giver husholdninger og virksomheder mulighed for at indefryse betalingen af den del af regningerne for el og gas, der overstiger priserne pr. 4. kvartal 2021. For fjernvarme gælder det, at den del af regningerne, der overstiger fjernvarmeprisen i januar 2022 for de ti dyreste fjernvarmeselskaber, kan indefryses.

Den del af regningen, der overstiger de fastsatte prislofter, kan blive indefrosset i 12 måneder. Efter indefrysningsperioden på 12 måneder er udløbet, følger et afdragsfrit år, hvor der fortsat tilskrives renter på det indefrosne beløb, dvs. gælden til forsyningsselskabet.

Efter det afdragsfrie år skal man vælge, om man vil afdrage gælden på én gang, eller om man vil afdrage gælden over 4 år. Man skal altså begynde at betale det indefrosne beløb tilbage 2 år efter, at ordningen træder i kraft.

BL har tidligere informeret om indefrysningsordningen ved BL-info nr. 3522, BL-info nr. 4222, BL-info nr. 4622 og BL-info nr. 0123.

Med den seneste ændring af bekendtgørelsen er der i § 20 skabt en hjemmel til, at boligorganisationer, som ønsker at gøre brug af indefrysningsordningen, kan videreføre indefrysningsordningen til beboere, som afregner forbrug via boligorganisationen.

Det skal bemærkes, at ordningen ikke er relevant på nuværende tidspunkt. Forsyningspriserne ligger lige nu på et niveau, som er under de fastsatte prislofter. Indefrysningsordningen er ikke aktuel, så længe priserne er under prisloftet.

Indefrysningsordningen bortfalder i øvrigt pr. 31. oktober 2023 for el og gas og pr. 31. december 2023 for fjernvarme. Der er ikke på nuværende tidspunkt planer om, at ordningen skal forlænges.

Tilmelding sker for de enkelte aftagernumre
Det er boligorganisationen som beslutter, om ordningen skal anvendes - både for organisationens administrationsejendom og for forbruget ude i afdelingerne, herunder i de enkelte boliger.

Det er muligt at vælge ordningen til og fra på de enkelte aftagernumre. Det betyder, at boligorganisationerne kan vælge at gøre brug af ordningen for nogle ejendomme, men ikke for andre. Det betyder også, at hvor flere boliger deler aftagernummer - hvilket er meget sædvanligt - så vil ordningen omfatte alle boliger på aftagernummeret.Opmærksomhedspunkter omkring indefrysningsordningen
BL har rejst en række problemstillinger omkring indefrysningsordningen:

  • At boligorganisationen står som låntager på vegne af beboerne og dermed bærer kreditrisikoen.
  • At boligorganisationen skal vælge, om en boligafdeling skal gøre brug af ordningen eller ej. Dermed er det ikke et valg for den enkelte beboer, og der kan opstå situationer, hvor nogle ”tvinges” ind i ordningen, mens andre ikke får adgang til den, selv om de kunne ønske det.
  • At der er en betydelig administration forbundet med ordningen.

Ministeriet oplyser, at der i en andelsboligforening, hvor foreningen samlet set ikke ønsker at anmode om indefrysning, vil kunne være andelshavere, der ønsker indefrysning, men som ikke vil kunne få det. Omvendt vil der også kunne være andelshavere, der ikke ønsker at få indefrysning, men som vil få det, da den samlede andelsforening ønsker at blive omfattet af indefrysningsordningen. Tilsvarende vil kunne ske i boligforeninger og ejerforeninger, hvor der ikke er etableret et direkte kundeforhold mellem energivirksomheden og den enkelte beboer.

BL har spurgt Social-, Bolig- og Ældreministeriet om ovenstående skal tolkes således, at det bliver obligatorisk for beboerne at få indefrosset beløbet, hvis boligorganisationen tilslutter sig ordningen, samt om det i givet fald skal godkendes af afdelingsmødet.

Ministeriet har endnu ikke besvaret henvendelsen.

Vi vil holde boligorganisationerne løbende orienteret.

Ved spørgsmål til BL kan henvendelse ske til juridisk konsulent Mette Nørgaard Larsen på mel@bl.dk.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Søger du bolig? - Klik her