4122 - Ansøgning om udbetaling af målrettet varmecheck

Ansøgning om udbetaling af målrettet varmecheck

BL har været i dialog med Energistyrelsen omkring de almene beboeres mulighed for at ansøge om varmechecken. BL har udtrykt bekymring over, at udbetalingen først kan ske i 2023 og tilbudt at stille data om de almene boligers opvarmningsmiddel til rådighed. BL har desuden spurgt til muligheden for, at myndighederne kunne foretage en afdækning og ny automatisk udbetaling i de tilfælde, hvor den manglende varmecheck skyldes fejl i BBR-oplysningerne, som efterfølgende er korrigeret.

BL orienterede i BL informerer nr. 2622 om, at borgere som på grund af en registerfejl ikke har modtaget varmechecken, først vil få mulighed for at ansøge om udbetaling i 2023 – og om at BL havde kontaktet Energistyrelsen for at bidrage til at finde en hurtigere løsning.

Energistyrelsen har overfor BL oplyst, at det ikke bliver muligt at åbne ansøgningsportalen før primo 2023. Energistyrelsen henholder sig til, at det i følge loven og lovbemærkningerne først vil være muligt for borgerne at ansøge om varmechecken i begyndelsen af 2023. Energistyrelsen afviser desuden, at ansøgning kan ske gennem BL eller boligorganisationen. Ansøgningen skal komme fra den enkelte borger.

Forenklet ansøgning for almene beboere
Energistyrelsen arbejder til gengæld med en forenklet løsning for beboerne. Ansøgning påtænkes her at være mere enkel for beboerne, såfremt boligorganisationen indsender;

  • En liste med adresser for alle de berørte husstande.
  • En udfyldt erklæring udarbejdet af Energistyrelsen, hvor udlejer under strafansvar erklærer;
    • ikke at have boet i de pågældende husstande forud for den 1. januar 2022,
    • at oplysninger i boligorganisationens udarbejdede liste er korrekte,
    • at varmekilden for den pågældende bolig faktisk var en anden den 1. januar end registeret i BBR,
    • at varmekilden efterfølgende er korrekt registreret i BBR registret, eller anmodning om rettelse i BBR er indsendt til kommunen.


Udkast til erklæring og skabelon til adresseliste kan findes her. Materialet indsendes af boligorganisationen til varmecheck_udlejning@ens.dk

Materialet vil i ansøgningsportalen udgøre den dokumentation, som den pågældende beboer/ansøger skal anvende for at kunne søge om en varmecheck i ansøgningsrunden.

Ansøgningsprocessen for en beboer er dermed forsøgt forenklet, da beboeren kun skal logge på ansøgningsportalen med nemid/mitid og, se, at ansøgningen er fuldt dokumenteret og derefter godkende deres ansøgning.

Bekendtgørelsen om ansøgningsprocessen er ikke endelig
Bekendtgørelsen omkring ansøgning af varmecheck er endnu ikke er udstedt, men foreligger kun i udkast. Den foreløbige bekendtgørelse, som lige nu er i høring, kan læses her.

Boligorganisationerne opfordres allerede nu til at indsende oplysningerne til styrelsen, da styrelsen har stor nytte af den foreløbige indberetning for at sikre en hurtig sagsbehandling.

Det vil også betyde, at boligorganisationerne må fremsende oplysningerne to gange, for styrelsen kan formelt set ikke bruges oplysningerne fremsendt efter retningslinjerne i en foreløbig bekendtgørelse som grundlag for udbetalinger efter en endelig bekendtgørelse. Det kan virke unødigt formalistisk, men sådan er juraen.

Samtidig kan der teoretisk set komme ændringer i den endelige bekendtgørelse. Men hvis der ændres i fx erklæring og skabelon til adresseliste, så informerer vi straks boligorganisationerne. Endelig er der forskel på indberetningsformen, som i første omgang skal ske via mail og i anden omgang via digital post.

Vi anerkender, at de to indberetninger kan virke som en omstændig arbejdsproces, men det er en forudsætning, hvis processen om hurtig ansøgning om varmecheck skal fungere.

Hvis boligorganisationerne ikke sender materialet
Beboere i husstande, hvor boligorganisationen ikke har indsendt materiale, vil senere få mulighed for at uploade en erklæring fra bygningsejer (boligorganisation) i ansøgningsportalen. Det vil dog medføre en længere sagsbehandlingstid af den enkelte sag.

Korrekt registrering
Boligorganisationen skal som bygningsejer sikre, at oplysningerne i BBR er opdateret. En eventuel korrektion sker ved at rette henvendelse til kommunens BBR-afdeling.

Der er stor forskel på, hvor lang sagsbehandlingstiden er i de enkelte kommuner. BL opfordrer derfor de berørte boligorganisationer til - så hurtigt som muligt - at påbegynde processen med at få korrigeret oplysningerne i BBR. Ved fremsendelse af erklæring til brug for beboernes ansøgning om varmecheck, er det tilstrækkeligt, at boligorganisationen har fremsendt anmodning til kommunen om at korrigere BBR-oplysningerne.

Det er muligt at få et udtræk af BBR omkring boligernes varmekilde til brug for eventuelle korrektioner gennem Landsbyggefonden. Boligorganisationer kan i den forbindelse kontakte økonom Morten Biering fra Landsbyggefonden på mbi@lbf.dk - med oplysning om LBF-nummer og navn på boligorganisationen/administrationsorganisationen.

Ved spørgsmål til BL kan henvendelse ske til juridisk konsulent Mette Nørgaard Larsen på mel@bl.dk.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 18.10.2022 | Sidst opdateret: 23.11.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her