2222 - Nye bekendtgørelser og ændring af drifts- og støttebekendtgørelsen som følge af ny fond for blandede byer pr. 1 juli 2022

Nye bekendtgørelser og ændring af drifts- og støttebekendtgørelsen som følge af ny fond for blandede byer pr. 1 juli 2022

Den 1. juli 2022 trådte ny almen lovgivning, der bl.a. opretter fonden for blandede byer, i kraft. Der er fastsat en række bekendtgørelser, som nærmere beskriver krav, ansøgningsfrister og tildeling af fondens midler til de fastsatte formål – og både støttebekendtgørelsen samt driftsbekendtgørelsen konsekvensrettes som følge af de nye regler.

Som omtalt i BL informerer nr. 1922 blev der i starten af juni vedtaget ændringer hovedsageligt til lov om almene boliger som en udmøntning af dele af de boliginitiativer, der indgår i den politiske aftale om etablering af fonden for blandede byer. Disse ændringer er trådt i kraft, og de nærmere detaljer er reguleret i flere bekendtgørelser, der netop er offentliggjort.

Der kan findes mere information om puljerne og links til ansøgningsskemaer på Bolig- og Planstyrelsen hjemmeside: Nye puljer på boligområdet er nu åbne for ansøgninger.

Bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af særligt billige almene familieboliger og tilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne
Med loven om fonden for almene boliger er der oprettet en pulje, hvorfra der kan ydes tilskud til etablering af nye familieboliger med en varig særligt lav husleje og en anden pulje til midlertidig nedsættelse af huslejen i eksisterende familieboliger.

Fælles for puljerne er, at det er kommunen, der søger midlerne, og at kommunerne skal udarbejde en plan for bekæmpelse af hjemløshed, som bl.a. skal indeholde en anvisningsaftale eller en plan for at indgå sådan en aftale med boligorganisationerne. Tildelingen af midler til den enkelte kommune sker ud fra antallet af hjemløse ved den hjemløsetælling, som offentliggøres i slutningen af august, og antallet af familieboliger til under 3.500 kr. i kommunen.

Det er også en fælles forudsætning, at de støttede boliger ikke må være beliggende i forebyggelsesområder eller udsatte områder (herunder parallelsamfund og omdannelsesområder) på det tidspunkt, hvor støtten gives til den konkrete bolig.

Kommunen kan ansøge om tilsagn til engangstilskuddet til etablering af de særligt billige almene boliger i perioden 1. juli 2022 til 30. november 2027. De indkomne ansøgninger behandles af Bolig- og Planstyrelsen ved udgangen af hvert kvartal, første gang til udgangen af september 2022.

Kommunen kan ansøge om tilsagnsramme til nedsættelse af huslejen i perioden fra den 1. juli 2022 til den 30. september 2022.

Se nærmere om betingelser for ansøgning og tildeling i bekendtgørelsen.

 

Bekendtgørelse om bidrag til forbedringsarbejder ved fortætning med nye almene boliger
Almene boligorganisationerne kan søge om bidrag til forbedringsarbejder hos Bolig- og Planstyrelsen, hvis beboerdemokratiet har godkendt forbedringsarbejder for eksisterende boliger i en boligafdeling i forbindelse med et fortætningsprojekt.

Fortætning skal forstås etablering af flere boliger i samme boligafdeling eller salg af en del af boligafdelingens areal til etablering af nye almene boliger i en ny boligafdeling.

Puljen kan løbende søges i perioden 1. juli – 30. september 2031. Bolig- og Planstyrelsen tager stilling til ansøgninger en gang i kvartalet.

Der kan ikke gives bidrag til almene boliger, der er beliggende i et udsat boligområde – og forbedringsarbejderne skal igangsættes senest 12 måneder efter bevillingen, ellers bortfalder tilsagnet.

Se nærmere om betingelser for ansøgning, tildeling af tilsagn, udbetaling mv. i selve bekendtgørelsen.

Bekendtgørelse om grundkøbslån
Almene boligorganisationer kan i perioden 2022-2031 søge Landsbyggefonden om tilsagn til grundkøbslån til etablering af almene boliger.

Det er bl.a. en forudsætning, at de samlede grundudgifter ikke muliggør byggeri indenfor maksimumbeløbet, at der ydes kommunal støtte til byggeriet, og at der er lav andel ledige boliger i kommunen.

Tilsagnet kan højst udgøre mellem 20 pct. af maksimumbeløbet og de samlede grundudgifter.

Senest 6 måneder efter bevillingen skal byggeriet opnå skema A-godkendelse.

Se nærmere om betingelser for ansøgning og tildeling i selve bekendtgørelsen.

Bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne, i ø-kommuner og Bornholms Regionskommune samt tilskud til nedsættelse af huslejen og godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb for almene boliger på småøerne
De hidtil gældende regler omkring engangstilskud til etablering af boliger og til nedsættelse af husleje er fortsat gældende, men suppleres af nye regler omkring engangstilskud.

Kommunerne får således flere muligheder for at søge engangstilskud til etablering af almene boliger på små-øer og i ø-kommunerne, idet der er afsat 10 mio. kr. til små-øerne og 10 mio. kr. til ø-kommuner og Bornholms Regionskommune, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 2.

Engangstilskuddet til etablering af almene boliger kan søges i perioden 1. juli 2022 til 30. november 2026, eller så længe der er midler til rådighed, dog senest 30. november 2026, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2.

De indkomne ansøgninger behandles af Bolig- og Planstyrelsen ved udgangen af hvert kvartal, første gang til udgangen af 31. december 2022.

Se nærmere om betingelser for ansøgning og tildeling, herunder hvilke øer der er omfattet, i selve bekendtgørelsen.

Støttebekendtgørelsen
To bestemmelser i den gældende støttebekendtgørelse konsekvensrettes ift. den del af den nye lovgivning, der sikrer, at der fremover skal gælde samme maksimum for fastsættelse af købesummen for såvel bebygget som ubebygget ejendom, der erhverves med henblik på etablering af almene boliger.

 

Rettelserne fremgår af §§ 9 og 10.

Driftsbekendtgørelsen
I den gældende driftsbekendtgørelse tilrettes de bestemmelser, der vedrører huslejefastsættelsen for så vidt angår boliger, der enten har fået støtte til midlertidig nedsættelse af husleje, har fået støtte som nyetableret særligt billig bolig eller som har fået støtte efter de særlige bestemmelser om små-øer og ø-kommuner.

Huslejen fastsættes i disse boliger under hensyn til de forskellige former for tilskud.

Rettelserne indsættes i bekendtgørelsens § 80.

Bekendtgørelse om støtte til erhvervelse af beboelsesejendomme og erhvervelse og ombygning af erhvervsejendomme til brug for almene boliger
Bekendtgørelse om støtte til erhvervelse og ombygning er pt. i høring og derfor endnu ikke offentliggjort. Den forventes at træde i kraft den 1. september 2022.

 

Der udsendes BL Informerer herom, når bekendtgørelsen offentliggøres.

 


Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 06.07.2022 | Sidst opdateret: 15.07.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her