2021 - Vær opmærksom på aftalen om fravigelser til AB 18

Vær opmærksom på aftalen om fravigelser til AB 18

BL har i BL informerer 5119 oplyst om mulighederne for at aftale fravigelser til AB/ABR 18 i støttede bygge- og renoveringssager. Boligorganisationernes muligheder for fravigelser er nærmere beskrevet i en aftale indgået mellem BL og Dansk Byggeri (nu DI Dansk Byggeri) i december 2019. Der har vist sig et behov for at øge opmærksomheden og kendskabet til både indhold og omfang af aftalen.

Den 1. januar 2019 trådte det nye AB-system i kraft med ABR 18 til rådgivning, AB 18 til entrepriser og ABT 18 til totalentrepriser. Disse erstattede AB 92, ABR 89 og ABT 93 og var resultatet af tre års forhandlinger i et udvalg bestående af byggeriets parter: Klima-, energi- og bygningsministeriet, Dansk Byggeri, Tekniq, SMVdanmark, Kooperationen, Danske Arkitektvirksomheder, FRI, Dansk Industri, Voldgiftsnævnet, Bygningsstyrelsen, Vejdirektoratet, Danske Regioner, KL, Bygherreforeningen og BL.

Aftalen mellem BL og DI Dansk Byggeri tager afsæt i AB-udvalgets drøftelser under forhandlingerne og kravene i bekendtgørelsen om støtte til almene boliger.

I bygge- og renoveringssager, hvor støttebekendtgørelsen finder anvendelse, skal AB, ABR og ABT 18 som udgangspunkt lægges til grund uden fravigelser, jf. støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2:

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal stille som betingelse, at tilsagnsmodtageren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser. Kommunalbestyrelsen kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser. Er der, forinden støtteansøgning fremsendes til kommunalbestyrelsen, indgået aftaler, som fraviger bestemmelserne i ABR, AB og ABT, skal fravigelser, som kommunalbestyrelsen ikke kan godkende, frafaldes, inden tilsagn gives.

Det fremgår således af bestemmelsen i § 30 og af AB-udvalgets betænkning, at det forudsættes, at AB-dokumenterne anvendes i sin helhed, og at fravigelser kun bør ske i tilfælde, hvor fravigelsen er velbegrundet og nødvendig i det konkrete aftaleforhold.

Aftalen mellem BL og DI Dansk Byggeri omfatter de fravigelser, som de to organisationer er enige om kan være konkret velbegrundede for en almen boligorganisation. Der kan dog konkret være behov for andre fravigelser, og det er ikke udelukket, at kommunen kan godkende sådanne andre fravigelser, når betingelserne i støttebekendtgørelsen er opfyldt.

BL erfarer, at flere af BL’s medlemmer har fået henvendelse fra DI Dansk Byggeri, der gør opmærksom på, at der er sket fravigelser til AB/ABT, der ikke er i overensstemmelse med den indgåede aftale eller i øvrigt ikke er konkret begrundede.

BL vil derfor gerne henlede boligorganisationernes opmærksomhed på aftalen og på følgende:

  • Når boligorganisationen (eller rådgiveren) sender sit fravigelsesdokumentet til kommunen med begrundelser for de ønskede fravigelser, må begrundelserne ikke være generelle – de skal være velbegrundede og skal altid være rettet mod det konkrete projekt.

  • I det omfang boligorganisationerne udbyder projektet på baggrund af en entreprisekontrakt og/eller en byggesagsbeskrivelse udarbejdet af en ekstern rådgiver, skal boligorganisationen være ekstra opmærksom på, at de pågældende dokumenter ikke indeholder flere og meget væsentlige fravigelser, uden at disse er kommet eller kommer til kommunens kendskab.

  • Ved anvendelse af den delegerede bygherremodel skal boligorganisationen (tilsagnsmodtageren) sikrer sig, at den delegerede bygherre (den private part) i sine aftaler med entreprenører og rådgivere lægger AB/ABR/ABT til grund uden afvigelser i overensstemmelse med støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2, jf. støttebekendtgørelsens § 24.

 

Der henvises i øvrigt til BL’s hjemmeside for nærmere information om AB-dokumenterne, herunder ABR Forenklet og AB Forenklet samt AB-udvalget betænkning, der omfatter udvalgets generelle overvejelser, de aftalte dokumenter samt specielle bemærkninger til de enkelte bestemmelser.

Spørgsmål og kommentarer i øvrigt kan rettes til juridisk chef i Byggeskadefonden Henriette Mygind Krempel og chefjurist i BL Sanne Steen Petersen.


Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 16.03.2021 | Sidst opdateret: 08.09.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her