Ændringer i elforsyningsloven – solceller og VE-fællesskaber

1523 - Ændringer i elforsyningsloven – solceller og VE-fællesskaber

Den 1. maj 2023 er der indført ændringer i elforsyningsloven og lov om afgift af elektricitet samt indført en ny bekendtgørelse om interne elektricitetsforbindelser. Reglerne er relevante for almene boligorganisationer – bl.a. i forhold til etablering af solcelleanlæg og indgåelse af VE-fællesskaber.

Lov om ændring af lov om elforsyning indeholder bl.a. mulighed for lokal kollektiv tarifering. Bekendtgørelse om interne elektricitetsforbindelser indeholder regler for, hvornår der kan etableres elektricitetsforbindelser udenom det kollektive net.

På baggrund af de nye regler - og ikke mindst ministerens bemærkninger hertil - er følgende forhold afklaret:

 

  • VE-fællesskaber/borgerenergifællesskaber har ikke ret til at eje og drive distributionsnet.

  • Interne elektricitetsforbindelser kan etableres til fordeling af elektricitet inden for én bygning med en eller flere elkunder.

  • Deling af VE-produceret strøm mellem bygninger skal derfor ske via det kollektive net, medmindre der kan etableres ”interne linjer”.

  • Interne linjer kan kun etableres på tværs af bygninger mellem elproduktion og forbrugssted, hvis elproducenten og elforbrugeren er den samme person.

    Det betyder, at boligafdelingens VE-anlæg kan sende strømmen via interne linjer til fælleshuset, servicecenteret mv., selvom det er en anden bygning. Det skyldes, at der er tale om den samme elforbruger (boligafdelingen).

  • Deling af VE-produceret strøm mellem bygninger skal ske via det kollektive net, hvis der er flere elforbrugere.

    Hver lejer er en selvstændig elforbruger, uanset om de afregner via boligorganisationen eller direkte overfor forsyningsselskabet. Der skal betales tariffer og afgifter på den strøm, som deles via det kollektive net. 

Lokal kollektiv tarifering
Lovændringen indfører mulighed for lokal kollektiv tarifering. Lokal kollektiv tarifering er en tarifløsning, der kan tage højde for en sammenslutning af netbrugeres samlede træk på det kollektive elnet, når de tariferes. En sammenslutning kan - ved at producere og forbruge elektricitet samtidig - mindske belastningen af det kollektive elnet. Dette kan danne grundlag for en reduceret tarifbetaling for f.eks. energifællesskaber. En fælles tarifafregning af ”sammenslutningen af netbrugere” indebærer således, at tarifgrundlag kan afregnes samlet i ét nyt målepunkt oprettet til formålet.

Det er vanskeligt at vurdere betydningen af lokal kollektiv tarifering for boligafdelinger med solcelleanlæg.

Det skyldes, at det er op til netvirksomhederne at udvikle den eventuelle tarifmodel og Forsyningstilsynet at godkende den. Det vil således være op til de kollektive elforsyningsvirksomheder i det konkrete tarifarbejde at udfylde og definere ”sammenslutningen af netbrugere”, som Forsyningstilsynet efterfølgende skal metodegodkende.

Afsluttende bemærkninger
BL har gennem flere år arbejdet målrettet for, at det skal være rentabelt for boligafdelingerne at opsætte solceller på fx tagene. Det er sund fornuft i forhold til den grønne omstilling.

Regelsættet er dog fortsat ikke godt nok, og det er også ganske kompliceret – og der kan desværre opstå situationer, hvor det koster beboerne ekstra at bidrage til produktion af klimavenlig energi. Derfor er det vigtigt, at boligorganisationer med solcelleprojekter i støbeskeen er særligt opmærksomme på reglerne for, hvordan og under hvilke forudsætninger solcellestrømmen kan anvendes.

I forbindelse med det konkrete lovforslag om ændring af elforsyningsloven har BL afgivet høringssvar den 1. juli 2022, 15. august 2022 og 30. september 2022 og høringssvar til bekendtgørelse om interne elektricitetsforbindelser den 4. november 2022.  

Spørgsmål omkring reglerne kan rette til Mikkel Jungshoved på mju@bl.dk og Mette Nørgaard Larsen på mel@bl.dk.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 04.05.2023 | Sidst opdateret: 23.10.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her