2422 - Ændring af energioplysningsbekendtgørelse – nye krav til varmedistributionsvirksomhederne

Ændring af energioplysningsbekendtgørelse – nye krav til varmedistributionsvirksomhederne

Pr. 1. juli 2022 er der kommet ændringer til energioplysningsbekendtgørelsen. Der er indført yderligere krav til varmedistributionsvirksomhederne, og dispensationsadgang for de faktureringsansvarlige er fjernet. 

BL har i BL informerer nr. 6221. oplyst nærmere om ændring af energioplysningsbekendtgørelsen (faktureringsbekendtgørelsen), som trådte i kraft 1. januar 2022. Der er nu offentliggjort en ny bekendtgørelse, der bl.a. tager højde for et af de tvivlsspørgsmål om den månedlige opgørelse over lejers forbrug, som BL tidligere har stillet til Energistyrelsen. BL afventer dog fortsat afklaring af et enkelt spørgsmål.

Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 1. juli 2022. Enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen træder dog først i kraft henholdsvis 1. januar 2023 og 1. juli 2023.

Bekendtgørelsen om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder og slutbrugere om energiforbrug og fakturering m.v. indeholder følgende ændringer:

Supplerende oplysninger
Varmedistributionsvirksomheder skal fra 1. juli 2023 sikre, at boligorganisationer med fjernaflæste varmeenergimålere, der ikke aflæses via drive-by-teknologi, har let og gratis adgang til følgende oplysninger:

  • De samlede oplysninger om energiforbrug for mindst de foregående tre år eller perioden fra indgåelse af leveringsaftalen, hvis den er kortere end tre år.

  • Detaljerede oplysninger om forbrugstidspunktet for en hvilken som helst dag, uge, måned og år. Disse oplysninger stilles til rådighed for slutkunderne via internettet eller målergrænsefladen for en periode på mindst de foregående 24 måneder eller perioden siden aftaleindgåelsen, hvis den er kortere. Oplysninger skal stilles til rådighed for boligorganisationerne så tæt på realtid som teknisk muligt.


Rangeringskategori og planer for den grønne omstilling
Det bliver fra 1. januar 2023 pålagt varmedistributionsvirksomheder at udarbejde og offentliggøre deres rangeringskategori.

Rangeringskategorien er en rød, gul eller grøn kategori, der har til formål at rangere varmedistributionsselskabet efter deres drivhusgasudledning. Rangeringskategorien skal opdateres årligt og fremgå af den faktura, som sendes frem til boligorganisationerne.

Boligorganisationerne er derefter forpligtet til at oplyse lejerne om varmedistributionsvirksomhedens rangeringskategori, når det årlige forbrugsregnskab fremsendes.

Derudover skal varmedistributionsselskabet også udarbejde og offentliggøre deres planer for den grønne omstilling, herunder hvilke omkostninger der er forbundet med realisering af sådanne planer. Varmedistributionsvirksomhedens plan for den grønne omstilling skal ikke sendes med ud sammen med fakturaerne, men skal alene offentliggøres.

Den månedlige opgørelse til lejer – hidtidigt forbrug og overblik over udviklingen
Det var før 1. juli 2022 et krav, at boligorganisationerne hver måned skulle oplyse lejer om deres hidtidige varmeforbrug. BL har tidligere spurgt Energistyrelsen, hvad der menes med ”hidtidigt forbrug”.

Med den nye bekendtgørelse udgår ordet ”hidtidigt” af bestemmelsen. Boligorganisationerne skal altså ikke længere stille forbrugsoplysninger om det ”hidtidige varmeforbrug” til rådighed, men skal stille forbrugsoplysninger om varmeforbrug til rådighed, herunder en oversigt over udviklingen i varmeforbruget.

BL har bedt styrelsen præcisere, hvor lang en periode der er omfattet af ”en oversigt over udviklingen i varmeforbruget”.

Energistyrelsen vil tage det med i det videre arbejde med den vejledende udtalelse omkring bestemmelserne vedrørende varme og køling, der forventes at blive offentliggjort senest ultimo 2022.

Dette er indføjet i BL’s notat om Energioplysningsbekendtgørelsen, som opdateres igen, når den vejledende udtalelse offentliggørelse. Notatet giver svar på de fleste af de spørgsmål, som BL sammen med Energistyrelsen har arbejdet på at få afklaret.

Dispensationsadgang fjernes
Fra 1. juli 2022 er dispensationsadgangen i den tidligere § 20 fjernet.

Bestemmelsen gav adgang til at søge om dispensation til kravet om den månedlige underretning efter § 15 og § 17.

Dispensationsadgangen fjernes, fordi bekendtgørelsens § 15 og §17 er implementeret fra EED-direktivet - EU’s Energy Efficiency Directive (Energieffektivitetsdirektivet). Det er derfor ikke muligt at have en dispensationsadgang, da der ikke er hjemmel hertil i direktivet.

Se eventuelt nærmere på eed.dk.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 08.07.2022 | Sidst opdateret: 15.07.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her