0921 - Den almene boligsektors overgang til Digital Post

Den almene boligsektors overgang til Digital Post

Der bliver snart mulighed for, at al kommunikation kan ske digitalt mellem almene boligorganisationer og beboere. Der er indført hjemmel hertil i lov om leje af almene boliger, som dog kræver, at kommunikationen sker gennem postløsningen Digital Post, der først træder i kraft senere i 2021.

Ændringen findes i lov om leje af almene boliger § 5, stk. 3.

Bestemmelsen sikrer, at almene boligorganisationer kan fremsende påkrav og opsigelser af lejemål som digital post – og altså fravige kravet om fysisk post for disse typer af meddelelser - hvis fremsendelsen sker gennem den nye Digital Post-løsning, der efter planen kommer i efteråret 2021.

Ændringen i lovgivningen er helt i tråd med de tidligere ændringer i bekendtgørelsen om normalvedtægter for almene boligorganisationer, hvor der allerede er åbnet op for digital kommunikation mellem boligorganisationen og lejerne i forbindelse med indkaldelse til møder i beboerdemokratiet. Disse ændringer er omtalt i BL Informerer nr. 4319.

Almene boligorganisationer kan således se frem til at kunne fremsende digitale rykkere og opsigelser via ny Digital Post, hvis den enkelte beboer ikke er fritaget for obligatorisk tilslutning efter reglerne i lov om Digital Post fra offentlige afsendere.

Hvis boligorganisationen ikke anvender Digital Post, eller beboeren er fritaget, skal rykkere og opsigelse fortsat sendes med fysisk post. Bestemmelsen giver ikke mulighed for at fremsende rykkere og opsigelse med mail eller via e-Boks.

Boligministeriet har understreget, at der er lagt vægt på anvendelsen af Digital Post, da systemet har en høj grad af sikkerhed for sådanne meddelelser, der kan medføre en alvorlig konsekvens for modtageren – nemlig udsættelse af lejemålet. Desuden følger med ny Digital Post regler, som sikrer, at der er klarhed over, hvornår sendte meddelelser anses for at være kommet frem, at afsenderen af Digital Post automatisk modtager oplysning om, hvilke personer der er tilsluttet Digital Post, og dermed også, hvilke personer der ikke er tilsluttet Digital Post-løsningen.

Den ny Digital Post-løsning vil desuden sidestille boligorganisationerne med offentlige myndigheder, hvorved der ikke kræves samtykke/forudgående aftale med den enkelte lejer for at benytte den digitale postløsning. Dette er forudsat i arbejdet med digitaliseringen af den almene sektor, men denne del er der ikke lovgivet om endnu.

Der kan læses mere om bestemmelsen og dens baggrund i lovforslaget og høringsnotat på Folketinget hjemmeside (L 7).

BL har gennem flere år arbejdet sammen med Digitaliseringsstyrelsen, Boligministeriet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for sikre, at Digital Post kan anvendes hensigtsmæssigt af de almene boligorganisationer. Dette er senest beskrevet nærmere i BL Informerer nr. 1519.

BL fortsætter arbejdet og informerer nærmere, når der er nyt om den nye postløsning.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Christina Iversen

Søger du bolig? - Klik her