3322 - Nu forhøjes maksimumbeløbet

Nu forhøjes maksimumbeløbet

Pr. 14. september 2022 forhøjes maksimumbeløbet for alment byggeri, og kommunen får midlertidigt mulighed for at godkende overskridelser af maksimumbeløbet.

De nye regler fremgår af en ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.

Ændringen indeholder to elementer:

1. En her og nu indeksering af maksimumbeløbet, som ellers først skulle ske ved årsskiftet. Indeksreguleringen hæver maksimumbeløbet med omkring 5,5 %.
De nye takster fremgår af bekendtgørelsens bilag 5-7.

 

2. En hjemmel til, at kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden kan godkende skema B, selvom anskaffelsessummen overskrider maksimumbeløbet med op til 20 %.


Ændringen til bekendtgørelsen får altså betydning i de byggesager, hvor der godkendes skema B den 14. september 2022 eller senere.

Baggrunden for ændringen
Folketinget vedtog i sommeren 2022 en lovændring til lov om almene boliger, som gav Indenrigs- og Boligministeren og Finansministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen kan godkende en anskaffelsessum, som overskrider det gældende maksimumsbeløb.

På den baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle belyse, hvordan ovennævnte hjemmel nærmere skulle fastsættes. Arbejdsgruppens redegørelse ligger til grund for ændringen af støttebekendtgørelsen, som træder i kraft 14. september 2022.

Forhøjelse/indeksering af maksimumbeløbet
Satserne for maksimumbeløb bliver indeksreguleret ved årsskiftet med et vægtet indeks, hvor nettoprisindekset og det implicitte lønindeks for den private sektor hver vægter med 50 procent.

På grund af de høje prisstigninger har man dog besluttet, at der skal ske en midlertidig indeksregulering allerede i september i år. Hensynet bag den fremrykkede regulering er at undgå, at boligorganisationer og kommuner udskyder godkendelse af skema B og dermed byggeprocessen for at afvente reguleringen ved årsskiftet.

Den fremrykkede regulering gælder således frem til 31. december 2022, hvorefter satserne i bilag 5-7 bortfalder, og reguleringen igen følger de gældende regler. Der vil altså ske en ny regulering den 1. januar 2023 med afsæt i maksimumbeløbet pr. 1. januar 2022.

Skema A den 1. august 2020 og senere
For byggeprojekter, som har opnået skema A den 1. august 2020 eller senere og skema B i perioden 14. september 2022 til 31. december 2022, gælder de nye satser for henholdsvis ungdomsboliger og familieboliger (bilag 5) og ældreboliger (bilag 6).

Skema A før 1. august 2020
For byggeprojekter, som har opnået skema A før 1. august 2020 og skema B i perioden 14. september 2022 til 31. december 2022, gælder satserne i bilag 7.

Reglerne får ingen betydning for byggeprojekter, som har fået godkendt skema B før 14. september 2022.

Godkendelse af en højere anskaffelsessum end maksimumbeløbet
Kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden har med de nye regler fået mulighed for at godkende skema B, selvom anskaffelsessum overskrider maksimumbeløbet med op til 20 %.

Ordningen kan anvendes på op til 1.400 boliger og gælder frem til og med 30. juni 2024.

Muligheden for overskridelse af maksimumbeløbet omfatter kun byggerier, som har fået godkendt skema A før 1. januar 2022.

Det er samtidig en betingelse, at der foreligger dokumentation på, at byggeprojektet er gennemgået med henblik på besparelser for at nedbringe anskaffelsessummen. Dette skal revisor attestere for og samtidig erklære, at byggeriet kun kan gennemføres med en højere anskaffelsessum.

Overskridelsen af maksimumbeløbet skal finansieres med 10 procent lån fra kommunen og 90 procent lån fra Landsbyggefonden. Lånet ydes på samme vilkår som grundkapitallån jf. lov om almene boliger §§ 120-126, hvilket betyder, at overskridelsen af maksimumbeløbet ikke resulterer i en højere husleje.

De byggeprojekter, som har fået skema A efter 1. januar 2022, bliver altså ikke omfattet.

Landsbyggefonden udformer retningslinjer om ansøgningsprocedure mv.

Der er tidligere indført regler – som omtalt i BL Informerer nr. 6721 - om, at kommunalbestyrelsen har mulighed for at godkende en fristforlængelse for indberetning af skema B med op til 36 måneder. Denne regel gælder fortsat, således boligorganisationerne har mulighed for at udskyde udbuddet til et senere tidspunkt, hvor byggepriserne forventeligt har et mere normalt niveau. 


Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Søger du bolig? - Klik her