Moms på affaldsindsamling

1623 - Moms på affaldsindsamling

Den 21. oktober 2020 traf Landsskatteretten afgørelse om, at kommuner ikke var berettigede til at opkræve moms i forbindelse med kommunal affaldsindsamling hos private grundejere og grundejerforeninger. Almene boligorganisationer har således betalt moms til kommuner på et ukorrekt grundlag. Det er dog endnu uafklaret, om og hvordan boligorganisationerne kan søge moms tilbagebetalt.

På baggrund af afgørelsen fra Landsskatteretten (SKM2020.459.LSR) sendte Skattestyrelsen et udkast til et styresignal i høring den 11. november 2021. Landets kommuner afventer fortsat Skattestyrelsens endelige styresignal – en vejledning som beskriver, hvordan kommunerne skal føre afgørelsen ud i livet. Det er således også fortsat uafklaret, hvordan boligorganisationerne er stillet.

Udkast til styresignal
I udkastet slås det fast, at kommunernes levering af renovationsydelser ikke kan pålægges moms. Det gælder også, hvis renovationsydelserne leveres via et kommunalt selskab. Hvis ydelserne leveres af private underleverandører, er ydelsen dog fortsat momspligtig.

Hvis kommunen har etableret en indsamlings- eller anvisningsordning for erhvervsaffald, som virksomhederne er forpligtede til at anvende, vil udgiften til denne også være momsfri. I så tilfælde skal kommunerne dog være opmærksomme på, at momsfritagelsen ikke må føre til konkurrenceforvridning.

Udkastet regulerer spørgsmålet om, hvordan momsen skal håndteres mellem kommunerne og skattemyndighederne. Forventningen er, at kommunerne skal sørge for, at pengene kommer borgerne til gode – enten ved tilbagebetaling eller ved at indregne det tilbagebetalte momsbeløb i fremtidige takster.

Det er dog uvist, om en endelig og bindende version af det kommende styresignal vil have samme indhold som udkastet – og det er således endnu ikke afklaret, hvordan indbetalt moms kan føres tilbage til boligorganisationerne som grundejere.

Nuværende praksis
Indtil den endelige vejledning foreligger, kan almene boligorganisationer fortsat forvente at modtage regninger for dagrenovation med moms. Det varierer dog fra kommune til kommune, om man har valgt at fortsætte momsopkrævningen eller har ændret praksis.

BL er i dialog med Skattestyrelsen, som oplyser, at indtil et endeligt styresignal er udgivet, tilråder styrelsen, at kommunerne fortsætter opkrævningen. Styrelsen stiller sig dog samtidig ikke i vejen for, hvis kommunerne ønsker at følge Landsskatterettens afgørelse og ophører med at opkræve moms.

Lovforslag om selskabsgørelse af affaldsindsamling
Afgørelsen fra Landsskatteretten har ført til politisk drøftelse af kommunernes fremtidige levering af affaldsydelser og en lovændring er på vej.

Den 30. august 2022 indgik den daværende regering en aftale med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser (aftale-om-selskabsgoerelse.pdf (mim.dk)).

Denne aftale er nu udmøntet i et lovforslag (L 115) fremsat den 26. april 2023 – om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald

Hvis forslaget vedtages, vil alle kommuner skulle danne selskaber, som står for indsamling og forbrænding, og opgaven bliver dermed momspligtig for alle.

Af aftalen fra Folketinget fremgår det, at aftaleparterne mente, at Landsskatterettens afgørelse førte til, at der skete en konkurrenceforvridning, fordi kommunal indsamling ikke blev pålagt moms, mens privat indsamling blev pålagt moms.

Der er dermed udsigt til, at der fremover pålægges moms på affaldsindsamling i alle kommuner.

BL følger både status på styringssignal og det nye lovforslag tæt – og vi orienterer nærmere, så snart der kommer et endeligt styresignal og en afklaring af, om og hvordan boligorganisationerne kan søge indbetalt moms.


Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Susan Fiil Præstegaard

 

Oprettelse: 08.05.2023 | Sidst opdateret: 23.10.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her