Styresignal fra Skattestyrelsen om moms på renovationsydelser

2523 - Styresignal fra Skattestyrelsen om moms på renovationsydelser

I 2020 traf Landsskatteretten afgørelse om, at kommuner ikke var berettigede til at opkræve moms i forbindelse med kommunal affaldsindsamling hos private grundejere og grundejerforeninger. Almene boligorganisationer har således betalt moms til kommuner på et ukorrekt grundlag. Det er nu afklaret af Skattestyrelsen, at kommunerne og renovationsselskaberne har ret til at få tilbagebetalt opkrævet moms fra staten, og at private kunder har ret til at få tilbagebetalt uretmæssigt opkrævet moms.

Skattestyrelsen har den 3. november 2023 udsendt et endeligt styresignal som følge af Landsskatterettens dom af 21. oktober 2020, hvor retten afgjorde, at kommuner ikke skal opkræve og afregne moms ved levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger i medfør af momslovens § 3, stk. 2, nr. 2 og 3.


BL har i BL Informerer 1623 orienteret om, at Skattestyrelsen var på vej med et nyt styresignal på baggrund af Landsskatterettens dom.

Styresignalet er en bindende administrativ forskrift fra Skattestyrelsen til kommunerne, som benyttes til at fastlægge praksis. Styresignalet kan ses her: Styresignal - Momslovens § 3, stk. 2, nr. 2 og 3 - kommunale renovationsydelser - Genoptagelse - info.skat.dk 

I det nye styresignal fastslås det, at kommunernes levering af renovationsydelser ikke kan pålægges moms med virkning fra 3. november 2023 og fremefter. Det gælder også, hvis renovationsydelserne leveres via et kommunalt § 60-selskab. Hvis ydelserne leveres af et kommunalt ejet aktieselskab m.v. kan selskabet efter en konkret vurdering anses for at være et offentligt organ i sig selv, og dermed være omfattet af praksisændringen. Ved bedømmelsen af, om en enhed er et offentligretligt organ, lægges der vægt på, om enheden er integreret i den offentlige forvaltning. For nærmere oplysninger om, hvilke kriterier, der i den forbindelse lægges vægt, på henvises til Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit, D.A.3.2.4, Andre offentlige institutioner.

Hvis ydelserne anses for leveret af en privat underleverandør, er ydelsen fortsat momspligtig. Der kan i forhold til kommunalt ejede aktieselskaber m.v. fortsat være tvivl om evt. momspligt, hvilket skal vurderes konkret i forhold til de enkelte selskaber.  

Kommunerne og renovationsselskaberne har på baggrund af styresignalet ret til at få tilbagebetalt opkrævet moms fra staten.

Kommunerne har derfor nu igangsat arbejdet med at opgøre deres krav om tilbagebetaling af moms og har 6 måneder fra styresignalets offentliggørelse til at opgøre og indsende momskrav tilbage fra 1. januar 2012. Der vil herefter være en sagsbehandlingsperiode hos Skattestyrelsen i forhold til at behandle kravene fra kommunerne. Den forventede sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen er endnu uvis.

De private kunder – herunder de almene boligorganisationer – har på baggrund af Landsskatterettens dom og styresignalet ret til tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet moms. Der er dog flere forhold, der påvirker tilbagebetalingen af momsen fra kommunerne til kunderne.

Kommunal forsyningsvirksomhed varetages ud fra et hvile-i-sig-selv-princip, hvilket medfører, at kommunens renovationsudgifter og -indtægter over en længere periode skal balanceres i forhold til fastsættelsen af renovationsgebyrerne. Når staten udbetaler refusion til de enkelte kommuners renovationsordninger, skal kommunen træffe beslutning om, hvorledes den tilbageførte moms skal håndteres. Dette kan ske enten som en generel fremadrettet nedsættelse af renovationsgebyrerne eller ved tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet moms til de enkelte private kunder.

Det er BL’s forventning, at langt de fleste kommuner vil bruge tilbagebetalt moms til fremadrettet at nedsætte de generelle renovationsgebyrer, idet det vil være en meget stor opgave for kommunerne at finde frem til, hvilke kunder der skal have refunderet moms tilbage til 2012, herunder opgøre de individuelle krav.

BL anbefaler derfor, at boligorganisationerne afventer kommunernes beslutning vedrørende håndtering af tilbageført moms og er opmærksomme på kommunale udmeldinger om reduktion af renovationsgebyrer.

Der er naturligvis altid mulighed for, at boligorganisationerne aktivt går i dialog med kommunerne omkring spørgsmålet. Boligorganisationerne kan i den forbindelse være særligt opmærksomme på, at kommunen ved næste renovationsbetaling indretter sig efter det nye styresignal og ophører med at opkræve moms på renovationsydelser.


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Henning Strange

Oprettelse: 20.11.2023 | Sidst opdateret: 20.11.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her