2022 - Hurtigere udsættelse af almene lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet

Hurtigere udsættelse af almene lejere på grund af utryghedsska-bende kriminalitet

Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget et lovforslag, der skal sikre, at almene boligorganisationer hurtigere kan udsætte lejere, der straffes for bestemt kriminel adfærd i eller omkring boligområdet.

Lovændringen knytter sig alene til den allerede eksisterende lovbestemmelse om ophævelse af lejeaftalen, når en beboer – dvs. lejeren eller et medlem af husstanden - får en ubetinget dom for utryghedsskabende kriminalitet begået i nærheden af den ejendom, hvor lejemålet er beliggende (lov om leje af almene boliger § 90, stk. 1, nr. 10).

Det drejer sig således om de grovere former for kriminalitet - vold, hærværk, indbrud, salg af stoffer eller overtrædelse af våbenlovgivningen – som er nærmere defineret i bestemmelsen.

De nye regler skal sikre en hurtigere proces for udsættelse i sådanne sager ved at indføre en pligt for politiet til at dele visse oplysninger med boligorganisationerne og ved at en ophævelse af lejemålet kan forfølges og behandles af fogedretten i umiddelbar forlængelse af en straffedom.

Lovforslaget (L 178) udmønter den del af regeringens initiativ ”Tryghed for alle danskere”, der blev præsenteret den 8. oktober 2020, som handler om, at der skal kunne ske en hurtigere udsættelse af kriminelle i almene lejeboliger.

Lovforslaget er udarbejdet af Indenrigs- og boligministeriet i samarbejde med Justitsministeriet, idet der er tale om ændringer i både lov om leje af almene boliger, lov om almene boliger og i retsplejeloven.

Ændringerne træder i kraft 1. juli 2022.

De nærmere ændringer er følgende:

Videregivelse af oplysninger fra politiet
Politiet har i dag lov til at give boligorganisationerne oplysninger om strafferetlige afgørelser, vedrørende forhold, som en beboer har begået indenfor eller med virkning i boligområdet, men kun når videregivelsen må anses for nødvendig, som led i en tryghedsskabende indsats i det pågældende boligområde.

Med den nye lovændring får politiet en pligt til at videregive oplysninger om strafferetlige domme omfattet af § 90, stk. 1, nr. 10 i lov om leje af almene boliger.

Derudover skal politiet videregive oplysninger om sigtelser mod beboere, for overtrædelse af de bestemmelser, der er nævnt i § 90, stk. 1, nr. 10, når overtrædelsen er sket i nærområdet. Videregivelse af oplysningerne må ske, hvis politiet skønner, at det er sandsynligt, at den pågældende beboer vil blive idømt ubetinget fængsel, eller anden frihedsberøvelse.

Både ved videregivelse af oplysninger om domfældelse og sigtelse gælder, at politiet ikke er forpligtet til af egen drift at underrette boligorganisationerne. Politiet er forpligtet ved anmodning fra boligorganisationerne.

Ophævelse på grund af straffedom – uanset om dommen ankes
Med lovændringen bliver det muligt for boligorganisationerne at ophæve lejemålet på grund af en straffedom omfattet af lov om almene boliger § 90, stk. 1, nr. 10 – også selvom straffedommen er under anke.

Boligorganisationen skal dog være opmærksom på, at hvis beboeren ved ankesagen enten bliver frifundet, eller straffen ændret fra ubetinget til betinget fængsel, så skal boligorganisationen betale erstatning til beboeren og tilbyde beboeren genhusning.

Det er således op til den enkelte boligorganisation, om boligorganisationen vil ophæve på dette tidlige stadie med risiko for erstatningsansvar eller vil afvente en endelig straffedom, inden en ophævelse af lejemålet effektueres.

Hurtigere fogedretsbehandling
Boligorganisationen kan fremover anmode om, at retten i umiddelbar forlængelse af domsafsigelsen indgiver anmodning til fogedretten om udsættelse af lejeren på boligorganisationens vegne. Anmodningen indgives til politiet, som underretter fogedretten herom.

Det er hensigten, at fogedretten skal tillade den bevisførelse, som er nødvendig, for at fogedretten kan afgøre, om ophævelsen af lejemålet var berettiget.

Indenrigs- og boligministeriet har således - på baggrund af BL’s høringssvar i bemærkningerne til lovforslaget - præciseret, at fogedretten som altovervejende hovedregel ikke længere vil kunne afvise at fremme de pågældende sager med den begrundelse, at sagen ud fra den bevisførelse, der kan finde sted i fogedretten, ikke er egnet til behandling under en umiddelbar fogedforretning.


Med venlig hilsen


Bent Madsen / Sanne Steen Petersen / Mette Nørgaard Larsen

 

Oprettelse: 13.06.2022 | Sidst opdateret: 30.06.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her