Sociale klausuler

Sociale klausuler

BL har fået mange henvendelser fra boligorganisationer, som spørger til, hvem der er omfattet af begrebet ”personer under oplæring” i udbudslovens § 176, stk. 2.

 

Boligorganisationerne har indtil nu stillet krav om anvendelse af ”lærlinge” ved alle bygge- anlægsarbejder, som er støttet af Landsbyggefonden. Det fremgår af LBF's regulativ, at Landsbyggefonden skal betinge sin støtte af, at mindst 14 pct. af de beskæftigede ved et alment nybyggeri eller renovering, skal være lærlinge i praktik.

 

Med ændringen af udbudsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, blev der indført krav om, at der i offentlige kontrakter skal stilles krav om anvendelse af personer under oplæring. BL har tidligere informeret om de nye regler ved BL informerer nr. 2122.

 

Det fremgår af lovbemærkningerne, at afgrænsningen af begrebet ”personer under oplæring” er udarbejdet på baggrund af overvejelser om lovmedholdelighed i forhold til EU-retten.

 

»Da ikke alle EU-medlemsstater har ordninger, som de lærlingeordninger der eksisterer i Danmark, kan det derfor udgøre en restriktion af den fri bevægelighed, hvis der i den danske udbudslov indføres krav om anvendelse af lærlinge efter den danske uddannelsesmodel. Der er derfor i stedet indført krav om anvendelse af personer under oplæring, som det vurderes, at alle virksomheder i EU vil kunne opfylde på lige vilkår.«

 

Personer under oplæring vil i en dansk sammenhæng kunne omfatte:

 

1) Lov om erhvervsuddannelser (lærlinge)

2) Lov om forberedende grunduddannelse.

3) AMU-kontraktuddannelser.

4) Lov om integrationsgrunduddannelse.

5) Øvrige oplæringsordninger, hvor personen opnår den nødvendige faglighed til efter endt oplæring at kunne varetage de pågældende opgaver selvstændigt.

 

 

Det har, naturligt nok, skabt tvivl hos almene ordregivere om, hvordan man overholder den nye udbudslov og kravet fra Landsbyggefonden om anvendelse af 14 % lærlinge.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har for nyligt udtalt, at det vil være i overensstemmelse med kravet om anvendelse af personer under oplæring, hvis ordregiver vælger at skærpe oplæringskravet, så man alene beder om lærlinge, når tilsvarende ordninger i andre EU-lande accepteres og forudsat, at kravet i øvrigt overholder de generelle principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet.

 

Landsbyggefonden har ved nyhedsbrev og på deres hjemmeside orienteret om, hvordan kravet om 14 % lærlinge kan opfyldes, efter den nye udbudslov. Heraf fremgår det, at ”personer under oplæring” er tilstrækkeligt til at opfylde kravet i regulativet.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 12.12.2022 | Sidst opdateret: 06.01.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her