6421 - Ændringer i BR 18

Ændringer i BR 18

Den 1. januar 2022 træder ændringer af Bygningsreglementet 2018 i kraft. Ændringerne omhandler primært præciseringer og lempelser.

De væsentligste ændringer i reglementet er:

 

  • Lempelse af klassificeringen af simple og traditionelle ombygninger. I dag klassificeres en simpel ombygning af en klasse 3-konstruktion også som klasse 3, fordi den får samme klasse som den eksisterende konstruktion. Med ændringen vil simple og traditionelle ombygninger høre til i klasse 1, selvom den oprindelige konstruktion hører til klasse 3.

 

  • Præcisering af at man ikke skal søge byggetilladelse til sekundære bebyggelser, hvis de udføres i overensstemmelse med de præaccepterede løsninger. Udføres byggeriet ikke i overensstemmelses med de præ-accepterede løsninger, skal der søges om byggetilladelse, og der skal tilknyttes en certificeret brandrådgiver, som dokumenterer, at brandsikkerheden er i orden.

 

  • Udvidelse af brandklasse 1 til at omfatte enfamiliehuse og sommerhuse med et samlet etageareal på højst 600 m2, som er op til tre etager over terræn og højst 9,6 meter fra terræn til gulv i øverste etage.

 

  • Konkretisering af, hvordan der skal ske kontrol af udførelsen af bærende konstruktioner og brandsikringstiltag, herunder kontroltyper og kontrolniveauer.

 

  • Det pålægges bygningsejeren at samle dokumentation for de bærende konstruktioner og brandforhold. I dag er det en del af den certificerede statikers og den certificerede brandrådgivers minimumsvirke. Den certificerede statiker og brandrådgiver skal dog stadig sikre, at dokumentationen for de bærende konstruktioner og brandforhold er samlet, kan anvendes som den foreligger, er fyldestgørende og udgør et hele.

 

  • Tydeliggørelse af, hvilket ansvar henholdsvis bygningsejer og kommunen har ved færdigmelding af et byggeri.

 

  • Præcisering af reglerne for delvis ibrugtagningstilladelse.

 

  • Udfasning af anvendelse af anerkendte statikere i konstruktionsklasse 2-4

 

  • Tilladelse til befugtning af indblæsningsluft i ventilationsanlæg, hvis sundheds- og komfortmæssige hensyn varetages.

 

  • Tilladelse til at reducere tilførslen af udeluft, hvis det kan konstateres, at en bolig ikke er i brug i en længere tidsperiode inden for et døgn.

 

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

 

 

 

Oprettelse: 16.12.2021 | Sidst opdateret: 16.12.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her