6021 - Det nye Digital Post er på vej – men lanceres først i 1. kvartal 2022

Det nye Digital Post er på vej – men lanceres først i 1. kvartal 2022

Ny Digital Post skulle efter planen været gået i luften den 30. november 2021. Digitaliseringsstyrelsen har dog med kort varsel meddelt, at løsningen først er klar i 1. kvartal 2022. Almene boligorganisationer er omfattet af ordningen, hvis de i 2017 gav samtykke via Landsbyggefonden til at blive sidestillet med offentlige myndigheder.

Der er udstedt en bekendtgørelse - Bekendtgørelse om forvaltning af Digital Post fra offentlige afsendere – hvoraf det fremgår, hvilke typer myndigheder der omfattet af løsningen. Det fremgår ikke direkte af bekendtgørelsen, at de almene boligorganisationer er omfattet. Det vil fremgå af en særskilt liste.

Digitaliseringsstyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen har flere gange overfor BL bekræftet, at de samtykkende almene boligorganisationer vil fremgå af listen, men den er endnu ikke offentliggjort.

Digitaliseringsstyrelsen arbejder på en detaljeret plan for, hvornår og hvordan løsningen helt præcist lanceres i første kvartal af 2022 – og den ny dato for lancering vil blive annonceret i løbet af december.

Digitaliseringsstyrelsen har desuden oplyst BL, at styrelsen er i gang med at finde ud af, hvordan styrelsen bedst får informeret boligorganisationerne om overgangen og processen for tilslutning til systemet.

Nærmere om forsinkelsen af lanceringen fremgår af Digitaliseringsstyrelsens pressemeddelelse.

Anvendelsen af ny Digital Post
Så snart systemet går i luften, og det er offentliggjort, hvem der er omfattet og hvordan, så kan de omfattede boligorganisationer kommunikere digitalt gennem ny Digital Post, herunder fremsende påkrav og opsigelser af lejemål som digital post - og altså som noget nyt altså fravige kravet om fysisk post for disse typer af meddelelser.

Hvis boligorganisationen ikke anvender ny Digital Post, eller beboeren er fritaget, skal boligorganisationen fortsat sende rykkere og opsigelser med fysisk post. Lovgivningen giver ikke mulighed for at fremsende rykkere og opsigelse på anden digital vis, fx via mail – kun gennem ny Digital Post, jf. lov om leje af almene boliger § 5, stk. 3:

Stk. 3. Meddelelser efter § 89 og § 90, stk. 2, kan afgives digitalt, når udlejeren er tilsluttet postløsningen Digital Post og lejeren ikke er fritaget for obligatorisk tilslutning efter reglerne i lov om Digital Post fra offentlige afsendere. For udlejere, som ikke er tilsluttet postløsningen Digital Post, afgives meddelelser efter § 89 og § 90, stk. 2, ved anvendelse af fysisk post.

Det har været en forudsætning i samarbejdet om de almene boligorganisationers anvendelse af ny Digital Post, at CPR-numre blev en integreret del af løsningen for de almene boligorganisationer for at undgå, at der skal indhentes samtykke fra hver enkelt lejer til anvendelse af den nye digitale postløsning. I de sidste faser af forløbet er der dog blevet lagt hindringer i vejen for en integreret løsning. Det er meget ærgerligt, og BL arbejder fortsat for at sikre en hensigtsmæssig løsning.

Da CPR-numre ikke er en automatisk del af løsningen, kan systemet i princippet anvendes til både lejere, beboervalgte og boligsøgende. Det kræver samtykke fra den enkelte – som skal indarbejdes i ventelistesystemet og i lejekontrakterne – i det omfang, det ikke allerede eksisterer i det administrative system.

For nærmere information om ny Digital Post, herunder status og tekniske løsninger henvises til Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside: https://digst.dk/it-loesninger/naeste-generation-digital-post/

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 29.11.2021 | Sidst opdateret: 29.11.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her