2122 - Ændringer til udbudsloven, tilbudsloven mv. pr. 1. juli 2022

Ændringer til udbudsloven, tilbudsloven mv. pr. 1 juli 2022

Folketinget har vedtaget en række ændringer til udbudsloven, tilbudsloven og lov om Klagenævnet for Udbud, der tager højde for de udfordringer, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afdækket i sin evaluering i 2019 og 2020, bl.a. i forhold til udbud, hvor der er deltagere, som er dømt for bestikkelse af offentligt ansatte eller opererer fra skattelylande. Samtidig skal brugen af personer under oplæring fremmes i forbindelse med gennemførelsen af offentlige udbud.

Lovforslaget (L199) træder i kraft den 1. juli 2022.

De væsentligste ændringer er følgende:

Socialklausuler
Både i udbudsloven og tilbudsloven indføres der krav om anvendelse af personer under oplæring ved gennemførelsen af relevante offentlige kontrakter. Dette omfatter også de almene boligorganisationer.

Pligten gælder kun for kontrakter, som udføres i Danmark, har en varighed på minimum 6 måneder og har en vis værdi.

De specifikke kriterier fremgår af den netop offentliggjorte bekendtgørelse om krav om anvendelse af personer under oplæring i offentlige kontrakter.

Pligten gælder ikke, hvis anvendelsen af personer under oplæring vil medføre en sikkerhedsrisiko, ikke egner sig til gennemførelse af kontrakten eller strider mod anden lovgivning.

Begrebet ”personer under oplæring” er en noget bredere formulering end ”lærlinge”. Da ikke alle EU-medlemsstater har ordninger, som de lærlingeordninger der eksisterer i Danmark, kan det derfor udgøre en restriktion af den fri bevægelighed, hvis der i den danske udbudslov indføres krav om anvendelse af lærlinge efter den danske uddannelsesmodel. Der er derfor i stedet indført krav om anvendelse af ”personer under oplæring”, som det vurderes, at alle virksomheder i EU vil kunne opfylde på lige vilkår.

Ordregivere skal derfor i deres kontrakter stille krav om anvendelse af ”personer under oplæring” og ikke ”lærlinge”. Der er i udbudsloven og tilbudsloven oplistet en række tilfælde, hvor ordregiver kan undlade at stille krav om anvendelse af personer under oplæring.

Landsbyggefonden vurderer de nye bestemmelser i forhold til kravene om lærepladser på renoveringsprojekter.

Fleksible udbudsformer
Det præciseres med lovændringen, hvornår udbud med forhandling kan anvendes. Det bliver også fremover muligt efter mislykket offentligt udbud eller begrænset udbud at overgå til udbud med forhandling, alene med de tilbudsgivere, som har opfyldt de formelle krav og kravene til udelukkelse og egnethed.

Ved udbud med forhandling er det også nu blevet muligt for ordregiver at udvælge tilbudsgivere til forhandling allerede på baggrund af det indledende tilbud.

Opdeling af kontrakten
Ordregiver risikerer fremover en bøde på 1 % af kontraktværdien, dog maks. 100.000 kr. for overtrædelse af udbudslovens § 49, stk. 2. Bestemmelsen i § 49, stk. 2 stiller krav om, at ordregiver opdeler deres kontrakter eller forklarer, hvorfor kontrakten ikke opdeles.

Udelukkelsesgrunde og udvælgelse
Det bliver fremover obligatorisk for ordregivere at udelukke tilbudsgivere/ansøgere som i forbindelse med deres erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om virksomhedens integritet, og indfører en ny udelukkelsesgrund, som bl.a. vil gælde for virksomheder etableret i skattelylande.

Udelukkelsesperioderne i udbudsloven forlænges til henholdsvis 3 og 5 år for frivillige og obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Hvis ordregiver udelukker en ansøger/tilbudsgiver, har denne derefter mulighed for at anfægte afvisningen ved at dokumentere deres pålidelighed. Herefter skal ordregiver indhente en vejledende udtalelse fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen til en vurdering af ansøger/tilbudsgivers pålidelighed.

Oplæsning af tilbudssummen
Der var lagt op til, at tilbudslovens § 7 om oplæsning af tilbudssummen skulle ophæves. Men i sidste øjeblik ændrede erhvervsministeren holdning, og bestemmelsen fik lov at overleve, nu som § 7 a i tilbudsloven.


Med venlig hilsen


Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 01.07.2022 | Sidst opdateret: 15.07.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her